Fiszki cz.1

 0    19 fiche    perwit
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
commencer à apprendre
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
commencer à apprendre
Damn it! I'm late for work!
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
commencer à apprendre
Can you stand up for me?
Co mam zrobić?
commencer à apprendre
What do I do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
commencer à apprendre
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
commencer à apprendre
In other words, you will not be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
commencer à apprendre
Let me get this straight - if I am suspected of recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
commencer à apprendre
How do I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
commencer à apprendre
I feel that hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
commencer à apprendre
I think somebody's trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
commencer à apprendre
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
commencer à apprendre
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
commencer à apprendre
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
commencer à apprendre
You make that I have to live for.
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
commencer à apprendre
I asked if I could invite Steve's for dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
commencer à apprendre
I thought he'd come in on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
commencer à apprendre
He changed his mind at the last moment.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
commencer à apprendre
Will you be passing a supermarket?
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
commencer à apprendre
I do not want to do the shopping for you.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.