egzamin techniczny

 0    149 fiche    robaczek1516
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
politechnika łódzka
commencer à apprendre
Lodz university of technology
wydział
commencer à apprendre
faculty
katedra
commencer à apprendre
department
instytut
commencer à apprendre
institute
kierunek
commencer à apprendre
field of study/ course
specjalizacja
commencer à apprendre
specialization?
rektor
commencer à apprendre
vice chancellor / president
dziekan
commencer à apprendre
dean
inżynier
commencer à apprendre
BSc degree=Bachelor of Science
absolwent
commencer à apprendre
graduate
magister
commencer à apprendre
Master of Science
magister inżynier
commencer à apprendre
MSc degree= Master of Science
inżynier
commencer à apprendre
engeeneer
licencjat
commencer à apprendre
Beng degree= Bachelor of Engineering
składać się z
commencer à apprendre
consist of
podzielony na
commencer à apprendre
divided into?
zdobywać wiedzę
commencer à apprendre
acquire knowledge?
ukończyć uczelnię
commencer à apprendre
graduate?
studia II stopnia
commencer à apprendre
second-cycle programme
student III roku
commencer à apprendre
tird year student
dziedzina studiów
commencer à apprendre
area of study
stopień naukowy
commencer à apprendre
degree
rozwój
commencer à apprendre
development / progress
wykształcenie techniczne
commencer à apprendre
technical education
zawodowo
commencer à apprendre
professionally
założyć swoją własna firmę
commencer à apprendre
set up a company
uczęszczać na wykłady
commencer à apprendre
to attend lectures
prowadzić badania
commencer à apprendre
carry out a resea-rch
we współpracy z
commencer à apprendre
in collaboration with
osiągnięcia edukacyjne
commencer à apprendre
educational achievements
wyposażony w
commencer à apprendre
equipped with
specjalizować się w
commencer à apprendre
to specialize in
zastosowanie
commencer à apprendre
using
umiejętności praktyczne
commencer à apprendre
practical skills
kariera zawodowa
commencer à apprendre
career
studiować za granicą
commencer à apprendre
study abroad
w dziedzinie/obszarze
commencer à apprendre
in the field
centrum badawcze
commencer à apprendre
research centre
matematyka
commencer à apprendre
matchematics/ match
geometria
commencer à apprendre
geometry
wymiary
commencer à apprendre
measurement
długość
commencer à apprendre
length
długi
commencer à apprendre
long
wysokość
commencer à apprendre
height
wysoki
commencer à apprendre
high
szerokość
commencer à apprendre
width
szeroki
commencer à apprendre
wide
głębokość
commencer à apprendre
depth
głęboki
commencer à apprendre
deep
liczba
commencer à apprendre
number
liczba pierwsza
commencer à apprendre
prime number
liczba parzysta
commencer à apprendre
even number
liczba nieparzysta
commencer à apprendre
odd number
l. Całkowita
commencer à apprendre
integer
l. Naturalna
commencer à apprendre
natural number
l. Ujemna
commencer à apprendre
negative number
l. Dodatnie
commencer à apprendre
positive number
ułamek
commencer à apprendre
fraction
ułamek zwykły
commencer à apprendre
common fraction
ułamki dziesiętne
commencer à apprendre
decimal fraction
licznik
commencer à apprendre
numerator
mianownik
commencer à apprendre
denominator
najmniejszy wspólny mianownik
commencer à apprendre
LCD (the least common denominator)
połowa
commencer à apprendre
a half
ćwierć
commencer à apprendre
a quarter
pole powierzchni
commencer à apprendre
area
średnica
commencer à apprendre
diameter
objętość
commencer à apprendre
volume
mierzyć
commencer à apprendre
to measure / take a mesurement?
pomiar
commencer à apprendre
measurement
potęga
commencer à apprendre
power
pierwiastek
commencer à apprendre
root
x do kwadratu
commencer à apprendre
x to a power of 2 / x squared
x do potęgi 3
commencer à apprendre
x cubed
pierwiastek 2st z x
commencer à apprendre
square root (pierwiastek kwadratowy)
pierwiastek 3st z x
commencer à apprendre
cubic root? Cube root?
kąt
commencer à apprendre
angle
kąt prosty
commencer à apprendre
right angle
kąt ostry
commencer à apprendre
acute angle
kąt rozwarty
commencer à apprendre
obtuse angle
linie
commencer à apprendre
line
linia prosta
commencer à apprendre
straight line
linia łamana
commencer à apprendre
zigzag
prostopadłe
commencer à apprendre
perpendicular lines
równoległe
commencer à apprendre
parallel lines
poziomy
commencer à apprendre
horizontal
pionowy
commencer à apprendre
perpendicular
działania matematyczne
commencer à apprendre
operations
dodawać
commencer à apprendre
add
odejmować
commencer à apprendre
subtract
mnożyć
commencer à apprendre
multiply
dzielić
commencer à apprendre
divide
różnica
commencer à apprendre
difference
suma
commencer à apprendre
sum
równy
commencer à apprendre
equal
równa się
commencer à apprendre
equals
obliczenie
commencer à apprendre
calculation
obliczać
commencer à apprendre
calculate
rozwiązywać równanie
commencer à apprendre
solve an equation?
zmienne
commencer à apprendre
variable / alternating
wyrażenie
commencer à apprendre
expression
wzór
commencer à apprendre
formula
działania nieporządane
commencer à apprendre
adverse effects
spalanie
commencer à apprendre
combustion
zanieczyszczenie
commencer à apprendre
contamination
żrący/ subst żrąca
commencer à apprendre
corrosive
pozbyć się/ usunąć
commencer à apprendre
dispose of
osuszyć
commencer à apprendre
dry
nauszniki/ zatyczki do uszu / ochrona uszu
commencer à apprendre
earmuffs/ earplugs
poróżnić
commencer à apprendre
embroil
wybuch
commencer à apprendre
explosion
subst wybuchowa
commencer à apprendre
explosive
subst łatwopalna/ łatwopalny
commencer à apprendre
flummable
tarcie
commencer à apprendre
friction
gazy pod ciśnieniem
commencer à apprendre
gases under pressure
subst szkodliwa /szkodliwy
commencer à apprendre
harmful
konserwacja
commencer à apprendre
maintenance
konserwować
commencer à apprendre
maintain
stopiony
commencer à apprendre
molten
środki ochrony indywidualnej
commencer à apprendre
personal protective equipment
trujący
commencer à apprendre
poisonous
zapobiegawczy
commencer à apprendre
precautionary
chronić
commencer à apprendre
protect
odzież ochronna
commencer à apprendre
protective clothing
środki ochronne
commencer à apprendre
protective measures
p-rzetworzyć
commencer à apprendre
recycle
szczelnie zamknąć
commencer à apprendre
seal / tightly closed
szczelnie
commencer à apprendre
tightly
toksyczny
commencer à apprendre
toxic
związany ze środowiskiem
commencer à apprendre
environmentally related
rysunek techniczny
commencer à apprendre
technical drawing
projektowanie wspomagane komputerowo
commencer à apprendre
computer- aided design CAD
w skali od do
commencer à apprendre
on a scale of ... To...
w tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
commencer à apprendre
the model is out of or not to scale
zestaw rysunków
commencer à apprendre
set of drawings
ogólny rysunek złożeniowy
commencer à apprendre
general arrangment
w małej skali
commencer à apprendre
smal-scale
w dużej slaki
commencer à apprendre
large scale
rozmiar rzeczywisty
commencer à apprendre
actual size
rozmiar powiększony
commencer à apprendre
enlarged
rysunek schematyczny
commencer à apprendre
schematic drawing / schematics
rzut pionowy
commencer à apprendre
elevational view
rzut z góry
commencer à apprendre
overview
rzut z boku
commencer à apprendre
sideview
rzut frontu
commencer à apprendre
front view
dwuwymiarowy
commencer à apprendre
two--dimensional
trójwymiarowy
commencer à apprendre
three-dimensional
przekrój poprzeczny
commencer à apprendre
cross-section
w przekroju
commencer à apprendre
in cross-section

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.