17 current affair historia

 0    30 fiche    krzysiujablonski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Kolejne spotkanie Martina było z redaktorem działu publicystycznego
commencer à apprendre
Martin’s next appointment was with the Current Affairs Editor
Ale jego wygląd był zwodniczy.
commencer à apprendre
But his appearance was deceptive.
Na jednym było napisane
commencer à apprendre
One read
Masz tylko jedną szansę, by zrobić pierwsze wrażenie.
commencer à apprendre
You only have one chance to make a first impression.
Osiemdziesiąt procent sukcesu to stawić się.
commencer à apprendre
Eighty percent of success is just showing up.
Zajmuję się wszystkimi ważnymi zagadnieniami jak polityka, zdrowie i edukacja.
commencer à apprendre
I cover all the important issues, like politics, health and education
Trzeba trochę upraszczać, żeby sprzedać gazety!
commencer à apprendre
You have to dumb down to sell newspapers!
Ale nie jestem przekonany. Zresztą polityka to opera mydlana.
commencer à apprendre
But I’m not convinced. Anyway, politics is a soap opera.
Tylko zazwyczaj więcej! I robią to wszystko na oczach opinii publicznej.
commencer à apprendre
Only usually more so! And they do it all in the public eye.
Przeprowadzono nową sondę w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
There was a new opinion poll out last week.
Jest pełna skandali seksualnych i bezmyślnego wydawania pieniędzy w samorządach.
commencer à apprendre
It is full of sex scandals and mindless spending money in local government.
Chwila! Muszę jakoś zachęcić ludzi, żeby ją czytali!
commencer à apprendre
Hang on! I have to get people to read it somehow!
Ale masz rację.
commencer à apprendre
But you have a point.
Jeśli ludzie przestaną ufać wybranym przez siebie przedstawicielom
commencer à apprendre
If people start to distrust their democratic representatives,
to może to otworzyć drogę dla partii ekstremistycznych.
commencer à apprendre
it can open an opportunity for extremist parties.
Jestem więc rozdarty między naśmiewaniem się z naszych władz a zachowaniem powagi.
commencer à apprendre
So I am torn between poking fun at our rulers and being serious.
mam własną filozofię na temat polityki w trzech punktach.
commencer à apprendre
my philosophy on politics in three statements.
Nikomu nie można zaufać bez nadzoru.
commencer à apprendre
Nobody can be trusted without supervision.
Wniosek? Nie głosuj na nikogo!
commencer à apprendre
Conclusion? Vote for nobody!
Problem z dowcipami jest taki, że po wyborach stają się rzeczywistością!
commencer à apprendre
The trouble with practical jokes is that they get elected!
Nie głosuj – będziesz ich tylko zachęcać
commencer à apprendre
Don’t vote – you’ll only encourage them
A jeśli nie będziesz na bieżąco
commencer à apprendre
And if you don’t keep up-to-date
Konserwatyści i liberałowie sterują ratuszem.
commencer à apprendre
The conservatives and liberals control the local town hall.
W rzeczywistości samorząd można zdefiniować jako miejsce, gdzie ktoś się wypowiada,
commencer à apprendre
In fact, the local government can be defined as a place where someone speaks up
Martin pokręcił głową.
commencer à apprendre
Martin shook his head.
Zdawało się, że Chris po prostu musiał wstawić żart w co drugie zdanie
commencer à apprendre
It seemed as if Chris simply had to insert a joke into every other sentence.
Ale potem Chris się rozpromienił.
commencer à apprendre
But then Chris brightened up.
W zasadzie jestem jej prawdziwym entuzjastą.
commencer à apprendre
In fact I am a genuine enthusiast.
pozytywny artykuł w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
positive article on it last week.
Chodzi o przełom w leczeniu chorób serca.
commencer à apprendre
It’s about a breakthrough in the treatment of heart disease.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.