Berezowski, umowy, c

 0    144 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
capital account
commencer à apprendre
konto wkładów kapitałowych
capital contribution
commencer à apprendre
wkład kapitałowy
caption, heading
commencer à apprendre
nagłówek
carrier
commencer à apprendre
przewoźnik
carry and conduct
commencer à apprendre
prowadzić działalność gospodarczą
casting vote
commencer à apprendre
głos rozstzygający
cause fo action
commencer à apprendre
powództwo
cause sb. to do sth
commencer à apprendre
spowodować, że ktoś coś zrobi
cause the p. to be treated as a lim. partnership
commencer à apprendre
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową
cause to be done
commencer à apprendre
spowodować wykonanie
cause to be managed
commencer à apprendre
zlecić prowadzenie
cause to be prepared
commencer à apprendre
spowodować przygotowanie
cease and desist letter
commencer à apprendre
wezwanie do zaprzestania naruszeń
certain
commencer à apprendre
wybrane
certificate
commencer à apprendre
zaświadczenie
certificate of limited partnership
commencer à apprendre
zgłoszenie powołania spółki komandytowej
certified mail, registered mail- US
commencer à apprendre
list polecony
change of control
commencer à apprendre
zmiana właściciela pakietu kontrolnego
charge interest
commencer à apprendre
potrącać, naliczać odsetki
charter
commencer à apprendre
czarterować, wynajmować środki transportu
chattels (part of personal property)
commencer à apprendre
ruchomości
chief executive office
commencer à apprendre
siedziba władz spółki
choice of law
commencer à apprendre
prawo właściwe, prawo nadrzędne
circumstances beyond sbys reasonable control
commencer à apprendre
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem
circumstances, situation
commencer à apprendre
okoliczności
civil action/criminal action
commencer à apprendre
sprawa cywilna/ sprawa karna
civil commotion
commencer à apprendre
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,
claim
commencer à apprendre
wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)
closing / at the closing
commencer à apprendre
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej
closing balance sheet
commencer à apprendre
bilans zamknięcia
closing date
commencer à apprendre
termin podpisania umowy
closing of the transaction
commencer à apprendre
finalizacja transakcji
collectively
commencer à apprendre
łącznie, razem/ nie zbiorczo!
come into effect
commencer à apprendre
wejść w życie
commence the partnership
commencer à apprendre
zawiązać, powołać spółkę
commencing on and ending on...
commencer à apprendre
od ... do
commercially reasonable care
commencer à apprendre
należyta staranność właściwa dla transakcji handlowych
committment
commencer à apprendre
maksymalna kwota kredytu
committment to
commencer à apprendre
cel strategiczny
communication
commencer à apprendre
przesyłka, list
communications
commencer à apprendre
korespondencja
company
commencer à apprendre
spółka kapitałowa, ale i akcjonariusze, udziałowcy
company books
commencer à apprendre
księgi rachunkowe spółki
company’s operations
commencer à apprendre
działalność spółki
compel
commencer à apprendre
wymusić
compensation committee
commencer à apprendre
komisja do spraw wynagrodzeń
comply with
commencer à apprendre
sprostać, osiągnąć (też takie znaczenie poza przestrzegać)
components
commencer à apprendre
podzespoły, części, składniki
composition
commencer à apprendre
układ z wierzycielami
composition, constituency
commencer à apprendre
skład
compound the interest
commencer à apprendre
kapitalizować narosłe odsetki
comprehensive insurance
commencer à apprendre
kompleksowe/ pełne ubezpieczenie
compute
commencer à apprendre
naliczać
compute
commencer à apprendre
kapitalizować
conclusive evidence
commencer à apprendre
wystraczający dowód
concurrently = simultaneously
commencer à apprendre
równocześnie
conditions concurrent
commencer à apprendre
warunki
conditions precedent
commencer à apprendre
warunki zawieszające
conference telephone
commencer à apprendre
telefon konferencyjny
conference telephone call
commencer à apprendre
telekonferencja
confidential
commencer à apprendre
poufny
confidentiality
commencer à apprendre
zachowanie poufności
confidentiality obligation
commencer à apprendre
zobowiązanie do zachowania poufności
confirmed
commencer à apprendre
potwierdzony
confirming bank
commencer à apprendre
bank potwierdzający
conflict
commencer à apprendre
sprzeczność
conflict of law principles
commencer à apprendre
normy prawa kolizyjnego
conflict of laws
commencer à apprendre
prawo kolizyjne
conflict of laws
commencer à apprendre
kolizja praw
conflict or controversy between versions
commencer à apprendre
rozbieżności pomiędzy wersjami lub spory
consent
commencer à apprendre
zgoda
consent
commencer à apprendre
zgoda, wydać zgodę
consider
commencer à apprendre
uważać za, uznawać za, interpretować jako xxx
consideration / cash consideration
commencer à apprendre
świadczenie, świadczenie w gotówce
consign
commencer à apprendre
oddać w komis
consignment
commencer à apprendre
komis
consignor/consignee
commencer à apprendre
komitent/komisant
consolidated
commencer à apprendre
skonsolidowany
consolidation, merger
commencer à apprendre
fuzja
constitute breach of...
commencer à apprendre
stanowić naruszenie...
constitute but one and same instrument
commencer à apprendre
stanowić wyłącznie jedną I tę samą umowę
constitute/ establish
commencer à apprendre
ustanawiać, stanowić
constitution of a partnership
commencer à apprendre
powołanie spółki
construction
commencer à apprendre
przygotowanie i stosowanie wykładni
construction of the agremeent
commencer à apprendre
wykładnia i stosowanie umowy
constructive, implied
commencer à apprendre
dorozumiany
construe
commencer à apprendre
mieć znaczenie, wykładnię, interpretować, rozumieć
consummate
commencer à apprendre
wykonać, zrealizować
consummation
commencer à apprendre
realizacja, wykonanie
contained
commencer à apprendre
zawarty, zamieszczony
contained
commencer à apprendre
nie tylko zawarty ale przedstawiony, wyliczony (tak jak set forth, set out)
contained herein
commencer à apprendre
zawarte w tekście niniejszej umowy
contemplated
commencer à apprendre
o którym mowa
continue
commencer à apprendre
istnieć nadal
continue / continue until / partnership as herein constituted shall continue until
commencer à apprendre
na czas / na czas oznaczony/ spółkę powołano na czas oznaczony do dnia
continue in force
commencer à apprendre
zachować moc prawną, pozostać w mocy
continue perfected
commencer à apprendre
utrzymać pełną moc prawną zabezpieczenia
continued operation
commencer à apprendre
kontynuacja działalności, dalsze prowadzenie działalności
continuing waiver
commencer à apprendre
trwałe dobrowolne odstąpienie od wykonywania praw
contract
commencer à apprendre
prawo umów
contractor
commencer à apprendre
wykonawca
contracts made and to be performed in
commencer à apprendre
umowy zawarte z zamiarem wykonania ich w...
contradict
commencer à apprendre
podważać
contribute
commencer à apprendre
wnieść wkład kapitałowy
contributions
commencer à apprendre
składki emerytalne
control
commencer à apprendre
rozstrzymać/ mieć moc rozstrzygającą
control
commencer à apprendre
prowadzenie strategicznych spraw spółki
control/ beyond control
commencer à apprendre
znajdujące się poza świadomą kontrolą
controlling interest
commencer à apprendre
pakiet kontrolny
controversy
commencer à apprendre
spór
contrue: may not be construed
commencer à apprendre
nie może być interpretowany, rozumiany jako
convenience of reference
commencer à apprendre
przejrzystość tekstu (for- dla większej przejrzystości tekstu)
convenience of reference (for)
commencer à apprendre
dla większej przejrzystości tekstu
convertible bonds
commencer à apprendre
obligacje zamienne
convertible securities
commencer à apprendre
zamienne papiery wartościowe
convey
commencer à apprendre
przenieść prawa do nieruchomości
conveyor/ conveyee
commencer à apprendre
zbywca, sprzedający / nabywca, kupujący
copy
commencer à apprendre
kopia
corporate governance
commencer à apprendre
ład korporacyjny
corporate purposes
commencer à apprendre
cele statutowe spółki
corporation
commencer à apprendre
osoba prawna
corporation
commencer à apprendre
w USA s-ka kapitałowa
corporeal hereditaments
commencer à apprendre
zapisy nieruchomości w testamentach
corresponding masculine, feminine or neuter gender forms
commencer à apprendre
odpowiadające im formy rodzaju xxxx
counterclaim
commencer à apprendre
powództwo wzajemne
counterpart
commencer à apprendre
egzemplarz
counterpart, identical copy
commencer à apprendre
jednobrzmiący egzamplarz
country court
commencer à apprendre
cywilny sąd rejonowy
country of formation
commencer à apprendre
kraj założenia
county court
commencer à apprendre
cywilny sąd rejonowy
courier service
commencer à apprendre
poczta kurierska
course of dealing
commencer à apprendre
tryb postępowania
court of competent jurisdiction
commencer à apprendre
sąd właściwy
court of the first instance
commencer à apprendre
sąd pierwszej instancji
covenant
commencer à apprendre
przyrzeczenie
create
commencer à apprendre
spowodować powstanie
create = constitute
commencer à apprendre
ustanawiać
create, constitute
commencer à apprendre
tworzyć, stanowić, ustanawiać
credit risk
commencer à apprendre
ryzyko kredytowe
creditworthiness
commencer à apprendre
zdolność kredytowa
crown court
commencer à apprendre
sąd koronny
cure/ make good/remedy
commencer à apprendre
naprawić naruszenie
current employer
commencer à apprendre
aktualny pracodawca
customary fees
commencer à apprendre
standardowe opłaty

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.