Berez, umowy, g/h/i

 0    122 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
general partner
commencer à apprendre
komplementariusz
general provisions
commencer à apprendre
klauzule
generally accepted accounting practices / w USA
commencer à apprendre
powszechnie przyjęte zasady rachunkowości/ amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP)
give a notice
commencer à apprendre
doręczyć, przesłać powiadomienie
give effect
commencer à apprendre
zrealizować, wprowadzić w życie
give effect to
commencer à apprendre
wykonać, zrealizować
give notice to dissolve
commencer à apprendre
wystąpić z wnioskiem o podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu umowy spółki
give rise or create
commencer à apprendre
pośrednio lub bezpośrednio powodować
give rise to
commencer à apprendre
implikować, pośrednio powodować
GMT
commencer à apprendre
średni czas Greenwich
good faith
commencer à apprendre
dobra wiara, w UK więcej niż zgodność z prawem
good standing
commencer à apprendre
terminowe regulowanie należności
good title
commencer à apprendre
wolny od wad prawnych tytuł własności
goodwill
commencer à apprendre
wartość firmy spółki i logo
govern
commencer à apprendre
mieć moc rozstrzygającą
govern / the agreement is governed by
commencer à apprendre
prawo właściwym dla niniejszej umowy jest
governing law, choice of law, applicable law
commencer à apprendre
prawo właściwe, prawo nadrzędne
governmental
commencer à apprendre
rządowy, centralny, państwowy
governmental approval
commencer à apprendre
zezwolenie władz centralnych
grant, extend, originate, make
commencer à apprendre
udzielić
have a right effective against sb
commencer à apprendre
mieć prawo skuteczne względem kogoś
heading
commencer à apprendre
nagłówek
heading, caption
commencer à apprendre
nagłówek
headings, headings and usage, name captions and gender
commencer à apprendre
wykładnia elementów redakcyjnych
health insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie zdrowotne
hear the case
commencer à apprendre
rozpatrzyć sprawę
heir
commencer à apprendre
spadkobierca ustawowy, dziedziczy na podstawie prawa w braku testamentu
heirs
commencer à apprendre
spadkobiercy ustawowi
herein
commencer à apprendre
powyżej
hereinafter referred to...
commencer à apprendre
zwany dalej...
hereunder
commencer à apprendre
na podstawie niniejszej umowy
High Court of Justice
commencer à apprendre
Wysoki Trybunał Sprawiedliwości (sprawy cywilne, pond 5000 F wartość)
hinder
commencer à apprendre
utrudnić
hire
commencer à apprendre
zatrudnić
hire contract
commencer à apprendre
umowa najmu
hire purchase agreement
commencer à apprendre
umowa sprzedaży ratalnej
hold harmless against
commencer à apprendre
przejąć odpowiedzialność cywilną z tytułu
hold harmless clause
commencer à apprendre
przejęcie odpowiedzialności cywilnej
hostile takeover
commencer à apprendre
wrogie przejęcie
if any
commencer à apprendre
ewentualny
if renewed
commencer à apprendre
jeżeli zostanie wznowiona, przedłużona
immediately / forthwith
commencer à apprendre
bezzwłocznie
immediately available, same day
commencer à apprendre
dostępne tego samego dnia
implication (by implication)
commencer à apprendre
domniemanie, przez domniemanie
implied
commencer à apprendre
dorozumiane
in a manner consistent with x/therewith
commencer à apprendre
w sposób zgodny z x
in accordance with and subject to
commencer à apprendre
z zastrzeżeniem
in advance of meeting date
commencer à apprendre
przed terminem posiedzenia
in aggregate
commencer à apprendre
łącznie
in all other respects
commencer à apprendre
w pozostałym zakresie, pod każdym innym względem
in appreciation of
commencer à apprendre
w podziękowaniu za
in arrears
commencer à apprendre
z dołu
in cash
commencer à apprendre
w środkach pieniężnych
in connection with or incidental to
commencer à apprendre
bezpośrednio lub pośrednio
in development
commencer à apprendre
w fazie projektowania, produkcji, testów próbnych, etc.
in effect
commencer à apprendre
obowiązujący
in excess of/ excess over
commencer à apprendre
powyżej/ nadwyżka
in favour of
commencer à apprendre
na rzecz
in full
commencer à apprendre
w całości
in full force, in force, in full force and effect
commencer à apprendre
zachować moc prawną, pozostać w mocy
in lieu
commencer à apprendre
zamiast
in no event
commencer à apprendre
w żadnym przypadku
in one installment
commencer à apprendre
płatny jednorazowo
in recognition of
commencer à apprendre
w uznaniu
in respect of
commencer à apprendre
z tytułu, w zakresie, odnośnie
in sole and absolute discretion/ in sole discretion/ at the discretion of
commencer à apprendre
według własnego uznania/ samodzielnie
in testimony whereof
commencer à apprendre
na dowód powyższego
in the event of
commencer à apprendre
w przypadku (i tylko tego używaj)
in the year of our Lord
commencer à apprendre
roku Pańskiego
in timely fashion/forthwith
commencer à apprendre
niezwłocznie
in witness whereof
commencer à apprendre
na dowód powyższego
Inc.
commencer à apprendre
incorporated, s-ka kapitałowa w USA
incentive plan
commencer à apprendre
program motywacyjny
incidental to
commencer à apprendre
wynikający z
including
commencer à apprendre
w tym
income / gain
commencer à apprendre
dochody / dochody kapitałowe
inconsistency
commencer à apprendre
niezgodność, niespójność
inconsistency
commencer à apprendre
rozbieżność
incorporate in the agreement
commencer à apprendre
włączać w treść umowy
indefeasible
commencer à apprendre
niepodważalny, nienaruszalny, nieodwołalny
indemnification
commencer à apprendre
przejęcie odpowiedzialności cywilnej
indemnify
commencer à apprendre
wypłacić odszkodowanie, zrekompensować
indemnity, indemnification
commencer à apprendre
odszkodowanie nie będące wynikiem wyroku sądu ale np. na podstawie polisy, decyzji władz s-ki, etc.
indend
commencer à apprendre
mieć zamiar, wyrazić wolę
individually
commencer à apprendre
pojedynczo, w pojedynczych przypadkach
indulgence/ indulge
commencer à apprendre
dobrowolne zawieszenie wykonania przysługujących stronie praw / dobrowolnie zawiesić...
injunction
commencer à apprendre
nakaz/ zakaz
in-kind contribution
commencer à apprendre
aport rzeczowy
inoperative
commencer à apprendre
niepowodujący żadnych skutków prawnych
insofar as possible / as far as possible
commencer à apprendre
w takim zakresie w jakim jest to możliwe, w miarę możliwości
inspect
commencer à apprendre
kontrolować, przeprowadzić kontrolę
instance
commencer à apprendre
przykład, przypadek, instancja sądu
instrument
commencer à apprendre
document, umowa
intangible
commencer à apprendre
niematerialne
intangible assets
commencer à apprendre
majątek niematerialny/ wartości niematerialne i prawne
integra, integral / integral/ integral multiple of
commencer à apprendre
łączna kwota, całkowity/ całkowita wielokrotność
integral
commencer à apprendre
całkowity
intend
commencer à apprendre
kombinować z intencją (nie jest/ jest intencją)
intend (to do sth)
commencer à apprendre
intencją jest...
intend / intended (+to be)
commencer à apprendre
wyrazić wolę, mieć zamiar /mający na celu
interest
commencer à apprendre
udział
interest (+ period)
commencer à apprendre
odsetki, (okres odestkowy)
interest in
commencer à apprendre
udziały, interes prawny w...
interest niepoliczalny/ policzalny an interest
commencer à apprendre
odsetki, interes prawny/ udział
interest period
commencer à apprendre
okres odsetkowy
interests
commencer à apprendre
udziały
International Accounting Standards
commencer à apprendre
międzynarodowe standardy rachunkowości
interpretation
commencer à apprendre
wykładnia (bez aspektu stosowania, wykładnia i stosowanie = construction)
interpretation of the agreement
commencer à apprendre
wykładnia umowy
inure = take effect
commencer à apprendre
wejść w życie
inure for the benefit of
commencer à apprendre
nadawać uprawnienia, nadawać prawa
inure for the benefit of
commencer à apprendre
nadać prawa na rzecz
inure for the benefit of = vest
commencer à apprendre
nadać uprawnienia
inventory/ stock
commencer à apprendre
zapasy
invitation to treat
commencer à apprendre
zaproszenie do złożenia oferty
involuntary petition in bancruptcy
commencer à apprendre
wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania upadłościowego
IPO, initial public offering
commencer à apprendre
pierwsza oferta publiczna akcji
irrevocable
commencer à apprendre
nieodwołalny
issuable
commencer à apprendre
jaki może zostać wyemitowany
issuable upon the conversion
commencer à apprendre
jakie mogą być emitowane w związku z konwersja
issuing bank
commencer à apprendre
bank otwierający akredytywę
Issuing bank - the bank that promises to pay
commencer à apprendre
bank otwierający akredytywę

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.