9. Wyrażanie opinii

 0    99 fiche    kamil4815
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
poglądy
commencer à apprendre
outlook
opinia
commencer à apprendre
opinion
mocno wierzę, że
commencer à apprendre
I firmly believe that
taka jest moja opinia
commencer à apprendre
It is my opinion
myślę
commencer à apprendre
I think
według mnie
commencer à apprendre
in my opinion
z mojego punktu widzenia
commencer à apprendre
in my view
jestem przekonany, że
commencer à apprendre
I am convinced that
według mnie
commencer à apprendre
to my way of thinking
mam wrażenie, że
commencer à apprendre
it strikes me that
mocno wierzę
commencer à apprendre
it is my firm belief
jestem skłonny uwierzyć
commencer à apprendre
I am inclined to believe
wydaje mi się
commencer à apprendre
it seems to me
jeśli chodzi o mnie
commencer à apprendre
as far as I am concerned
myślę, że
commencer à apprendre
I think that
widoczny, jawny
commencer à apprendre
apparent
przeciwieństwo
commencer à apprendre
contrary
mocno, twardo, stanowczo
commencer à apprendre
firmly
ogromny
commencer à apprendre
immense
szkoda, współczucie, litość
commencer à apprendre
pity
wynikający, będący następstwem
commencer à apprendre
consequent
wyliczać
commencer à apprendre
enumerate
wykluczać, pomijać
commencer à apprendre
exclude
wyraźny, jasny
commencer à apprendre
explicit
upierać się
commencer à apprendre
persist
tylko, wyłącznie, czysto (np. z czysto naturalnych powodów)
commencer à apprendre
purely
określony, wyszczególniony
commencer à apprendre
specified
stereotyp
commencer à apprendre
stereotype
subiektywny
commencer à apprendre
subjective
przez to; skutkiem tego
commencer à apprendre
thereby
na mocy którego, przez który
commencer à apprendre
whereby
kolejną zaletą
commencer à apprendre
a futher advantage of
z tego, co wiem
commencer à apprendre
as far as I know
co do
commencer à apprendre
as far
co się tyczy
commencer à apprendre
as regards
uwzględniając wszystkie aspekty
commencer à apprendre
from all angels
kończąc
commencer à apprendre
in conclusion
wyrażać się jasno
commencer à apprendre
make oneself clear
ponadto
commencer à apprendre
moreover
bez wątpienia, nie ma co do tego wątpliwości
commencer à apprendre
no doubt about it
pomimo to, niemniej jednak
commencer à apprendre
nonetheless
ogólnie rzecz biorąc
commencer à apprendre
on the whole
na ogół, w sumie
commencer à apprendre
on the whole
podsumować
commencer à apprendre
recap
jak dotąd wszystko w porządku
commencer à apprendre
so far so good
ściśle mówiąc
commencer à apprendre
strictly speaking
brać wszystko pod uwagę
commencer à apprendre
take everything into account
biorąc wszystko pod uwagę
commencer à apprendre
taking everything into account
to znaczy, czyli
commencer à apprendre
that is to say
pierwszą zaletą
commencer à apprendre
the first advantage of
największą zaletą
commencer à apprendre
the greatest advantage of
główną zaletą
commencer à apprendre
the main advantage of
teraz jest właściwy moment, by
commencer à apprendre
this is the right time to
do pewnego stopnia
commencer à apprendre
to a certain extent
na zakończenie, kończąc, podsumowując
commencer à apprendre
to conclude
według mnie, moim zdaniem
commencer à apprendre
to my mind
w odniesieniu do
commencer à apprendre
with reference to
niezwykle
commencer à apprendre
extremely
woleć
commencer à apprendre
prefer
porada, rada
commencer à apprendre
advice
aspekt
commencer à apprendre
aspect
przyczyna
commencer à apprendre
cause
koniecznie
commencer à apprendre
necessarily
nacisk, emfaza
commencer à apprendre
emphasis
osąd
commencer à apprendre
judgment
przypuszczenie
commencer à apprendre
presumably
absolutnie
commencer à apprendre
absolutely
głównie
commencer à apprendre
mainly
głównie, przede wszystkim
commencer à apprendre
basically
optymalny, najlepszy
commencer à apprendre
optimal
perspektywa, punkt widzenia
commencer à apprendre
perspective
odrzucać, nie akceptować
commencer à apprendre
reject
jeśli mam być szczery
commencer à apprendre
to be honest
jednak
commencer à apprendre
still
przede wszystkim
commencer à apprendre
above all
według (kogoś innego niż ja)
commencer à apprendre
according to (somebody)
biorąc wszystko pod uwagę, w sumie
commencer à apprendre
all things considered
w rezultacie
commencer à apprendre
as a conclusion
być przekonanym
commencer à apprendre
be positive about
ponadto
commencer à apprendre
furthermore
w pewnym sensie
commencer à apprendre
in a way
inaczej mówiąc
commencer à apprendre
in other words
krótko mówiąc
commencer à apprendre
in short
sądząc po
commencer à apprendre
judging from
innymi słowy
commencer à apprendre
put it another way
na początek
commencer à apprendre
to begin with
jednak
commencer à apprendre
yet
jeśli o mnie chodzi
commencer à apprendre
as far as I am concerned
z wielu powodów
commencer à apprendre
for a variety of reasons
stąd, w związku z tym, dlatego też
commencer à apprendre
hence
pozwól mi rozwinąć
commencer à apprendre
let me elaborate
ani odrobiny prawdy
commencer à apprendre
not an atom of truth
jednakże, mimo wszystko, mimo to
commencer à apprendre
notwithstanding
tak więc, w ten sposób
commencer à apprendre
thus
krótko mówiąc
commencer à apprendre
to be brief
określony, oznaczony
commencer à apprendre
definite
mam na myśli; chodzi mi o to, że
commencer à apprendre
what I mean is that
powiedziałbym, że
commencer à apprendre
I would say that
wydawać się
commencer à apprendre
seem

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.