focus 4 unit 5

 0    217 fiche    madrain
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Księgowy/księgowa
commencer à apprendre
accountant
kosmetyczka
commencer à apprendre
beautician
nadzorca, osoba opiekująca się nieruchomością
commencer à apprendre
caretaker
urzędnik państwowy
commencer à apprendre
civil servant
detektyw
commencer à apprendre
a detective
fotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
commencer à apprendre
lifestyle photographer
ambasador/ambasadorka
commencer à apprendre
official ambassador
strazniczka w parku
commencer à apprendre
park ranger
technik turbin wiatrowych
commencer à apprendre
wind turbine technican
przyjąć stanowisko
commencer à apprendre
accept a post
aplikacja
commencer à apprendre
application
ubiegać się o coś
commencer à apprendre
apply for something
dostępny
commencer à apprendre
available
zarządzać czymś
commencer à apprendre
be in charge of sth
być odpowiedzialnym za coś
commencer à apprendre
be responsible for something
kandydat/kandydatka
commencer à apprendre
candidate
perspektywy zawodowe
commencer à apprendre
career prospects/options
kolega/koleżanka z pracy
commencer à apprendre
colleague
dojeżdżać codziennie do pracy
commencer à apprendre
commute to work
umowa
commencer à apprendre
contract
utworzyć stanowisko pracy
commencer à apprendre
create a vacancy/vacant post
poświęcić się czemuś
commencer à apprendre
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
commencer à apprendre
degree
zwolnic (kogoś z pracy)
commencer à apprendre
dismiss
odbywać praktyki
commencer à apprendre
do an apprenticeship
obowiązki
commencer à apprendre
duties
efektywnie
commencer à apprendre
efficiently
zatrudnić
commencer à apprendre
employ/hire
pracownik/pracownica
commencer à apprendre
employee
pracodawca
commencer à apprendre
an employer
doświadczenie w pracy w restauracji
commencer à apprendre
experience of restaurant work
wygasnąć
commencer à apprendre
expire
wyrazić zainteresowanie czymś/zaniepokojenie czymś, obawy z powodu czegoś
commencer à apprendre
express interest in something / concern about something
wypełnic wakat, zająć wolne stanowisko
commencer à apprendre
fill a vacancy/ vacant post
znaleźć zatrudnienie
commencer à apprendre
find employment
zdobywać umiejętności, kwalifikacje
commencer à apprendre
gain skills/qualifications
absolwent/absolwentka
commencer à apprendre
graduate
zdolności interpersonalne
commencer à apprendre
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna/przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
commencer à apprendre
interview (v,n)
osoba z którą przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
commencer à apprendre
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
commencer à apprendre
interviewer
dotyczyć, polegać na
commencer à apprendre
involve
oferty pracy
commencer à apprendre
job opportunities
(najwazniejsze) obowiązki
commencer à apprendre
(key/primary) responsibilities
koszty utrzymania
commencer à apprendre
living expenses
stopa życia
commencer à apprendre
living standards
odległa przyszłość
commencer à apprendre
long-term future
praca w służbie zdrowia/szkolnictwie
commencer à apprendre
medical/teaching profession/post
ranny ptaszek
commencer à apprendre
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
motivate yourself to do something
motywacja
commencer à apprendre
motivation
uposażenie w wysokości...
commencer à apprendre
pay packet of...
dodatki do uposażenia
commencer à apprendre
perks
miejsce pracy
commencer à apprendre
place of work
stanowisko
commencer à apprendre
position/post
sporządzić listę wyselekcjonowanych kandydatów
commencer à apprendre
prepare a shortlist of candidates
promować
commencer à apprendre
promote
prowadzić rekrutację/nowy pracownik
commencer à apprendre
recruit
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
osoba udzielająca referencji
commencer à apprendre
reference
istotny (w czyjejś pracy)
commencer à apprendre
relevant (for your job)
zastąpić
commencer à apprendre
replace
wymagać
commencer à apprendre
require
wymagania
commencer à apprendre
requirements
handel detaliczny
commencer à apprendre
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
commencer à apprendre
retain sb as...
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
to retire
recenzja/recenzować
commencer à apprendre
Review
recenzent
commencer à apprendre
reviewer
(wnikliwy) proces rekrutacji, selekcji
commencer à apprendre
(rigorous) opplication, selection process
rozpisać konkurs
commencer à apprendre
run a competition
pensja
commencer à apprendre
a salary
poczucie spełnienia
commencer à apprendre
sense of achievment
żądza przygód
commencer à apprendre
sense of adventure
stabilny zawód
commencer à apprendre
stable profession
odejść z pracy
commencer à apprendre
leave a job
(wybrany) kandydat
commencer à apprendre
(successfull) applicant
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
commencer à apprendre
suit your qualifications
kierować coś do młodzieży/branży edukacyjnej
commencer à apprendre
target the youth market/the college sector
warunki
commencer à apprendre
terms and conditions
przemysł turystyczny
commencer à apprendre
tourism industry
przeszkolenie
commencer à apprendre
training
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
impreza dla vip-ów
commencer à apprendre
VIP event
słabe strony
commencer à apprendre
weaknesses
pracować jako wolny strzelec
commencer à apprendre
work freelance
pracować w domu`
commencer à apprendre
work from home
siła robocza
commencer à apprendre
workforce
godziny pracy
commencer à apprendre
working hours
wymagający
commencer à apprendre
demanding/challenging
dający satysfakcję
commencer à apprendre
rewarding/fullfiling
ważny/odpowiedzialny
commencer à apprendre
high-powered
dobrze płatny/lukratywny, intratny
commencer à apprendre
well-paid / lucrative
monotonny, żmudny
commencer à apprendre
monotonous, tedious
na niepełny etat
commencer à apprendre
part-time
słabo płatny
commencer à apprendre
poorly paid
stabilny
commencer à apprendre
stable/secure
niedający satysfakcji
commencer à apprendre
unsatisfaying
księgowość
commencer à apprendre
accountancy
architektura
commencer à apprendre
architecture
zarządzanie
commencer à apprendre
management/business studies
ekonomia
commencer à apprendre
economics
inżynieria
commencer à apprendre
engineering
prawo
commencer à apprendre
law
medycyna
commencer à apprendre
medicine
pielęgniarstwo
commencer à apprendre
nursing
filozofia
commencer à apprendre
philosophy
nauczanie początkowe
commencer à apprendre
primary school teaching
opuścić
commencer à apprendre
abandon
być w coś zaangażowanym
commencer à apprendre
be engaged in something
opieka nad dziećmi/wychowywanie dzieci
commencer à apprendre
childcare / child-rearing duties
różnica zdań
commencer à apprendre
disagreement
dzielić równo obowiązki domowe
commencer à apprendre
divide/share the chores equally
wykonywać prace domowe
commencer à apprendre
do the housework/domestic wors/the household chores
rodzina, w której dwie osoby osiągają dochód
commencer à apprendre
dual-income/two-income family
terapia rodzinna
commencer à apprendre
family counselling
finansować
commencer à apprendre
fund
neutralny pod względem płci
commencer à apprendre
gender-neutral
gospodyni domowa
commencer à apprendre
homemaker
zaniedbywać
commencer à apprendre
neglect
przepracowany
commencer à apprendre
overworked
główny żywiciel rodziny
commencer à apprendre
primary breadwinner
prywatność
commencer à apprendre
privacy
wywierać na kimś presję
commencer à apprendre
put pressure on sb
kłócić się
commencer à apprendre
to quarrel
odrzucić czyjeś żądania
commencer à apprendre
reject sb's demands
rozluźnić zasady panujące w domu
commencer à apprendre
relax the hosehold rules
spóźniać się
commencer à apprendre
run late
prowadzić dom
commencer à apprendre
run the home
poświęcenie
commencer à apprendre
sacrifice
przesunąć role związane z płcią
commencer à apprendre
shift gender roles
rodzeństwo
commencer à apprendre
siblings
pochodzenie socjoekonomiczne
commencer à apprendre
socioeconomic background
mądrze spędzać czas z dziećmi
commencer à apprendre
spend quality time with the children
rozpuszczony bachor
commencer à apprendre
spoiled brat
współmałżonek
commencer à apprendre
spouse
niepracująca matka
commencer à apprendre
stay at home mother
pozwać kogoś do sądu (za coś)
commencer à apprendre
take sb/sth to court/sue sb (for sth)
skończyć 18 lat
commencer à apprendre
turn 18
przeciętny
commencer à apprendre
average
nie zmienić się/ pozostawać na stałym poziomi
commencer à apprendre
be unchanged/ remain constant
stopniowy spadek liczby czegoś
commencer à apprendre
a gradual decrease in the number of
zauważalny/gwałtowny wzrost czegoś
commencer à apprendre
market increase/sharp rise in sth
najnowsze dane
commencer à apprendre
recent figures
gwałtowny spadek czegoś
commencer à apprendre
sharp drop/ rapid decline in sth
stopniowy wzrost liczby czegoś
commencer à apprendre
steady rise in/ growing number of sth
przygnębiający
commencer à apprendre
depressing
zajmujący
commencer à apprendre
entertaining
podnoszący na duchu
commencer à apprendre
heartwarming
zabawny
commencer à apprendre
hilarious
żartobliwy
commencer à apprendre
light-hearted
poruszający
commencer à apprendre
moving
obiektywny
commencer à apprendre
objective
szokujący
commencer à apprendre
shocking
dający do myślenia
commencer à apprendre
thought-provoking
niepokojący
commencer à apprendre
unsettling
przeprowadzić (analizę)
commencer à apprendre
carry out (a study)
sprawić wrażenie (uprzejmego)
commencer à apprendre
come across as (polite)
wyciąć
commencer à apprendre
cut out
mieć z czymś doczynienia
commencer à apprendre
deal with something
sporządzać listę
commencer à apprendre
draw up a list
podejmować (wykonywanie prac domowych)
commencer à apprendre
embark on (household tasks)
uniknąc kary za coś
commencer à apprendre
get away with sth
kłócić się
commencer à apprendre
fall out
odnieśc sukces
commencer à apprendre
get on
wymigać sie od czegoś
commencer à apprendre
get out of sth
poddać się
commencer à apprendre
give in
dostarczyć
commencer à apprendre
give sth in
zaczekać
commencer à apprendre
hang on
zatrzymać kogoś na stanowisku
commencer à apprendre
keep sb on as...
wyrzucić kogoś z domu
commencer à apprendre
kick/throw sb out
zwolnić kogoś
commencer à apprendre
lay sb off
doprowadzić do czegoś
commencer à apprendre
lead to something
patrzeć na kogoś z góry
commencer à apprendre
look down on sb
podziwiać kogoś
commencer à apprendre
look up to somebody
wymyslić coś
commencer à apprendre
amke sth up
zrekompensować coś
commencer à apprendre
make up for sth
posiąść nowe umiejętności
commencer à apprendre
pick up (new skills)
odkładać coś
commencer à apprendre
put sth off
zatrudnić kogoś
commencer à apprendre
take sb on
odejść z pracy
commencer à apprendre
step down (from a job)
nabierać rozpędu (o karierze)
commencer à apprendre
take off
przyswoić coś sobie
commencer à apprendre
take sth in
zdjąć coś
commencer à apprendre
take sth off
przyjąć (stanowisko)
commencer à apprendre
take up (a post)
wypróbować coś
commencer à apprendre
try something out
odrzucić coś
commencer à apprendre
turn sth down
rozwiązać problemy
commencer à apprendre
work things out
o świcie
commencer à apprendre
at dawn
w końcu
commencer à apprendre
at last
od razu
commencer à apprendre
at once
obecnie
commencer à apprendre
at present
zagrożony
commencer à apprendre
at risk
przyciągać
commencer à apprendre
to attract
być pochłoniętym czymś
commencer à apprendre
be immersed in something
mieć mało pieniędzy
commencer à apprendre
be short of money
korzyść
commencer à apprendre
benefit
winić
commencer à apprendre
blame
kampania; prowadzić kampanię
commencer à apprendre
campaign
bojownik, obrońca
commencer à apprendre
campaigner
odpowiedzialność zbiorowa
commencer à apprendre
collective responsibility
pogratulować
commencer à apprendre
congratulate
skutkiem tego
commencer à apprendre
in consequence/as a consequence
nudny
commencer à apprendre
dull
mający szczęście
commencer à apprendre
fortunate
rdzenna kultura
commencer à apprendre
indigenous culture
pamiętnik (gatunek literacki)
commencer à apprendre
memoir
nieszczęśliwy
commencer à apprendre
miserable
sprzeciwiać się
commencer à apprendre
object
efekt
commencer à apprendre
outcome
przekonać
commencer à apprendre
persuade
zjawisko
commencer à apprendre
phenomenon
podnosić na duchu
commencer à apprendre
provide reassurance
porywający
commencer à apprendre
stimulating
trudny
commencer à apprendre
tough
ostrzec
commencer à apprendre
warn
zamożny
commencer à apprendre
well-off

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.