Expressing refusal

 0    82 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Certainly not!
commencer à apprendre
Absolutnie nie!
I can see what you mean, but I still think (that)...
commencer à apprendre
Rozumiem, co Pan ma na myśli, jednakże w dalszym ciągu/dalej sądzę, że...
I don't agree.
commencer à apprendre
Nie zgadzam się.
I really can't agree with you there.
commencer à apprendre
W tej kwestii naprawdę nie mogę się z tobą zgodzić.
I wouldn't put it like that, no not at all...
commencer à apprendre
Ja bym tego tak nie powiedział/Wcale bym nie ujął tego w ten sposób...
I'm afraid I can't agree with that idea...
commencer à apprendre
Nie zgadzam się z tym poglądem/Nie mogę się zgodzić z tym poglądem...
I'm afraid I can't share your point of view.
commencer à apprendre
Obawiam się, że nie mogę podzielić pańskiego punktu widzenia.
I'm afraid I disagree completely...
commencer à apprendre
Zupełnie się nie zgadzam...
I'm afraid I don't really agree...
commencer à apprendre
Naprawdę się nie zgadzam...
I'm afraid that we can't come to an agreement.
commencer à apprendre
Obawiam się,że nie dojdziemy do porozumienia.
I'm afraid that's not how I see it...
commencer à apprendre
Obawiam się, że widzę to inaczej...
In my opinion that's out of the question...
commencer à apprendre
Moim zdaniem to wykluczone...
I think you're mistaken about that.
commencer à apprendre
Sądzę, że się mylisz w tej kwestii.
Point taken, but surely the new contract is an important factor?
commencer à apprendre
Tak, racja, ale (przyzna Pan, że ten) nowy kontrakt jest ważną sprawą?
Sorry, but I don't agree...
commencer à apprendre
Przykro mi, ale się nie zgadzam...
What if you are wrong?
commencer à apprendre
A co będzie jak się okaże, że jesteś w błędzie?/ A jeśli się okaże, że nie masz racji?
I don't accept that.
commencer à apprendre
Nie mogę tego zaakceptować/przyjąć./Nie zgadzam się na to.
I don't agree with that at all.
commencer à apprendre
Całkowicie się z tym nie zgadzam.
I'm afraid I can't accept that.
commencer à apprendre
Nie mogę tego zaakceptować./Nie mogę się na to zgodzić.
I'm afraid I don't agree.
commencer à apprendre
Nie mogę się (z tym) zgodzić.
I am not quite sure if I can agree.
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, czy się będę mógł (z tym) zgodzić.
I'm opposed to that...
commencer à apprendre
Jestem przeciwny temu...
Perhaps, but...
commencer à apprendre
Może, ale/lecz...
Maybe, but...
commencer à apprendre
Być może, ale/lecz...
Perhaps, but I'm sorry, I don't agree.
commencer à apprendre
Przykro mi, nie zgadzam się.
I totally disagree.
commencer à apprendre
Całkowicie się nie zgadzam.
That's not on!
commencer à apprendre
To (jest) nie do przyjęcia! (inf.)
That's beside the point...
commencer à apprendre
To nie ma nic do rzeczy...
There's no point (in doing it)
commencer à apprendre
Nie ma sensu (tego robić)
Dr Wagner was against... (the new proposal).
commencer à apprendre
Dr Wagner był przeciwny... (nowej propozycji).
Mrs Wagner was not in favour of... (adopting a new strategy)
commencer à apprendre
Pani Wagner nie poparła... (przyjęcia nowej strategii./Pani Wagner sprzeciwiła się... (przyjęciu nowej strategii)
Mr Pinkerton said that... (he preferred)...
commencer à apprendre
Pan Pinkerton powiedział, że... (woli)...
Mr Ray opposed... (Dr Wagner's proposal on the grounds that...)
commencer à apprendre
Pan Ray był przeciwny... (propozycji doktora Wagnera, podając jako powód...)
Mr Black objected to... (adopting a new strategy)
commencer à apprendre
Pan Black był przeciwny... (przyjęciu nowej strategii).
Mr Adams refused to... (support the motion).
commencer à apprendre
Pan Adams odmówił... (poparcia wniosku).
Mr Jones found... (the initiative unacceptable).
commencer à apprendre
Pan Jones stwierdził, że... (inicjatywa jest nie do przyjęcia)
The meeting did not accept... (the plans)
commencer à apprendre
Zebranie nie zaakceptowało/uchwaliło/przyjęło... (planów)
Mr Agner did not agree that...
commencer à apprendre
Pan Agner nie zgodził się, aby...
No.
commencer à apprendre
Nie.
Not at all.
commencer à apprendre
Wcale nie.
Certainly not.
commencer à apprendre
Na pewno nie.
By no means.
commencer à apprendre
W żadnym wypadku.
You're wrong.
commencer à apprendre
Mylisz się.
I'm afraid you're mistaken.
commencer à apprendre
Niestety, myli się pan.
That's not true.
commencer à apprendre
To nieprawda.
It's not exact.
commencer à apprendre
To nie jest ścisłe.
Not quite so.
commencer à apprendre
To niezupełnie tak.
It's not this.
commencer à apprendre
To nie to.
It's not so.
commencer à apprendre
Tak nie jest.
It's not here.
commencer à apprendre
To nie tutaj.
It's not the same thing.
commencer à apprendre
To nie to samo.
Something quite different.
commencer à apprendre
Zupełnie coś innego.
I don't think so.
commencer à apprendre
Nie sądzę.
On the contrary.
commencer à apprendre
Wprost przeciwnie.
No, I don't mean that.
commencer à apprendre
Nie, nie to mam na myśli.
I didn't say that.
commencer à apprendre
Tego nie powiedziałem.
I didn't say anything of the sort.
commencer à apprendre
Nic podobnego nie powiedziałem
This is impossible.
commencer à apprendre
To niemożliwe.
It's out of the question.
commencer à apprendre
(To) wykluczone.
Out of the question.
commencer à apprendre
Nie ma mowy.
I can't agree.
commencer à apprendre
Nie zgadzam się
I don't agree with them at all.
commencer à apprendre
Zupełnie się z nimi nie zgadzam.
I cannot do it. I'm afraid.
commencer à apprendre
Niestety, nie mogę tego zrobić
I'm afraid not.
commencer à apprendre
Obawiam się, że nie.
I'm sorry. I can't.
commencer à apprendre
Przykro mi, nie mogę./Nie mogę, niestety.
I'm sorry. We can't accept that
commencer à apprendre
Przykro mi. Nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy tego zaakceptować.
I'm sorry, but that's not possible.
commencer à apprendre
Przykro mi, ale to nie jest możliwe.
I'm not going to do it.
commencer à apprendre
Nie mam zamiaru tego z/robić.
I'm not sure about that.
commencer à apprendre
Nie mam co do tego pewności.
I think that will be difficult.
commencer à apprendre
Sądzę, że to będzie trudne. (przekonanie mocniejsze)
I think that may be difficult.
commencer à apprendre
Sądzę, że to może być trudne. (przekonanie słabsze)
I think that might be difficult.
commencer à apprendre
Sądzę, że to mogłoby być trudne. (przekonanie jeszcze słabsze)
It can't (cannot) be helped.
commencer à apprendre
Nie ma na to rady.
It's no business of mine.
commencer à apprendre
To nie moja sprawa
That won't be any good either.
commencer à apprendre
Tak też nie będzie dobrze.
I protest.
commencer à apprendre
Protestuję
I must protest.
commencer à apprendre
Muszę zaprotestować.
That would be unfair.
commencer à apprendre
To byłoby niesprawiedliwe.
Yes, but look here...
commencer à apprendre
Tak, ale posłuchaj...
Pardon me, but...
commencer à apprendre
Przepraszam, ale...
I beg your pardon, but...
commencer à apprendre
Przepraszam, ale...
Excuse me if I interrupt you, but...
commencer à apprendre
Wybaczy Pan, że Panu przerywam, ale...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.