Green words

 0    225 fiche    przemek2134
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
oil spillage\ slick
commencer à apprendre
wycieku oleju \ śliski
acid rain
commencer à apprendre
kwaśny deszcz
food contamination
commencer à apprendre
zanieczyszczenie żywności
global warming
commencer à apprendre
globalne ocieplenie
greenhouse effect
commencer à apprendre
efekt cieplarniany
depletion of our natural resources
commencer à apprendre
wyczerpywanie się zasobów naturalnych
road congestion
commencer à apprendre
zatory drogowe
damage to the ozone layer
commencer à apprendre
uszkodzenie warstwy ozonowej
ugly surroundings
commencer à apprendre
brzydkie otoczenie
general contamination
commencer à apprendre
skażenie ogólnie
harm wildlife
commencer à apprendre
szkody dzikiej przyrody
factory legislation
commencer à apprendre
ustawodawstwo fabryki
unleaded petrol
commencer à apprendre
benzyna bezołowiowa
natural pest control
commencer à apprendre
naturalne zwalczanie szkodników
alternative energy soures
commencer à apprendre
alternatywne źródła energetyczne
recycling materials
commencer à apprendre
materiały recyklingowe
boycotting pollutants
commencer à apprendre
bojkot zanieczyszczenia
responsible attitude
commencer à apprendre
odpowiedzialne podejście
bio-degradable packaging
commencer à apprendre
Opakowania biodegradowalne
awareness of animals' rights
commencer à apprendre
Świadomość praw zwierząt
pesticides
commencer à apprendre
pestycydy
sulfur
commencer à apprendre
siarka
counteracting
commencer à apprendre
Przeciwdziałanie
severe
commencer à apprendre
ostry, przenikliwy (o bólu)
overfull landfill sites
commencer à apprendre
przepełniony składowiska
result in sth
commencer à apprendre
Wynik w sth
bring about
commencer à apprendre
spowodować
consequently- konsekwentnie
commencer à apprendre
consequently- konsekwentnie
lead to
commencer à apprendre
prowadzić do
therefore
commencer à apprendre
zatem
overcome a problem- pokonać
commencer à apprendre
przezwyciężyć Problem- pokonać
toxic waste
commencer à apprendre
odpady toksyczne
stricter laws/fines
commencer à apprendre
surowsze kary ustawodawstw /
waste piles
commencer à apprendre
hałd
unhygienic conditions
commencer à apprendre
niehigieniczne warunki
soil - ziemia
commencer à apprendre
ziemia - ziemia
dispose of /disposal of waste
commencer à apprendre
dysponowania / unieszkodliwiania odpadów
amount - ilość
commencer à apprendre
Kwota - Ilość
overall
commencer à apprendre
ogólny
coral reef
commencer à apprendre
rafa koralowa
significant
commencer à apprendre
znaczący
agriculture
commencer à apprendre
agronomia
dependence on fossil fuels
commencer à apprendre
zależność od paliw kopalnych
fossil fuels
commencer à apprendre
paliwa kopalne
supply of fossil fuels
commencer à apprendre
dostawa paliw kopalnych
substitute
commencer à apprendre
substytut
solar panels
commencer à apprendre
panele słoneczne
advocates of solar power
commencer à apprendre
Zwolennicy energii słonecznej
initially/eventually
commencer à apprendre
Początkowo / końcu
provide clean energy
commencer à apprendre
dostarczają czystą energię
unlike
commencer à apprendre
inaczej
incentive
commencer à apprendre
bodziec
a large energy surplus
commencer à apprendre
duża nadwyżka energii
waste storage
commencer à apprendre
składowanie odpadów
windmills don’t have enough capacity to produce sufficient energy
commencer à apprendre
wiatraki nie mają wystarczającej zdolności do wytwarzania wystarczającej ilości energii
use of nuclear power declined due to accidents
commencer à apprendre
wykorzystanie energii jądrowej spadła z powodu wypadków
power plant
commencer à apprendre
elektrownia
the world’s energy resources are running out
commencer à apprendre
światowe zasoby energii są na wyczerpaniu
forecast
commencer à apprendre
prognoza
conserve/conservation
commencer à apprendre
oszczędzanie / ochrony
coal- mine/oil-rig
commencer à apprendre
węglem mine / olej rig
machines fail, anuclear accident is inevitable
commencer à apprendre
maszyny zawodzą, anuclear wypadek jest nieunikniony
remain contaminated with radioactivity
commencer à apprendre
pozostają zanieczyszczone radioaktywnością
public outcry
commencer à apprendre
publiczne oburzenie
causes cancer
commencer à apprendre
powoduje raka
may affect future generations
commencer à apprendre
mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia
ransom - okup
commencer à apprendre
Okup - Okup
capture a reactor
commencer à apprendre
uchwycić reaktor
freeze or starve to death
commencer à apprendre
zamrożenie lub z głodu
in the short-term
commencer à apprendre
w krótkim terminie
rely on
commencer à apprendre
polegać na
flexible - elastyczny
commencer à apprendre
elastyczny - elastyczny
convert carbon dioxide into oxygen
commencer à apprendre
konwersji dwutlenku węgla do tlenu
trapped heat
commencer à apprendre
pułapce ciepła
water vapour
commencer à apprendre
pary wodnej
oil spillage\ slick
commencer à apprendre
rozlanie\plama oleju/ropy
acid rain
commencer à apprendre
kwaśny deszcz
food contamination
commencer à apprendre
skażenie jedzenia
global warming - globalne ocieplenie
commencer à apprendre
globalne ocieplenie - globalne ocieplenie
greenhouse effect
commencer à apprendre
efekt cieplarniany
depletion of our natural resources
commencer à apprendre
zubożenie surowców naturalnych
road congestion
commencer à apprendre
zakorkowanie dróg
damage to the ozone layer
commencer à apprendre
uszkodzenie warstwy ozonowej
ugly surroundings
commencer à apprendre
brzydkie otoczenie
general contamination
commencer à apprendre
ogólne skażenie
harm wildlife
commencer à apprendre
szkodzić dzikiej naturze
factory legislation
commencer à apprendre
prawo przemysłowe!!!
unleaded petrol
commencer à apprendre
benzyna bezołowiowa
natural pest control
commencer à apprendre
naturalna kontrola szkodników
alternative energy soures- alternatywne źródła energii
commencer à apprendre
energia alternatywna soures- Alternatywne źródła energii
recycling materials
commencer à apprendre
materiały przetwarzalne
boycotting pollutants
commencer à apprendre
bojkotowanie zanieczyszcza-czy
responsible attitude
commencer à apprendre
odpowiedzialna postawa
bio-degradable packaging
commencer à apprendre
biozniszczalne opakowania
awareness of animals' rights
commencer à apprendre
świadomość praw zwierząt
pesticides - pestycydy
commencer à apprendre
pestycydów - pestycydy
sulfur
commencer à apprendre
siarka
counteracting
commencer à apprendre
przeciwdziałanie
severe
commencer à apprendre
poważny
overfull landfill sites
commencer à apprendre
przepełnione wysypiska śmieci
result in sth
commencer à apprendre
kończyć się czymś
bring about
commencer à apprendre
wywołuje
consequently- konsekwentnie
commencer à apprendre
consequently- konsekwentnie
lead to
commencer à apprendre
prowadzić do
therefore
commencer à apprendre
stąd
overcome a problem- pokonać
commencer à apprendre
przezwyciężyć Problem- pokonać
toxic waste
commencer à apprendre
toksyczne odpady
stricter laws/fines
commencer à apprendre
surowsze prawo/kary
waste piles
commencer à apprendre
stosy śmieci
unhygienic conditions
commencer à apprendre
niehigieniczne warunki
soil - ziemia
commencer à apprendre
ziemia - ziemia
dispose of /disposal of waste
commencer à apprendre
pozbyć się/ pozbycie się odpadów
amount - ilość
commencer à apprendre
Kwota - Ilość
overall
commencer à apprendre
ogólny
coral reef
commencer à apprendre
rafa koralowa
significant
commencer à apprendre
ważny
agriculture
commencer à apprendre
rolnictwo
dependence on fossil fuels
commencer à apprendre
poleganie na paliwach kopalnych
fossil fuels
commencer à apprendre
paliwa kopalne
supply of fossil fuels
commencer à apprendre
zapas, zaopatrzenie
substitute
commencer à apprendre
zamiennik
solar panels
commencer à apprendre
panele słoneczne
advocates of solar power
commencer à apprendre
zwolennicy
initially/eventually
commencer à apprendre
początkowo/ostatecznie
provide clean energy
commencer à apprendre
dostarczyć, zapewnić
unlike
commencer à apprendre
w przeciwieństwie, w odróżnieniu
incentive
commencer à apprendre
zachęta, bodziec
a large energy surplus
commencer à apprendre
nadwyżka
waste storage
commencer à apprendre
składowanie odpadów
windmills don’t have enough capacity to produce sufficient energy
commencer à apprendre
wiatraki nie mają wydajności/ zdolności do wyprodukowania wystarczającej ilości energii
use of nuclear power declined due to accidents
commencer à apprendre
wykorzystywanie energii nuklearnej spadło z powodu wypadków
power plant
commencer à apprendre
elektrownia
the world’s energy resources are running out
commencer à apprendre
światowe zasoby energetyczne kończą się, wyczerpują si
forecast
commencer à apprendre
prognoza
conserve/conservation
commencer à apprendre
oszczędzać/oszczędzanie
coal- mine/oil-rig
commencer à apprendre
kopalnia, platforma wiertnicza
machines fail, anuclear accident is inevitable
commencer à apprendre
maszyny zawodzą, wypadek jest nieunikniony
remain contaminated with radioactivity
commencer à apprendre
pozostać skażonym napromieniwaniem
public outcry
commencer à apprendre
publiczny wybuch niezadowolenia
causes cancer
commencer à apprendre
powoduje raka
may affect future generations
commencer à apprendre
może dotknąć/wpłynąć na przyszłe pokolenia
ransom - okup
commencer à apprendre
Okup - Okup
capture a reactor
commencer à apprendre
przejąć reaktor
freeze or starve to death
commencer à apprendre
zamarznąć lub zagłodzić się na śmierć
in the short-term
commencer à apprendre
na krótką metę
rely on
commencer à apprendre
polegać na
flexible - elastyczny
commencer à apprendre
elastyczny - elastyczny
convert carbon dioxide into oxygen
commencer à apprendre
zmienic dwutlenek węgla w tlen
trapped heat
commencer à apprendre
uwięzione ciepło
water vapour
commencer à apprendre
para wodna
oil spillage\ slick
commencer à apprendre
rozlanie\plama oleju/ropy
acid rain
commencer à apprendre
kwaśny deszcz
food contamination
commencer à apprendre
skażenie jedzenia
global warming - globalne ocieplenie
commencer à apprendre
globalne ocieplenie - globalne ocieplenie
greenhouse effect
commencer à apprendre
efekt cieplarniany
depletion of our natural resources
commencer à apprendre
zubożenie surowców naturalnych
road congestion
commencer à apprendre
zakorkowanie dróg
damage to the ozone layer
commencer à apprendre
uszkodzenie warstwy ozonowej
ugly surroundings
commencer à apprendre
brzydkie otoczenie
general contamination
commencer à apprendre
ogólne skażenie
harm wildlife
commencer à apprendre
szkodzić dzikiej naturze
factory legislation
commencer à apprendre
prawo przemysłowe!!!
unleaded petrol
commencer à apprendre
benzyna bezołowiowa
natural pest control
commencer à apprendre
naturalna kontrola szkodników
alternative energy soures- alternatywne źródła energii
commencer à apprendre
energia alternatywna soures- Alternatywne źródła energii
recycling materials
commencer à apprendre
materiały przetwarzalne
boycotting pollutants
commencer à apprendre
bojkotowanie zanieczyszcza-czy
responsible attitude
commencer à apprendre
odpowiedzialna postawa
bio-degradable packaging
commencer à apprendre
biozniszczalne opakowania
awareness of animals' rights
commencer à apprendre
świadomość praw zwierząt
pesticides - pestycydy
commencer à apprendre
pestycydów - pestycydy
sulfur
commencer à apprendre
siarka
counteracting
commencer à apprendre
przeciwdziałanie
severe
commencer à apprendre
poważny
overfull landfill sites
commencer à apprendre
przepełnione wysypiska śmieci
result in sth
commencer à apprendre
kończyć się czymś
bring about
commencer à apprendre
wywołuje
consequently- konsekwentnie
commencer à apprendre
consequently- konsekwentnie
lead to
commencer à apprendre
prowadzić do
therefore
commencer à apprendre
stąd
overcome a problem- pokonać
commencer à apprendre
przezwyciężyć Problem- pokonać
toxic waste
commencer à apprendre
toksyczne odpady
stricter laws/fines
commencer à apprendre
surowsze prawo/kary
waste piles
commencer à apprendre
stosy śmieci
unhygienic conditions
commencer à apprendre
niehigieniczne warunki
soil - ziemia
commencer à apprendre
ziemia - ziemia
dispose of /disposal of waste
commencer à apprendre
pozbyć się/ pozbycie się odpadów
amount - ilość
commencer à apprendre
Kwota - Ilość
overall
commencer à apprendre
ogólny
coral reef
commencer à apprendre
rafa koralowa
significant
commencer à apprendre
ważny
agriculture
commencer à apprendre
rolnictwo
dependence on fossil fuels
commencer à apprendre
poleganie na paliwach kopalnych
fossil fuels
commencer à apprendre
paliwa kopalne
supply of fossil fuels
commencer à apprendre
zapas, zaopatrzenie
substitute
commencer à apprendre
zamiennik
solar panels
commencer à apprendre
panele słoneczne
advocates of solar power
commencer à apprendre
zwolennicy
initially/eventually
commencer à apprendre
początkowo/ostatecznie
provide clean energy
commencer à apprendre
dostarczyć, zapewnić
unlike
commencer à apprendre
w przeciwieństwie, w odróżnieniu
incentive
commencer à apprendre
zachęta, bodziec
a large energy surplus
commencer à apprendre
nadwyżka
waste storage
commencer à apprendre
składowanie odpadów
windmills don’t have enough capacity to produce sufficient energy
commencer à apprendre
wiatraki nie mają wydajności/ zdolności do wyprodukowania wystarczającej ilości energii
use of nuclear power declined due to accidents
commencer à apprendre
wykorzystywanie energii nuklearnej spadło z powodu wypadków
power plant
commencer à apprendre
elektrownia
the world’s energy resources are running out
commencer à apprendre
światowe zasoby energetyczne kończą się, wyczerpują si
forecast
commencer à apprendre
prognoza
conserve/conservation
commencer à apprendre
oszczędzać/oszczędzanie
coal- mine/oil-rig
commencer à apprendre
kopalnia, platforma wiertnicza
machines fail, anuclear accident is inevitable
commencer à apprendre
maszyny zawodzą, wypadek jest nieunikniony
remain contaminated with radioactivity
commencer à apprendre
pozostać skażonym napromieniwaniem
public outcry
commencer à apprendre
publiczny wybuch niezadowolenia
causes cancer
commencer à apprendre
powoduje raka
may affect future generations
commencer à apprendre
może dotknąć/wpłynąć na przyszłe pokolenia
ransom - okup
commencer à apprendre
Okup - Okup
capture a reactor
commencer à apprendre
przejąć reaktor
freeze or starve to death
commencer à apprendre
zamarznąć lub zagłodzić się na śmierć
in the short-term
commencer à apprendre
na krótką metę
rely on
commencer à apprendre
polegać na
flexible - elastyczny
commencer à apprendre
elastyczny - elastyczny
convert carbon dioxide into oxygen
commencer à apprendre
zmienic dwutlenek węgla w tlen
trapped heat
commencer à apprendre
uwięzione ciepło
water vapour
commencer à apprendre
para wodna

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.