Discover English, kl. IV, unit 3

 0    34 fiche    irminads
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Tam jest żyrafa z niebieskimi oczami.
commencer à apprendre
There is a giraffe with blue eyes.
Czy wiewiórka umie śpiewać i jeżdzić na nartach wodnych?
commencer à apprendre
Can the squirrel sing and water ski?
Nie lubię nietoperzy.
commencer à apprendre
I don't like bats.
Słonie są zabawne.
commencer à apprendre
Elephants are funny.
Papugi z Azji są nudne ale piękne.
commencer à apprendre
Parrots from Asia are boring but beautiful.
Ta małpa nie może zobaczyć kolorów.
commencer à apprendre
This monkey can't see colors.
Mamy dużego i wolnego żółwia.
commencer à apprendre
We have got a large and slow turtle.
Tygrysy są bardzo niebezpiecznie i szybkie.,
commencer à apprendre
Tigers are very dangerous and fast.
Czy delfiny umieją pływać i skakać?
commencer à apprendre
Can dolphins swim and jump?
Ten rekin ma na imię Sam.
commencer à apprendre
This shark's name is Sam.
Kameleon jest niesamowity i sprytny.
commencer à apprendre
Chameleon is amazing and clever.
Oni umieją grać na gitarze i na perkusji.
commencer à apprendre
They can play the guitar and the drums.
Wiewiórka umie biegać i wspinać się po drzewach.
commencer à apprendre
Squirrel can run and climb trees.
Które zwierzę jest z Azji?
commencer à apprendre
Which animal is from Asia?
Skąd jest tamten żółw?
commencer à apprendre
Where is that turtle from?
Jej żyrafa nie umie malować.
commencer à apprendre
Her giraffe can't paint.
Roboty umieją się poruszać.
commencer à apprendre
Robots can move.
Kameleon może mieć różne kolory.
commencer à apprendre
Chameleon can have different colors.
Popatrz na jego długą szyję!
commencer à apprendre
Look at his long neck!
Co on może powiedzieć?
commencer à apprendre
What can he say?
Mam białe zęby i dwie stopy.
commencer à apprendre
I have white teeth and two feet.
Czy umiecie stać i chodzić?
commencer à apprendre
Can you stand and walk?
Czy masz duże usta?
commencer à apprendre
Have you got a big mouth?
Martyna ma dwie ręce.
commencer à apprendre
Martyn has got two hands.
Nie mogę robić zdjęć.
commencer à apprendre
I can't take photos.
Nie możesz dotykać zwierząt.
commencer à apprendre
You can't touch the animals.
Czy mogę tu usiąść?
commencer à apprendre
Can I sit down here?
Otwórz okno.
commencer à apprendre
Open the window.
Popatrz na małpę na pocztówce.
commencer à apprendre
Look at the monkey on a postcard.
Ola jest wiewiórką.
commencer à apprendre
Ola is a squirrel.
Nie ma mowy!
commencer à apprendre
No way!
Chodź!
commencer à apprendre
Come on!
Jego mama ma ciemne włosy.
commencer à apprendre
His mom has dark hair.
Czy mogę coś powiedzieć?
commencer à apprendre
Can I say something?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.