Berez umowy 1

 0    223 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a director / the director, director
commencer à apprendre
członek rady dyrektorów / dyrektor
A, B, C Agreement
commencer à apprendre
Umowa C, B, A – od końca wymieniamy czego
accept
commencer à apprendre
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
accept an order
commencer à apprendre
przyjąć zamówienie
accidental death and dismemberment insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie od śmierci i ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
accompanied by a translation
commencer à apprendre
z załączonym tłumaczeniem
accomplish the purpose
commencer à apprendre
zrealizować cel, osiągnąć cel
according to the company policies
commencer à apprendre
wg. przepisów wewnętrznych spółki
accounting/ accounting principles
commencer à apprendre
rachunkowość/ zasady, standardy rachunkowości
accounts
commencer à apprendre
sprawozdanie finansowe
accrue, accrued
commencer à apprendre
narastać / narosłe, naliczone
accrued and outstanding payment obligations
commencer à apprendre
narosłe i niewykonane zobowiązania płatnicze
accrued holiday entitlemets
commencer à apprendre
niewykorzystany urlop z lat ubiegłych
acknowledge
commencer à apprendre
potwierdzić, ustalić, uzgodnić
acknowledge
commencer à apprendre
potwierdzić
acquire (kontekst finansowy)
commencer à apprendre
pozyskać
acquisition
commencer à apprendre
przejęcie kontroli nad spółką
act of God
commencer à apprendre
zdarzenie losowe
action
commencer à apprendre
sprawa sądowa, działanie, czynność
adjustment/ price adjustment
commencer à apprendre
korekta, korekta ceny
administration of the partnership
commencer à apprendre
prowadzenie spraw spółki
administrative agent
commencer à apprendre
agent konsorcjum
admit / admit to be attributable to
commencer à apprendre
uznać, przyznać/ uznać za związane, powiązane z
admit a new partner, admission
commencer à apprendre
przyjąć do spółki, przyjęcie
adopt
commencer à apprendre
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
advance
commencer à apprendre
kwota kredytu odnawialnego
advance form
commencer à apprendre
formularz powiadomienia o pobraniu kwoty kredytu
advance notice (have)
commencer à apprendre
mieć uprzednią, wcześniejszą wiedzę
adverse claim
commencer à apprendre
jakiekolwiek roszczenie przeciwko
adversely affect
commencer à apprendre
wpływać negatywnie, niekorzystanie na ..., mieć niekorzystny wpływ na
advise (finanse)
commencer à apprendre
awizować
advise/advising bank
commencer à apprendre
awizować/ bank awizujący
Advising bank - helps the beneficiary use the
commencer à apprendre
bank awizujący
affairs
commencer à apprendre
sprawy spółki
affect
commencer à apprendre
mieć wpływ, wpłynąć
affect
commencer à apprendre
mieć znaczenie, mieć wpływ
affidavit
commencer à apprendre
oświadczenie pod przysięgą
affidavit
commencer à apprendre
oświadczenie pisemne złożone pod przysięgą
affirmative vote
commencer à apprendre
głos za
agency agreement
commencer à apprendre
umowa przedstawicielstwa
agency, agent
commencer à apprendre
przedstawicielstwo, przedstawiciel
agenda
commencer à apprendre
proponowany porządek obrad
agent for the service of process
commencer à apprendre
przedstawiciel do odbioru pism procesowych
agent, agency, agency agreement
commencer à apprendre
przedstawiciel, przedstawicielstwo, umowa przedstawicielstwa
agents and representatives
commencer à apprendre
przedstawiciele
aggregate (in an aggregate principal amount)
commencer à apprendre
łączny (w łącznej kwocie, na łączną kwotę)
aggregate price
commencer à apprendre
cena łączna
agree
commencer à apprendre
wyrazić zgodę
agree (the Partners hereby agree to form the P.)
commencer à apprendre
zgodnie postanawiają zawiązać skę
agreement
commencer à apprendre
porozumienie ustne,
Agreement shall be governed and construed acc.to...
commencer à apprendre
prawem właściwym dla wykładni nini. umowy jest...
agreements and contract
commencer à apprendre
umowy
agreements/ arrangements/ arrangment of sth.
commencer à apprendre
uzgodnienia/ zapewnienie czegoś
air –mail/ cause to be air-mailed
commencer à apprendre
wysłać pocztą lotniczą, spowodować wysłanie pocztą lotniczą
air waybill, skrót AWB
commencer à apprendre
lotniczy list przewozowy AWB
aircraft
commencer à apprendre
samolot / samoloty
allege/ alleged
commencer à apprendre
uważać za, określać jako/ uważany za, określany jako
allocate
commencer à apprendre
alokować, podzielić, rozdzielić
allocation
commencer à apprendre
przypadający na wspólnika udział (w zyskach lub stratach spółki)
allot shares
commencer à apprendre
przydzielać akcje
amend
commencer à apprendre
aneksować
amend, change, supplement, or otherwise modify
commencer à apprendre
aneksować, zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób korygować
amendment
commencer à apprendre
poprawka
amendment
commencer à apprendre
też poprawka
amendment, variation
commencer à apprendre
aneks, zmiana
amount owing/ at any time/from
commencer à apprendre
kwota należna/ w dowolnym terminie/ od
anniversary (on the fifth anniversary)
commencer à apprendre
rocznica, w terminie 5 lat
annual compounding
commencer à apprendre
kapitalizacja roczna
annual leave
commencer à apprendre
urlop wypoczynkowy
annual report
commencer à apprendre
raport roczny
another party
commencer à apprendre
druga strona umowy
any
commencer à apprendre
dowolny
any
commencer à apprendre
jakikolwiek, dowolny
any and all
commencer à apprendre
wszystkie
any and all
commencer à apprendre
wszystkie, każdy
any court having jurisdiction
commencer à apprendre
dowolny sąd właściwy
any or all
commencer à apprendre
całość lub część
any performance hereunder
commencer à apprendre
wykonanie jakiejkolwiek czynności na podstawie niniejszej umowy
append = attach (lepszy wybór na pozycji drugiej)
commencer à apprendre
załączać
Appendices
commencer à apprendre
załączniki nie będące integralną częścią umowy np. dokumenty
applicable
commencer à apprendre
przeznaczony dla, adresowany do, dostępny dla
applicable
commencer à apprendre
obowiązujący
applicable
commencer à apprendre
stosowny, właściwy, przewidziany niniejszą umową
applicable law
commencer à apprendre
prawo właściwe
applicable to
commencer à apprendre
mający zastosowanie do
Applicant - the buyer in a transaction
commencer à apprendre
aplikant
appraisal fee
commencer à apprendre
opłata za przeprowadzenie wyceny składników majątku
appraisal, appraisement
commencer à apprendre
wycena
appraise/ appraised value / at the a.v
commencer à apprendre
wyceniać/ wycena wartości/ zgodnie z wyceną, według wyceny
approve
commencer à apprendre
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
area of expertise
commencer à apprendre
specjalność
areas of general importance to
commencer à apprendre
dziedzina wiedzy ogólnie związana z działalnością
arise out of
commencer à apprendre
bezpośrednio powiązany z, bezpośrednio wynikający z
arise out of
commencer à apprendre
bezpośrednio wynikać z, być bezpośrednio powiązanym z
arising out of or related to
commencer à apprendre
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
arising out of or relating to
commencer à apprendre
bezpośrednio wynikający lub pośrednio powiązany z
arranger
commencer à apprendre
organizator konsorcjum
articles of association / the articles / Am. charter
commencer à apprendre
statut spółki
as aforesaid
commencer à apprendre
jak podano powyżej, jak stwierdzono powyżej
as amended
commencer à apprendre
z późniejszymi poprawkami
as defined
commencer à apprendre
w brzmieniu zdefiniowanym w
as of
commencer à apprendre
według stanu na dzień
as of
commencer à apprendre
w określonym terminie, godzinie
as of the date HEREOF
commencer à apprendre
zgodnie z datą, którą opatrzona została niniejsza umowa
as of the first date written above
commencer à apprendre
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie/ z mocą obowiązującą od ...+ pierwsza data
as often as reasonably requested
commencer à apprendre
za każdym razem kiedy jest to zasadne
as per Price List
commencer à apprendre
zgodnie z cennikiem
as previously agrees
commencer à apprendre
jak ustalono uprzednio, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
as set forth/ as specified/ as set out
commencer à apprendre
jak jest to wskazane, przedstawione, określone
as soon as practicable
commencer à apprendre
w najkrótszym możliwym terminie
as specified/ as set out/ as set forth
commencer à apprendre
jak jest to wskazane, określone, przedstawione
as the case may be
commencer à apprendre
zarówno ....... jak / tak samo ...... jak
as used in
commencer à apprendre
w
assemble / assembly
commencer à apprendre
montować / montaż
assign
commencer à apprendre
przeniesienie praw, cesja
assign
commencer à apprendre
dokonać cesji
assignment
commencer à apprendre
cesja, dokument potwierdzający cesję, umowa cesji
assignment of rights and obligations
commencer à apprendre
przeniesienie praw i obowiązków
assignor/ assignee
commencer à apprendre
cedent/ cesjonariusz
assigns
commencer à apprendre
nabywcy i cesjonariusze
assigns (permitted assigns)
commencer à apprendre
osoby, na które przeniesiono prawa do czegoś
at 5 pound for 10 pounds each share
commencer à apprendre
o wartości emisyjnej 5 w cenie 10 funtów każda akcja
at all times
commencer à apprendre
przez cały okres/ przez cały czas obowiązywania umowy
at its sole discretion
commencer à apprendre
według własnego uznania
at or prior to X
commencer à apprendre
do dnia X włącznie
at the request
commencer à apprendre
na żądanie, na wniosek, na prośbę - kontekst
at work
commencer à apprendre
w miejscu pracy
attempt
commencer à apprendre
podjąć próbę
attend a meeting
commencer à apprendre
stawić się na posiedzenie, przybyć na posiedzenie
attorney
commencer à apprendre
prawnik, niekoniecznie adwokat
attorney’s fees
commencer à apprendre
honorarium prawnika
attributable
commencer à apprendre
związany z
attributable to
commencer à apprendre
powiązany z, związany z
audit
commencer à apprendre
badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
audited balance sheet
commencer à apprendre
bilans zbadany przez audytora
auditor
commencer à apprendre
audytor, biegły rewident
audyt
commencer à apprendre
badanie sprawozdań finansowych
authorisation
commencer à apprendre
upoważnienie, zezwolenie, autoryzacja
average daily balance
commencer à apprendre
średnie saldo dziennie
award
commencer à apprendre
wyrok sądu arbitrażowego
balance
commencer à apprendre
saldo
bank charges
commencer à apprendre
opłaty bankowe
bank charges/ free of bank charges
commencer à apprendre
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto
bank’s customary fees
commencer à apprendre
standardowe opłaty i prowizje
banking day
commencer à apprendre
dzień roboczy dla banków
bankruptcy
commencer à apprendre
upadłość, spółki osobowe
base rate, prime rate
commencer à apprendre
stopa bazowa
based on
commencer à apprendre
oparty na
basic remuneration
commencer à apprendre
wynagrodzenie zasadnicze
basis point
commencer à apprendre
punkt bazowy
be at variance with sth.
commencer à apprendre
być sprzecznym z czymś
be in default
commencer à apprendre
być w zwłoce
because of/ by reason of
commencer à apprendre
z powodu
become the co-ownership
commencer à apprendre
Stać się współwłasnością
beneficial owner / beneficial ownership
commencer à apprendre
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
beneficiary
commencer à apprendre
osoba uprawniona z tytułu umowy
beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
commencer à apprendre
beneficjent
beneficiary right
commencer à apprendre
uprawnienie z tytułu umowy
benefits
commencer à apprendre
dodatkowe świadczenia
Bill of lading
commencer à apprendre
list przewozowy, konosament
bind upon sb.
commencer à apprendre
wiązać kogoś
binding effect
commencer à apprendre
moc wiążąca
board action
commencer à apprendre
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad
boiler plate
commencer à apprendre
matryca
books
commencer à apprendre
księgi rachunkowe
books and records
commencer à apprendre
księgi rachunkowe spółki m
books of account/ books of records/books of the compant
commencer à apprendre
księgo rachunkowe spółki
books of record and account
commencer à apprendre
księgi rachunkowe spółki
breach
commencer à apprendre
naruszać, naruszenie
breach
commencer à apprendre
naruszenie
business niepol./ business pol.
commencer à apprendre
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka
business and activities
commencer à apprendre
działalność
business and affairs
commencer à apprendre
sprawy spółki
business day
commencer à apprendre
dzień roboczy
business name/ registered business name
commencer à apprendre
firma spółki
business of
commencer à apprendre
działalność gospodarcza w zakresie
business, trade, occupation
commencer à apprendre
?
businesslike
commencer à apprendre
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką
but one and the same
commencer à apprendre
wyłącznie jeden i ten sam
by an instrument in writing
commencer à apprendre
w formie pisemnej
by and between, by and among
commencer à apprendre
pomiędzy
by any other means
commencer à apprendre
ani w żaden inny sposób
by implication
commencer à apprendre
?
by means of
commencer à apprendre
za pomocą
by motion
commencer à apprendre
za pomocą wniosku
by or against
commencer à apprendre
przez lub przeciwko
by reason of Act of God
commencer à apprendre
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów
by reason of= because of
commencer à apprendre
z powodu
by-laws
commencer à apprendre
dokumenty wewnętrzne spółki
capital account
commencer à apprendre
konto wkładów kapitałowych
capital contribution
commencer à apprendre
wkład kapitałowy
caption, heading
commencer à apprendre
nagłówek
carrier
commencer à apprendre
przewoźnik
carry and conduct
commencer à apprendre
prowadzić działalność gospodarczą
casting vote
commencer à apprendre
głos rozstzygający
cause fo action
commencer à apprendre
powództwo
cause sb. to do sth
commencer à apprendre
spowodować, że ktoś coś zrobi
cause the p. to be treated as a lim. partnership
commencer à apprendre
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową
cause to be done
commencer à apprendre
spowodować wykonanie
cause to be managed
commencer à apprendre
zlecić prowadzenie
cause to be prepared
commencer à apprendre
spowodować przygotowanie
cease and desist letter
commencer à apprendre
wezwanie do zaprzestania naruszeń
certain
commencer à apprendre
wybrane
certificate
commencer à apprendre
zaświadczenie
certificate of limited partnership
commencer à apprendre
zgłoszenie powołania spółki komandytowej
certified mail, registered mail- US
commencer à apprendre
list polecony
change of control
commencer à apprendre
zmiana właściciela pakietu kontrolnego
charge interest
commencer à apprendre
potrącać, naliczać odsetki
charter
commencer à apprendre
czarterować, wynajmować środki transportu
chattels (part of personal property)
commencer à apprendre
ruchomości
chief executive office
commencer à apprendre
siedziba władz spółki
choice of law
commencer à apprendre
prawo właściwe, prawo nadrzędne
circumstances beyond sbys reasonable control
commencer à apprendre
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem
circumstances, situation
commencer à apprendre
okoliczności
civil action/criminal action
commencer à apprendre
sprawa cywilna/ sprawa karna
civil commotion
commencer à apprendre
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,
claim
commencer à apprendre
wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)
closing / at the closing
commencer à apprendre
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej
closing balance sheet
commencer à apprendre
bilans zamknięcia
closing date
commencer à apprendre
termin podpisania umowy
closing of the transaction
commencer à apprendre
finalizacja transakcji
collectively
commencer à apprendre
łącznie, razem/ nie zbiorczo!
come into effect
commencer à apprendre
wejść w życie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.