Adverse effects of drugs

 0    28 fiche    marzenks
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
niepożądany efekt wynikający z
commencer à apprendre
an undesired effect resulting from
efekt uboczny może wynikać z niewłaściwego dawkowania
commencer à apprendre
an adverse effect may result from an incorrect dosage
szkodliwy wynik jest zazwyczaj zauważany przez efekty tj zachorowalność, śmiertelność, zmiana masy ciała, poziomu enzymów, utratę funkcji.
commencer à apprendre
The harmful outcome is usually indicated by some result such as morbidity, mortality, alteration in body weight, levels of enzymes, loss of function.
objawy mogą pojawić się 2 dni po operacji
commencer à apprendre
Symptoms are likely to occure two days after operation
efekty uboczne mogą być też spowodowane przez interakcję leku
commencer à apprendre
adverse effects may also be caused by drug interaction
jeśli badania toksykologiczne ujawnią zbyt dużo efektów ubocznych, lek jest wycofywany z rynku.
commencer à apprendre
If toxicity studies reveal too many dangerous adverse effects, the drug is withdrawn from the market.
łagodne efekty uboczne które nie wykluczają użycia.
commencer à apprendre
Mild side-effects which do not rule out the usage.
zawroty głowy
commencer à apprendre
dizzines
objawy zgłaszane przez pacjenta
commencer à apprendre
Symptoms reported by patient.
udar lub atak serca związany z przyjmowaniem Viagry
commencer à apprendre
Stroke or heart disease associated with Viagra.
Bezsenność spowodowana środkami pobudzającymi
commencer à apprendre
Insomnia caused by stimulants
krwawienie z jelita związane z leczeniem aspiryną
commencer à apprendre
bleeding of the intestine associated with aspirin therapy
jaskra związana z kroplami do oka na bazie kortykosteroidów
commencer à apprendre
glaucoma associated with corticosteroid-based eye drops
senność lub wzmożony apetyt z powodu zażywania środków przeciwhistaminowych
commencer à apprendre
Sleepiness or increasein appetite due to antihistamine use
samobójsto, bezpośrednio po użyciu niektórych antydepresantów
commencer à apprendre
Suicide, following the use of some antidepressants
wypadanie włosów czy anemia może być spowodowana chemioterapią
commencer à apprendre
Hair loss or anemia may be cased by chemipteraphy
warunki dietetyczne mogą wpływać na absorpcję leków
commencer à apprendre
Dietary conditions can influence absorption of drugs
farmakokinetyka opisuje drogę leku po tym jak został podany
commencer à apprendre
Pharmacokinetics describes the fate of drug after it has been administered
eliminacja leku jest rezultatem biotransformacji i wydalania niezmienionego leku
commencer à apprendre
Drug elimination is the result of biotransformation and excretion of uncharged drug
pacjent może być wyjątkowo wrażliwy na lek lub może metabolizować lek inaczej niż większość ludzi z powodów genetycznych
commencer à apprendre
patient may be abnormally sensitive to a drug or may metabolize a drug differently than most people because of genetic factors
lek musi zostać przeniesiony z miejsca podania do miejsca działania
commencer à apprendre
drug must be transported from the site of administration to the site of action
przewód pokarmowy
commencer à apprendre
alimentary tract
lek jest stopniowo wchłaniany do krwi i dystrybutowany po organizmie
commencer à apprendre
drug is gradually absorbed into the bloodstream and distributed around the body
w niektórych przypadkach mogą niszczyć zęby
commencer à apprendre
In some cases they may harm patients teeth
z wyjątkiem preparatów miejscowych wszystkie leki muszą wniknąć do krwioobiegu
commencer à apprendre
Wxcept from topical preparations, all drugs must enter the bloodstream
lek nie nie powinien być połknięty
commencer à apprendre
The drug should not be swallowed
podanie doodbytnicze zapobiega inaktywacji leku przez soki trawinne
commencer à apprendre
Rectal administration prevent the destruction of the drug by the digestive juices
leki mogą mieć nieprzyjemny smak lub drażnić sluzówkę żołądka
commencer à apprendre
Drugs may have unpleasant tasteor may irritate the gastric mucosa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.