Callan Method 3

1  1    219 fiche    mirellastone
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
z przodu
commencer à apprendre
in front of
biorący z ... biorąc z
commencer à apprendre
taking from
mnoga
commencer à apprendre
plural
ani ani
commencer à apprendre
neither nor
chusteczka do nosa
commencer à apprendre
handkerchief
główny
commencer à apprendre
cardinal
porządkowy
commencer à apprendre
ordinal
kropka
commencer à apprendre
dot, full stop
przecinek
commencer à apprendre
comma
małpa mailowa
commencer à apprendre
at
znak zapytania?
commencer à apprendre
question mark
pomocniczy
commencer à apprendre
auxiliary
pozostając
commencer à apprendre
remaining
odpowiedź
commencer à apprendre
reply
skrót
commencer à apprendre
abbreviation
nazwać
commencer à apprendre
call
niektóre z
commencer à apprendre
some of
na zewnątrz
commencer à apprendre
out off
zrobiony z
commencer à apprendre
made of
najmniej
commencer à apprendre
the fewest/the least
najwięcej
commencer à apprendre
the most
dużo więcej najwięcej - policzalne
commencer à apprendre
many more than the most
kilka mniej najmniej - policzalne
commencer à apprendre
few fewer than the fewest
dużo więcej najwięcej - niepoliczalne
commencer à apprendre
much more than the most
mało mniej najmniej - niepoliczalne
commencer à apprendre
little less than the least
na przeciwko
commencer à apprendre
in opposite
zarówno jak
commencer à apprendre
both and
albo albo
commencer à apprendre
either or
poprzedzać, przodować
commencer à apprendre
precede the forefront
następować
commencer à apprendre
follow
podczas gdy, natomiast
commencer à apprendre
whereas
obok, przy
commencer à apprendre
beside, next to
oprócz tego
commencer à apprendre
besides
rozmowa
commencer à apprendre
conversation
krzywy, zgięty
commencer à apprendre
crooked, bent
mniej więcej
commencer à apprendre
more or less
prawie
commencer à apprendre
nearly, almost
zupełnie, całkowicie
commencer à apprendre
quite, totally
zwykły, pospolity
commencer à apprendre
common, plain
get znaczenia
commencer à apprendre
become, earn, reach, arrive, buy
get znaczenia
commencer à apprendre
receive, bring, obtain, take, persuade, have
odmówić
commencer à apprendre
refuse
chętny, skłonny
commencer à apprendre
willing, eager
daleko od
commencer à apprendre
far away
za 3 miesiące
commencer à apprendre
in 3 months time
walczyć
commencer à apprendre
struggle
otaczać, okrążać
commencer à apprendre
surround, encircle
zmartwić się (czymś)
commencer à apprendre
to be sorry
zmartwiony
commencer à apprendre
sorry
zadowolony
commencer à apprendre
pleased
może
commencer à apprendre
perhaps
jakkolwiek, niemniej
commencer à apprendre
however, but
nadmierny, zbytni
commencer à apprendre
excessive
gęsty
commencer à apprendre
thick
wzór
commencer à apprendre
paradigm
koniecznie
commencer à apprendre
necessarily
kip znaczenia
commencer à apprendre
continue, hold, maintain, conserve
nieokreślony, nieograniczony
commencer à apprendre
indefinite, unlimited
pośród
commencer à apprendre
among
znaczenie
commencer à apprendre
sense, importance
chyba że
commencer à apprendre
except, unless
wymagać czegoś
commencer à apprendre
require something
przez
commencer à apprendre
through, by
powinien
commencer à apprendre
ought, should
obejść się bez
commencer à apprendre
go without, do without
mieć się na baczności, być ostrożnym
commencer à apprendre
be on guard, be careful
wada, usterka, wina
commencer à apprendre
defect, fault, fault
porównanie
commencer à apprendre
comparison
porównać
commencer à apprendre
compare
nie spieszyć się
commencer à apprendre
take one`s time
mnóstwo
commencer à apprendre
plenty of
rolniczy
commencer à apprendre
agricultural
kazać komuś czekać
commencer à apprendre
keep somebody waiting
unikać
commencer à apprendre
avoid
zniechęcony, przygnębiony
commencer à apprendre
disheartened, discouraged, depressed
w tym samym czasie
commencer à apprendre
at the same time
aktiw wojs
commencer à apprendre
John pushes George
pasiw wojs
commencer à apprendre
John is pushed by George
sprawić by ktoś poczuł
commencer à apprendre
to make someone feel
pomimo
commencer à apprendre
in spite of, though
błoto
commencer à apprendre
mud
tłum
commencer à apprendre
crowd
wyrzucić
commencer à apprendre
throw
odzwierciedlać
commencer à apprendre
reflect back
osobiście ja, ty on, ona, my, wy, oni
commencer à apprendre
myself, yourself, himself, herself, ourselves, itself, yourselves, themselves
sprawca
commencer à apprendre
doer, perpetrator
odbiorca, adresat
commencer à apprendre
receiver, consignee
gruntowny, całkowity
commencer à apprendre
thorough, total
i na odwrót
commencer à apprendre
and vice versa
obyczaj, maniera
commencer à apprendre
customs, manners
pogrążony we śnie
commencer à apprendre
asleep
po to żeby
commencer à apprendre
in order to, so that
zauważyć
commencer à apprendre
notice
wskazać na
commencer à apprendre
point at, point out
wykrzyknik
commencer à apprendre
exclamation mark
utrzymywać
commencer à apprendre
maintain
to trwa to wymaga
commencer à apprendre
it takes
wynosić, równać się
commencer à apprendre
amount to
suma, kwota total
commencer à apprendre
amount
dalszy, dodatkowy
commencer à apprendre
further, the additional, extra
kolonia
commencer à apprendre
colony
przez dodanie
commencer à apprendre
by adding
więc
commencer à apprendre
then, so
drut
commencer à apprendre
wire
co godzinę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie
commencer à apprendre
hourly, daily, weekly, monthly, yearly
pozwolenie
commencer à apprendre
permission
mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
commencer à apprendre
to be in a habit of doing something
obcy, nieznajomy
commencer à apprendre
stranger
cudzoziemiec
commencer à apprendre
foreigner
wyglądać jak
commencer à apprendre
look
tylko
commencer à apprendre
just, only
dlatego też
commencer à apprendre
therefore
istnieć
commencer à apprendre
exist
innymi słowy
commencer à apprendre
in other words
przypomnieć
commencer à apprendre
remind
nawet
commencer à apprendre
even, not even
chociaż
commencer à apprendre
even though/although
przyjść na spotkanie
commencer à apprendre
keep an appointment
wkrótce
commencer à apprendre
soon
kierunek
commencer à apprendre
direction
natychmiast
commencer à apprendre
at once, immediately
wadliwy, ułomny
commencer à apprendre
defective, faulty, imperfect
w kierunku
commencer à apprendre
towards
znacznie lepiej
commencer à apprendre
much better
znacznie więcej
commencer à apprendre
much more
wydawać się
commencer à apprendre
seem, sound
kilka
commencer à apprendre
several, some
nagle
commencer à apprendre
suddenly
pewny
commencer à apprendre
sure
przechodzić obok
commencer à apprendre
pass by, come by
naprawdę, faktycznie
commencer à apprendre
really, actually
coraz więcej
commencer à apprendre
more and more
coraz cieplej
commencer à apprendre
hotter and hotter, getting warmer
gotowy
commencer à apprendre
ready
również
commencer à apprendre
as well, also
w którym miejscu
commencer à apprendre
whereabouts
zaraz, tuż
commencer à apprendre
just, right
z kim, komu
commencer à apprendre
who, whom
gdy tylko
commencer à apprendre
as soon as, whenever
raczej
commencer à apprendre
rather
zamiast
commencer à apprendre
rather than
wiara
commencer à apprendre
faith
zaprzeczać
commencer à apprendre
deny
taki
commencer à apprendre
such
umiarkowany
commencer à apprendre
moderate
w ciągu, wewnątrz
commencer à apprendre
within, inside
z drugiej strony
commencer à apprendre
on the other hand
kabina prysznicowa
commencer à apprendre
shower
wanna
commencer à apprendre
bath
zysk
commencer à apprendre
profit
strata
commencer à apprendre
loss
zgadnąć
commencer à apprendre
guess
przyłączyć się do
commencer à apprendre
join
tak, w ten sposób
commencer à apprendre
like this
podanie
commencer à apprendre
application
umysł, rozum
commencer à apprendre
mind
jak wysoko
commencer à apprendre
how high
jaka szkoda
commencer à apprendre
what a pity
szkoda
commencer à apprendre
pity
wyrażenie zwrot
commencer à apprendre
phrase
cokolwiek
commencer à apprendre
whatever
kiedykolwiek
commencer à apprendre
whenever
gdziekolwiek
commencer à apprendre
wherever
ktokolwiek
commencer à apprendre
whoever
przeważająca część
commencer à apprendre
most of
stracić, zgubić, nie złapać, ominąć, tęsknić
commencer à apprendre
miss
szczególny, osobliwy
commencer à apprendre
particular
zapłata pobory
commencer à apprendre
payment of wages
oczywisty
commencer à apprendre
obvious
spóźnienie
commencer à apprendre
lateness
pomieszać, zawikłać
commencer à apprendre
confuse, embroil
szorstki, wzburzony, przybliżony
commencer à apprendre
rough, choppy, approximate
gładki
commencer à apprendre
smooth
szorstko, z grubsza
commencer à apprendre
harshly, roughly
przejeść się, zaspać, przepracować
commencer à apprendre
to overeat, oversleep, overwork
przegotować, niedogotować
commencer à apprendre
overcook, undercook
odnośnie
commencer à apprendre
as regards
sprawić by ktoś zapłacił
commencer à apprendre
to make someone pay
poważny, srogi
commencer à apprendre
severe, serious, dour
uderzenie, cios, podmuch
commencer à apprendre
blow, blow, gust
za pomocą
commencer à apprendre
by means of
przede wszystkim
commencer à apprendre
most of all, first of all
oczekiwać
commencer à apprendre
expect
gotowy
commencer à apprendre
ready made
mieć coś zrobione
commencer à apprendre
to have something done
robione na miarę
commencer à apprendre
made to measure
przewrócić się, upaść
commencer à apprendre
fall down
kupiec, rzemieślnik
commencer à apprendre
tradesman, craftsman
bliski
od czasu do czasu
commencer à apprendre
close
every now and again
już nie, dłużej nie
commencer à apprendre
no longer
skrajność
commencer à apprendre
extreme
produkować
commencer à apprendre
produce
chwalić się, szczycić
commencer à apprendre
boast
zyskać
commencer à apprendre
gain
znak handlowy
commencer à apprendre
Trademark
wyjąć, wyciągnąć, wyjść
commencer à apprendre
remove, pull out, get out
szczycić się
commencer à apprendre
take pride
wtrącać się
commencer à apprendre
interfere
kara
commencer à apprendre
fine, punishment
do czasu
commencer à apprendre
by the time
w tym czasie
commencer à apprendre
by this time
jednakowy
commencer à apprendre
equal
tak samo równie dobrze
commencer à apprendre
as well as
wynająć od kogoś
commencer à apprendre
rent
wynająć komuś
commencer à apprendre
let
niedroga
commencer à apprendre
inexpensive
bezustanny
commencer à apprendre
non-stop, continual
zaopatrzyć się
commencer à apprendre
provide, stock up
pod warunkiem, że
commencer à apprendre
providing
zaczynać
commencer à apprendre
comence
poznać, dowiedzieć się
commencer à apprendre
get to know
kłopotać się
commencer à apprendre
take the trouble
końcowy
commencer à apprendre
final
chociaż, jednak
commencer à apprendre
although, however, though
natknąć się na
commencer à apprendre
come across
przez
commencer à apprendre
by/through
mechanizm
commencer à apprendre
works, mechanism
fabryka
commencer à apprendre
works, factory
bronić
commencer à apprendre
defend

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.