15-08-26 Danfoss

 0    153 fiche    rafrutkowski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
łączyć się
commencer à apprendre
to merge
fuzja, połączenie
commencer à apprendre
merger
stanowczy
commencer à apprendre
firm
ponieść stratę
commencer à apprendre
make a loss
listy w sprawie czegoś
commencer à apprendre
post on the mater sth
bezpośredni przełożony
commencer à apprendre
immediate supervisor
wynikać z czegoś
commencer à apprendre
stem from sth, arise from sth, derive from sth
nadwaga
commencer à apprendre
overweight
otyłość
commencer à apprendre
obesity
skutkuje
commencer à apprendre
results in
to prowadzi do czegoś
commencer à apprendre
it leads to something
propozycja
commencer à apprendre
proposal
odrzucić plan, propozycję
commencer à apprendre
turn down, reject the plan proposal
zaproponować
commencer à apprendre
propose, put forward
niemożliwe
commencer à apprendre
impossible, unfeasible
możliwe
commencer à apprendre
possible, feasible
powierzyć coś komuś
commencer à apprendre
entrust something to somebody, entrust sb with sth
dostawca
commencer à apprendre
supplier
pozostać
commencer à apprendre
remain
susza
commencer à apprendre
a drought
redukcja o
commencer à apprendre
reduction in sth
zmniejszyć coś
commencer à apprendre
reduce sth, diminish sth
zgłosić zastrzeżenie
commencer à apprendre
raise an objection
oszczędności
commencer à apprendre
savings
wspierać się czymś, posiłkować się czymś
commencer à apprendre
fall back on
zakaz czegoś
commencer à apprendre
ban on something
zakazać czegoś
commencer à apprendre
ban from sth
oszustwo
commencer à apprendre
deception, fraud
wspólnie satysfakcjonujące
commencer à apprendre
mutually satysfactory
wyrzucać
commencer à apprendre
to throw sth away, to ditch sth, chuck out sth
znaczna ilość, część
commencer à apprendre
a bulk of sth, a significant amount of sth
objętość
commencer à apprendre
capacity, bulk
pojemność, wydolność
commencer à apprendre
capacity
być odbieranym jako
commencer à apprendre
to be perceived as
znaczna
commencer à apprendre
considerable, significant
znacząco
commencer à apprendre
considerably, significantly
pod kątem czegoś
commencer à apprendre
in terms of sth...
ostrożny, świadomy
commencer à apprendre
conscious
do uniknięcia
commencer à apprendre
aviodable
otyły
commencer à apprendre
overweight, obese
gospodarstwo domowe
commencer à apprendre
household
sławnie
commencer à apprendre
famously
sławny z czegoś
commencer à apprendre
famous for something
sława
commencer à apprendre
fame
okryty złą sławą
commencer à apprendre
infamous, notoriuous
wysoki, nieprzyjemny głos
commencer à apprendre
shrill voice
moralność
commencer à apprendre
morality
cecha bycia uczciwym
commencer à apprendre
integrity
uczciwość
commencer à apprendre
decency, honesty
uczciwy, prawy
commencer à apprendre
honest, decent
okazać się
commencer à apprendre
turn out, emerge
ukazało się z jeziora
commencer à apprendre
emerge from the lake
okazało się jako coś innego
commencer à apprendre
it emarged as sth different
coś się z czymś zbiegło w czasie
commencer à apprendre
sth has concided with sth
patrzeć na kogoś lub coś, widzieć kogoś lub coś
commencer à apprendre
behold - beheld - beheld, sth, sb
wzmocnienie
commencer à apprendre
enhancement, reinforcement
przekonywać kogoś do czegoś
commencer à apprendre
urge sb to sth
dosłownie
commencer à apprendre
literally
rękaw
commencer à apprendre
sleeve
podwinięte rękawy
commencer à apprendre
rolled up sleeves
rolnictwo
commencer à apprendre
agriculture
źle sławny z czegoś
commencer à apprendre
notorious for sth
nie przestrzegając czegoś
commencer à apprendre
not complying with sth
w zgodzie z czymś
commencer à apprendre
in compliance with sth, according to sth,
data do sprzedaży
commencer à apprendre
sell by date
na wsi
commencer à apprendre
in the country
coś zostało nam narzucone
commencer à apprendre
sth was imposed on us
nie zmieścić się w terminie
commencer à apprendre
miss the deadline
umieścić coś w mediach
commencer à apprendre
post something in the media
kneblujące prawo
commencer à apprendre
gagging low
kneblować
commencer à apprendre
gag
kneblować prasę
commencer à apprendre
gag the press
posłuszny
commencer à apprendre
obedient
nieposłuszny
commencer à apprendre
disobedient
nieposłuszeństwo
commencer à apprendre
disobedience
posłuszeństwo
commencer à apprendre
obedience
komentarz, podpis pod zdjęciem
commencer à apprendre
caption under the photo
wypłaty dla kadry zarządzającej
commencer à apprendre
executive pay
zarząd
commencer à apprendre
management, executives
menadżer
commencer à apprendre
manager, executive
narazić coś, np. karierę na zrujnowanie
commencer à apprendre
jeopardize sth
Nigdy nie zrobiłby nic co mogłoby zagrozić jego karierze
commencer à apprendre
he would never do anything to jeopardize his career
chamski
commencer à apprendre
rude, churlish
imputować
commencer à apprendre
impute
wyrazić wątpliwości że wszystko jest jak powinno
commencer à apprendre
impugn
jednostka, indywiduum, osoba
commencer à apprendre
entity, individual, person
osobisty, dotyczący jednej osoby
commencer à apprendre
individual
wolność jednostki
commencer à apprendre
individual freedom
stojąc przed faktami
commencer à apprendre
facing the facts
ustanawia grzywnę aż do
commencer à apprendre
sets fine of up to
protestujący
commencer à apprendre
protesters
gromadzić się
commencer à apprendre
gather, convene
spowodować
commencer à apprendre
prompt
zrobić coś bez opóźnienia
commencer à apprendre
prompt sth
płatności na czas
commencer à apprendre
prompt payments
natychmiastowe działanie
commencer à apprendre
prompt action
duża liczba czegoś/kogoś
commencer à apprendre
a host of sth/sb, a large number of sth/sb
maszerować
commencer à apprendre
to march
nadawać się do czegoś
commencer à apprendre
to be cut out for sth
Oni nie nadają się do bycia policjantami
commencer à apprendre
They don`t cut out for being policemen
nadawać się do czegoś
commencer à apprendre
to be cut out to sth
Oni nie nadają się do bycia policjantami
commencer à apprendre
They don`t cut out to be policemen
ignorancja
commencer à apprendre
ignorance
nieposłuszny, niegrzeczny
commencer à apprendre
disobedient, naughty, impolite
grzecznie
commencer à apprendre
politely
podsumować coś
commencer à apprendre
summarize sth, to sum sth up
podsumowując coś
commencer à apprendre
to recap sth, to recap on sth
pozwólcie mi tylko podsumować o czym zdecydowaliśmy do tej pory
commencer à apprendre
let me just recap on what we`ve decided so far
beztroski, lekkomyślny
commencer à apprendre
reckless
nieugięty
commencer à apprendre
adamant
zakręty
commencer à apprendre
turns, bands
ostry zakręt
commencer à apprendre
sharp band
uważaj na coś
commencer à apprendre
be careful at sth/watch out for something
rów
commencer à apprendre
ditch
przejechać kogoś
commencer à apprendre
to run over sb, run down sb
księgowość
commencer à apprendre
accounting/ bookkeeping
księgowy
commencer à apprendre
an accountant
pisemna wersja kontraktu
commencer à apprendre
draft a contract
wygrać kontrakt
commencer à apprendre
award a contract
złamać coś, ugodę
commencer à apprendre
renege on sth, renege on a contract
zlecić kontrakt
commencer à apprendre
take out a contract
zobowiązać się do czegoś
commencer à apprendre
undertake sth, obligate to sth
zobowiązać się do zadania
commencer à apprendre
undertake a task
uznawać coś za coś
commencer à apprendre
deem sth, cosider sth
uznano to za wielki sukces
commencer à apprendre
this was deemed, considered a success
niezależnie od czegoś
commencer à apprendre
regardless od sth
zgodnie z czymś
commencer à apprendre
in accordance with sth, in compliance with sth
z rzeczy wspomianych
commencer à apprendre
thereof
czy to jest rzecz z dotychczas stosowanych wspomnianych
commencer à apprendre
is this thing thereof used
twierdzić coś
commencer à apprendre
claim sth
żądanie
commencer à apprendre
request
domagać się, żądać
commencer à apprendre
request, demand
nieodwracalny
commencer à apprendre
irreversible
stosować
commencer à apprendre
apply
ugoda
commencer à apprendre
settlement
strony kontraktu
commencer à apprendre
parties of the contract
pozywać za naruszenie kontraktu
commencer à apprendre
sue for breach of contract
prostota
commencer à apprendre
simplicity
efektywność
commencer à apprendre
efficiency
wydajność
commencer à apprendre
productivity
cechy
commencer à apprendre
Features
otaczający
commencer à apprendre
surrounding, ambient
temperatura otoczenia
commencer à apprendre
ambient temperature
wszechstronny
commencer à apprendre
versatile
redukcja zatrudnienia
commencer à apprendre
redundancy
przestarzały
commencer à apprendre
obsolete
czynnik chłodzący
commencer à apprendre
coolant
air duct
commencer à apprendre
kanał powietrzny
gęstość
commencer à apprendre
density
kompleksowy
commencer à apprendre
extensive, comprehensive
odporny
commencer à apprendre
robust
meble skonstruowano odpornie
commencer à apprendre
furniture was robustly constructed
w kierunku
commencer à apprendre
towards

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.