2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I

3.8  2    1 026 fiche    ISEL.edu.pl
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
a
It costs 2 dollars a kilo.
commencer à apprendre
przedimek nieokreślony
Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary.
a.m.
The program starts at 8 a.m.
commencer à apprendre
przed południem, do południa, rano
Program zaczyna się o ósmej rano.
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
commencer à apprendre
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
be able to do something
I’m sure I’ll be able to come.
commencer à apprendre
być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.
about
His parents worry about him.
commencer à apprendre
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
above
Our office is above the hairdresser’s.
commencer à apprendre
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
Susan spent a year abroad.
commencer à apprendre
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
absence
A lot has happened in my absence.
commencer à apprendre
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
absent
Fred was absent from school.
commencer à apprendre
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
accept
I accept your offer.
commencer à apprendre
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
access
Do you have access to the Internet?
commencer à apprendre
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
accident
He had an accident last week.
commencer à apprendre
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
according
Everything went according to plan.
commencer à apprendre
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
account
I’d like to open an account.
commencer à apprendre
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
accuse
She accused him of lying.
commencer à apprendre
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
ache
I feel an ache in my arm.
commencer à apprendre
ból
Czuję ból w ramieniu.
achieve
He’s achieved his objectives.
commencer à apprendre
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
across
I walked slowly across the street.
commencer à apprendre
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
act
We must act quickly.
commencer à apprendre
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
action
The movie has a lot of action.
commencer à apprendre
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
active
She’s a very active person.
commencer à apprendre
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
activity
The club offers many outdoor activities.
commencer à apprendre
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
actor
He’s a famous actor.
commencer à apprendre
aktor
On jest znanym aktorem.
actress
She has always wanted to become an actress.
commencer à apprendre
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
actual
What are your actual reasons?
commencer à apprendre
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
actually
He didn’t actually say anything important.
commencer à apprendre
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
commencer à apprendre
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
add
Add some sugar to the cream.
commencer à apprendre
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
commencer à apprendre
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
additional
They will need additional help.
commencer à apprendre
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
address
What’s your address?
commencer à apprendre
adres
Jaki jest twój adres?
adjective
What’s the order of adjectives?
commencer à apprendre
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
admire
He admires his French teacher.
commencer à apprendre
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
admit
I admit I was wrong.
commencer à apprendre
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.
adult
The film is for adults only.
commencer à apprendre
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
advance
There have been rapid advances in technology.
commencer à apprendre
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
advantage
What are the advantages of this method?
commencer à apprendre
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
commencer à apprendre
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
adverb
“Quickly” is an adverb.
commencer à apprendre
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
commencer à apprendre
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
advertisement
Their new advertisement was controversial.
commencer à apprendre
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
advice
Can you give me some advice?
commencer à apprendre
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
advise
He advised me to wait a couple of days.
commencer à apprendre
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
affair
Don’t interfere with their affairs.
commencer à apprendre
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
affect
This problem affects a lot of people.
commencer à apprendre
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
afford
We can’t afford a new car.
commencer à apprendre
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
afraid
He’s afraid of the dark.
commencer à apprendre
przestraszony
On boi się ciemności.
Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
commencer à apprendre
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.
after
We are leaving after breakfast.
commencer à apprendre
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
afternoon
See you in the afternoon.
commencer à apprendre
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
again
I’d like to see you again.
commencer à apprendre
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
against
We’re against animal testing.
commencer à apprendre
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
age
They are the same age.
commencer à apprendre
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
agency
She works in an advertising agency.
commencer à apprendre
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
agent
He is an agent for insurance company.
commencer à apprendre
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
ago
How long ago did he die?
commencer à apprendre
temu
Jak dawno temu zmarł?
agree
Did she agree to go with them?
commencer à apprendre
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
agreement
We’ve finally reached an agreement.
commencer à apprendre
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
commencer à apprendre
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
commencer à apprendre
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
aim
I went to England with the aim of improving my English.
commencer à apprendre
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
air
I’m going outside for some fresh air.
commencer à apprendre
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
commencer à apprendre
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
airport
They met me at the airport.
commencer à apprendre
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
commencer à apprendre
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
alike
They are very much alike.
commencer à apprendre
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
alive
The miners are still alive.
commencer à apprendre
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
all
That’s all she said.
commencer à apprendre
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
allow
Do your parents allow you to go out alone?
commencer à apprendre
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
almost
I’ve almost finished this book.
commencer à apprendre
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
alone
Leave me alone!
commencer à apprendre
sam
Zostaw mnie samego!
along
Every evening I walked along the beach.
commencer à apprendre
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
already
She’s already left.
commencer à apprendre
już
Ona już wyszła.
also
I also speak a little Spanish.
commencer à apprendre
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
although
My daughter went to school although she was ill.
commencer à apprendre
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
always
Peter is always late.
commencer à apprendre
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
I am
I am a good student.
commencer à apprendre
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
commencer à apprendre
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
ambulance
Call an ambulance!
commencer à apprendre
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
America
I’m flying to America this weekend.
commencer à apprendre
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.
American
I don’t like the American accent.
commencer à apprendre
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.
among
There are three children among the passengers.
commencer à apprendre
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
amount
It will cost a huge amount of money.
commencer à apprendre
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
amuse
His joke amused everybody.
commencer à apprendre
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
an
Her husband is an architect.
commencer à apprendre
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.
and
Come and see who’s here!
commencer à apprendre
i; a
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
angle
In a square all angles are right angles.
commencer à apprendre
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
angry
Michelle is angry with me.
commencer à apprendre
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
animal
Wild animals shouldn’t be kept in cages.
commencer à apprendre
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.
announce
They announced they were going to get married.
commencer à apprendre
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
annoy
Things like these always annoy me.
commencer à apprendre
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
another
He’s looking for another job.
commencer à apprendre
inny
On szuka innej pracy.
answer
There’s no easy answer to this question.
commencer à apprendre
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
anxious
She is very anxious about her future.
commencer à apprendre
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
any
Do you have any questions?
commencer à apprendre
jakiś
Masz jakieś pytania?
anybody
Is anybody here?
commencer à apprendre
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
commencer à apprendre
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
anyone
Is anyone listening to me?
commencer à apprendre
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
anything
Can I do anything for you?
commencer à apprendre
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
anyway
Anyway, that’s what she told me.
commencer à apprendre
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
anywhere
Have you seen John anywhere?
commencer à apprendre
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
apart
You can never see them apart.
commencer à apprendre
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
apartment
I want to live in a spacious apartment.
commencer à apprendre
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
apologise BE/apologize AE
She apologised for being late.
commencer à apprendre
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
commencer à apprendre
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
appearance
She was shocked by his appearance.
commencer à apprendre
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
apple
Don’t eat unripe apples.
commencer à apprendre
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
application
He has sent off a lot of job applications.
commencer à apprendre
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
apply
I applied for an American visa.
commencer à apprendre
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
commencer à apprendre
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
commencer à apprendre
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
commencer à apprendre
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
commencer à apprendre
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
April
They divorced in April.
commencer à apprendre
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
are
Where are you from?
commencer à apprendre
jesteś, jesteście, jesteśmy, są
Skąd jesteś?
area
What’s the area of Poland?
commencer à apprendre
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
argue
They are always arguing.
commencer à apprendre
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
commencer à apprendre
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
arise
The problem arose from a lack of communication.
commencer à apprendre
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
arm
He put his arms around her shoulders.
commencer à apprendre
ramię
Wziął ją w ramiona.
arms
Arms trade is forbidden in this country.
commencer à apprendre
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
army
He joined the army at the age of 20.
commencer à apprendre
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
commencer à apprendre
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
arrange
They can arrange it for a small charge.
commencer à apprendre
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
commencer à apprendre
porozumienie, umowa
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
arrest
The police arrested the gang boss.
commencer à apprendre
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
arrival
The arrival of the plane was delayed.
commencer à apprendre
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
arrive
Many guests arrived at the wedding.
commencer à apprendre
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
art
I don’t understand modern art.
commencer à apprendre
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
article
Have you read this article?
commencer à apprendre
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
artificial
It’s an artificial lake.
commencer à apprendre
sztuczny
To sztuczne jezioro.
as
She lived in the country as a child.
commencer à apprendre
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
ashamed
You should be ashamed of yourself!
commencer à apprendre
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
commencer à apprendre
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
ask
I’d like to ask you something.
commencer à apprendre
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
to be asleep
When I get back from work, she is already asleep.
commencer à apprendre
spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
association
All members of the association arrived at the meeting.
commencer à apprendre
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
assume
I assume you’re coming too.
commencer à apprendre
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
at
Megan told us this story at dinner.
commencer à apprendre
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
commencer à apprendre
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
attack
He was attacked by a gang of youths.
commencer à apprendre
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
attempt
Her last attempt was successful.
commencer à apprendre
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
commencer à apprendre
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
attention
May I have your attention please?
commencer à apprendre
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
attract
This resort attracts a lot of tourists.
commencer à apprendre
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
attractive
She is the most attractive girl in my class.
commencer à apprendre
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
audience
The audience started clapping.
commencer à apprendre
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
August
They want to go on holiday in August.
commencer à apprendre
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
aunt
My aunt is a very rich woman.
commencer à apprendre
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Australia
He chose an English school in Australia.
commencer à apprendre
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
author
Who is the author of this book?
commencer à apprendre
autor
Kto jest autorem tej książki?
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
commencer à apprendre
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
available
The information is available for free on the Internet.
commencer à apprendre
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
average
That’s the average price.
commencer à apprendre
średnia
To jest średnia cena.
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
commencer à apprendre
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
awake
Babies often awake several times at night.
commencer à apprendre
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
award
His film won an award.
commencer à apprendre
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
aware
I wasn’t aware of the danger.
commencer à apprendre
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
away
Stay away from me!
commencer à apprendre
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
baby
His wife is expecting a baby.
commencer à apprendre
niemowlę; kochanie
Jego żona spodziewa się dziecka.
back
Please lie down on your back.
commencer à apprendre
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
backwards
I took a step backwards.
commencer à apprendre
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
bad
He’s a very bad driver.
commencer à apprendre
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
bag
The bag has a lot of side pockets.
commencer à apprendre
torba
Torba ma dużo bocznych kieszeni.
baggage
Do you have a lot of baggage?
commencer à apprendre
bagaż
Masz dużo bagażu?
bake
Will you bake a cake for me?
commencer à apprendre
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
balance
I lost my balance and fell on the ground.
commencer à apprendre
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
ball
He kicked the ball with his left leg.
commencer à apprendre
piłka
Kopnął piłkę lewą nogą.
balloon
Children like playing with balloons.
commencer à apprendre
balon
Dzieci lubią bawić się balonami.
banana
I’ve bought a bunch of bananas at the market.
commencer à apprendre
banan
Kupiłem kiść bananów na targu.
band
I used to play in a band.
commencer à apprendre
zespół; banda
Grywałem w zespole.
bank
She keeps money in the bank.
commencer à apprendre
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
bar
Let’s meet at the bar in an hour.
commencer à apprendre
tabliczka (czekolady); pręt; bar
Spotkajmy się w barze za godzinę.
base
This is an excellent base for hiking in the Tatras.
commencer à apprendre
baza
To jest świetna baza do wycieczek w Tatry.
basic
I have a basic knowledge of French.
commencer à apprendre
podstawowy
Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.)
basis
What is the basis of your theory?
commencer à apprendre
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?
basket
Put it in the basket.
commencer à apprendre
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
bath
I need to take a bath.
commencer à apprendre
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
commencer à apprendre
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
battle
They lost the first battle.
commencer à apprendre
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
be
What can it be?
commencer à apprendre
być
Co to może być?
beach
California is famous for its sandy beaches.
commencer à apprendre
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
bean
Every day we had beans for breakfast.
commencer à apprendre
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
bear
I can’t bear her.
commencer à apprendre
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
beard
My uncle has a thick beard.
commencer à apprendre
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
beat
He says he has been beaten by the police.
commencer à apprendre
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
beautiful
She’s got beautiful eyes.
commencer à apprendre
piękny
Ona ma piękne oczy.
beauty
Here you can fully admire the beauty of nature.
commencer à apprendre
piękno
Tu możesz w pełni podziwiać piękno przyrody.
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
commencer à apprendre
ponieważ
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
become
We’ve become great friends.
commencer à apprendre
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
bed
On Sunday I got out of bed at noon.
commencer à apprendre
łóżko
W niedzielę wstałem (z łóżka) w południe.
bedroom
The house has three bedrooms.
commencer à apprendre
sypialnia
Dom ma trzy sypialnie.
beer
You drink too much beer.
commencer à apprendre
piwo
Pijesz za dużo piwa.
before
I’ll be back before midnight.
commencer à apprendre
przed, zanim
Wrócę przed północą.
beg
I beg you not to tell him.
commencer à apprendre
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
begin
My next class begins in half an hour.
commencer à apprendre
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
beginning
Start from the beginning, please.
commencer à apprendre
początek
Proszę zacząć od początku.
behave
My daughter sometimes behaves badly.
commencer à apprendre
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
behaviour BE/behavior AE
Your behaviour is unacceptable.
commencer à apprendre
zachowanie
Twoje zachowanie jest niedopuszczalne.
behind
The sun disappeared behind a cloud.
commencer à apprendre
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
belief
It is against my religious beliefs.
commencer à apprendre
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
believe
Do you believe in God?
commencer à apprendre
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
bell
The bell doesn’t work.
commencer à apprendre
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
belong
Does this pen belong to you?
commencer à apprendre
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
below
The temperature is 10 degrees below zero.
commencer à apprendre
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
belt
Fasten your seat belt.
commencer à apprendre
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
bend
I can’t bend my arm.
commencer à apprendre
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia.
benefit
I think you will benefit a lot from that.
commencer à apprendre
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
beside
Come and sit beside me.
commencer à apprendre
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
besides
Besides, I don’t like crowded places.
commencer à apprendre
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
best
She’s my best friend.
commencer à apprendre
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
better
This computer is better than mine.
commencer à apprendre
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
between
He’s sitting between the two girls.
commencer à apprendre
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
beyond
Don’t go beyond the town.
commencer à apprendre
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
big
Our neighbours have a really big house.
commencer à apprendre
duży
Nasi sąsiedzi mają naprawdę duży dom.
bike, bicycle
He goes to work by bike.
commencer à apprendre
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
bill
I have a stack of bills to pay.
commencer à apprendre
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
bind
The hijackers bound his hands.
commencer à apprendre
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
commencer à apprendre
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
birth
What’s your date of birth?
commencer à apprendre
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
birthday
My birthday is coming soon.
commencer à apprendre
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
bit
Give me a bit of chocolate.
commencer à apprendre
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
bite
On my way home I was bitten by a dog.
commencer à apprendre
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
bitter
It has a bitter taste.
commencer à apprendre
gorzki
To ma gorzki smak.
black
She was dressed in black.
commencer à apprendre
czarny
Była ubrana na czarno.
blame
He blames me for his problems.
commencer à apprendre
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
bleed
My nose is bleeding.
commencer à apprendre
krwawić
Krwawi mi nos.
blind
He’s been blind since birth.
commencer à apprendre
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
block
A fallen tree was blocking the road.
commencer à apprendre
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
blood
She lost a lot of blood.
commencer à apprendre
krew
Straciła dużo krwi.
blow
He blew the dust off the old book.
commencer à apprendre
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
blue
She’s wearing a long blue dress.
commencer à apprendre
niebieski
Jest ubrana w długą niebieską suknię.
board
There are a lot of notices on the board.
commencer à apprendre
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
boat
The boat started to rock.
commencer à apprendre
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
body
His body was covered in mud.
commencer à apprendre
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
boil
I boiled potatoes for dinner.
commencer à apprendre
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
bomb
The bomb killed a lot of people.
commencer à apprendre
bomba
Bomba zabiła wielu ludzi.
bone
She gave the dog a bone.
commencer à apprendre
kość
Dała psu kość.
book
I booked two tickets to Dublin.
commencer à apprendre
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
boot
The shopping is in the boot of my car.
commencer à apprendre
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
commencer à apprendre
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
borrow
Can I borrow your car?
commencer à apprendre
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
boss
Where’s the boss?
commencer à apprendre
szef, szefowa
Gdzie jest szef?
both
Both my sisters are older than me.
commencer à apprendre
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
bottle
Pull the cork from the bottle.
commencer à apprendre
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
bottom
The money was at the bottom of the box.
commencer à apprendre
dno; tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
commencer à apprendre
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
boy
Be a good boy!
commencer à apprendre
chłopiec
Bądź grzecznym chłopcem!
boyfriend
I’ve been with my boyfriend for about two years.
commencer à apprendre
chłopak, sympatia
Byłam z moim chłopakiem około dwóch lat.
brain
The brain is the control centre of the nervous system.
commencer à apprendre
mózg
Mózg to centrum sterowania układu nerwowego.
brave
He’s as brave as a lion.
commencer à apprendre
odważny
Jest odważny jak lew.
bread
Buy 2 loaves of bread.
commencer à apprendre
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
break
How long is the lunch break?
commencer à apprendre
przerwa; przerwać; złamać; zepsuć
Ile trwa przerwa na lunch?
breakfast
What did you have for breakfast?
commencer à apprendre
śniadanie
Co miałeś/jadłeś na śniadanie?
breath
I need to get my breath back.
commencer à apprendre
oddech
Muszę złapać oddech.
breathe
Breathe slowly and deeply.
commencer à apprendre
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
bridge
Walk across the bridge and turn left.
commencer à apprendre
most; brydż
Przejdź przez most i skręć w lewo.
brief
His speech was very brief.
commencer à apprendre
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
bright
I like bright colours.
commencer à apprendre
jasny
Lubię jasne kolory.
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
commencer à apprendre
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
British
She has a strong British accent.
commencer à apprendre
brytyjski
Ona ma silny brytyjski akcent.
broad
He has broad shoulders.
commencer à apprendre
szeroki
On ma szerokie ramiona.
broadcast
The program is broadcast on the radio.
commencer à apprendre
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
brother
She has a five-year-old brother.
commencer à apprendre
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
brown
The door was painted brown.
commencer à apprendre
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
brush
Brush your teeth twice a day.
commencer à apprendre
szczotka; szczotkować
Szczotkuj zęby dwa razy dziennie.
build
They built a house near the lake.
commencer à apprendre
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
building
Several buildings were destroyed.
commencer à apprendre
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
burn
They burnt all the rubbish.
commencer à apprendre
palić
Spalili wszystkie śmieci.
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
commencer à apprendre
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
bus
I always go to work by bus.
commencer à apprendre
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
business
It’s none of your business.
commencer à apprendre
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
businessman; businesswoman
He looks like a businessman.
commencer à apprendre
biznesmen; bizneswoman
On wygląda na biznesmena.
busy
Are you busy tonight?
commencer à apprendre
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
but
I called him but he wasn’t at home.
commencer à apprendre
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
butter
My children don’t like bread and butter.
commencer à apprendre
masło
Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.
button
Click the right mouse button.
commencer à apprendre
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
buy
I went to the shop to buy some sweets.
commencer à apprendre
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
by
She was sitting by the fire.
commencer à apprendre
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
bye
Bye, see you later.
commencer à apprendre
do widzenia
Cześć, do zobaczenia.
cable
I had cable TV installed last week.
commencer à apprendre
kabel
W ubiegłym tygodniu założyli mi telewizję kablową.
cafe
We had ice-cream in a cafe.
commencer à apprendre
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.
cake
Don’t eat cakes before dinner.
commencer à apprendre
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.
call
Can I ask who’s calling?
commencer à apprendre
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?
calm
She is always calm.
commencer à apprendre
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.
camera
Professional cameras are very expensive.
commencer à apprendre
aparat fotograficzny; kamera
Profesjonalne aparaty fotograficzne są bardzo drogie.
camp
We set up camp near the river.
commencer à apprendre
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.
can
Can I speak to Rachel, please?
commencer à apprendre
móc; umieć
Czy mogę rozmawiać z Rachel?
cap
He wears his cap backwards.
commencer à apprendre
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.
capital
What’s the capital of Canada?
commencer à apprendre
stolica
Co jest stolicą Kanady?
captain
The captain gave the order to abandon ship.
commencer à apprendre
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
car
Rolls Royce is an expensive car.
commencer à apprendre
samochód
Rolls Royce to drogi samochód.
card
They play cards every Saturday.
commencer à apprendre
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
care
Everybody should care about the environment.
commencer à apprendre
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
careful
I am always careful in the city at night.
commencer à apprendre
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.
carrot
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
commencer à apprendre
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.
carry
Some teenagers carry guns to school.
commencer à apprendre
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
case
In a case like this we need to be careful.
commencer à apprendre
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
cash
I have no cash on me.
commencer à apprendre
gotówka
Nie mam przy sobie gotówki.
castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
commencer à apprendre
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.
cat
She is allergic to cats.
commencer à apprendre
kot
Ona ma alergię na koty.
catch
The police haven’t caught the thief yet.
commencer à apprendre
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.
category
I don’t know which category it belongs to.
commencer à apprendre
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.
cause
We don’t know the cause of the accident.
commencer à apprendre
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
cell
The prisoner is in the cell.
commencer à apprendre
komórka; cela
Więzień jest w celi.
cent
That’s five dollars and twenty cents.
commencer à apprendre
cent
To jest pięć dolarów i dwadzieścia centów.
centimetre BE/centimeter AE
How many centimetres are in an inch?
commencer à apprendre
centymetr
Ile centymetrów jest się w jednym calu?
central
We had central heating installed.
commencer à apprendre
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.
centre BE/center AE
There are a lot of cafés in the centre of the town.
commencer à apprendre
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.
century
This temple dates back to the second century BC.
commencer à apprendre
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.
ceremony
The ceremony started on time.
commencer à apprendre
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.
certain
I am certain that it was her.
commencer à apprendre
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.
certainly
I will certainly come.
commencer à apprendre
z pewnością
Z pewnością przyjdę.
chain
The prisoner was kept in chains.
commencer à apprendre
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
chair
She bought a table and four chairs.
commencer à apprendre
krzesło
Kupiła stół i cztery krzesła.
chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
commencer à apprendre
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.
challenge
Did she rise to the challenge?
commencer à apprendre
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
chance
He has a good chance of winning.
commencer à apprendre
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.
change
We didn’t notice a change in the timetable.
commencer à apprendre
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.
channel
Which channel is the film on?
commencer à apprendre
kanał
Na jakim kanale jest ten film?
character
Jennifer has a very gentle character.
commencer à apprendre
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.
charge
He has been charged with murder.
commencer à apprendre
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
commencer à apprendre
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
cheap
They sell cheap toys from China.
commencer à apprendre
tani
Sprzedają tanie zabawki z Chin.
cheat
Chris always cheats at card games.
commencer à apprendre
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.
check
Check that everything is OK.
commencer à apprendre
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.
cheer
Everyone was cheering loudly.
commencer à apprendre
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
cheese
Do mice like cheese?
commencer à apprendre
ser
Czy myszy lubią ser?
chest
He has a pain in his chest.
commencer à apprendre
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
commencer à apprendre
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
commencer à apprendre
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.
child
She acts like a child.
commencer à apprendre
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
commencer à apprendre
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
chips BE/French fries AE
Fish and chips is a classic British dish.
commencer à apprendre
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
chocolate
All children like chocolate.
commencer à apprendre
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
choice
It was a good choice.
commencer à apprendre
wybór
To był dobry wybór.
choose
You do not choose your destiny.
commencer à apprendre
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
Christmas
How do you spend Christmas?
commencer à apprendre
święta Bożego Narodzenia
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?
church
We go to church on Sundays.
commencer à apprendre
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.
cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
commencer à apprendre
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.
cinema
What’s on at the cinema?
commencer à apprendre
kino
Co grają/leci w kinie?
circle
We stood in a circle holding hands.
commencer à apprendre
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.
citizen
He’s a US citizen.
commencer à apprendre
obywatel
On jest obywatelem USA.
city
What’s the most beautiful city of the world?
commencer à apprendre
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
claim
He claimed compensation for his injuries.
commencer à apprendre
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
class
We always travel second class.
commencer à apprendre
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
commencer à apprendre
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
clear
Can you clear the table?
commencer à apprendre
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
clerk
The clerk will help you fill in the form.
commencer à apprendre
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.
clever
She is a clever little girl.
commencer à apprendre
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.
climate
The climate changes rapidly.
commencer à apprendre
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.
climb
He has climbed 14 high peaks.
commencer à apprendre
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
clock
The clock on my desk is fast.
commencer à apprendre
zegar
Zegar na moim biurko (się) spieszy.
close
The shops close at six o’clock.
commencer à apprendre
zamykać
Sklepy są zamykane o szóstej.
cloth
She wiped the table with a cloth.
commencer à apprendre
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.
clothes
Women like buying clothes.
commencer à apprendre
ubranie
Kobiety lubią kupować ubrania.
cloud
The sky is covered in clouds.
commencer à apprendre
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
club
She’s a member of the chess club.
commencer à apprendre
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.
coach
We went to Zakopane by coach.
commencer à apprendre
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.
coast
The boat sank near the coast.
commencer à apprendre
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
coat
Put your coat on.
commencer à apprendre
płaszcz
Załóż płaszcz.
coffee
Would you like a cup of coffee?
commencer à apprendre
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?
coin
Let’s toss a coin.
commencer à apprendre
moneta
Rzućmy monetą.
cold
It’s cold outside.
commencer à apprendre
zimny
Na dworze jest zimno.
collect
He collects stamps and coins.
commencer à apprendre
zbierać
On zbiera znaczki i monety.
collection
I have a big collection of seashells.
commencer à apprendre
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.
college
What are you going to do after college?
commencer à apprendre
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?
colour BE/color AE
What colour is his car?
commencer à apprendre
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
comb
I combed my hair before I opened the door.
commencer à apprendre
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.
combine
She combines different styles.
commencer à apprendre
łączyć
Ona łączy różne style.
come
She came home after midnight.
commencer à apprendre
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
comfortable
Are you comfortable on this chair?
commencer à apprendre
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?
command
It was the captain’s command.
commencer à apprendre
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
commencer à apprendre
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
commercial
He doesn’t like TV commercials.
commencer à apprendre
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.
committee
The committee consists of 5 people.
commencer à apprendre
komitet
Komitet składa się z pięciu osób.
common
We have a lot in common.
commencer à apprendre
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.
communicate
We communicate by e-mail.
commencer à apprendre
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.
community
You don’t have to isolate them from the community.
commencer à apprendre
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.
company
She works for a German company.
commencer à apprendre
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
compare
Compare the two illustrations.
commencer à apprendre
porównywać
Porównaj te dwie ilustracje.
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
commencer à apprendre
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
competition
Peter has won a photo competition.
commencer à apprendre
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.
complain
He complained about the cold.
commencer à apprendre
narzekać
Narzekał na zimno.
complete
I’ve completed my work ahead of time.
commencer à apprendre
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.
complex
The problem is very complex.
commencer à apprendre
złożony
Problem jest bardzo złożony.
computer
My school bought 20 computers.
commencer à apprendre
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
concern
This problem concerns us all.
commencer à apprendre
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
concerned
I’m concerned about him.
commencer à apprendre
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.
concert
He’s going to give his last concert on Saturday night.
commencer à apprendre
koncert
On da swój ostatni koncert w sobotę wieczorem.
condition
What are their conditions?
commencer à apprendre
warunek
Jakie są ich warunki?
confidence
I have confidence in you.
commencer à apprendre
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie.
connect
The bridge connects the two parts of the town.
commencer à apprendre
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
connection
There’s no connection between the two events.
commencer à apprendre
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.
consider
You must consider all possibilities.
commencer à apprendre
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
consist
The book consists of four chapters.
commencer à apprendre
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
contact
We’ve lost contact with her.
commencer à apprendre
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.
contain
The letter contained important information.
commencer à apprendre
zawierać
List zawierał ważne informacje.
continue
David left but Andy continued the story.
commencer à apprendre
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.
control
He didn’t control the situation.
commencer à apprendre
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
commencer à apprendre
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.
cook
She’s a brilliant cook.
commencer à apprendre
kucharz; gotować
Ona jest doskonałą kucharką.
cool
I felt a current of cool air.
commencer à apprendre
chłodny; świetny, super
Poczułem strumień chłodnego powietrza.
copy
Make a copy of the disk.
commencer à apprendre
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.
corn
The corn was swaying in the wind.
commencer à apprendre
zboże; kukurydza
Zboże kołysało się na wietrze.
corner
The taxi rank is just round the corner.
commencer à apprendre
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.
correct
The teacher corrected her mistakes.
commencer à apprendre
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.
cost
How much does it cost?
commencer à apprendre
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?
cotton
This shirt is made of cotton.
commencer à apprendre
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.
cough
I’ve got a terrible cough.
commencer à apprendre
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.
council
English and French are the Council of Europe’s two official languages.
commencer à apprendre
rada, narada
Angielski i francuski to dwa oficjalne języki Rady Europy.
count
You can always count on me.
commencer à apprendre
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć.
country
Brazil is a huge country.
commencer à apprendre
kraj
Brazylia to ogromny kraj.
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
commencer à apprendre
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
courage
Alex got up the courage to go in.
commencer à apprendre
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
course
The course is for advanced students.
commencer à apprendre
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.
court
The witness didn’t appear in court.
commencer à apprendre
sąd
Świadek nie pojawił się w sądzie.
cousin
My cousin’s name is Linda.
commencer à apprendre
kuzyn, kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
cover
There’s a dragon on the cover of the book.
commencer à apprendre
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.
cow
The cows are grazing in the meadow.
commencer à apprendre
krowa
Krowy pasą się na łące.
coward
Don’t be a coward.
commencer à apprendre
tchórz
Nie bądź tchórzem.
crack
There are cracks in the wall.
commencer à apprendre
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.
crash
He was injured in a car crash.
commencer à apprendre
rozbić
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.
crazy
You must be crazy!
commencer à apprendre
szalony
Musisz być szalony!
cream
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
commencer à apprendre
śmietana; krem
Zamówiłem filiżankę kawy z bitą śmietaną.
create
He created a work of art.
commencer à apprendre
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
credit
We bought a car on credit.
commencer à apprendre
kredyt; chluba, zaszczyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
crew
The ship’s crew were very kind.
commencer à apprendre
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.
crime
Crime doesn’t pay.
commencer à apprendre
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.
criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
commencer à apprendre
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.
crop
The rain destroyed the crops.
commencer à apprendre
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.
cross
There is a cross by the altar.
commencer à apprendre
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.
crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
commencer à apprendre
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.
cruel
Life is cruel.
commencer à apprendre
okrutny
Życie jest okrutne.
crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
commencer à apprendre
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.
cry
Why are you crying?
commencer à apprendre
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?
culture
I enjoy meeting people from different cultures.
commencer à apprendre
kultura
Lubię poznawać/spotykać ludzi z różnych kultur.
cup
Two cups of coffee, please.
commencer à apprendre
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.
cupboard
Put the plates in the cupboard.
commencer à apprendre
szafka
Włóż talerze do szafki.
cure
Is there a cure for cancer?
commencer à apprendre
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?
curious
I’m curious to see who will win.
commencer à apprendre
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.
current
What are the current fashion trends?
commencer à apprendre
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?
currently
I’m currently working on a big project.
commencer à apprendre
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
curtain
Draw the curtains.
commencer à apprendre
zasłona
Zasuń zasłony.
custom
It’s an old Polish custom.
commencer à apprendre
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.
customer
The customer is always right.
commencer à apprendre
klient
Klient ma zawsze rację.
cut
He cut the bread into slices.
commencer à apprendre
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).
CV
I’ve sent them my CV.
commencer à apprendre
życiorys, CV
Wysłałem im moje CV.
dad
My dad loves me very much.
commencer à apprendre
tata
Mój tata bardzo mnie kocha.
daddy
Your daddy will come soon.
commencer à apprendre
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
commencer à apprendre
codziennie; dzienny
Sklep jest otwarty/czynny od 8 do 18.
damage
The rain caused a lot of damage.
commencer à apprendre
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
Deszcz wyrządził wiele szkód.
dance
Shall we dance?
commencer à apprendre
taniec; tańczyć
Zatańczymy?
danger
We’re in great danger.
commencer à apprendre
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
dangerous
The situation is very dangerous.
commencer à apprendre
niebezpieczny, groźny
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
dare
I didn’t dare to do it.
commencer à apprendre
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.
dark
She has brown eyes and dark hair.
commencer à apprendre
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
date
She has a date with Ken tonight.
commencer à apprendre
data; randka
Ona ma dziś wieczorem randkę z Kenem.
daughter
What’s your daughter’s name?
commencer à apprendre
córka
Jak ma na imię twoja córka?
day
He took two days off.
commencer à apprendre
dzień
Wziął dwa dni wolnego/urlopu.
dead
Her husband has been dead for 5 years.
commencer à apprendre
martwy, nieżywy
Jej mąż nie żyje od 5 lat.
deal
Let’s make a deal.
commencer à apprendre
porozumienie, układ; transakcja
Zawrzyjmy układ.
dear
I’m sorry, my dear, but I can’t do that for you.
commencer à apprendre
drogi, kochany
Przykro mi, mój drogi, ale nie mogę tego dla ciebie zrobić.
death
I was bored to death.
commencer à apprendre
śmierć
Byłem znudzony na śmierć.
debt
They are in debt.
commencer à apprendre
dług
Oni są w długach.
December
I’m leaving in December.
commencer à apprendre
grudzień
Wyjeżdżam w grudniu.
decide
She decided not to go.
commencer à apprendre
decydować
Zdecydowała się nie iść.
decision
Think twice before you make a decision.
commencer à apprendre
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
declare
Have you got anything to declare?
commencer à apprendre
deklarować, zgłaszać
Czy ma pan coś do zadeklarowania (do oclenia)?
deep
How deep is the river?
commencer à apprendre
głęboki; głęboko
Jak głęboka jest rzeka?
defeat
He was defeated in the first round.
commencer à apprendre
pokonać
Został pokonany w pierwszej rundzie.
defence BE/defense AE
There were many people around but nobody came to her defence.
commencer à apprendre
obrona
Było tam wielu ludzi, ale nikt nie stanął w jej obronie.
defend
She tried to defend herself.
commencer à apprendre
bronić
Próbowała bronić się sama.
degree
It was 35 degrees in the shade.
commencer à apprendre
stopień
Było 35 stopni w cieniu.
delay
The train was delayed for 30 minutes.
commencer à apprendre
opóźniać, odwlekać
Pociąg był opóźniony o 30 minut.
deliver
When can you deliver the goods?
commencer à apprendre
dostarczać
Kiedy mogą Państwo dostarczyć towar?
delivery
The price includes delivery.
commencer à apprendre
dostawa, dowóz
Cena zawiera dostawę.
demand
I demand an explanation.
commencer à apprendre
żądać
Żądam wyjaśnienia.
deny
He denied stealing the money.
commencer à apprendre
zaprzeczać
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.
department
The toy department is upstairs.
commencer à apprendre
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.
departure
The train’s departure was delayed.
commencer à apprendre
odjazd, odlot
Odjazd pociągu był opóźniony.
depend
It depends on you.
commencer à apprendre
zależeć
To zależy od ciebie.
depth
What’s the depth of the pool?
commencer à apprendre
głębokość
Jaka jest głębokość basenu?
describe
Can you describe him?
commencer à apprendre
opisywać
Czy możesz go opisać?
description
We need a detailed description of this place.
commencer à apprendre
opis
Potrzebujemy szczegółowego opisu tego miejsca.
design
She designs jewellery.
commencer à apprendre
wzór; projektować
Ona projektuje biżuterię.
desire
I have a strong desire to make a trip around the world.
commencer à apprendre
pragnienie, chęć; pragnąć
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.
desk
His desk is always full of documents.
commencer à apprendre
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
despite
He went out despite the rain.
commencer à apprendre
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
destroy
The bomb destroyed the village.
commencer à apprendre
zniszczyć
Bomba zniszczyła wieś.
detail
Could you give me more details?
commencer à apprendre
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
determine
The detailed investigation will determine what really happened.
commencer à apprendre
określać, ustalać
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.
develop
They are trying to develop the business.
commencer à apprendre
rozwijać
Próbują rozwinąć firmę.
device
The device automatically cuts off the power.
commencer à apprendre
urządzenie, przyrząd
Urządzenie automatycznie odłącza zasilanie.
devil
The name “devil” derives from the Greek word “diabolos”.
commencer à apprendre
diabeł
Nazwa „diabeł” pochodzi od greckiego słowa „diabolos”.
diamond
The diamond is one of the most valuable gemstones.
commencer à apprendre
diament
Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych.
dictionary
Look it up in a dictionary.
commencer à apprendre
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
die
He died of lung cancer last year.
commencer à apprendre
umierać
Zmarł na raka płuc w ubiegłym roku.
difference
What’s the difference?
commencer à apprendre
różnica
Jaka jest różnica?
different
The two boys are completely different.
commencer à apprendre
różny
Ci dwaj chłopcy są (od siebie) całkiem różni.
difficult
Chinese is a difficult language to learn.
commencer à apprendre
trudny
Chiński jest trudnym językiem do nauczenia.
dinner
What’s for dinner?
commencer à apprendre
obiad
Co jest na obiad?
direct
You can fly direct to Boston.
commencer à apprendre
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.
direction
We’re going in the wrong direction.
commencer à apprendre
kierunek
Idziemy w złym kierunku.
dirty
My jeans are dirty.
commencer à apprendre
brudny
Moje dżinsy są brudne.
disabled
Are there facilities for disabled people?
commencer à apprendre
niepełnosprawny
Czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
disagree
I respect her but I disagree with her opinion.
commencer à apprendre
nie zgadzać się
Szanuję ją, ale nie zgadzam się z jej opinią.
disappear
All my doubts have disappeared.
commencer à apprendre
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.
disappoint
He really disappointed me.
commencer à apprendre
rozczarować
On naprawdę mnie rozczarował.
disaster
Natural disasters have contributed to the crisis.
commencer à apprendre
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
Klęski żywiołowe przyczyniły się do kryzysu.
disco
Young people like going to the disco.
commencer à apprendre
dyskoteka
Młodzi ludzie lubią chodzić do dyskoteki.
discover
She discovered a new chemical element.
commencer à apprendre
odkrywać
Odkryła nowy pierwiastek chemiczny.
discovery
They have made a discovery of great importance.
commencer à apprendre
odkrycie
Dokonali odkrycia o wielkim znaczeniu.
discuss
She didn’t want to discuss the problem with him.
commencer à apprendre
dyskutować, omówić
Ona nie chciała dyskutować z nim o tym problemie.
discussion
They had a long discussion on this topic.
commencer à apprendre
dyskusja
Mieli/odbyli długą dyskusję na ten temat.
disease
She caught a rare disease.
commencer à apprendre
choroba
Złapała rzadką chorobę.
dish
There are some vegetarian dishes on the menu.
commencer à apprendre
danie, potrawa; naczynie
W menu jest kilka dań wegetariańskich.
distance
I could see her in the distance.
commencer à apprendre
odległość
Widziałem ją w oddali.
distant
We will certainly visit you in the not distant future.
commencer à apprendre
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
commencer à apprendre
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
do
He said he would do it.
commencer à apprendre
robić
Powiedział, że to zrobi.
doctor
Call a doctor!
commencer à apprendre
lekarz
Wezwij lekarza!
document
Please sign the document.
commencer à apprendre
dokument
Proszę podpisać dokument.
dog
I’ve always wanted to have a dog.
commencer à apprendre
pies
Zawsze chciałem mieć psa.
dollar
It costs 20 dollars.
commencer à apprendre
dolar
To kosztuje 20 dolarów.
donkey
I saw a little donkey in the zoo.
commencer à apprendre
osioł
Widziałem w zoo małego osła.
door
The car door is dented.
commencer à apprendre
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
dot
She bought a dress with dots.
commencer à apprendre
kropka, punkt
Kupiła sukienkę w kropki.
double
I’d like to book a double room with a shower.
commencer à apprendre
podwójny
Chciałbym zarezerwować dwuosobowy pokój z prysznicem.
doubt
There’s no doubt about it.
commencer à apprendre
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
down
Are you coming down?
commencer à apprendre
na dół
Idziesz na dół?
draw
Can you draw?
commencer à apprendre
rysować
Umiesz/potrafisz rysować?
dream
I had a strange dream.
commencer à apprendre
sen; śnić, marzyć
Miałem dziwny sen.
dress
They were dressed neatly.
commencer à apprendre
sukienka; ubierać (się)
Byli schludnie ubrani.
drink
We went for a drink.
commencer à apprendre
napój; drink; pić
Wyszliśmy na drinka.
drive
I drove into town to meet my old friend.
commencer à apprendre
jechać, prowadzić samochód
Pojechałem do miasta, by spotkać się ze starym przyjacielem.
driver
She’s a safe driver.
commencer à apprendre
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
drop
There was a drop in temperature.
commencer à apprendre
kropla; spadek; upuszczać
Nastąpił spadek temperatury.
drug
The doctor prescribed me some drugs.
commencer à apprendre
lekarstwo; narkotyk
Doktor przepisał mi lekarstwa.
dry
Wait until the paint is dry.
commencer à apprendre
suchy; wytrawny
Zaczekaj, aż farba będzie sucha.
due
What time is the train due?
commencer à apprendre
planowy, oczekiwany
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
dull
The film was very dull.
commencer à apprendre
nudny
Film był bardzo nudny.
during
The students earned some money during the holidays.
commencer à apprendre
podczas
Studenci zarobili trochę pieniędzy podczas wakacji.
dust
There’s a layer of dust on the table.
commencer à apprendre
kurz
Na stole jest warstwa kurzu.
duty
Who is on duty today?
commencer à apprendre
obowiązek; dyżur
Kto ma dzisiaj dyżur?
each
They each have their own room.
commencer à apprendre
każdy
Każdy z nich ma swój pokój.
eager
She is eager to help us.
commencer à apprendre
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
ear
Greg whispered something in her ear.
commencer à apprendre
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
early
Who likes getting up early?
commencer à apprendre
wczesny, wcześnie
Kto lubi wcześnie wstawać?
earn
Doctors and nurses don’t earn much.
commencer à apprendre
zarabiać
Lekarze i pielęgniarki nie zarabiają dużo.
earth
The Moon goes around the Earth.
commencer à apprendre
ziemia
Księżyc krąży wokół Ziemi.
east
The sun rises in the east.
commencer à apprendre
wschód (strona świata); wschodni
Słońce wschodzi na wschodzie.
easy
It’s easy to install this software.
commencer à apprendre
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
eat
I don’t feel like eating.
commencer à apprendre
jeść
Nie chce mi się jeść.
economic
The country is facing severe economic problems.
commencer à apprendre
ekonomiczny, gospodarczy
Kraj staje w obliczu poważnych problemów ekonomicznych.
economy
Poland used to have a centrally planned economy.
commencer à apprendre
gospodarka
Polska miała (kiedyś) gospodarkę centralnie planowaną.
edge
The tanks were waiting on the edge of town.
commencer à apprendre
krawędź, skraj; ostrze
Czołgi czekały na skraju miasta.
education
The standard of education in Japan is high.
commencer à apprendre
edukacja, wykształcenie
Poziom wykształcenia w Japonii jest wysoki.
effect
What effect did that have on the situation?
commencer à apprendre
efekt, wpływ
Jaki miało to wpływ na sytuację?
effective
The treatment is very effective.
commencer à apprendre
efektywny, skuteczny
Leczenie jest bardzo skuteczne.
effort
I put a lot of effort into that essay.
commencer à apprendre
wysiłek
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
commencer à apprendre
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
eight
There are eight boys in the group.
commencer à apprendre
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
eighteen
There are eighteen windows in the house.
commencer à apprendre
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
eighty
My grandfather is eighty.
commencer à apprendre
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
either
You can either pay in euros or dollars.
commencer à apprendre
albo
Możesz płacić w euro albo w dolarach.
elect
He was elected president.
commencer à apprendre
wybierać
Został wybrany na prezydenta.
election
She won the election.
commencer à apprendre
wybory
Wygrała wybory.
electric
We need an electric cooker.
commencer à apprendre
elektryczny
Potrzebujemy kuchenki elektrycznej.
electricity
The electricity has been cut off.
commencer à apprendre
elektryczność
Elektryczność została wyłączona/odcięta.
element
They can’t find the last element.
commencer à apprendre
element
Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.
eleven
I went out at eleven.
commencer à apprendre
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
else
What else do you need?
commencer à apprendre
poza tym, ponadto, jeszcze
Czego jeszcze potrzebujesz?
employ
The firm employs 100 people.
commencer à apprendre
zatrudniać
Firma zatrudnia 100 osób.
employer
He was sent to Singapore by his employer.
commencer à apprendre
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
commencer à apprendre
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
enable
The money will enable me to start my own business.
commencer à apprendre
umożliwiać
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.
encourage
They encouraged me to try again.
commencer à apprendre
zachęcać
Zachęcili mnie, bym znowu spróbował.
end
She dies at the end of the film.
commencer à apprendre
koniec; kończyć
Ona umiera na końcu filmu.
enemy
Did he have any enemies?
commencer à apprendre
wróg
Czy on miał jakichś wrogów?
energy
We all should save energy.
commencer à apprendre
energia
Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię.
engine
This car has a powerful engine.
commencer à apprendre
silnik
Ten samochód ma mocny silnik.
engineer
The company is seeking two civil engineers.
commencer à apprendre
inżynier
Firma poszukuje dwóch inżynierów budownictwa.
England
We’re going on a trip to England.
commencer à apprendre
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.
English
Do you speak English?
commencer à apprendre
angielski
Mówisz po angielsku?
enjoy
I didn’t enjoy it at all.
commencer à apprendre
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
W ogóle mi się to nie podobało.
enough
Do you have enough money?
commencer à apprendre
wystarczająco
Masz wystarczająco pieniędzy?
ensure
I can ensure you that all is well.
commencer à apprendre
zapewniać
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.
enter
He knocked on the door and entered.
commencer à apprendre
wchodzić
Zapukał do drzwi i wszedł.
entertainment
The film is good family entertainment.
commencer à apprendre
rozrywka
Ten film do dobra rozrywka dla całej rodziny.
entire
He ate an entire chicken.
commencer à apprendre
cały
Zjadł całego kurczaka.
entrance
Wait for me at the school entrance.
commencer à apprendre
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
envelope
I need an envelope and a stamp.
commencer à apprendre
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
environment
We must protect the environment.
commencer à apprendre
środowisko
Musimy chronić środowisko.
equal
I divided it into two equal parts.
commencer à apprendre
równy
Podzieliłem to na dwie równe części.
equipment
The thieves stole electronic equipment.
commencer à apprendre
sprzęt
Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny.
escape
He has escaped from prison three times.
commencer à apprendre
ucieczka; uciekać
Uciekł z więzienia trzy razy.
especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
commencer à apprendre
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
essential
It’s essential to inform them in advance.
commencer à apprendre
niezbędny, istotny, zasadniczy
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.
establish
The Jagiellonian University was established in 1364.
commencer à apprendre
ustanawiać; zakładać
Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku.
Europe
They are on tour in Europe.
commencer à apprendre
Europa
Są na tournee w Europie.
European
Japanese people like visiting European countries.
commencer à apprendre
Europejczyk, europejski
Japończycy lubią odwiedzać europejskie kraje.
even
It has everything, even a tennis court.
commencer à apprendre
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
evening
I’m staying at home this evening.
commencer à apprendre
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
event
It was a great event.
commencer à apprendre
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.
ever
Have you ever been to China?
commencer à apprendre
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
every
She answered every question.
commencer à apprendre
każdy
Odpowiedziała na każde pytanie.
everybody
Everybody knows him here.
commencer à apprendre
każdy, wszyscy
Wszyscy go tu znają.
everyone
Everyone was shocked by the news.
commencer à apprendre
każdy, wszyscy
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami.
everything
Do you have everything?
commencer à apprendre
wszystko
Masz wszystko?
everywhere
I’ve looked for it everywhere.
commencer à apprendre
wszędzie
Szukałem tego wszędzie.
evidence
There’s no evidence that he killed her.
commencer à apprendre
dowód, dowody
Nie ma dowodu, że on ją zabił.
evil
They can’t tell good from evil.
commencer à apprendre
zło
Nie potrafią odróżnić dobra od zła.
exactly
That’s exactly what I mean.
commencer à apprendre
dokładnie; właśnie
Właśnie to mam na myśli.
exam, examination
I passed my English exam.
commencer à apprendre
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.
examine
You must be examined by a doctor.
commencer à apprendre
egzaminować; badać
Musisz być zbadany przez lekarza.
example
Could you give me an example?
commencer à apprendre
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
excellent
You did an excellent job!
commencer à apprendre
doskonały
Wykonałeś doskonałą pracę!
except
Everyone was present except Linda.
commencer à apprendre
oprócz
Wszyscy byli obecni, oprócz Lindy.
exception
It’s an exception to the rule.
commencer à apprendre
wyjątek
To wyjątek od reguły.
exchange
I gave him my camera in exchange for a watch.
commencer à apprendre
wymiana, zamiana, wymieniać
Dałem mu aparat w zamian za zegarek.
exciting
The volleyball match was very exciting.
commencer à apprendre
ekscytujący
Mecz siatkówki był bardzo ekscytujący.
excuse
That’s just an excuse!
commencer à apprendre
wymówka, wybaczać
To tylko wymówka!
exercise
We’ve done all the exercises in this lesson.
commencer à apprendre
ćwiczenie; ćwiczyć
Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w tej lekcji.
exist
That company doesn’t exist anymore.
commencer à apprendre
istnieć
Ta firma już nie istnieje.
exit
We couldn’t find the exit.
commencer à apprendre
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
expect
She’s expecting a baby.
commencer à apprendre
spodziewać się
Ona spodziewa się dziecka.
expense
He did it at his own expense.
commencer à apprendre
koszt
Zrobił to na własny koszt.
expensive
He bought an expensive watch.
commencer à apprendre
drogi
Kupił drogi zegarek.
experience
She has a lot of experience.
commencer à apprendre
doświadczenie
Ona ma dużo doświadczenia.
experiment
They did an experiment in the laboratory.
commencer à apprendre
eksperyment; eksperymentować
Zrobili eksperyment w laboratorium.
expert
Experts say that the system isn’t secure.
commencer à apprendre
ekspert; fachowy
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
explain
Can you explain what happened?
commencer à apprendre
wyjaśniać
Możesz wyjaśnić, co się stało?
explanation
His explanation was poor.
commencer à apprendre
wyjaśnienie
Jego wyjaśnienie było marne.
explore
Let’s go to explore the surroundings.
commencer à apprendre
badać, poznawać, zwiedzać
Chodźmy zwiedzić okolicę.
express
He can express himself well in English.
commencer à apprendre
wyrażać; ekspres
On potrafi dobrze wyrażać się po angielsku.
expression
It’s a common expression.
commencer à apprendre
wyrażenie
To jest popularne wyrażenie.
extend
I’m going to extend my stay.
commencer à apprendre
przedłużać; rozszerzać
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
extra
That will cost extra.
commencer à apprendre
dodatkowy
To będzie dodatkowo kosztować.
extraordinary
They have made extraordinary progress.
commencer à apprendre
niezwykły, wyjątkowy
Uczynili wyjątkowy postęp.
extreme
She goes from one extreme to the other.
commencer à apprendre
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
Ona popada z jednej skrajności w drugą.
eye
Keep an eye on him.
commencer à apprendre
oko
Nie spuszczaj go z oka.
face
She has a beautiful face.
commencer à apprendre
twarz
Ona ma piękną twarz.
facilities
There are toilet facilities for the disabled.
commencer à apprendre
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
Toaleta posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.
fact
You cant’s argue with facts.
commencer à apprendre
fakt
Nie można kłócić się z faktami.
factor
Price is a deciding factor here.
commencer à apprendre
czynnik
Cena jest tu decydującym czynnikiem.
factory
They want to close down the factory.
commencer à apprendre
fabryka
Chcą zamknąć fabrykę.
fail
I failed to convince him.
commencer à apprendre
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
Nie udało mi się go przekonać.
failure
It ended in failure.
commencer à apprendre
porażka
Skończyło się porażką.
fair
It’s not fair!
commencer à apprendre
sprawiedliwy; jasny
To niesprawiedliwe!
fairly
He’s fairly good at dancing.
commencer à apprendre
dość, dosyć; sprawiedliwie
On jest dość dobry w tańcu.
faith
I’ve lost faith in him.
commencer à apprendre
wiara
Straciłem wiarę w niego.
fall
I slipped and fell.
commencer à apprendre
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
Pośliznąłem się i upadłem.
false
They spread false rumours.
commencer à apprendre
fałszywy
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.
familiar
Her face seems familiar.
commencer à apprendre
znany, znajomy
Jej twarz wydaje się znajoma.
family
They’ve got a big family.
commencer à apprendre
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
famous
Scotland is famous for its landscape.
commencer à apprendre
słynny, sławny
Szkocja jest słynna ze swego krajobrazu.
fan
She has a lot of fans.
commencer à apprendre
fan, fanka; wentylator, wachlarz
Ona ma wielu fanów.
far
How far is it to Dublin?
commencer à apprendre
daleko
Jak daleko jest (stąd) do Dublina?
farm
Young people don’t want to work on a farm.
commencer à apprendre
farma, gospodarstwo rolne
Młodzi ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach rolnych.
farmer
Farmers are protesting about cheap imports.
commencer à apprendre
rolnik
Rolnicy protestują przeciwko tanim towarom z importu.
fashion
It’s the latest fashion.
commencer à apprendre
moda
To jest najnowsza moda.
fast
This train is very fast.
commencer à apprendre
szybki; szybko
Ten pociąg jest bardzo szybki.
fasten
Please fasten your seat belts.
commencer à apprendre
przymocować, zapinać
Proszę zapiąć pasy.
fat
There’s too much fat in it.
commencer à apprendre
tłuszcz; tłusty
W tym jest za dużo tłuszczu.
father
His father works in the mine.
commencer à apprendre
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
favourite BE/favorite AE
Brown is my favourite colour.
commencer à apprendre
ulubiony
Brązowy to mój ulubiony kolor.
fear
He was trembling with fear.
commencer à apprendre
strach; bać się
Trząsł się ze strachu.
feature
She has fine features.
commencer à apprendre
cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
Ma ładne rysy twarzy.
February
The winter holidays begin in February.
commencer à apprendre
luty
Ferie zimowe zaczynają się w lutym.
fee
What is the fee for a license?
commencer à apprendre
opłata, honorarium
Jaka jest opłata za licencję?
feed
You mustn’t feed the animals in the zoo.
commencer à apprendre
karmić
Nie wolno karmić zwierząt w zoo.
feel
How are you feeling?
commencer à apprendre
czuć
Jak się czujesz?
feeling
Don’t hurt her feelings.
commencer à apprendre
uczucie
Nie rań jej uczuć.
feet
My feet are cold.
commencer à apprendre
stopy
Moje stopy są zimne.
fellow
He’s a nice fellow.
commencer à apprendre
facet
On jest miłym facetem.
female
I heard a female voice behind me.
commencer à apprendre
samica; żeński, kobiecy
Usłyszałem za sobą kobiecy głos.
fence
The dog jumped over the fence and ran away.
commencer à apprendre
płot
Pies przeskoczył płot i uciekł.
festival
The Cannes Film Festival is one of the most prestigious festivals.
commencer à apprendre
festiwal; święto
Festiwal filmowy w Cannes jest jednym z najbardziej prestiżowych (festiwali).
few
Few people come here.
commencer à apprendre
niewiele, niewielu
Niewielu ludzi tu przychodzi.
field
She’s an expert in that field.
commencer à apprendre
pole; dziedzina
Ona jest ekspertem w tej dziedzinie.
fifteen
They cost fifteen dollars each.
commencer à apprendre
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
fifty
There were fifty people at the funeral.
commencer à apprendre
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
fight
There was a fight in the street.
commencer à apprendre
walka, bójka; walczyć
Na ulicy była bójka.
figure
He’s a well-known figure.
commencer à apprendre
figura, postać; cyfra; przedstawiać