STRONA 7 SEASON 11

 0    65 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The house is quite good.
commencer à apprendre
Dom jest dość dobry.
You've set your briefcase down.
commencer à apprendre
ustawiłeś swoją teczkę na dół.
We’re searching for our pen, it should be there.
commencer à apprendre
My szukamy naszego pióra, powinien tam być.
Sebastian needs someone to clear the table.
commencer à apprendre
Sebastian potrzebuje kogoś, aby posprzontał ze stołu.
Could he write it down for me?
commencer à apprendre
Czy on mógłby to napisać dla mnie?
Now they feel like a fool for acting that way.
commencer à apprendre
Teraz oni czują się głupio działając w ten sposób.
You’ll let me the details later on
commencer à apprendre
Pozwolisz mi dać szczegóły później
I’ve had only one glass of wine so I’m completely sober.
commencer à apprendre
Miałem tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jestem całkowicie trzeźwy.
He should be back in about an hour.
commencer à apprendre
On powinien być z powrotem w około godzinę.
Sebastian gave you this to make you happy.
commencer à apprendre
Sebastian dał ci to, aby cię uszczęśliwić.
This day has been anticipated for a long time.
commencer à apprendre
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.
The telephone was her only means of communication.
commencer à apprendre
Telefon był jej jedynym środkiem komunikacji.
Sebastian hasn’t heard from you since November.
commencer à apprendre
Sebastian nie słyszał ciebie od listopada.
When our discussion was over they stood up to leave.
commencer à apprendre
Gdy nasza dyskusja się skończyła, oni wstali by wyjść.
I’m going skiing in January.
commencer à apprendre
Jadę na narty w styczniu.
They weren’t very good at their job.
commencer à apprendre
Oni nie byli bardzo dobrzy w swojej pracy.
They don’t approve of her idea.
commencer à apprendre
Oni nie pochwalają jej idei.
You slept badly that night.
commencer à apprendre
Źle spałeś tej nocy.
Sebastian didn’t usually call him during the day.
commencer à apprendre
Sebastian zwykle nie dzwonił do niego w ciągu dnia.
What was it?
commencer à apprendre
Co to było?
He could see the happiness on her face.
commencer à apprendre
On widział szczęście na jej twarzy.
They haven’t been there since April 2004.
commencer à apprendre
Oni nie byli tam od kwietnia 2004 r.
She received full credit for this course.
commencer à apprendre
Ona otrzymała pełny kredyt na ten kurs.
I was half conscious.
commencer à apprendre
Byłem półprzytomny.
We’re not available in the office until July 7th.
commencer à apprendre
My nie jesteśmy dostępni w biurze do 7 lipca.
They like it here so far.
commencer à apprendre
Do tej pory im sie tutaj podoba
Sebastian bought the computer on credit.
commencer à apprendre
Sebastian kupił komputer na kredyt.
There are 14 people in there.
commencer à apprendre
Jest14 osób tam.
They will say it only once.
commencer à apprendre
Oni powiedzą to tylko raz.
Could Simon share this book with Sebastian?
commencer à apprendre
Mógłby Szymon udostępnić tę książkę Sebastianowi?
It’s actually a bigger problem than it appears to be.
commencer à apprendre
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.
Make sure that you locked the door.
commencer à apprendre
Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz.
What is the capital of France?
commencer à apprendre
Co jest stolicą Francji?
I’m too full to eat the main course.
commencer à apprendre
Jestem za pełny by zjeść danie główne.
Where can they put their stuff?
commencer à apprendre
Gdzie oni mogą umieścić swoje rzeczy?
She told me many awful things.
commencer à apprendre
Ona powiedziała mi wiele strasznych rzeczy.
Breakfast had always been his favourite meal.
commencer à apprendre
śniadanie zawsze było jego ulubionym posiłkiem.
Sebastian often watches films in the evening but today he’s reading book.
commencer à apprendre
Sebastian często ogląda filmy w godzinach wieczornych, ale dziś on czyta książke.
She’s never seen him so furious.
commencer à apprendre
Ona nigdy nie widziała go tak wściekłego.
Worried teachers phoned the police.
commencer à apprendre
Zaniepokojeni nauczyciele zadzwonili na policję.
I’ve completely forgotten about her birthday.
commencer à apprendre
Kompletnie zapomniałem o jej urodzinach.
You stayed at the party beyond midnight.
commencer à apprendre
Zostałeś na imprezie poza północ.
Don’t clear the table they haven’t finished yet.
commencer à apprendre
Nie czyść stołu oni jeszcze nie skończyli.
Don’t clear the table Sebastian doesn’t finished yet.
commencer à apprendre
Nie sprzątaj ze stołu Sebastian jeszcze nie skończył.
Who’s who?
commencer à apprendre
Kto jest kto?
You’ve got to be kidding me.
commencer à apprendre
chyba żartujesz mi
They lost control of the car.
commencer à apprendre
Oni stracili kontrolę nad samochodem.
She needs to talk with you.
commencer à apprendre
Ona potrzebuje z tobą porozmawiać.
One day Sebastian will be famous.
commencer à apprendre
Pewnego dnia Sebastian będzie sławny.
I’ll never guess who.
commencer à apprendre
Nigdy nie zgadniesz, kto.
It is their highest priority.
commencer à apprendre
To jest ich priorytetem.
You are trying to estimate the number of people you will need.
commencer à apprendre
Próbujesz oszacować liczbę osób kture będą ci potrzebne.
Ask us to explain it to you when we’re sober.
commencer à apprendre
Pytaj nas o wytłumaczenie ci gdy jesteśmy trzeźwi.
They've read a book about it but they can’t remember the title.
commencer à apprendre
Oni przeczytali książkę o tym, ale nie pamiętają tytułu.
Sebastian told me that directly.
commencer à apprendre
Sebastian powiedział mi to bezpośrednio.
She is ready to order.
commencer à apprendre
Ona jest gotowa na zamówienie.
Sebastian has three times more students.
commencer à apprendre
Sebastian ma trzy razy więcej studentów.
How is it going?
commencer à apprendre
Jak leci?
I don’t work neither don’t I neither go to school.
commencer à apprendre
Nie pracuję ani nie chodzę do szkoły.
This is a serious stuff no kidding.
commencer à apprendre
To jest poważna sprawa nie żartuję.
So what?
commencer à apprendre
i co?
Don’t look now.
commencer à apprendre
Nie patrz teraz.
Many hands make light work.
commencer à apprendre
Wiele rąk sprawia prace lżejszą.
579
commencer à apprendre
579
shy
commencer à apprendre
shy Anglais
nieśmiały

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.