Berez, umowy, do t

 0    150 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
qualified
commencer à apprendre
spełnia wymogi ustawowe
on a quarterly basis
commencer à apprendre
kwartalnie
quorate
commencer à apprendre
spełniające wymogi kworum
raise
commencer à apprendre
otworzyć akredytywę
ratable price
commencer à apprendre
cena szacunkowa
real property
commencer à apprendre
nieruchome składniki majątku
reasonable
commencer à apprendre
uzasadniony
reasonable
commencer à apprendre
zasadny, uzasadniony
reasonable care/ diligence
commencer à apprendre
należyta staranność
reasonable expenses
commencer à apprendre
uzasadnione / udokumentowane koszty
reborrow
commencer à apprendre
pobrać dalsze kwoty kredytu odnawialnego
rebuttal of presumption
commencer à apprendre
obalenie domniemania
receipt
commencer à apprendre
otrzymanie
receivables / account receivables
commencer à apprendre
należności
receiver
commencer à apprendre
pełni część funkcji polskiego syndyka
receivership
commencer à apprendre
upadłość, spółki kapitałowe
records
commencer à apprendre
dokumenty
reference
commencer à apprendre
odniesienie
reference
commencer à apprendre
wzmianka, wzmiankowanie, przywołanie, odniesienie
reflect
commencer à apprendre
uwzględnić
registered mail, certified mail- US / registered letter UK
commencer à apprendre
list polecony
registered seat, registered office, seat, office
commencer à apprendre
siedziba s-ki
regular payroll
commencer à apprendre
wypłata wynagrodzenia zasadniczego
regulation
commencer à apprendre
zarządzenie
reimburse
commencer à apprendre
zwrócić kwotę wydaną
reject an order
commencer à apprendre
odrzucić zamówienie
relate to
commencer à apprendre
pośrednio wynikać z
related services
commencer à apprendre
usługi pokrewne
relating to
commencer à apprendre
pośrednio powiązany, pośrednio wynikający z
relationship
commencer à apprendre
stosunek prawny
relationship of principal and agent
commencer à apprendre
stosunek mocodawcy i przedstawiciela
release from
commencer à apprendre
zwolnić z wykonania obowiązku
release, expempt sb. from
commencer à apprendre
zwolnić kogoś z obowiązku
remain duly incporporated
commencer à apprendre
zachować osobowość prawną zgodną z obowiązującymi przepisami
remainder
commencer à apprendre
pozostała część
remainder, notice, request
commencer à apprendre
upomnienie, powiadomienie, wezwanie
remedy
commencer à apprendre
naprawić szkodę, usunąć awarię, przywrócić do stanu pierwotnego
remedy/cure/make good
commencer à apprendre
naprawić naruszenie
render a report/ render an award
commencer à apprendre
przedłożyć raport, wydać wyrok sądu arbitrażowego
renounce
commencer à apprendre
wypowiedzieć udział w spółce
reorganisation
commencer à apprendre
program naprawczy
repatriation insurance
commencer à apprendre
pokrycie kosztów przeniesienia za granicę
replace
commencer à apprendre
uchylać
represent
commencer à apprendre
przedstawiać
represent and warrant
commencer à apprendre
oświadczać
representation
commencer à apprendre
oświadczenie
representations and warranties
commencer à apprendre
oświadczenia stron umowy
representive
commencer à apprendre
przedstawiciel
repudiation
commencer à apprendre
odstąpienie (od umowy spółki)
request
commencer à apprendre
wystąpić o
request, remainder, notice
commencer à apprendre
wezwanie, upomnienie, powiadomienie
request/ at the request
commencer à apprendre
prośba, wniosek, żądanie (w zależności od siły), na prośbę, wniosek, żądanie
requisite / required
commencer à apprendre
wymagany/ konieczny/niezbędny
rescheduled meeting
commencer à apprendre
przełożone, odroczone
rescind / rescission of contract
commencer à apprendre
odstąpić od umowy / unieważnić
resignation
commencer à apprendre
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
respective
commencer à apprendre
podkreśla, że każdy z podmiotów
respective
commencer à apprendre
poszczególny
retirement plan
commencer à apprendre
fundusz emerytalny
return receipt
commencer à apprendre
potwierdzenie odbioru
return receipt requested
commencer à apprendre
za pobraniem potwierdzenia odbioru
review
commencer à apprendre
weryfikować
revision/ subject to revisions made
commencer à apprendre
korekta dokumentu/ podegać korektom wprowadzonym
revolving committment period
commencer à apprendre
okres kredytowania
revolving credit
commencer à apprendre
kredyt odnawialny
right of a party
commencer à apprendre
prawo przysługujące jednej ze stron umowy
right of pre-emption
commencer à apprendre
Prawo pierwokupu
right, title and interest
commencer à apprendre
prawa
rights of a party
commencer à apprendre
prawa jednej ze stron
rolling forecast
commencer à apprendre
prognoza krocząca
rule and regulation
commencer à apprendre
przepisy
rules and regulations
commencer à apprendre
regulamin
same day funds (immediately available)
commencer à apprendre
środki dostępne tego samego dnia
sample
commencer à apprendre
próbka, pobierać próbkę
satisfaction
commencer à apprendre
spełnienie warunku
save as expressly provided
commencer à apprendre
z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie
save as required by law
commencer à apprendre
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem
savings plan
commencer à apprendre
fundusz inwestycyjny
sb shall elect
commencer à apprendre
postanowi, zadecyduje
schedule, exhibit
commencer à apprendre
załącznik
schedules
commencer à apprendre
załączniki stanowiące integralną część umowy
search for employees
commencer à apprendre
prowadzenie naboru pracowników
seat, registered seat, registered office, office
commencer à apprendre
siedziba s-ki
second anniversary
commencer à apprendre
dwa lata
secret ballot
commencer à apprendre
głosowanie tajne
section
commencer à apprendre
paragraf
section 1.1
commencer à apprendre
artykuł 1.1
security
commencer à apprendre
zabezpieczenie
security agreement
commencer à apprendre
umowa zabezpieczenia
security interest
commencer à apprendre
interes prawny w przedmiocie zabezpieczenia
sell, assign, convey and transfer
commencer à apprendre
sprzedać
sell, assign, transfer, convey and deliver
commencer à apprendre
sprzedać i wydać
serve, service
commencer à apprendre
doręczać, doręczenie
service / servant
commencer à apprendre
zatrudnienie / pracownik
service of notices
commencer à apprendre
doręczanie zawiadomień
service of process
commencer à apprendre
doręczanie pism procesowych
set for, provide for
commencer à apprendre
określić
set forth elsewhere
commencer à apprendre
przedstawiony w pozostałej części umowy/ pozostałych częściach umowy
set off against
commencer à apprendre
kompensować należności z
set-off, set off
commencer à apprendre
kompensata, kompensować
severability
commencer à apprendre
rozdzielna interpretacja postanowień umowy
shareholding / shareholder mix
commencer à apprendre
struktura akcjonariatu/ struktura udziałów
shares
commencer à apprendre
akcje, udziały (jak ordinary/preference – to akcje)
ship / shipment
commencer à apprendre
wysyłać, ekspediować, przewozić / transport, załadunek
ship / shipping lot/ in installments/in one shipment
commencer à apprendre
wysłać, wyekspediować/ partia towaru/ wysyłać partiami/ jedym transportem
show of hands
commencer à apprendre
głosowanie jawne
sick leave
commencer à apprendre
nieobecność w pracy z powody choroby
signature page
commencer à apprendre
strona umowy opatrzona podpisami przystępujących do niej stron
sit in NY
commencer à apprendre
orzekać w NY (o sądzie)
sit over any action or proceeding
commencer à apprendre
w zakresie dowolnej sprawy lub postępowania
situation, circumstances
commencer à apprendre
okoliczności
so as to
commencer à apprendre
w celu
solicit
commencer à apprendre
starać się pozyskać, podjąć działania zmierzające do pozyskania
solicit to hire
commencer à apprendre
podjąc działania zmierzające do zatrudnienia
solvency
commencer à apprendre
wypłacalność
specifically
commencer à apprendre
wyraźnie
specifically defined
commencer à apprendre
wyraźnie zdefiniowane
specification
commencer à apprendre
specyfikacja
specified prices
commencer à apprendre
określone, podane ceny, ceny kwotowane
specify price in dollars
commencer à apprendre
określać, podawać, kwotować cenę w dolarach
state courts
commencer à apprendre
sądy stanowe
statement of account, account statement
commencer à apprendre
wyciąg z konta
sth shown
commencer à apprendre
wykazane
stipulate
commencer à apprendre
wskazać, określić, przedstawić
strict liability
commencer à apprendre
bezwzględna odpowiedzialność deliktowa
subject matter of X
commencer à apprendre
przedmiot X
subject to
commencer à apprendre
podlegać
subject to the terms and on the conditions
commencer à apprendre
na warunkach
submit
commencer à apprendre
podlegać, przedłożyć
submit to jurisdiction
commencer à apprendre
poddać się jurysdykcji, uznać za właściwy (sąd)
subscribe
commencer à apprendre
podpisać
subscribe for/to shares
commencer à apprendre
zapisać się na akcje – oferta publiczna/ objąć akcje – oferta prywatna
subscribe one’s name
commencer à apprendre
złożyć podpis
subsequent = later
commencer à apprendre
późniejszy
substantially
commencer à apprendre
co do treści
substantially = materially
commencer à apprendre
istotnie, zasadniczo
substantive law
commencer à apprendre
prawo materialne
successor
commencer à apprendre
następca prawny, przejmuje prawa I obowiązki osoby lub instytucji, tj. swego poprzednika
successor law/ replacement
commencer à apprendre
ustawy, kt. zastąpiły poprzednie
such
commencer à apprendre
wyżej wymieniony, wzmiankowany, powyższy, przedmiotowy
sufficiency
commencer à apprendre
wystarczalnośc
superannuation contributions (voluntary)
commencer à apprendre
składki emerytalne (nieobowiązkowe)
supersede
commencer à apprendre
uchylać
supplement
commencer à apprendre
nowelizacja ustawy/ uzupełnić
supplementary statement
commencer à apprendre
nota objaśniająca
supply parts
commencer à apprendre
podzespoły
support staff
commencer à apprendre
personel pomocniczy
survival
commencer à apprendre
zachowanie mocy prawnej
surviving partner
commencer à apprendre
pozostały wspólnik
syndicated loan
commencer à apprendre
kredyt konsorcjalny

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.