Berez, umowy do q

 0    133 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
obligation
commencer à apprendre
zobowiązanie
obtain
commencer à apprendre
uzyskać
obtain approval
commencer à apprendre
uzyskać zgodę
occasion
commencer à apprendre
przypadek
od rozdz. 4 schedule
commencer à apprendre
zał. uzupełniające info w treści umowy
of every kind and description (X of every kind...)
commencer à apprendre
całość X, wszelkiego rodzaju X
offending term or provision
commencer à apprendre
wadliwe postanowienie umowy
offeror / offeree
commencer à apprendre
oferent / adresat oferty
office
commencer à apprendre
gabinet
officer
commencer à apprendre
członek kierownictwa spółki
offices
commencer à apprendre
biura, pomieszczenia
offshore
commencer à apprendre
kraj o łagodnym reżimie podatkowym
omit
commencer à apprendre
pominąć
on accaptance
commencer à apprendre
z chwilą akceptacji, w momencie akceptacji
on an X basis
commencer à apprendre
z częstotliwością X
on or before X
commencer à apprendre
do dnia X włącznie
once
commencer à apprendre
gdy
onshore
commencer à apprendre
kraj o standardowym reżimie podatkowym
operate
commencer à apprendre
skutkować, oznaczać, interpretować jako
operating policy/ operating policies
commencer à apprendre
zasada postępowania, przepisy wewnętrzne/ strategia działania s-ki
operation
commencer à apprendre
eksploatowanie, użytkowanie
operation of a business
commencer à apprendre
prowadzenie działalności gospodarczej
operation of X’s business as currently conducted
commencer à apprendre
prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej formie
opportunity
commencer à apprendre
sposobność, możliwość, okazja
oral agreements
commencer à apprendre
uzgodnienia, ustalenia ustne
order procedures
commencer à apprendre
tryb składania zamówień
ordinary care
commencer à apprendre
należyta staranność
organisation and authorisation
commencer à apprendre
utworzenie i umocowanie
organised
commencer à apprendre
zawiązany, założony
organize
commencer à apprendre
założyć,
other request
commencer à apprendre
inne pismo procesowe (gdy mowa o procedurze sądowej)
other terms
commencer à apprendre
pozostałe terminy
other than
commencer à apprendre
inny niż
other than (+as set forth in)
commencer à apprendre
z wyjątkiem, za wyjątkiem, wyjąwszy (okoliczności przedstawione w)
otherwise
commencer à apprendre
inaczej
outside the control of
commencer à apprendre
na który nie ma wpływu
overcome an obstacle
commencer à apprendre
opanować przeszkodę
overcome by reasonable dilligence
commencer à apprendre
opanować przy zachowaniu należytej staranności
overdue, past due
commencer à apprendre
przeterminowany
overnight
commencer à apprendre
w ciągu 24 godzin
owned
commencer à apprendre
będący własnością
P. shall continue indefinitely
commencer à apprendre
czas trwania spółki jest nieograniczony
paragraph
commencer à apprendre
litera
parental leave
commencer à apprendre
urlop macierzyński
partner
commencer à apprendre
partner, wspólnik (osobowe)
partners shall contribute various assets to the capital of the p-ship
commencer à apprendre
wspólnicy wnoszą do majątku spółki różne składniki majątkowe
partnership
commencer à apprendre
spółka, ale i wspólnicy
partnership business
commencer à apprendre
sprawy spółki osobowej
partnership interest
commencer à apprendre
udział wspólnika w spółce
payable at
commencer à apprendre
płatny w wysokości
payable at any time
commencer à apprendre
płatna w dowolnym terminie
payable on (tax)
commencer à apprendre
płatny od
payment
commencer à apprendre
zapłata (w umowie o pracę)
payment date
commencer à apprendre
termin płatności
peer
commencer à apprendre
osoba na tym samym stanowisku
peer + stanowisko (np. peer market analyst)
commencer à apprendre
osoby zatrudnione na tym samym stanowisku
penalty
commencer à apprendre
kara
per annum, p.a
commencer à apprendre
w skali roku
percentage point
commencer à apprendre
punkt procentowy
perfect
commencer à apprendre
nadać zabezpieczeniu pełną moc prawną
perfection
commencer à apprendre
nadanie zabezpieczeniu pełnej mocy prawnej
perform and carry out
commencer à apprendre
wykonać
performance
commencer à apprendre
wyniki, jakie zależy od tematu np. w przypadku samolotu to osiągi
permit
commencer à apprendre
zezwolenie, pozwolenie, koncesja
permitted claim
commencer à apprendre
roszczenie dopuszczalne, dozwolone
permitted transfer
commencer à apprendre
dozwolone przepisami przeniesienie udziału w spółce na inną osobę
personal accident insurance
commencer à apprendre
indywidualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
personal and financial situation
commencer à apprendre
sytuacja osobista i majątkowa
personal property
commencer à apprendre
ruchome składniki majątku
personal property
commencer à apprendre
majątek ruchomy
personal property, chattels
commencer à apprendre
ruchome składniki majątku
personal representative
commencer à apprendre
przedstawiciel
persons or entities
commencer à apprendre
podmioty posiadające lub nieposiadające osobowość prawną (persons- osoby fizyczne lub prawne, entities- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)
persons or entities
commencer à apprendre
podmioty
petition in bancruptcy
commencer à apprendre
otwarcie postępowania upadłościowego
place an order
commencer à apprendre
składać zamówienie
plan ang.
commencer à apprendre
program pol.
plant and machinery
commencer à apprendre
maszyny i urządzenia
PLC
commencer à apprendre
public limited company, tj. s-ka akcyjna w UK i Irlandii
pledge
commencer à apprendre
zastawić ruchomość, ustanowić zastaw na ruchomości, obciążyć majątek
pledgor / pledgee
commencer à apprendre
zastawca/ zastawnik
policies, practices and procedures
commencer à apprendre
zasady postępowania obowiązujące w spółce, procedury i regulaminy = zbiorczo tłumaczymy jako procedury
postage
commencer à apprendre
opłata pocztowa
power and right
commencer à apprendre
uprawnienie
powers and duties
commencer à apprendre
uprawnienia i obowiązki
practicable/ as soon as practicable
commencer à apprendre
wykonalny/ w najkrótszym możliwym terminie
practices
commencer à apprendre
procedury
preceding
commencer à apprendre
poprzedzający
prejudice
commencer à apprendre
uchylać
premium
commencer à apprendre
premia emisyjna, ulga
prepare an agreement
commencer à apprendre
sporządzić umowę
prepay
commencer à apprendre
przedpłacić
presence in person
commencer à apprendre
osobista obecność
prevail
commencer à apprendre
mieć moc rozstrzygającą
prevail, control
commencer à apprendre
mieć decydujące znaczenie
prevent
commencer à apprendre
uniemożliwić
price list
commencer à apprendre
cennik
principal amount
commencer à apprendre
kapitał
principal balance
commencer à apprendre
kapitał kredytu
principal/ agent
commencer à apprendre
mocodawca/ pełnomocnik
principle place of business
commencer à apprendre
główne miejsce prowadzenia działalności
prior agreements
commencer à apprendre
wcześniejsze ustalenia
prior notice / upon reasonable prior notice
commencer à apprendre
wcześniejsze powiadomienie/ za wcześniejszym powiadomieniem przedstawionym w zasadnym terminie
prior written approval, consent
commencer à apprendre
uprzednia zgoda na piśmie
prior, contemporaneous, subsequent
commencer à apprendre
wcześniejsze, obecne i późniejsze
pro rata/ pari passu
commencer à apprendre
proporcjonalnie
procedure/ practice(s)
commencer à apprendre
REGULAMINY, nie jest to jedynie procedura (procedura = practice)
procedures
commencer à apprendre
regulaminy
proceeds of the loan
commencer à apprendre
środki finansowe pozyskane z kredytu
process
commencer à apprendre
pismo procesowe
professional fees
commencer à apprendre
koszty usług zleconych
professional performace
commencer à apprendre
świadczenie usług o wysokiej jakości
professional services
commencer à apprendre
usługi świadczone przez przedstawicieli wolnych zawodów
prohibition
commencer à apprendre
całkowity zakaz
project / investment
commencer à apprendre
przedsięwzięcie, inwestycja / inwestycja finasowa!
promise
commencer à apprendre
przyrzeczenie, zobowiązanie
promissory note
commencer à apprendre
weksel własny
prompt reimbursement
commencer à apprendre
bezzwłoczny zwrot
prompt, forthwith
commencer à apprendre
bezzwłocznie
proper and duly authorised
commencer à apprendre
właściwie umocowany, upełnomocniony
properties
commencer à apprendre
działki, budynki, pomieszczenia (to na co dzielimy property)
property / properties
commencer à apprendre
nieruchomości/ majątek
property niepol./ a property policzalne
commencer à apprendre
majątek/ działka, nieruchomość
proprietary director
commencer à apprendre
członek zarządu posiadający/kontrolujący znaczący pakiet akcji spółki
proprietary rights
commencer à apprendre
prawa własności
provide in the agreement
commencer à apprendre
zapisać, określić w tekście umowy
prudent
commencer à apprendre
działający w najlepszym interesie spółki
przyrzeczenia
commencer à apprendre
covenants
Pty.
commencer à apprendre
odpowiednik private limied company (Ltd.) w Australii i Afryce
public domain / in the public domain
commencer à apprendre
grunty nie będące własnością prywatną, utwory nie chronione prawem autorskim/ powszechnie dostępny
purchase order
commencer à apprendre
zlecenie zakupu/ zamówienie
purpose and nature of the partnership
commencer à apprendre
przedmiot działalności spółki
purpose of the agreement
commencer à apprendre
cel umowy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.