2.02.17 Engineering

 0    53 fiche    Dav
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
an agile two-wheeled machine
commencer à apprendre
zwinny dwukołowa maszyna
capable of hurdling obstacles at speed
commencer à apprendre
zdolna przeskakiwać przeszkody przy prędkości
garnered quite the reputation
commencer à apprendre
przyniosła dość reputację
front limbs
commencer à apprendre
przednie kończyny
eventually be able to interact with objects
commencer à apprendre
ewentualnie będzie w stanie współdziałać z obiektami
it is also particularly impressive
commencer à apprendre
jest to także szczególne imponujące
set a new record for
commencer à apprendre
ustanowił nowy rekord
swept area
commencer à apprendre
obszar wirowy
device could be actuated by shape memory materials
commencer à apprendre
Urządzenie może być sterowany przez materiały z pamięcią kształtu
thereby
commencer à apprendre
a tym samym
the rate of heat loss
commencer à apprendre
tempo utraty ciepła
The company is already leading player
commencer à apprendre
Firma jest już wiodącym graczem
the company argued that
commencer à apprendre
Spółka argumentowała, że
to assess the performance
commencer à apprendre
ocenić wydajność
port facility
commencer à apprendre
obiekt portowy
Insurance issues could detonate under this concept.
commencer à apprendre
Kwestie ubezpieczeniowe mogłyby zniszczyć ten pomysł
Potential uses for a product like this are seemingly endless
commencer à apprendre
Potencjalne zastosowania dla produktu jak ten są pozornie nieskończoną
particularly well-suited for
commencer à apprendre
Szczególnie dobrze nadaje się do
However, the extension to the dynamic case is less investigated as
commencer à apprendre
Jednakże rozwinięcie przypadku dynamicznego jest mniej badane, niż
obtained the documentation
commencer à apprendre
uzyskać dokumentację
a branch of structural optimization,
commencer à apprendre
Oddział optymalizacji strukturalnej,
This assumption is not realistic in case when the bodies encounter high accelerations.
commencer à apprendre
To założenie nie jest realistyczne w przypadku, gdy ciała napotykają wysokie przyspieszenia.
the dynamic behavior and forces at joints change accordingly,
commencer à apprendre
Dynamiczne zachowanie i siły w stawach zmieniają się odpowiednio,
A set of equivalent quasistatic load cases
commencer à apprendre
Zestaw równoważnych spraw ładunków quasistatycznych
is attenuated by removing some of elements
commencer à apprendre
Jest osłabiona przez usunięcie niektórych elementów
This approach has to restrict the design area
commencer à apprendre
To podejście musi ograniczać obszar projektowania
revival of removed elements cannot be treated
commencer à apprendre
Odzyskanie usuniętych elementów nie może być leczone
In a related approach is
commencer à apprendre
W powiązanym podejściu jest
the origin of the numerical difficulties and mesh distortion
commencer à apprendre
Pochodzenie trudności numerycznych i zniekształcenie siatki
eliminating terms
commencer à apprendre
Wyeliminowanie terminów
The simulation is based on a floating frame of reference approach
commencer à apprendre
Symulacja opiera się na zmiennej ramce podejścia referencyjnego
Omitting these terms leads to
commencer à apprendre
Pominięcie tych terminów prowadzi do
So far
commencer à apprendre
Dotychczas
the desired value
commencer à apprendre
Pożądaną wartość
uniform mass
commencer à apprendre
Jednolita masa
lumped mass
commencer à apprendre
Masa cząsteczkowa
Thus, the overall system behavior is accounted for during optimization process.
commencer à apprendre
Tak więc ogólne zachowanie systemu jest uwzględniane podczas procesu optymalizacji.
Excellent surveys on methods
commencer à apprendre
Doskonałe badania metod
Central to all approaches is a method to
commencer à apprendre
Podstawą wszystkich podejść jest metoda
An alternative way to change the topology of a structure has been followed in many different,
commencer à apprendre
Alternatywny sposób zmiany topologii struktury był stosowany w wielu różnych,
artificial singularities
commencer à apprendre
Sztuczne osobliwości
being suitable for the element or node based design variables.
commencer à apprendre
Nadające się do zmiennych projektowych elementów lub węzłów.
in the exact solution
commencer à apprendre
W dokładnym rozwiązaniu
are very robust against locking effects and high aspect ratios
commencer à apprendre
Są bardzo wytrzymałe na efekty blokowania i wysokie proporcje
The basic idea of the proposed topology optimization algorithm is to strictly separate
commencer à apprendre
Podstawową ideą proponowanego algorytmu optymalizacji topologii jest ścisła odrębność
Adjacent material points define
commencer à apprendre
Określają sąsiednie punkty materiału
Crucial for the application of higher order shape functions
commencer à apprendre
Kluczowe dla zastosowania funkcji wyższego rzędu
a combination of a fictitious or embedding domain approach
commencer à apprendre
Połączenie podejścia opartego na fikcyjnym lub domenowaniu
Nowadays IT apps are arising in different areas
commencer à apprendre
Obecnie aplikacje IT powstają w różnych branżch
for the current paper no gradient based optimization algorithm is used, but pointwise values of
commencer à apprendre
Dla bieżącego dokumentu nie stosuje się algorytmu optymalizacji gradientu, ale wartości punktowe
refined
commencer à apprendre
wyrafinowany
except for inherent singularities
commencer à apprendre
Z wyjątkiem przypadków osobliwości
To accurately compute
commencer à apprendre
Dokładnie obliczyć

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.