Expressing/Presenting opinions; T - tactfully W - weakly N - neutrally S - strongly

 0    84 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
What are your views on... (the new project)? (N)
commencer à apprendre
Jakie są twoje poglądy na temat...(nowego projektu)? (N)
What's your opinion of... (the offer)? (N)
commencer à apprendre
Jakiego jesteś zdania na temat (oferty/propozycji)? (N)
A: What did you think of the speaker? (N)
commencer à apprendre
A: Jakie mówca zrobił na tobie wrażenie? (N)
B: I think highly of him. (S)
commencer à apprendre
B: Jestem wysokiego mniemania o nim. (M)
What do you think about... (Dr Wagner's presentation)? (N)
commencer à apprendre
Co myślisz/Co sądzisz o (wystąpieniu/prezentacji Dr Wagnera?) (N)
What do you think? (N)
commencer à apprendre
Co myślisz?/Co sądzisz?/Jak uważasz? (N)
Michael, what do you think? (N)
commencer à apprendre
Michael, jak myślisz?/Co sądzisz Michael? (N)
What do you think? Is that right? (S)
commencer à apprendre
Jak sądzisz? Czy to (jest) w porządku? (M)
What's your opinion? (N)
commencer à apprendre
Jakiego jesteś zdania?/Jaka jest twoja opinia? (N)
How do you feel about...(the proposal)? (N)
commencer à apprendre
Co sądzisz o... (propozycji)? (N)
Do you think... (we should sign the contract)? (N)
commencer à apprendre
Czy sądzisz/Czy uważasz,... (że powinniśmy podpisać kontrakt/umowę?) (N)
Am I right in thinking that...? (T)
commencer à apprendre
Czy słusznie uważam, że...? (T)
Would I be right in thinking that...? (T)
commencer à apprendre
Czy mam rację sądząc, że...? (T)
How do you feel about...? (T)
commencer à apprendre
Co Pan sądzi na temat...? (T)
Please give me your frank opinion. (T)
commencer à apprendre
Proszę cię o szczerą opinię. (T)
Do you really think that... (S)
commencer à apprendre
Czy Pan naprawdę sądzi, że...(M)
Do you really believe that... (S)
commencer à apprendre
Czy Pan naprawdę uważa, że...(M)
Are you absolutely sure/positive that... (S)
commencer à apprendre
Czy jest Pan absolutnie pewien, że...(M)
Are you absolutely convinced that... (S)
commencer à apprendre
Czy jest Pan absolutnie przekonany, że... (M)
Are you suggesting that...? (S)
commencer à apprendre
Czy Pan proponuje, aby/ażeby...? (M)
Don't you think that... (S)
commencer à apprendre
Czy nie sądzi Pan, że... (M)
What's going on here? Do you have any idea? (S)
commencer à apprendre
Co się tutaj dzieje? O co tu chodzi? (M)
What are you driving at? (S)
commencer à apprendre
Do czego zmierzasz? (M)
What alternatives do we have? (S)
commencer à apprendre
Jakie mamy alternatywy? (M)
What point are you making? (Am.E.) (S)
commencer à apprendre
O co chodzi?/Do czego zmierzasz? (M)
I certainly think that... (S)
commencer à apprendre
Zdecydowanie uważam, że... (M)
Certainly. You're absolutely right about that. (S)
commencer à apprendre
Oczywiście/Naturalnie. Masz absolutną słuszność w tej kwestii. (M)
Do you really want to know what I think about that? (S)
commencer à apprendre
Czy naprawdę chcesz znać moje zdanie? Czy naprawdę chcesz wiedzieć, co ja o tym sądzę? (M)
I believe that I am right... (S)
commencer à apprendre
Sądzę/Przypuszczam, że mam rację./Chyba mam rację./Wierzę, że mam rację... (M)
I definitely think that...(S)
commencer à apprendre
Zdecydowanie uważam, że... (M)
I feel very strongly that... (S)
commencer à apprendre
Mam mocne przekonanie, że... (M)
I have no doubt that...(S)
commencer à apprendre
Nie mam wątpliwości, co do tego, że...(M)
I really do think that... (S)
commencer à apprendre
W istocie uważam/Naprawdę sądzę/Rzeczywiście myślę, że... (M)
I strongly believe that... (S)
commencer à apprendre
Zdecydowanie uważam, że... (M)
I take a different view of this... (S)
commencer à apprendre
naczej się na to zapatruję/Inaczej to interpretuję/widzę... (M)
I think... (S)
commencer à apprendre
Myślę/Sądzę/Uważam... (M)
I think that's a great idea. (S)
commencer à apprendre
Sądzę, że to świetny pomysł. (M)
I'm (quite) sure... (S)
commencer à apprendre
Jestem (zupełnie) pewien... (M)
I'm convinced that...(S)
commencer à apprendre
Jestem przekonany, że... (M)
I'm positive that... (S)
commencer à apprendre
Jestem pewny, że... (M)
I'm almost positive that...(S)
commencer à apprendre
Jestem prawie (absolutnie) pewny, że... (M)
I'm sure that...(S)
commencer à apprendre
Jestem pewny, że... (M)
In my opinion... (S)
commencer à apprendre
W moim przekonaniu/Według mnie/Moim zdaniem... (M)
I think he's mistaken about that. (S)
commencer à apprendre
Sądzę, że (on) się myli w tej kwestii. (M)
It is my contention that... (S)
commencer à apprendre
Twierdzę, że... (M)
It' s my view that...(S)
commencer à apprendre
Uważam, że... (M)
As far as I am concerned... (N)
commencer à apprendre
Jeżeli o mnie chodzi/Co do mnie... (N)
As I see it... (N)
commencer à apprendre
Tak, jak ja to widzę/rozumiem/W moim rozumieniu... (N)
From my point of view... (N)
commencer à apprendre
Z mojego punktu widzenia/Osobiście sądzę... (N)
He takes the view that... (N)
commencer à apprendre
Stoi na stanowisku/Wyraża pogląd, że... (N)
I believe that... (N)
commencer à apprendre
Uważam, że... (N)
I feel that... (N)
commencer à apprendre
Jestem przekonany, że... (N)
I hold the view that... (N)
commencer à apprendre
Jestem zdania, że... (N)
I suppose not... (N)
commencer à apprendre
Sądzę, że nie...(N)
I suppose so... (N)
commencer à apprendre
Sądzę, że tak...(N)
I'm inclined to think that... (N)
commencer à apprendre
Jestem skłonny sądzić, że... (N)
I'm under the impression that... (N)
commencer à apprendre
Mam wrażenie, że... (N)
In my opinion... (N)
commencer à apprendre
Moim zdaniem/W moim przekonaniu/Według mnie... (N)
In my view... (N)
commencer à apprendre
Moim zdaniem/W moim przekonaniu/mniemaniu/Z mojej perspektywy... (N)
In view of... (N)
commencer à apprendre
Zważywszy na... (N)
Personally I believe... (N)
commencer à apprendre
Osobiście uważam, że... (N)
Personally, I think that... (N)
commencer à apprendre
Osobiście sądzę, że... (N)
To my mind... (N)
commencer à apprendre
Moim zdaniem/W moim przekonaniu... (N)
To my way of thinking... (N)
commencer à apprendre
W moim pojęciu... (N)
Well, in my opinion... (N)
commencer à apprendre
No więc, moim zdaniem... (N)
I am inclined to believe that... (W)
commencer à apprendre
Jestem skłonny dać wiarę, że... (S)
I presume so... (W)
commencer à apprendre
Tak przypuszczam./Przypuszczam, że tak... (S)
It seems to me that... (W)
commencer à apprendre
Wydaje mi się, że... (S)
It strikes me that... (W)
commencer à apprendre
Mam wrażenie/Odnoszę wrażenie, że... (S)
Dr Wagner suggested that...
commencer à apprendre
Dr Wagner zaproponował, aby...
I suggest you prepare...(a brief/short report for the next meeting)...
commencer à apprendre
Proponuję, aby przygotował Pan... (krótki raport na następne zebranie)...
I'm not suggesting that...
commencer à apprendre
Nie proponuję, aby...
It was suggested that...
commencer à apprendre
Zaproponowano, aby...
Mr Wagner said that...
commencer à apprendre
Pan Wagner powiedział, że...
Mr Ray announced that...
commencer à apprendre
Pan Ray oznajmił, że...
Mrs Morgan mentioned that...
commencer à apprendre
Pani Morgan wspomniała/nadmieniła, że...
Mrs Atkins pointed out that...
commencer à apprendre
Pani Atkins wskazała, że...
Mr Orbison was of the opinion that...
commencer à apprendre
Pan Orbison był zdania, że/Pan Orbison reprezentował pogląd, że...
Mr Dobson expressed the view that...
commencer à apprendre
Pan Dobson wyraził pogląd, że...
Mr Taylor felt that...
commencer à apprendre
Pan Taylor uważał, że...
Mr Fowler thought that...
commencer à apprendre
Pan Fowler uważał, że...
Mr Mitchell suggested that...
commencer à apprendre
Pan Mitchell zaproponował, aby...
Mr Plummer believed that...
commencer à apprendre
Pan Plummer uważał, że...
Mr Ryan was convinced that...
commencer à apprendre
Pan Ryan był przekonany, że...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.