Express Publishing Matura p. podstawowy "school"

 0    166 fiche    lola150594
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wychowanie plastyczne
commencer à apprendre
art
informatyka
commencer à apprendre
computing
zajęcia teatralne
commencer à apprendre
drama
język angielski
commencer à apprendre
english
język obcy
commencer à apprendre
foreign language
geografia
commencer à apprendre
geography
historia
commencer à apprendre
history
informatyka (IT)
commencer à apprendre
information technology
matematyka
commencer à apprendre
mathematics/maths
medioznawstwo
commencer à apprendre
media studies
wychowanie muzyczne
commencer à apprendre
music
wychowanie fizyczne
commencer à apprendre
physical education
język polski
commencer à apprendre
polish language
religia
commencer à apprendre
religious education
przedmioty ścisłe
commencer à apprendre
science
fizyka
commencer à apprendre
physic
chemia
commencer à apprendre
chemistry
biologia
commencer à apprendre
biology
szkoła z internatem
commencer à apprendre
boarding school
szkoła koedukacyjna
commencer à apprendre
co-educational school
państwowa szkoła średnia
commencer à apprendre
comprehensive school
szkoła dla dzieci od 11 r. życia
commencer à apprendre
grammar school
szkoła niepubliczna
commencer à apprendre
independent school
szkoła językowa
commencer à apprendre
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
commencer à apprendre
middle school
przedszkole
commencer à apprendre
nursery school
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
primary school
szkoła prywatna
commencer à apprendre
private school
szkoła publiczna
commencer à apprendre
public school
szkoła średnia
commencer à apprendre
secondary school
szkoła męska/żeńska
commencer à apprendre
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
commencer à apprendre
sixth form collage
szkoła specjalistyczna
commencer à apprendre
specialist school
szkoła tańca
commencer à apprendre
dance school
szkoła państwowa
commencer à apprendre
state school
szkoła zawodowa
commencer à apprendre
vocational school
osoba znęcająca się nad słabszymi
commencer à apprendre
bully
kolega/ koleżanka
commencer à apprendre
classmate
osoba wydająca posiłki w stołówce
commencer à apprendre
dinner lady
dyrektor szkoły
commencer à apprendre
head teacher
bibliotekarz/bibliotekarka
commencer à apprendre
librarian
uczeń
commencer à apprendre
pupil
student, uczeń szkoły średniej
commencer à apprendre
student
grono pedagogiczne
commencer à apprendre
teaching staff
aula
commencer à apprendre
assembly hall
stołówka
commencer à apprendre
canteen
szatnia
commencer à apprendre
changing room
klasa
commencer à apprendre
classroom
kawiarenka/ miejsce dla uczniów gdzie mogą się spotkać i pogadać
commencer à apprendre
common room
sala komputerowa
commencer à apprendre
computer lab
laboratorium językowe
commencer à apprendre
language lab
sala muzyczna
commencer à apprendre
music room
boiska sportowe
commencer à apprendre
playing fields
laboratorium fizyczne/chemiczne
commencer à apprendre
science lab
gabinet lekarski
commencer à apprendre
sick room
pokój nauczycielski
commencer à apprendre
staff room
sala do nauki własnej
commencer à apprendre
study area
toaleta
commencer à apprendre
toilet
absence
commencer à apprendre
nieobecność
apel
commencer à apprendre
assembly
obecność
commencer à apprendre
attendance
tablica interaktywna
commencer à apprendre
interactive whiteboard
łącze internetowe
commencer à apprendre
internet connection
lekcja
commencer à apprendre
lesson
przerwa na lunch
commencer à apprendre
lunch break
tablica ogłoszeń
commencer à apprendre
notice boaard
presja grupy rówieśniczej
commencer à apprendre
peer pressure
piórnik
commencer à apprendre
pencil case
przedmiot
commencer à apprendre
subject
przyjechać za późno/ za wcześnie/punktualnie
commencer à apprendre
arrive late/early/on time
być nieobecnym w szkole
commencer à apprendre
be absent from school
spóźnić się/przyjść za wcześnie/przyjsć punktualnie
commencer à apprendre
be late/early/on time
być obecnym w szkole/klasie
commencer à apprendre
be present at school/in classroom
odpisywać czyjeś zadanie domowe
commencer à apprendre
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia/lekcje/przygotować projekt/napisać esej
commencer à apprendre
do a class/lesson/project/an essay/
przeprowadzać eksperymenty/ odrobić zadanie domowe
commencer à apprendre
do experiments/homework
dostawać dobre oceny
commencer à apprendre
get good marks
mieć przerwę/ lekcje/ dużo nauki/ zadanie domowe
commencer à apprendre
have a break/ a lesson/ a lot to learn/ homework
uczyć się (o czymś)
commencer à apprendre
learn (about sth)
popełnić błąd/ robić postępy/ notatki
commencer à apprendre
make a mistake/ progress/ notes
opuścić lekcję/ nie pójść do szkoły
commencer à apprendre
skip a lesson/school
rozwiązać problem
commencer à apprendre
solve a problem
odejmować od
commencer à apprendre
subtract from
zrobić sobie przerwę, robić notatki
commencer à apprendre
take a break/ notes
uczyć (kogoś o czymś)
commencer à apprendre
teach (sb about sth)
napisać esej
commencer à apprendre
write an essay
artystyczny
commencer à apprendre
artistic
mylący, podchwytliwy
commencer à apprendre
confusing
twórczy
commencer à apprendre
creative
wymagający
commencer à apprendre
demanding
rozczarowujący
commencer à apprendre
disappointing
oficjalny
commencer à apprendre
formal
pracowity
commencer à apprendre
hard-working
punktualny
commencer à apprendre
punctual
bezpośredni
commencer à apprendre
straightforward
surowy, wymagajacy
commencer à apprendre
strict
odpowiedzi
commencer à apprendre
answers
świadectwo
commencer à apprendre
certificate
stopień naukowy
commencer à apprendre
(university) degree
dyplom
commencer à apprendre
diploma
egzaminy końcowe
commencer à apprendre
final examinations
kwalifikacje
commencer à apprendre
qulifications
wyniki
commencer à apprendre
results
powtórka
commencer à apprendre
revision
pamiętać, mieć na uwadze
commencer à apprendre
bear in mind
być zakłopotanym
commencer à apprendre
be confused
ściągać podczas testu/egzaminu
commencer à apprendre
cheat on a test/ in an exam
ostateczny termin (na zrobienie czegoś)
commencer à apprendre
deadline for (doing sth)
starać się ze wszystkich sił
commencer à apprendre
do one's best
nie zdać egzaminu
commencer à apprendre
fail an exam
otrzymać dobrą ocene/ uzyskać złe/ dobre wyniki
commencer à apprendre
get a good mark/ bad results/ good results
zostać za karę po lekcjach
commencer à apprendre
get detention
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
learn by heart
podjąć decyzje
commencer à apprendre
make a decision
poprawić/ ocenić egzamin/ esej
commencer à apprendre
mark an exam/ essay
zapamiętać coś
commencer à apprendre
memorise sth
zdać egzamin
commencer à apprendre
pass an exam
zwracać uwagę na
commencer à apprendre
pay attention to
przygotowywać się
commencer à apprendre
prepare for
zgłosić się, podnieść ręke
commencer à apprendre
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
commencer à apprendre
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
commencer à apprendre
revise for an exam
przygotowywać się do egzaminu
commencer à apprendre
study for an exam
nadzorować/ pilnować podczas egzaminu
commencer à apprendre
supervise an exam
zdawać egzamin
commencer à apprendre
take an exam
klub książki
commencer à apprendre
book club
ambitne gry
commencer à apprendre
challenging games
impreza dobroczynna
commencer à apprendre
charity event
klub szachowy
commencer à apprendre
chess club
kurs tańca
commencer à apprendre
dance class
literatura
commencer à apprendre
literature
szkolny zespół muzyczny
commencer à apprendre
school band
należeć do klubu
commencer à apprendre
be in a club
wyrazić się
commencer à apprendre
express yourself
jechać na wycieczkę szkolną/ edukacyjną
commencer à apprendre
go on a school/field trip
zapisać się do klubu
commencer à apprendre
join a club
zorganizować jakieś wydarzenie
commencer à apprendre
organise an event
brać w czymś udział
commencer à apprendre
participate in an activity
sadzić drzewa
commencer à apprendre
plant trees
grać na instrumencie
commencer à apprendre
play an instrument
trenować jakąś dyscyplinę
commencer à apprendre
practise playing sth
zbierać pieniądze na
commencer à apprendre
raise money for sth
czytać powieści
commencer à apprendre
read novels
ćwiczyć/ doskonalić umysł
commencer à apprendre
sharpen your mind
zgłosić się na ochotnika, aby coś zrobić
commencer à apprendre
volunteer to do sth
dogonić (kogoś/coś)
commencer à apprendre
catch up with (sb/sth)
przekonać się (do jakiegoś pomysł)
commencer à apprendre
come round to (an idea)
skreślić, wykreślić
commencer à apprendre
cross out
porzucić (szkołę)
commencer à apprendre
drop out of (school)
zasnąć (w klasie)
commencer à apprendre
fall asleep (in class)
narobić sobie zaległości (w szkole)
commencer à apprendre
fall behind (at school)
koncentrować się/ skupiać się na
commencer à apprendre
focus on (sth)
dostać się do (collage'u, na uniwersytet)
commencer à apprendre
get into (collage, university)
być w dobrych stosunkach z (kimś)
commencer à apprendre
get on with (sb)
oddać (esej)
commencer à apprendre
hand in (an essay)
rozdać (testy egzaminacyjne)
commencer à apprendre
hand out (an exam paper)
dotrzymać komuś kroku, utrzymać się na tym samym poziomie
commencer à apprendre
keep up with (sb)
cieszyć się na
commencer à apprendre
look forward to
sprawdzać coś (np. w słowniku)
commencer à apprendre
look sth up
podnieść (ręke)
commencer à apprendre
put up (your hand)
(o czasie) kończyć się
commencer à apprendre
run out of (time)
przesiadywać (całą noc/ do późna)
commencer à apprendre
stay up (all night/late
zajmować (czas)
commencer à apprendre
take up (time)
przemyśleć
commencer à apprendre
think over
przyjść (późno/wcześniej/w samą porę)
commencer à apprendre
turn up (late/early/on time)
zapisać
commencer à apprendre
write down

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.