Cechy charakteru i osobowość

 0    42 fiche    bassiap
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Musimy przyjrzeć się tej sprawie krytycznym okiem.
commencer à apprendre
We need to look into this matter with a critical eye.
Szczerze mówiąc, chcieliśmy nakręcić naprawdę zabawny, dowcipny film.
commencer à apprendre
Frankly, we wanted to make a really funny, witty film.
Ona jest strasznie gadatliwa, kto nigdy się nie zamyka.
commencer à apprendre
She is terribly talkative, who never closes.
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
commencer à apprendre
We could not stand his aggressive, impulsive behavior.
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się być bardzo zarozumiała.
commencer à apprendre
No one in the office did not like her, because it seemed to be very presumptuous.
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
commencer à apprendre
I am sometimes very distracted - yesterday left the house in slippers.
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
commencer à apprendre
Stop being so stubborn and listen to what we have to say!
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
commencer à apprendre
I think it's better to be restrained in relation to people you do not know.
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
commencer à apprendre
Sorry I'm late, I'm usually very punctual.
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
commencer à apprendre
Her mother was very bossy and always told her what to do.
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
commencer à apprendre
The tone of the entire conversation was very pessimistic.
Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarza
commencer à apprendre
Try to be more optimistic, and you will see that you will happens
Mary jest absolutnie niezawodna: jeżeli mówi, że coś zrobi, to tak będzie.
commencer à apprendre
Mary is absolutely reliable: if it says it will do something, then so be it.
Uważam, że ludzie są w dzisiejszych czasach zbyt wrażliwi na krytykę.
commencer à apprendre
I think people nowadays are too sensitive to criticism.
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
commencer à apprendre
Her idea seemed to me to be very reasonable.
Jej chłopak z nią zerwał, bo robiła się zbyt zaborcza.
commencer à apprendre
Her boyfriend broke up with her because I was getting too possessive.
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
commencer à apprendre
I am confident that Tom will consider your ideas, it is very tolerant.
Oni są tak fanatyczni, że nie akceptują nikogo o odmiennych poglądach religijnyc
commencer à apprendre
They are so fanatical that they do not accept anyone with different views religijnyc
To była naprawdę wredna uwaga!
commencer à apprendre
It was a really nasty remark!
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
commencer à apprendre
I am sociable, but that does not mean that I always feel like the event.
Babcia jest taka staroświecka - nie podoba się jej mój nowy tatuaż.
commencer à apprendre
Grandma is so old-fashioned - not like its my new tattoo.
Wiesz, czasami potrafisz być prawdziwym utrapieniem.
commencer à apprendre
You know, sometimes you can be a real nuisance.
Nie mów niczego w ich towarzystwie, straszne z nich plotkarki.
commencer à apprendre
Do not say anything in their company, fearful of these gossips.
Gdy był młodszy, był wichrzycielem.
commencer à apprendre
When he was younger, he was a firebrand.
Straszny z niego niechluj, zawsze nosi brudne, pogniecione ubrania.
commencer à apprendre
Scary with him a slob, always wears a dirty, wrinkled clothes.
Przestań być obibokiem i znajdź sobie pracę!
commencer à apprendre
Stop being a slacker and get a job!
Nie zapraszaj Mary, ona zawsze psuje imprezę.
commencer à apprendre
Do not invite Mary, she always spoils the party.
Kiedyś wylegiwałem się godzinami na kanapie, ale teraz prowadzę aktywny tryb życ
commencer à apprendre
Once I was lying on the couch for hours, but now I lead an active życ
To dobrze, że Rona jest człowiekiem sukcesu, ale miejmy nadzieje, żę nie stanie się pracoholikiem.
commencer à apprendre
It is good that Ron is a man of success, but hopefully it will not become a workaholic.
Nie lubię rozmawiać z tą ględą, ona zawsze przynudza.
commencer à apprendre
I do not like talking to the GLEDE, she always yadda yadda.
Jakaś ciekawska osoba zadzwoniła na policję.
commencer à apprendre
Some curious person called the police.
Mój szef to straszny gnębiciel, ciągle zmusza nas do robienia nadgodzin.
commencer à apprendre
My boss is a terrible oppressor, constantly forcing us to do overtime.
Jestem rannym ptaszkiem. Każdego dnia wstaję punktualnie o 5 rano.
commencer à apprendre
I'm an early riser. Every day I get up punctually at 5 am.
Ten darmozjad nie ma pracy, utrzymuje go rodzina.
commencer à apprendre
This parasite does not work, it keeps the family.
Ten darmozjad nie ma pracy, utrzymuje go rodzina.
commencer à apprendre
This parasite does not work, it keeps the family.
On umawia się tylko z blond lalami.
commencer à apprendre
He only goes out with the blond dolls.
Ten osioł oblał moją białą koszulę winem.
commencer à apprendre
The donkey doused my white shirt wine.
Nie słuchaj jego wrednych komentarzy, on jest skończonym durniem.
commencer à apprendre
Do not listen to his nasty comments, he is a damn fool.
Tata jest chyba tradycjonalistą. Jest bardzo staroświecki.
commencer à apprendre
Dad is probably a traditionalist. It is very old fashioned.
Ben jest taki żywiołowy i zabawny, z pewnością będzie duszą towarzystwa.
commencer à apprendre
Ben is so exuberant and funny, sure to be the life and soul.
Pamiętaj, że charakter i osobowość są ważniejsze niż wygląd i ubrania.
commencer à apprendre
Remember that character and personality are more important than appearance and clothes.
Penny to gaduła, ale i tak jest cudowną przyjaciółką.
commencer à apprendre
Penny is a talker, but he is a wonderful friend.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.