BBC Reading non-fiction and media: Typical questions and types of text

 0    33 fiche    przemekch
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dany
Dostajesz, otrzymujesz kilka tekstów do czytania
commencer à apprendre
given
you’re given some texts to read
Nie chciałbym
Nie chciałbym zaczynać od czytania tekstów
commencer à apprendre
I wouldn’t
I wouldn’t start by reading the texts
dziwny, nieparzysty (w sensie nie po kolei)
to wydaje się dziwne (nie po kolei)
commencer à apprendre
odd
it seems odd
rozlać, wylać
Uczeń rozlał wodę na dziennik.
commencer à apprendre
spill
The student spilled water on the register.
zarejestrować
Ona zapomniała zarejestrować swój samochód.
commencer à apprendre
register
She forgot to register her car.
połączyć telefonicznie
Czy mógłby mnie Pan połączyć?
commencer à apprendre
put through
Could you put me through, please?
zarejestrowany pojazd samochodowy
Ona zapomniała zarejestrować swój samochód.
commencer à apprendre
registered motor vehicle
She forgot to register her car.
w górę
Ceny jedzenia wykazują tendencje rosnące.
commencer à apprendre
upwards
Prices of food are tending upwards.
przedział w pociągu
W podróże służbowe jeżdżę w przedziale pierwszej klasy.
commencer à apprendre
compartment on the train
On business trips, I travel in a first-class compartment.
dzwonić
Oddzwonię do ciebie za (kilka) parę minut.
commencer à apprendre
call
I'll call you back in a couple of minutes.
odnośnie
Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.
commencer à apprendre
regarding
I would like to speak to you regarding your behaviour.
powód
Dzwonię, ponieważ
commencer à apprendre
reason
The reason I'm calling is
niezwłocznie, bezwłocznie
commencer à apprendre
promptly
załoga, obsada
Komunikacja jest kluczem. W drużynach przynosząc średnio 70 załogową na każdy wyścig, ruch każdego człowieka musi być skoordynowany.
commencer à apprendre
crew
Communication is key. With teams bringing an average of 70 crew to each race, every person's move needs to be co-ordinated.
bratanek, siostrzeniec
Brurno Senna siostrzeniec legendarnego Ayrtona jest kierowcą rezerwowym w Lotusie.
commencer à apprendre
nephew
Bruno Senna nephew of the legendary Ayrton is Lotus's reserve driver.
siać spustoszenie
Gorące piekło. Malezyjskie wilgotne temperatury sieją spustoszenie w boksach załogowych i mechaników - nawet zanim przywdzieją oni ognioodporne kombinezony.
commencer à apprendre
wreak havoc
A hot hell. Malaysia's humid temperatures wreak havoc on pit crews and mechanics - even before they don fireproof overalls.
cierpieć
Pierwsze pole startowe. Nick Heidfeld dołączył do Lotus Reanult GP w ostatniej chwili, gdy lider zespołu Robert Kubica ucierpiał w wypadku rajdowym, co wyeliminowało wyjęło go na resztę sezonu.
commencer à apprendre
suffer
Pole position. Nick Heidfeld joined Lotus Reanult GP at the last minute, when team leader Robert Kubica suffered a rally accident that put him out for the rest of the season.
jako hołd
Jako hołd, szybki Nick nosi polską flagę na swoim kasku w każdym wyścigu.
commencer à apprendre
as a tribute
As a tribute, quick Nick wears the Polish flag on his helmet at every race.
przekraczać
Temperatury w kokpicie w Malezji przekraczają 50 stopni Celsjusza.
commencer à apprendre
exceed
Cockpit temperatures in Malaysia exceed 50 degrees Celsius.
aktywa
Często się zdarza, że jest ona ponownie inwestowana w aktywa przynoszące wyższe odsetki.
commencer à apprendre
assets
Often, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.
składać się z
składa się z "konsystencji"
Nie sprawowano nad nimi nadzoru i często składały się z aktywów o wątpliwej wartośi.
commencer à apprendre
consist of
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
zajmować się
Wygląda na to, (że) to powinno być (zajęte w sensie) załatwione niezwłocznie. (czas nieregularny)
commencer à apprendre
to deal
It looks like this should be dealt with promptly.
smycz
Pamiętaj trzymać to na smyczy i używać kagańca.
commencer à apprendre
leash
Remember to keep it on a leash and use a muzzle.
odpowiedni, właściwy
Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne.
commencer à apprendre
appropriate
I didn't really think that'd be appropriate, though.
złożony, skomplikowany, opracować w szczegółach
Czy mógłbyś wyjaśnić to bardziej szczegółowo?
commencer à apprendre
elaborate
Could you elaborate on that?
odpowiedni
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
commencer à apprendre
suitable
Certainly, the last but one carriage is suitable for bikes and larger items of luggage, including sports equipment.
ledwo
John ledwo zdał egzamin.
commencer à apprendre
barely
John barely passed the test.
zbyt
Ona jest zbyt powierzchowna.
commencer à apprendre
too
She is too superficial.
nieco, do pewnego stopnia
Na początku był nieco nieśmiały.
commencer à apprendre
somewhat
He was somewhat shy at first.
raczej, dość, słusznie, uczciwie
Jego dom był całkiem tzn dość czysty zanim przyszły dzieci.
commencer à apprendre
fairly
His house was fairly clean until the kids came home.
raczej
To całkiem chłodny dzień.
commencer à apprendre
rather
It is rather a cold day.
ledwo, prawie nie
Niemal nikt nie kupił nowej książki w księgarni. Co zaskakujące, niemowlę niemal nie płakało przez całą noc.
commencer à apprendre
hardly
Hardly anyone has bought the new book from the bookstore. Surprisingly, the new baby hardly cried all night.
niewiele, prawie wcale
Państwo miało niewiele jakiegokolwiek rolnictwa.
commencer à apprendre
scarcely
The country had scarcely any agriculture.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.