History tells us http://www.huffingtonpost.com/tobias-stone/history-tells-us-what-will-brexit-trump_b_11179774. html?

 0    25 fiche    gbokinczuk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wyjaśnić rozwikłać
commencer à apprendre
unravel untangle
wyjaśnić propagandę
commencer à apprendre
untangle the propaganda
nieunikniona
commencer à apprendre
inevitable
porównać przynajmniej dwa przeciwne punkty widzenia na tematu
commencer à apprendre
compare at least two opposing views on a topic
Przyjmować jedną opowieść o wydarzeniach jak ewangelię
commencer à apprendre
Taking one telling of events as gospel
perspektywa historii większości ludzi jest ograniczona do 50-100 lat
commencer à apprendre
most peoples’ perspective of history is limited to 50-100 years
porównawcza analityczna metoda badań
commencer à apprendre
the comparative analytical method of research
A więc przybliżając
commencer à apprendre
So zooming out
my ludzie mamy zwyczaj wchodzenia w fazy masowej destrukcji
commencer à apprendre
we humans have a habit of going into phases of mass destruction
na ogół narzucone przez samych siebie
commencer à apprendre
generally self-imposed
do pewnego stopnia
commencer à apprendre
to some extent
ale od czasu do czasu coś dużego nadchodzi/zdarza się
commencer à apprendre
but every now and then something big comes along
Florencja w szponach Czarnej śmierci w XIV w.
commencer à apprendre
Florence in the grips of the Black Death in the fourteenth century
Wykracza to tak poza wyobraźnię jak Somma 1916, Hiroszima 1945, Holokaust
commencer à apprendre
It is as beyond imagination as the Somme, Hiroshima or the Holocaust
w środku plagi
commencer à apprendre
in the midst of the Plague
Dla tych w środku plagi, musiało to być odczuwane jak koniec świata
commencer à apprendre
For those in the midst of the Plague, it must have felt like the end of the world.
Ale definiującą cechą ludzi jest ich odporność
commencer à apprendre
But a defining feature of humans is their resilience
to miało pozytywny wpływ w perspektywie długoterminowej
commencer à apprendre
it had a positive impact in the long term
znacząco zmienieniło strukture społeczną
commencer à apprendre
significantly changed the social structure
niedobór osób pracujących powoduję, że wzrastaja płace
commencer à apprendre
the shortage of working people causes wages to rise
W rezultacie, standardy życia wzrastają
commencer à apprendre
Consequently, standards of living increases
musiało się to wydawać niepojęte
commencer à apprendre
it must have felt inconceivable
że ludzie mogli się z tego podnieść
commencer à apprendre
that humans could rise up from it
Ale dla ludzi przezywających to
commencer à apprendre
But for the people living through it
jak w przypadku wojen światowych, Wielkiego głodu
commencer à apprendre
as with the World Wars, Soviet Famines

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.