Berez, umowy, d

 0    96 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
damages: general damages
commencer à apprendre
odszkodowanie orzekane przez anglosaskie sądy we wszystkich podobnych przypadkach
damages: special damages
commencer à apprendre
odszkodowanie z tytułu rzeczywistych stratponiesionych przez stronę w wyniku naruszenia umowy (w odróżnieniu od odszkodowania na zasadach ogólnych tzw. general damages)
damages: consequential damages
commencer à apprendre
to, co powodują iż czego nie chcą sobie zdać sprawy odwołujący nieterminowo lekcje: ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU STRAT lub SZKÓD stanowiących konsekwencje naruszenia warunków umowy przez drugą stronę
damages: incidental damages
commencer à apprendre
odszkodowanie z tytułu straty związanych z transportem i magazynowaniem rzeczy które w wyniku naruszenia nie zostały wydane odbiorcy
damages: indirect damages
commencer à apprendre
odszkodowanie z tytułu start lub szkód pośrednio związanych z naruszeniem umowy bez wskazywania okoliczności
data and information
commencer à apprendre
dane i informacje
date and the mode of
commencer à apprendre
terminy i sposób
dated
commencer à apprendre
z dnia
day to day decision making
commencer à apprendre
podejmowanie bieżących decyzji
day-to-day responsibilities
commencer à apprendre
bieżące obowiązki
DBL statement/ notice = fictitious name statement
commencer à apprendre
doing business as
dealings and transactions
commencer à apprendre
transakcje
declaration
commencer à apprendre
zgłoszenie
deductions
commencer à apprendre
składki
deem
commencer à apprendre
uważać za, uznawać za, interpretować jako xxx
deem completed
commencer à apprendre
uważać za dokonany
deem sth given
commencer à apprendre
uznać za doręczone. przesłane
deem, shall be deemed to have done sth
commencer à apprendre
zostanie uznane za (robiące coś)
deemed given
commencer à apprendre
uznana za doręczoną
default
commencer à apprendre
niewykonanie umowy
default
commencer à apprendre
niewykonanie obowiązku umownego
default interest
commencer à apprendre
odsetki karne
defaulted payments
commencer à apprendre
płatności przeterminowane
defeat
commencer à apprendre
unieważnić
defects in design
commencer à apprendre
wady konstrukcyjne
defend
commencer à apprendre
wyrazić zgodę na zrekompensowanie szkód
defend from/against
commencer à apprendre
wyrazić zgodę na zrekompensowanie czegoś
defined: specifically defined/ as defined
commencer à apprendre
wyraźnie zdefiniowane / w brzmieniu zdefiniowanym w
deliberations of the jury
commencer à apprendre
obrady ławy przysięgłych
deliver
commencer à apprendre
wydać
deliver an agreement
commencer à apprendre
dostarczyć umowę
deliver an agreement
commencer à apprendre
doręczyć umowę
delivery
commencer à apprendre
wydanie, dostawa (w nagłówku)
demand
commencer à apprendre
roszczenie procesowe
deny the motion
commencer à apprendre
oddalić wniosek, podważyć dowód
deposit in the mails
commencer à apprendre
wrzucić do skrzynki pocztowej
derive
commencer à apprendre
uzyskiwać przychody/ osiągać, czerpać dochody
derive income
commencer à apprendre
osiągać dochody
design
commencer à apprendre
projekt
designate in writing
commencer à apprendre
wskazać na piśmie
designated
commencer à apprendre
wskazany, wyznaczony
desire
commencer à apprendre
wyrazić wolę
desist = stop, leave off
commencer à apprendre
?
detail sth.
commencer à apprendre
przedstawić, wykazać, określić
deterioration
commencer à apprendre
niekorzystna zmiana, pogorszenie
determine the case
commencer à apprendre
rozstrzygać sprawę
determine, determination
commencer à apprendre
rozstrzygnąć, rozstrzygnięcie
development and construction/ in development
commencer à apprendre
planowanie i budowa/ w fazie przygotowywania, produkcji, testów, etc.
development changes
commencer à apprendre
zmiany w trakcie produkcji
direction, request
commencer à apprendre
polecenie
Director
commencer à apprendre
członek rady dyrektorów (z małej)
disbursement / disburse
commencer à apprendre
wypłata / wypłacić
discharge
commencer à apprendre
rozwiązanie umowy
discharge by agreement / discharge by performance
commencer à apprendre
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron / rozwiązanie umowy ze względu na wykonanie jej postanowień
disclose
commencer à apprendre
ujawniać
disclose
commencer à apprendre
ujawnić, wyjawić
discretion / at the discretion of
commencer à apprendre
według własnego uznania
discretion of (at the discretion of/ in the ...)
commencer à apprendre
według uznania
discretion/sole discretion/ at sb. sole discretion
commencer à apprendre
władza, uprawnienie do podejmowania samodzielnych decyzji/ wyłączne uznanie/ według własnego uznania
discretionary bonus
commencer à apprendre
premia uznaniowa
dismiss
commencer à apprendre
oddalić
dispose of
commencer à apprendre
zbyć
dispose of / disposition
commencer à apprendre
zbyć, przenieść prawa własności/ zbycie, przeniesienie praw własności
disposition costs
commencer à apprendre
koszt sprzedaży
dispute
commencer à apprendre
spór
dissolve, dissolution
commencer à apprendre
rozwiązać, rozwiązanie (umowy o pracę, umowy spółki)
distribute minutes
commencer à apprendre
rozesłać protokół
divisible agreement
commencer à apprendre
rozdzielna interpretacja postanowień umowy
division
commencer à apprendre
dział
do all things reasonably within one’s power
commencer à apprendre
uczynić wszystko, co leży w czyjejś mocy
do any and all things
commencer à apprendre
podjąć wszelkie działania, dokonać wszelkich czynności
do business, conduct business
commencer à apprendre
prowadzić działalność gospodarczą
doctrine of privity
commencer à apprendre
zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego
document of title
commencer à apprendre
tytuł własności
domicile, domiciled at
commencer à apprendre
stałe miejsce zamieszkania, zamieszkały na stałe
draft agreement
commencer à apprendre
project umowy
draw down / drawing, drawdown
commencer à apprendre
pobierać / transza
draw up, draft, prepare
commencer à apprendre
sporządzić
drawings then outstanding
commencer à apprendre
pobrane ale nie spłacone transze kredytu
drawn on (to be)
commencer à apprendre
płatny przez
due
commencer à apprendre
zgodny z przepisami prawa
due and payable
commencer à apprendre
należne
due care
commencer à apprendre
należyta staranność
due diligence
commencer à apprendre
należyta staranność
due organisation
commencer à apprendre
założenie spółki zgodnie z przepisami prawa
duly
commencer à apprendre
zgodnie z przepisami prawa
duly authorised
commencer à apprendre
należycie umocowany
duly authorised
commencer à apprendre
właściwie umocowany, upełnomocniony
duly exist
commencer à apprendre
istnieć zgodnie z przepisami prawa
duplicate
commencer à apprendre
duplikat
duplicate copy, counterpart
commencer à apprendre
drugi egzemplarz
duration
commencer à apprendre
czas trwania spółki
duration for survival
commencer à apprendre
okres pozostania w mocy
duties and responsibilities
commencer à apprendre
obowiązki
duty to observe the form of a notarial deed
commencer à apprendre
obowiązek zachowania formy aktu notarialnego
duty to pay off sb
commencer à apprendre
obowiązek spłaty kogoś

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.