Adjective + preposition (2)

 0    39 fiche    joasiahuchwajda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
afraid of
Are you afraid of dogs?
commencer à apprendre
przestraszony, zlękniony
Czy jesteś przestraszona psami?
frightened of
I’m terrified of dogs.
commencer à apprendre
przestraszony, wylękniony
Jestem przerażona psami.
terrified of
commencer à apprendre
przerażony
scared of
commencer à apprendre
wylękniony, zlękniony
fond of
Kate is very fond of her younger brother.
commencer à apprendre
lubiący
Kasia jest bardzo lubiąca swojego młodszego brata.
proud of
Mrs Davis is a very keen gardener. She’s very proud of her garden and loves showing it to visitors.
commencer à apprendre
dumny z
Pani Davis jest bardzo zapalonym ogrodnikiem. Jest bardzo dumna z swojego ogrodu i uwielbia go pokazywać gościom.
ashamed of
I’m not ashamed of what I did.
commencer à apprendre
zawstydzony
Nie jestem zawstydzona tym co zrobiłam.
jealous of
Why are you always so jealous of other people?
commencer à apprendre
zazdrosny o
Dlaczego zawsze jesteś tak zazdrosny o innych ludzi?
envious of
Tim is envious of Sarah. She has a great new job and now earns much more than him.
commencer à apprendre
zazdrosny, zawistny
Tim jest zazdrosny o Sarah. One ma nowa świetną pracę i teraz zarabia zdecydowanie więcej niż on.
suspicious of
He didn’t trust me. He was suspicious of my intentions.
commencer à apprendre
podejrzliwy
On nie ufał mi. On był podejrzliwy o moje intencje.
critical of
commencer à apprendre
krytyczny
tolerant of
We need to be more tolerant of people who are from different cultures. Then perhaps the world would be a safer place.
commencer à apprendre
tolerancyjny
Musimy być bardziej tolerancyjni w stosunku do ludzi, którzy pochodzą z innych kultur. Wtedy może świat będzie bezpieczniejszym miejscem.
aware of
Did you know he was married? No I wasn’t aware of that.
commencer à apprendre
świadomy o
Czy wiedziałeś, że on jest żonaty? Nie, nie byłem świadom tego.
conscious of
commencer à apprendre
świadomy o
capable of
I’m sure you are capable of passing the examination.
commencer à apprendre
zdolny do
Jestem pewien, że jesteś zdolny aby zdać ten egzamin.
incapable of
The city’s public transport system is incapable of carrying the huge number of people that are expected to arrive to watch the Olympics.
commencer à apprendre
niezdolny do
System publicznego transport miasta jest niezdolny do przetransportowania ogromnej liczby ludzi, którzy przyjadą oglądać Olimpiadę.
full of
The letter I wrote was full of mistakes.
commencer à apprendre
pełen
List, który napisałem był pełen błędów.
short of
I’m a bit short of money. Can you lend me some?
commencer à apprendre
brakować
I’m a bit short of money. Can you lend me some?
typical of
He’s late again. It’s typical of him to keep everybody waiting.
commencer à apprendre
typowe dla
On jest znów spóźniony. Typowe jest dla niego, aby zmuszać wszystkich do czekania.
tired of
Come on, let’s go! I’m tired of waiting.
commencer à apprendre
zmęczony
Chodź, idziemy. Jestem zmęczony czekaniem.
certain of
commencer à apprendre
pewny
sure of/about
I think she’s arriving this evening but I’m not sure of that. (or sure about that.)
commencer à apprendre
pewny
Myślę, że ona przyjedzie tego wieczora, ale nie jestem pewien tego.
good at
I’m not very good at repairing things.
commencer à apprendre
dobry w
Nie jestem zbyt dobry w naprawianiu rzeczy.
bad at
Do you enjoy studying English? Yes, but I’m bad at grammar so I don’t do very well in exams.
commencer à apprendre
zły w
Lubisz uczyć się angielskiego? Tak, ale jestem zły w gramatyce, więc nie radzę sobie dobrze na egzaminach.
excellent at
commencer à apprendre
doskonały w
brilliant at
I’m brilliant at remembering names.
commencer à apprendre
genialny w
Jestem genialny w zapamiętywaniu nazw.
hopeless at
I’m hopeless at telling jokes.
commencer à apprendre
beznadziejny w
Jestem beznadziejny w opowiadaniu żartów.
married to
Linda is married to an American.
commencer à apprendre
zamężna/żonaty
Linda jest zamężna z Amerykaninem.
married with
Linda is marring with three children.
commencer à apprendre
byż zamężna/żonata z (np. dwójką dzieci)
Linda jest zamężna imam trójkę dzieci.
engaged to
Did you know that Liz is engaged to a friend of mine?
commencer à apprendre
zaręczona z
Czy wiedziałeś, że Liz jest zaręczona z jednym z moich przyjaciół?
similar to
Your writing is similar to mine.
commencer à apprendre
podobne do
Twoje pismo jest podobne do mojego.
different from (or to)
The film was different from what I’d expected.
commencer à apprendre
różne od
Film był inny od tego jakiego się spodziewałem.
interested in
Are you interested in art?
commencer à apprendre
zainteresowany
Czy interesujesz się sztuką?
keen on
We stayed at home because Cathy wasn’t very keen on going out.
commencer à apprendre
chętnie
Zostaliśmy w domu, ponieważ Cathy nie była chętna, aby wyjść na zewnątrz.
dependent on
I don’t want to be dependent on anybody.
commencer à apprendre
zależeć od
Nie chce być zależny od nikogo.
independent of
commencer à apprendre
niezależny od
crowded with
The city centre was crowded with tourists.
commencer à apprendre
zatłoczony/oblegany przez
Centry miasta było zatłoczone turystami.
famous for
The Italian city of Florence is famous for its art treasures.
commencer à apprendre
znany z
Włoskie miasto Florencja jest znana z swoich dzieł sztuki.
responsible for
Who was responsible for all that noise last night?
commencer à apprendre
odpowiedzialny za
Kto jest odpowiedzialny za cały ten hałas zeszłej nocy?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.