Berez, umowy j do n

 0    123 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
joint venture
commencer à apprendre
spółka z udziałem kapitału zagranicznego/ dorozumiana spółka osobowa
judgments, injunctions, decrees, or awards
commencer à apprendre
przepisy, wyroki, nakazy sądu I wyroki sądów arbitrażowych
jurisdication
commencer à apprendre
jurysdykcja
jurisdiction of incorporation
commencer à apprendre
kraj założenia
juror
commencer à apprendre
sędzia przysięgły
keep and maintain
commencer à apprendre
utrzymywać, zachowywać
knowingly suffer
commencer à apprendre
świadomie tolerować
L.L.P
commencer à apprendre
limited liability partnership, podobna do naszej spółki partnerskiej
L.P
commencer à apprendre
limited partnership, s-ka komandytowa
lead manager
commencer à apprendre
lider konsorcjum
leader
commencer à apprendre
członek kierownictwa
leader of (to be)
commencer à apprendre
współodpowiadać za działalność
lease
commencer à apprendre
dzierżawa, najem, leasig/ dzierżawić, najmować, oddać w leasing
leasholds (part of personal property)
commencer à apprendre
ruchomości dzierżawione
leave
commencer à apprendre
zezwolenie, zgoda na zwolnienie z obowiązku
leave from a court
commencer à apprendre
zgoda na zwolnienie z jurysdykcji sądu
legal restraint
commencer à apprendre
przeszkoda prawna
legality
commencer à apprendre
legalność
legally
commencer à apprendre
zgodnie z prawem
legislation
commencer à apprendre
ustawa
lender /borrower
commencer à apprendre
kredytodawca/kredytobiorca
letter of credit, documentary credit(L/C, LC, LOC)/ raise a letter of credit
commencer à apprendre
akredytywa, otworzyć akredytywę
letter of credit, documentary credit
commencer à apprendre
akredytywa
liable for
commencer à apprendre
ponoszący odpowiedzialność z tytułu, odpowiedzialny za
LIBOR
commencer à apprendre
stopa procentowa oferowana przez banki działające w Londynie
licencee
commencer à apprendre
licencjobiorca
license
commencer à apprendre
licencjonować
licensor
commencer à apprendre
licencjodawca
life assurance / insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie na życie
limitation
commencer à apprendre
ograniczenie, zawężenie znaczenia/ interpretacji
limited liability/ limited responsibility
commencer à apprendre
organiczenie odpowiedzialności (liability: umownej i responsibility: moralnej)
limited partner
commencer à apprendre
komandytariusz
liquidated damages
commencer à apprendre
kara umowna
litigation
commencer à apprendre
proces
loan # credit
commencer à apprendre
pożyczka (poza bankowa) # kredyt
loan stock
commencer à apprendre
wyemitowane obligacje spółki
loan sydicate
commencer à apprendre
konsorcjum kredytowe
long term disablement insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie rentowe
loss of generality
commencer à apprendre
?
Ltd.
commencer à apprendre
private limited company (podobna do naszej sp. z o.o)
lump sum
commencer à apprendre
jednorazowa wypłata
machinery
commencer à apprendre
maszyny i urządzenia
made
commencer à apprendre
zawarty
made and entered into
commencer à apprendre
sporządzona i zawarta
maintain priority
commencer à apprendre
utrzymać pierszeństwo
maintenance
commencer à apprendre
serwis pogwarancyjny
make a part of an agreement
commencer à apprendre
stać się integralną częścią umowy
make and enter into
commencer à apprendre
zawrzeć umowę
make available
commencer à apprendre
udpostępnić, postawić w stan gotowości
make enforceable
commencer à apprendre
doprowadzić do wykonalności
make enforceable
commencer à apprendre
doprowadzić do wykonalności, uzyskać wykonalność
make extracts
commencer à apprendre
sporządzać wyciągi
make good/ cure/remedy
commencer à apprendre
naprawić naruszenie
make revisions
commencer à apprendre
wprowadzać korekty
malfunction
commencer à apprendre
awaria
manage, administer
commencer à apprendre
prowadzić sprawy spółki
management committee
commencer à apprendre
rada wspólników
management, manage
commencer à apprendre
prowadzenie bieżących spraw spółki
managing director
commencer à apprendre
dyrektor wykonawczy
manufacture
commencer à apprendre
produkować
marketable
commencer à apprendre
zbywalny
marketable quality
commencer à apprendre
jakość zapewniająca łatwą zbywalność
master agreement
commencer à apprendre
umowa ramowa
material adverse change
commencer à apprendre
istotne pogorszenie
material defects
commencer à apprendre
istotne wady
material term and condition
commencer à apprendre
istotny warunek umowy
matters
commencer à apprendre
sprawy, ale i czynności
mature
commencer à apprendre
stawać się wymagalnym
maturity date
commencer à apprendre
termin wymagalności
may change from time to time
commencer à apprendre
może ulegać zmianie
may not be construed
commencer à apprendre
nie może być interpretowany / rozumiany jako
may not be overcome by reasonable diligence
commencer à apprendre
nie można opanować pomimo zachowania należytej staranności
medical and repatriation expenses
commencer à apprendre
pokrycie kosztów opieki medycznej i przeniesienia za granicę
medical expenses
commencer à apprendre
koszty opieki medycznej
meeting
commencer à apprendre
posiedzenie dyrektorów lub zgromadzenie akcjonariuszy – zależy kto w nim uczestniczy!
merge
commencer à apprendre
włączyć do tekstu umowy
merger, consolidation
commencer à apprendre
fuzja
minutes
commencer à apprendre
protokół z posiedzenia
miscellaneous provisions
commencer à apprendre
klauzule
mislead
commencer à apprendre
wprowadzać w błąd
mixed property
commencer à apprendre
prawnie nieruchomości, ale mają cechy ruchomości, tj. przynależności np. płot, brama
modification
commencer à apprendre
korekta
monies
commencer à apprendre
fundusze
mortgage
commencer à apprendre
ustanowić hipotekę na
mortgagor / mortgagee
commencer à apprendre
dłużnik hipoteczny / wierzyciel hipoteczny
motion
commencer à apprendre
wniosek strony postępowania w sądzie
multiple counterparts
commencer à apprendre
liczba egzemplarzy
must be
commencer à apprendre
pod rygorem nieważności
mutual
commencer à apprendre
wzajemny
mutual written consent
commencer à apprendre
pisemna zgoda wszystkich stron / obu stron umowy
name
commencer à apprendre
firma spółki
name assigned to the agreement
commencer à apprendre
nazwa nadana niniejszej umowie
name, captions and gender
commencer à apprendre
wykładnia elementów redakcyjnych
necessary or incidental to
commencer à apprendre
niezbędne lub związane z
negative covenants
commencer à apprendre
przyrzeczenie powstrzymania się od czegoś
negative pledge
commencer à apprendre
przyrzeczenie nieobciążania majątku
net book value, net Worth, equity
commencer à apprendre
wartość księgowa netto
next day funds
commencer à apprendre
środki dostępne w następnym dniu roboczym
no matter how similar
commencer à apprendre
bez względu na podobieństwo
no partnership
commencer à apprendre
niezależność stron
no survival
commencer à apprendre
wygaśnięcie mocy prawnej
no third party beneficiaries
commencer à apprendre
żadnym osobom trzecim nie przysługują żadne prawa z tytułu niniejszej umowy
no waiver of any default of breach
commencer à apprendre
żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia...
non solicitation
commencer à apprendre
zakaz pozyskiwania pracowników
non-binding
commencer à apprendre
niewiążący
non-breaching party
commencer à apprendre
strona nienaruszająca umowy
non-competition
commencer à apprendre
zakaz konkurencji
nonpayment
commencer à apprendre
niedokonanie płatności
normal vacation
commencer à apprendre
standardowy wymiar urlopu
not limited to
commencer à apprendre
ale nie wyłącznie
note
commencer à apprendre
weksel własny
nothing contained herein
commencer à apprendre
żadne z postanowień niniejszej umowy
nothing in this agreement
commencer à apprendre
żadne z postanowień umowy nie
nothing in this Agreement
commencer à apprendre
żadne z postanowień niniejszej umowy
notice
commencer à apprendre
powiadomienie (nie- zawiadomienie)
notice of revolving credit borrowing
commencer à apprendre
nota obciążeniowa
notice to terminate, notice of intent to terminate, notice of termination, termination notice
commencer à apprendre
wypowiedzenie umowy
notice, request, remainder
commencer à apprendre
powiadomienie, wezwanie, upomnienie
notices
commencer à apprendre
korespondencja
notwithstanding
commencer à apprendre
niezależnie od, bez względu na
notwithstanding any provisions to the contrary
commencer à apprendre
nawet jeżeli przepisy prawa stanowią inaczej
now, therefore (the Parties thereto agree as follows)
commencer à apprendre
w związku z powyższym strony zgodnie postanawiają
number and gender of words
commencer à apprendre
liczba i rodzaj gramatyczny słów

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.