czynności obsługowe

 0    55 fiche    OstryStyl
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przeglądy okresowe i specjalne
commencer à apprendre
time limites/maintanace check
Przegląd 100-godzinny
commencer à apprendre
100 hours check
Sprawdzenie dokumentacji pod kątem spełnienia dyrektyw zdatności
commencer à apprendre
Review records for compliance with airworthiness directives
Sprawdzenie dokumentacji pod kątem ograniczeń resursowych
commencer à apprendre
Review records for compliance with component life limits
Przegląd po twardym lądowaniu
commencer à apprendre
Heavy landing check
Przegląd po uderzeniu pioruna
commencer à apprendre
Lightning strike check
Wymiary / Powierzchnie
commencer à apprendre
Dimensions/Areas
Lokalizacja podzespołów wg współrzędnych
commencer à apprendre
Locate component(s) by station number
Sprawdzenie symetrii kadłuba
commencer à apprendre
Fuselage symmetry check
Podnoszenie i Podpieranie
commencer à apprendre
Lifting and Shoring
Asysta przy
commencer à apprendre
Assist at
Podnoszeniu jednej goleni samolotu
commencer à apprendre
Landing gear axle jack
Podnoszeniu samolotu
commencer à apprendre
Aircraft jacking
Podwieszaniu lub podpieraniu głównych podzespołów
commencer à apprendre
Sling or trestle main components
Poziomowanie / Ważenie
commencer à apprendre
Levelling / Weighing
Poziomowanie samolotu
commencer à apprendre
Level aircraft
Ważenie samolotu
commencer à apprendre
Weight airplane
Przygotowanie zmian wyważenia samolotu
commencer à apprendre
Prepare weight and balance amendment
Holowanie i Kołowanie
commencer à apprendre
Towing and taxiing
Holowanie samolotu
commencer à apprendre
Towing aircraft
Udział w zespole holującym
commencer à apprendre
Be part of aircraft towing team
Holowanie przy użyciu dyszla
commencer à apprendre
Towing with tow bar
Kołowanie samolotem
commencer à apprendre
Taxiing aircraft
Parkowanie i Kotwiczenie
commencer à apprendre
Parking and Mooring
Kotwiczenie samolotu
commencer à apprendre
Tie down aircraft
Zakładanie elementów ochronnych i zabezpieczających
commencer à apprendre
Protection covers installation
Pozycjonowanie samolotu w doku
commencer à apprendre
Position aircraft in dock
Zabezpieczanie łopat śmigła / wirnika
commencer à apprendre
Protect Propeller or rotor blades
Tabliczki i Oznaczenia
commencer à apprendre
Placards and Markings
Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia tabliczek
commencer à apprendre
Check correct placards position.
Sprawdzenie poprawności naniesienia oznakowań
commencer à apprendre
Check correct markings position
Obsługa podstawowa
commencer à apprendre
Servicing
Tankowanie i roztankowanie zbiorników paliwa
commencer à apprendre
Fueling / defueling
Drenaż zbiornika paliwowego
commencer à apprendre
Fuel tank draining
Sprawdzenie poziomu paliwa za pomocą miarek magnetycznych
commencer à apprendre
Fuel magnetic stick level check
Sprawdzenie poziomu oleju w silniku
commencer à apprendre
Engine oil level check
Uzupełnianie oleju w silniku
commencer à apprendre
Engine oil refill
Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego
commencer à apprendre
Hydraulic fluid level check
Uzupełnianie płynu w instalacji hydraulicznej
commencer à apprendre
Replenishing Hydraulic system
Obsługa hydroakumulatora i jego instalacji
commencer à apprendre
Hydraulic system accumulator - servicing
Obsługa instalacji tlenowej pilotów
commencer à apprendre
Cockpit crew oxygen system servicing
zlewanie wody pitnej instalacji wodnej
commencer à apprendre
Refilling / draining of potable water system
Obsługa toalet / instalacji wodnej i kanalizacyjnej
commencer à apprendre
Toilet / water system servicing
Obsługa zbiornika instalacji kanalizacyjnej
commencer à apprendre
Waste tank servicing
APU pomocnicza jednostka zasilająca
commencer à apprendre
APU (Auxiliary power unit)
Sprawdzenie poziomu oleju w APU
commencer à apprendre
APU oil level check
Uzupełnianie oleju w APU
commencer à apprendre
APU oil system - refill
Ładowanie akumulatorów
commencer à apprendre
Accumulator charging
Smarowanie elementów samolotu
commencer à apprendre
Lubrication
Podłączanie zasilania naziemnego
commencer à apprendre
Ground power connection
Wykonanie przeglądu przedlotowego / dziennego / tygodniowego
commencer à apprendre
Performing pre-flight / daily / weekly check
zdatność do lotu
commencer à apprendre
airworthiness
podnoszenie
commencer à apprendre
jacking
kotficzenie
commencer à apprendre
mooring
zanieczyszczenie paliwa
commencer à apprendre
fuel contamination

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.