Electric Charge Static electricity

 0    16 fiche    lukaszDrygas16082
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ładunek elektryczny pochodzi z bateri.
commencer à apprendre
Electric charge comes from batteries
Ale niektóre materiały gromadza ładunek kied je pocieramy
commencer à apprendre
But some materials become charged when they are rubbed.
Taki ładunek jest nazywany ładunkiem elektrostatycznym lub elektrycznością statyczną
commencer à apprendre
their charge is called electrostatic charge or static electricity
Istnieja dwa różne typy ładunków elektrycznych ładunek pozytywny i ładunek negatywny
commencer à apprendre
there are two different types of electric charge positive charge and negative charge
Takie same ładunki sie odpychają a odmienne przyciągają
commencer à apprendre
Like charge repel and unlike charges attract
im bliżej ładunki, tym większa siła między nimi
commencer à apprendre
the closer the charges, the greater the force between them
Ładunki pochodzą z atomów, elektrony mają ujemne ładunki a protony maja pozytywne ładunki
commencer à apprendre
charges come from atoms, electrons have negative electric charges and protons have positive charges
normalnie atomy mają równa liczbe elektronów i protonów więc ładunek materiału jest równy zero
commencer à apprendre
Normally atoms have equal number of electrons and protons so the charge on the material is zero
może
commencer à apprendre
may
jednak
commencer à apprendre
but
Jednak kiedy dwa materiały są pocierane razem elektrony mogą być przeniesione z jednego na inny
commencer à apprendre
but when two materials are rubbed together, the electrons may be transferred from one to the other
mniej
commencer à apprendre
fewer
W rezultacie jeden materiał ma więcej elektronów i całkowity ładunek ujemny, a drugi ma mniej elektronów oraz całkowity ładunek dodatni
commencer à apprendre
As a result, one material more electrons and has an overall negative charge and the other has fewer electrons and the total positive charge
naładowany objekt chce przyciągnąć jakikolwiek nienaładowany objekt blisko niego
commencer à apprendre
A charged object will attract any uncharged object close to it
kurz
commencer à apprendre
kurz Anglais
dust
Na przykład, naładowany ekran telewizora chce przyciągnąc kurz
commencer à apprendre
For example, the charged screen of a TV will attract dust

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.