Logistyka TEST

 0    80 fiche    zajczykowie
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wynik mnożenia?
commencer à apprendre
iloczyn
Jak nazywa się punkt nadania w przepływie materiałowym i informacyjnym?
commencer à apprendre
Źródło.
Wymień elementy 7W.
commencer à apprendre
w. produkt, w. ilość, w. jakość, w. czas, w. miejsce, w. klient, w. koszt.
wynik dzielenia?
commencer à apprendre
iloraz
Dokończ zdanie: 3 główne zadania stawiane logistyce to: KOORDYNACJA PRZEPŁYWU SUROWCÓW, MATERIAŁÓW GOTOWYCH I INFORMACJI, .......
commencer à apprendre
minimalizacja kosztów przepływu materiałowego i informacyjnego, podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.
Dokończ zdanie: Środki techniczne dzielą się na: budynki i budowle magazynowe wraz z wyposażeniem, ......
commencer à apprendre
infrastrukturę transportu, opakowania, środki przepływu i informacji.
Budowle magazynowe otwarte to:
commencer à apprendre
place składowe.
Logistyka jest procesem.......
commencer à apprendre
planowania, organizowania, realizowania i kontroli wydajnego i oszczędnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz związanych z tym informacji od punktu dostawy do punktu odbioru odpowiednio do wymagań klienta.
Co wchodzi w skład liniowej infrastruktury transportu?
commencer à apprendre
Drogi wszystkich gałęzi transportu.
Czy zdanie jest prawdziwe? Infrastruktura transportu dzieli się na: infrastrukturę liniową, punktową i środki transportu.
commencer à apprendre
Tak.
Na ile grup dzielimy budowle magazynowe?
commencer à apprendre
3.
Co wchodzi w skład punktowej infrastruktury transportu?
commencer à apprendre
Przystanki, dworce, punkty przeładunkowe, porty.
Jest 6 faz w przepływie dóbr. Wymień je.
commencer à apprendre
Pozyskiwanie surowców ze źródeł naturalnych, przetwórstwo surowców w materiały i półprodukty, produkcja elementów i wyrobów gotowych, handel, konsumpcja, zagospodarowanie odpadami
Cechy infrastruktury transportowej: brak lub bardzo niska mobilność przestrzenna oraz brak lub małe możliwości importu/eksportu, niepodzielność techniczna i ekonomiczna obiektów infrastrukturalnych. Co jeszcze?
commencer à apprendre
Długi okres powstawania, długi okres użytkowania, wysoka kapitałochłonność.
Jak nazywa się punkt odbioru w przepływie materiałowym i informacyjnym?
commencer à apprendre
Ujście.
PRAWDA/FAŁSZ: Infrastruktura transportowa charakteryzuje się podzielnością techniczną i ekonomiczną obietków infrastrukturalnych.
commencer à apprendre
FAŁSZ --> niepodzielnością techniczną i ekonomiczną obietków infrastrukturalnych.
Kanał dystrybucji: podział ze względu na liczbę szczebli pośrednich:
commencer à apprendre
Kanał długi, kanał krótki.
Kanał dystrybucji można zdefiniować jako strukturę elementów organizacyjnych firmy(np. działy handlowe) oraz...
commencer à apprendre
zewnętrzni pośrednicy, którzy sprzedają dany produkt na rynku.
Metoda ABC. Materiały C to materiały o niskiej wartości. Jaki jest ich udział wartościowy w całości materiałów?
commencer à apprendre
około 5%
PRAWDA/FAŁSZ: Kanał dystrybucji to zbiór wzajemnie zależnych organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania wyrobu i usługi do ostatecznego nabywcy.
commencer à apprendre
PRAWDA.
Budowle magazynowe półotwarte to:
commencer à apprendre
wiaty osłonięte i nieosłonięte, max 3 ściany i sam dach.
Kanał dystrybucji: podział ze względu na rodzaj uczestników:
commencer à apprendre
Bezpośredni, pośredni.
PRAWDA/FAŁSZ: Infrastruktura transportowa charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i krótkim okresem powstawania.
commencer à apprendre
FAŁSZ --> długim okresem powstawania.
Kto wchodzi w skłąd pośredniego kanału dystrybucji?
commencer à apprendre
Producent --> Hurtownik --> Detalista --> Klient
Kanał dystrybucji: podział ze względu na liczbę pośredników na tym samym szczeblu:
commencer à apprendre
Kanał szeroki, kanał wąski.
Metoda ABC. Materiały A to materiały najdroższe. Jaki jest ich udział w masie całości materiałów?(Jaka jest ich ilość w stosunku do ogółu?)
commencer à apprendre
10-20% ogólnej masy.
Budowle magazynowe zamknięte to:
commencer à apprendre
budynki zamknięte (hale, silosy), zbiorniki zamknięte.
Kto wchodzi w skład bezpośredniego kanału dystrybucji?
commencer à apprendre
Producent --> klient.
Metoda XYZ. Które materiały charakteryzują się sezonowym (zmiennym) zużyciem?
commencer à apprendre
Materiały Y.
Metoda ABC. Materiały C to materiały o niskiej wartości. Jaki jest ich udział w masie całości materiałów? (Jaka jest ich ilość w stosunku do ogółu?)
commencer à apprendre
50% ogólnej masy.
Metoda ABC. Któe materiały charakteryzują się koniecznością precyzyjnego zamówienia i wysokimi kosztami magazynowania?
commencer à apprendre
Materiały A.
Są 4 etapy rozwoju logistyki. Podaj czwarty z nich.
commencer à apprendre
rozwój procesów logistycznych w skali krajowej i globalnej (od lat 90 )
Metoda ABC. W przypadku których materiałów pozwolić sobie można na utworzenie zapasów materiałowych?
commencer à apprendre
W przypadku materiałów C.
Metoda XYZ. Zaopatrzenie których materiałów jest ściśle określone w procesie produkcji?
commencer à apprendre
Materiały X.
Metoda ABC. Materiały B to materiały pośredniej wartości. Jaki jest ich udział w masie całości materiałów? (Jaka jest ich ilość w stosunku do ogółu?)
commencer à apprendre
do 30% ogólnej masy.
Metoda ABC. W przypadku których materiałów zaleca się dokonanie dodatkowej klasyfikacji XYZ jeszcze przed zakupem?
commencer à apprendre
W przypadku materiałów B.
Metoda XYZ. Które materiały charakteryzują się regularnym zużyciem?
commencer à apprendre
Materiały X.
Metoda XYZ. Określ procentowo wahania zużycia materiałów X.
commencer à apprendre
< 20% stałego zużycia.
Metoda XYZ. W przypadku których materiałów wykorzystuje się statystyki zużycia?
commencer à apprendre
W przypadku materiałów Y.
Kiedy logistyka dotarła do Polski?
commencer à apprendre
w latach 90. XXw.
Metoda XYZ. W przypadku których materiałów utrzymuje się zapasy na określonym poziomie?
commencer à apprendre
W przypadku materiałów Y.
Metoda ABC. Materiały B to materiały pośredniej wartości. Jaki jest ich udział wartościowy w całości materiałów?
commencer à apprendre
około 15%
Metoda XYZ. któe materiały charakteryzują się bardzo nieregularnym zużyciem?
commencer à apprendre
Materiały Z.
Metoda XYZ. Określ procentowo wahania zużycia materiałów Z.
commencer à apprendre
> 50% stałego zużycia
Prognoza dla materiałów ABC w stosunku do materiałów X charakteryzuje się (........) dokładnością.
commencer à apprendre
wysoką
Podstawowe zasady logistyki. Na czym polega zasada integracji?
commencer à apprendre
Polega na scalaniu działań realizowanych przez współdziałające jednostki organizacyjne
Scharakteryzuj logistykę wydajności.
commencer à apprendre
Zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej jakości, częstotliwości i elastyczności dostaw, przy założonym poziomie kosztów przepływu.
Prognoza dla materiałów ABC w stosunku do materiałów Z charakteryzuje się (........) dokładnością.
commencer à apprendre
niską
Kiedy nastąpił rozwój logistyki w Japonii?
commencer à apprendre
lata 60 XXw.
Metoda ABC. Materiały A to materiały najdroższe. Jaki jest ich udział wartościowy w całości materiałów?
commencer à apprendre
70-80%.
Są 4 etapy rozwoju logistyki. Podaj pierwszy z nich.
commencer à apprendre
a) brak zintegrowania w działaniach logistycznych (lata 50 XX w.)
Prognoza dla materiałów ABC w stosunku do materiałów Y charakteryzuje się (........) dokładnością.
commencer à apprendre
średnią
Są 4 etapy rozwoju logistyki. Podaj trzeci z nich.
commencer à apprendre
integracja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie (schyłek lat 70 i lata 80 )
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja intensywna to dystrybucja na całym rynku przy wykorzystaniu wszystkich możliwych jednostek detalicznych, w których konsument jest skłonny dokonać zakupu.
commencer à apprendre
Prawda.
Podaj te przyczyny wzrostu zainteresowania logistyką, któe związane są bezpośrednio z klientem.
commencer à apprendre
wzrost wymagań klientów, wyższy poziom obsługi klientów
Kiedy nastąpił rozwój logistyki w Europie Zachodniej?
commencer à apprendre
lata 70 XXw.
PRAWDA/FAŁSZ Cechy systemu logistycznego: system logistyczny jest systemem sztucznym.
commencer à apprendre
Prawda.
Istota logistyki. Pomiędzy czym a czym zachodzą procesy fizycznego przemieszczania różnego rodzaju dóbr?
commencer à apprendre
Pomiędzy źródłami pozyskania tych dóbr a miejscami zużycia lub konsumpcji u ostatecznego odbiorcy.
Scharakteryzuj logistyke oszczędności.
commencer à apprendre
minimalizacja całkowitych kosztów przepływu materiałowego i informacyjnego przy zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi
Podstawowe zasady logistyki. Co oznacza zasada przepływów?
commencer à apprendre
oznacza sprawne i efektywne zarządzanie przepływem materiałów i informacji
Z definicji logistyki wynikają 3 główne zadania: 1. Koordynacja przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i informacji. Podaj dwa pozostałe zadania.
commencer à apprendre
2. Minimalizacja kosztów przepływu materiałowego i informacyjnego. 3. Podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi klienta.
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja selektywna stosowana jest przy oferowaniu produktów, do których sprzedaży powinny być stworzone odpowiednie warunki (np. kosmetyki, sprzęt RTV i AGD).
commencer à apprendre
Prawda.
Są 4 etapy rozwoju logistyki. Podaj drugi z nich.
commencer à apprendre
b) stopniowa integracja działań logistycznych w 2 obszarach: fizyczna dystrybucja towarów, zarządzanie materiałami (lata 60 i początek lat 70 )
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja selektywna NIE wiąże się z wykorzystaniem ograniczonej liczby punktów sprzedaży.
commencer à apprendre
Fałsz. Wykorzystujemy ograniczoną ilość punktó sprzedaży (stąd nazwa: selektywna).
Metoda XYZ. Określ procentowo wahania zużycia materiałów Y.
commencer à apprendre
20 - 50% stałęgo zużycia.
Podstawowe zasady logistyki. Czym jest podejście systemowe?
commencer à apprendre
To myślenie o całości; istota polega na tym, że ponad znaczenie poszczególnych elementów systemu przedkłada się wzajemne zależności pomiędzy nimi.
Pojęcie systemu logistycznego.
commencer à apprendre
Celowo zorganizowany i zintegrowany, w obrębie danego układu gospodarczego, przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji. Sterowanie w tym systemie odbywa się za pomocą zarządzania logistycznego.
Cechy systemu logistycznego: Co to jest synergia?
commencer à apprendre
Efekty uzyskiwane przez współdziałające podsystemy są większe niż suma efektów działających odrębnie.
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja wyłączna (ekskluzywna) nie jest stosowana w odniesieniu do produktów trwałego użytku, często droższych i rzadziej kupowanych (np. samochody).
commencer à apprendre
Fałsz. Jest stosowana w wymienionych przypadkach.
Cechy systemu logistycznego: Co to jest entropia?
commencer à apprendre
Zjawisko rozpadu systemu.
Wymień elementy systemu logistycznego (5).
commencer à apprendre
Wejście, wyjście, procesy transformacji wejścia na wyjście, otoczenie, sprzężenie zwrotne.
Klasyfikacja systemów logistycznych. Podział instytucjonalny. Systemy dzieli się na:
commencer à apprendre
s. mikrologistyczny–przepływy w obrębie jednego przedsiębiorstwa; s. metalogistyczny–stanowi integrację podsystemów logistycznych współdziałających przedsiębiorstw; s. makrologistyczny-integracja procesów logistycznych w skali całej gospodarki kraju
Podstawowe struktury systemów logistycznych. System jednostopniowy.
commencer à apprendre
Przyjrzyj sie schematowi.
Podstawowe struktury systemów logistycznych. System wielostopniowy.
commencer à apprendre
Przyjrzyj sie schematowi.
Podstawowe struktury systemów logistycznych. System kombinowany.
commencer à apprendre
Przyjrzyj sie schematowi.
PRAWDA/FAŁSZ Przy stosowaniu dystrybucji intensywnej mamy do czynienia z dużą liczbą pośredników. Wykorzystywana do sprzedaży produktów częstego zakupu i spożycia.
commencer à apprendre
Prawda.
PRAWDA/FAŁSZ Cechy systemu logistycznego: jest zbudowany z podsystemów, zmiana w jednym podsystemie wywołuje zmiany w innych podsystemach.
commencer à apprendre
Prawda.
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja wyłączna (ekskluzywna) opiera się na wyborze jednego punktu sprzedaży (ewentualnie jednego przedsiębiorstwa handlowego) na danym terenie.
commencer à apprendre
Prawda.
Klasyfikacja systemów logistycznych. Podział ogólny. Systemy dzieli się na:
commencer à apprendre
1. wewnątrzorganizacyjne - przepływy w ramach jednej organizacji; 2. zewnątrzorganizacyjne - przepływy wychodzące poza organizację
PRAWDA/FAŁSZ Dystrybucja selektywna ogranicza liczbę pośredników.
commencer à apprendre
Prawda.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.