Glossary of legal terms

 0    117 fiche    worker
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Abscond
commencer à apprendre
zbiec
Accessory
commencer à apprendre
podżegacz, pomocnik
Accomplice
commencer à apprendre
wspólnik
Acquit
commencer à apprendre
uwolnić, uniewinnić
Acquittal
commencer à apprendre
uniewinnienie
Adduced evidence
commencer à apprendre
powoływany dowód
Adjourn
commencer à apprendre
odroczyć
Adjourn a court hearing
commencer à apprendre
odroczyć posiedzenie sądu
Adjudication
commencer à apprendre
zasądzenie, wyrok, orzeczenie
Admissible evidence
commencer à apprendre
dopuszczalny dowód
Adversary system
commencer à apprendre
system kontradyktoryjny, skargowy
Sworn on aoth
commencer à apprendre
złożony pod przysięga
Affiliation proceedings regarding maintenance
commencer à apprendre
uznanie ojcostwa I zasądzenie alimentów
Affirm
commencer à apprendre
potwierdzać, zapewniać
Aforethought
commencer à apprendre
z premedytacją, rozmyślny
Malice aforethought
commencer à apprendre
premedytacja
Alias
commencer à apprendre
fałszywe imię, ksywa
Ancillary relief
commencer à apprendre
dodatkowa ulga
Supplementary
commencer à apprendre
dodatkowy
Subsidiary
commencer à apprendre
dodatkwoy
Annul
commencer à apprendre
anulować
Render void
commencer à apprendre
uczynić nieważnym
Apprehension
commencer à apprendre
ujęcie, zatrzymanie
Appropriation
commencer à apprendre
zawłaszczenie, przywłaszczenie mienia
Arbitral decision
commencer à apprendre
arbitralna decyzja
Arraign
commencer à apprendre
oskarżać
Attempting a crime
commencer à apprendre
próba popełnienia przestępstwa
Attestation clause
commencer à apprendre
klauzula atestacyjna (zazwyczaj w testamencie oświadczenie testatora i świadków, że testament sporządzony poprawnie)
Autopsy
commencer à apprendre
autopsja, sekcja zwłok
Award
commencer à apprendre
decyzja arbitra, zasądzenie, przyznanie
Bail
commencer à apprendre
kaucja
Bailee
commencer à apprendre
osoba, której oddano na przechowanie, w depozyt
Balance of probabilities
commencer à apprendre
odpowiednik beyond reasonable doubt w procedurze cywilnej
Bias
commencer à apprendre
stronniczość
Pre-convinced
commencer à apprendre
uprzedzony
Prejudice
commencer à apprendre
uprzedzenie
Bond
commencer à apprendre
kaucja w najmie
Acknowledgement
commencer à apprendre
poświadczenie, potwierdzenie, przyjęcie do wiadomości
Booze bus
commencer à apprendre
stacja alkomatowa
In one’s presence
commencer à apprendre
w czyjejś obecnoci
Assault
commencer à apprendre
napaść
Affray
commencer à apprendre
zakłócenie porządku publicznego, bójka
Riot - zamieszki
commencer à apprendre
Riot - zamieszki
Breathalyser
commencer à apprendre
alkomat
Caution
commencer à apprendre
ostrzeżenie
Caution card
commencer à apprendre
karta z ostrzeżeniem
Children’s court
commencer à apprendre
sąd opiekuńczy dla nieletnich
Aggrevating circumstances
commencer à apprendre
okoliczności obciążające
Mitigating circumstances
commencer à apprendre
okoliczności łagodzące
Extenuating circumstances
commencer à apprendre
okoliczności oczyszczające
Circumstancial evidence
commencer à apprendre
dowód pośredni, poszlaka
Citation
commencer à apprendre
cytat
Assertion - twierdzenie
commencer à apprendre
Twierdzenie - twierdzenie
Committee
commencer à apprendre
komitet, komisja
Clerk of courts
commencer à apprendre
służba urzędnicza w sądach
Collusion
commencer à apprendre
porozumienie, zmowa
Committal proceedings
commencer à apprendre
postępowanie przed komisją
Compellability
commencer à apprendre
możliwość zastosowania przymusu
Conciliation
commencer à apprendre
postępowanie pojednawcze
Criminal proceedings
commencer à apprendre
postępowanie karne
Contact order
commencer à apprendre
pozwolenie na widywanie dziecka przez rodzica, który nie ma władzy rodzicielskiej
Contempt of Court
commencer à apprendre
obraza sądu
Contentious
commencer à apprendre
sporny
Contingency
commencer à apprendre
ewentualność
Await
commencer à apprendre
oczekiwać
Corroboration
commencer à apprendre
dalszy dowód, który potwierdza główny dowód
Counterclaim
commencer à apprendre
roszczenie wzajemne
Courier of drugs
commencer à apprendre
przemytnik narkotyków
Criminal law
commencer à apprendre
prawo karne
Cross-examination
commencer à apprendre
wypytywanie świadka powołanego przez stronę przeciwną celem ustalenia czy mówi prawdę
Affirm
commencer à apprendre
potwierdzać, składać zapewnienie
custody
commencer à apprendre
opieka, dozór, areszt
Decree - orzeczenie
commencer à apprendre
Dekret - orzeczenie
Decree nisi
commencer à apprendre
warunkowy wyrok w sprawie o rozwód
Deed poll
commencer à apprendre
jednostronne oświadczenie o zmianie nazwiska
Default summons
commencer à apprendre
wezwanie do zapłaty
Defence counsel
commencer à apprendre
obrońca
Deponent
commencer à apprendre
osoba, która sporządza affidavit
Deportation
commencer à apprendre
deportacja
Deposition
commencer à apprendre
zeznania
Disposition - dyspozycja
commencer à apprendre
Usposobienie - dyspozycja
Bestowal
commencer à apprendre
nadanie praw
Disqualification of a person to drive
commencer à apprendre
zakaz prowadzenia pojazdów
Dock
commencer à apprendre
ława oskarżonych
Double jeopardy
commencer à apprendre
zasada, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo
Drink and drive
commencer à apprendre
przestępstwo jazdy pod wpływem
Physical assault
commencer à apprendre
fizyczna napaść
Duty lawyer services
commencer à apprendre
obowiązkowe darmowe porady prawne
Easement
commencer à apprendre
służebność gruntowa
Ejectment proceedings
commencer à apprendre
postępowanie o eksmisję
Ejectment
commencer à apprendre
eksmisja (też eviction)
Sewerage pipes
commencer à apprendre
rury kanalizacyjne
Permit
commencer à apprendre
pozwalać, zezwalać, pozwolenie, zezwolenie
Equitable charge
commencer à apprendre
zabezpieczenie na nieruchomości podobne do mortgage
Eviction
commencer à apprendre
eksmisja (też ejectment)
Examination in chief
commencer à apprendre
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód (w przeciwieństwie do cross-...)
Re-examination
commencer à apprendre
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód, ale po cross-examination
Ex gratia
commencer à apprendre
na przykład (inaczej exempli gratia)
Hardship
commencer à apprendre
niewygoda, trudność
nuptial
commencer à apprendre
ślubny, małżeński
Exhibit
commencer à apprendre
dowód rzeczowy, eksponat
Extortion
commencer à apprendre
przestępstwo wymuszenia
Extradition
commencer à apprendre
ekstradycja
Felony
commencer à apprendre
zbrodnia, ciężkie przestępstwo
fiduciary
commencer à apprendre
powierniczy
fingerprints
commencer à apprendre
odciski palców
forensic evidence
commencer à apprendre
dowód sądowy
forfeiture
commencer à apprendre
grzywna, kara pieniężna; konfiskata
gaming
commencer à apprendre
hazard
goalbreak
commencer à apprendre
ucieczka z więzienia (inaczej jailbreak)
jailbreak
commencer à apprendre
ucieczka z więzienia (inaczej goalbreak)
garnishment
commencer à apprendre
przypozwanie osoby trzeciej albo zajęcie wierzytelności u trzecio dłużnika
garnishee
commencer à apprendre
trzecio dłużnik
garnisher
commencer à apprendre
wierzyciel zajmujący wierzytelność wobec trzeciodłużnika
good behavior certificate
commencer à apprendre
zaświadczenie o niekaralności
guarantor
commencer à apprendre
poręczyciel, gwarant
guardianship
commencer à apprendre
kuratela

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.