Berez, umowy, e i f

 0    115 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
effect shipment/ order
commencer à apprendre
wysłać, wyekspediować/ zrealizować zlecenie
effective
commencer à apprendre
z dniem
effective control
commencer à apprendre
rzeczywista kontrola
effective date
commencer à apprendre
data wejścia w życie / data
effective date
commencer à apprendre
termin wejścia umowy w życie
effectuate = carry out
commencer à apprendre
wykonać
electrical, mechanical, communications failure
commencer à apprendre
awaria elekrtyczna, mechaniczna, telekomunikacyjna
eligible for
commencer à apprendre
kwalifikować się
emploi, employment
commencer à apprendre
też użytkować, użytkowanie
employee stock purchase plan
commencer à apprendre
prawo zakupu akcji pracowniczych
encumberance
commencer à apprendre
obciążenie majątku
enforce
commencer à apprendre
wykonać
enforceable
commencer à apprendre
wykonalny
enforcement
commencer à apprendre
wykonanie
engage a search firm
commencer à apprendre
zlecać firmie specjalizującej się w doradztwie personalnym, zlecać doradcom personalnym
engage in
commencer à apprendre
podejmować działania związane z
engage in business of
commencer à apprendre
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
enhance, enhancement
commencer à apprendre
podnieść wartość, podniesienie wartości
ensure
commencer à apprendre
zagwarantować, zapewnić
enter (do sądow powszechnych)/ render an award (do sądów arbitrażowych)
commencer à apprendre
wydać wyrok sądu powszechnego/ wydać wyrok sądu arbitrażowego, podjąć decyzję (o arbitrach)
entire agreement
commencer à apprendre
całość umowy
entirety
commencer à apprendre
całość
entity
commencer à apprendre
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
entity
commencer à apprendre
jednostka organizacyjna posiadająca os. prawną
equitable owner/ equitable ownership
commencer à apprendre
sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
equity
commencer à apprendre
zasady słuszności, sprawiedliwości
equity securities/ interests
commencer à apprendre
właścicielskie papiery wartościowe
establish
commencer à apprendre
ustalić,
establish/ constitute
commencer à apprendre
ustanawiać, stanowić
establishing bank
commencer à apprendre
bank otwierający akredytywę
estate
commencer à apprendre
masa spadkowa, spadkobierca/y
estimate
commencer à apprendre
wycena szacunkowa
every rule and regulation, regulations
commencer à apprendre
przepisy
evidence
commencer à apprendre
też: zabezpieczyć,
evidence
commencer à apprendre
dowody
evince = show
commencer à apprendre
okazać, ujawniać
examine
commencer à apprendre
badać, kontrolować
except as expressly / otherwise provided herein
commencer à apprendre
o ile w niniejszej umowie wyraźnie nie postanowiono inczej
except as may be required by applicable law
commencer à apprendre
właściwe dla umowy prawo stanowi inaczej
except as otherwise provided herein
commencer à apprendre
jeżeli w nini. umowie nie postanowiono inaczej
except as shown in
commencer à apprendre
za wyjątkiem przypadków wskazanych w
excess over
commencer à apprendre
nadwyżka
exchangable securities
commencer à apprendre
zamienne papiery wartościowe z wymianą eminenta
excluded assets
commencer à apprendre
wyłączone składniki majątku
exclusive personal secretarial assistance
commencer à apprendre
sekretarka/sekretarz/ asystentka/ asystent
excuse from
commencer à apprendre
zwolnić z wykonania zobowiązania
execute = sign
commencer à apprendre
execute to podpisać np. u notariusza, sign- jak wystarczy złożyć podpis
execute an agreement
commencer à apprendre
podpisać umowę
execute, acknowledge, record and file
commencer à apprendre
podpisze, potwierdzi, zarejestruje i zgłosi
execution
commencer à apprendre
podpisanie umowy
executive directors / non-executive directors
commencer à apprendre
dyrektor zarządzający / niezarządzający
exercise of
commencer à apprendre
wykonanie praw z tytułu
exhibit / schedule
commencer à apprendre
załącznik z wzorami dokumentów/ załącznik ze szczegółami
expenses
commencer à apprendre
koszty poniesione
expertise
commencer à apprendre
wiedza specjalistyczna
expiration
commencer à apprendre
wygaśnięcie umowy
Express/ explicit terms
commencer à apprendre
wyraźnie sformułowane postanowienia
extend (to the extend)
commencer à apprendre
w zakresie obejmującym
extend the right = grant the right
commencer à apprendre
udzielić prawa
facilitate the execution of the agreement
commencer à apprendre
ułatwić podpisanie niniejszej umowy
facility
commencer à apprendre
kredyt / umowa
facility fee
commencer à apprendre
prowizja za gotowość
facsimile machine / registered letter UK
commencer à apprendre
faks
facsimile transmission (by)
commencer à apprendre
faksem
facsimile, telecopy
commencer à apprendre
faks
failure in performance
commencer à apprendre
niewykonanie
fair market value
commencer à apprendre
rzetelna wartość rynkowa
fair salable value
commencer à apprendre
rzetelna wartość rynkowa
fairly present the facts
commencer à apprendre
rzetelnie przedstawiać fakty
fee
commencer à apprendre
bo umowa zlecenie, nie o pracę
fees
commencer à apprendre
opłaty, prowizje, opłaty i prowizje
fictitious name statement
commencer à apprendre
zgłoszenie różnicy między firmą spółki a nazwą handlową
field of enterprise
commencer à apprendre
dziedzina działalności gospodarczej
filed for record
commencer à apprendre
podlegać zgłoszeniu
filings
commencer à apprendre
zgłoszenia
final agreement/s
commencer à apprendre
końcowa wersja uzgodnień
final and conclusive
commencer à apprendre
ostateczny
financial examination
commencer à apprendre
badanie sytuacji finansowej
financial report/ statement
commencer à apprendre
sprawozdanie finansowe
financial year, fiscal year
commencer à apprendre
rok obrotowy s-ki
firm
commencer à apprendre
odnosi się do spółek osobowych
firm order, non-cancellable order
commencer à apprendre
nieodwołalne zamówienie
first class mail
commencer à apprendre
przesyłka priorytetowa
fiscal year, financial year
commencer à apprendre
rok obrotowy
fixtures
commencer à apprendre
przynależności
flag
commencer à apprendre
bandera
for and in consideration of
commencer à apprendre
w zamian za świadczenie
for cause
commencer à apprendre
za wskazaniem przyczyny
for or on behalf on
commencer à apprendre
na rzecz lub w imieniu
for purposes of
commencer à apprendre
na potrzeby
for security purposes
commencer à apprendre
w celu ustanowienia zabezpieczenia
for smooth arrangement of
commencer à apprendre
w celu zapewnienia płynnych dostaw
for the benefit of
commencer à apprendre
na rzecz
for the purpose of
commencer à apprendre
na potrzeby ..., w celu
for the sole benefit of
commencer à apprendre
zabezpieczyć interesy
for x from and after the Effective Date
commencer à apprendre
od i po wejściu w życie umowy
forbearance/ forbear
commencer à apprendre
dobrowolne odroczenie wykonania przysługujących stronie praw / dobrowolnie odroczyć
force majeure
commencer à apprendre
siła wyższa
forman (during jury deliberations)
commencer à apprendre
przewodniczący ławy przysięgłych
formation of a partnership
commencer à apprendre
powołanie spółki
formation documents
commencer à apprendre
dokumenty założycielskie
fortwith
commencer à apprendre
bezzwłocznie
fortwith / immediately
commencer à apprendre
bezzwłocznie
friendly takeover
commencer à apprendre
przejęcie za porozumieniem
fringe benefits / non-cash benefits
commencer à apprendre
świadczenia niepieniężne
from
commencer à apprendre
na podstawie
from and after
commencer à apprendre
od dnia włącznie
from time to time
commencer à apprendre
okresowo lub zmieniane, uaktualniane – ane/any (że coś będzie powtarzalne), okresowo / obecnie i w przyszłości, teraz i później
from time to time and thereafter
commencer à apprendre
okresowo w dowolnym terminie
from xxx and including
commencer à apprendre
od xxx włącznie
full disclosure
commencer à apprendre
pełne ujawnienie, pełna jawność
full pay (on full pay)
commencer à apprendre
pełne wynagrodzenie (z zachowaniem xxx)
funds, monies
commencer à apprendre
środki pieniężne
furnished to the best of our knowledge
commencer à apprendre
... podawane/podane zgodnie z posiadanymi informacjami
Further...
commencer à apprendre
również, także, ponadto

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.