STRONA 5 SEASON 11

 0    63 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The girl’s quite good.
commencer à apprendre
Dziewczyna jest całkiem dobra.
We set our briefcase down.
commencer à apprendre
My położyliśmy naszą teczkę nadół.
She’s searching for her pen it should be there.
commencer à apprendre
Ona szuka swojego pióra, powinien tam być.
They need someone to clear the table.
commencer à apprendre
Oni potrzebują kogoś do sprzątnięcia ze stołu.
Could I write it down for you?
commencer à apprendre
Czy mogę napisać to dla Ciebie?
Now he feels like a fool for acting that way.
commencer à apprendre
Teraz on czuje się jak głupi działając w ten sposób.
I’ll let Sebastian know the details later on
commencer à apprendre
Dam Sebastianowi znać szczegóły później
You’ve had only one glass of wine so you’re completely sober.
commencer à apprendre
Miałeś tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jesteś całkowicie trzeźwy.
They should be back in about an hour.
commencer à apprendre
One powinny być z powrotem w około godzinę.
They gave you this to make you happy.
commencer à apprendre
Oni dali ci to, aby cię uszczęśliwić.
This day has been anticipated for a long time.
commencer à apprendre
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.
The telephone was my only means of communication.
commencer à apprendre
Telefon był moim jedynym środkiem łączności.
He hasn’t heard from her since November.
commencer à apprendre
On nie słyszał jej od listopada.
When our discussion was over she stood up to leave.
commencer à apprendre
Gdy nasza dyskusja się skończyła, ona wstała by wyjść.
You’re going skiing in January.
commencer à apprendre
Jedziesz na narty w styczniu.
We weren’t very good at our job.
commencer à apprendre
Nie byliśmy bardzo dobrzy w naszej pracy.
He doesn’t approve of her idea.
commencer à apprendre
On nie popiera jej idei.
Sebastian slept badly that night.
commencer à apprendre
Sebastian źle spał tej nocy.
They didn’t usually call him during the day.
commencer à apprendre
Oni zwykle nie dzwonili to niego w ciągu dnia.
What was it?
commencer à apprendre
Co to było?
She could see the happiness on his face.
commencer à apprendre
Ona mogła zobaczyć szczęście na jego twarzy.
I haven’t been there since April 2004.
commencer à apprendre
Nie byłem tam od kwietnia 2004 r.
They received full credit for this course.
commencer à apprendre
Oni otrzymali pełny kredyt na ten kurs.
You were half conscious.
commencer à apprendre
Byłaś półprzytomny.
He’s not available in the office until July 7th.
commencer à apprendre
On nie jest dostępny w biurze do 7 lipca.
Sebastian likes it here so far.
commencer à apprendre
Sebastianowi podoba sie tutaj do tej pory.
I bought the computer on credit.
commencer à apprendre
Kupiłem komputer na kredyt.
There are 11 people in there.
commencer à apprendre
Jest 11 osób tam.
She will say it only once.
commencer à apprendre
Ona powie to tylko raz.
Could I share this book with Sebastian?
commencer à apprendre
Czy mogę udostępnić tę książkę Sebastianowi?
It’s actually a bigger problem than it appears to be.
commencer à apprendre
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.
Make sure that you locked the door.
commencer à apprendre
Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz.
What’s the capital of Greece?
commencer à apprendre
Co jest stolicą Grecji?
You’re too full to eat the main course.
commencer à apprendre
Jesteś zbyt pełny by zjeść danie główne.
Where can we put our stuff?
commencer à apprendre
Gdzie możemy umieścić nasze rzeczy?
They told me many awful things.
commencer à apprendre
Oni powiedzieli mi wiele strasznych rzeczy.
Breakfast had always been Sebastian favourite meal.
commencer à apprendre
śniadanie zawsze było Sebastiana ulubionym posiłkiem.
She often watches films in the evening but today she’s reading book.
commencer à apprendre
Ona często ogląda filmy w godzinach wieczornych, ale dziś ona czyta książkę.
He’s never seen him so furious.
commencer à apprendre
On nigdy nie widział go tak wściekłego.
Worried people phoned the police.
commencer à apprendre
Zaniepokojeni ludzie zadzwonili na policję.
She’s completely forgotten about my birthday.
commencer à apprendre
Ona całkowicie zapomniała o moich urodzinach.
They stayed at the party beyond midnight.
commencer à apprendre
Oni zostali na imprezie poza północ.
Don’t clear the table my son doesn’t finished yet.
commencer à apprendre
Nie sprzątać stołu, mój syn jeszcze nie skończył.
Who’s who?
commencer à apprendre
Kto jest kto?
Sebastian’s got to be kidding me.
commencer à apprendre
Sebastian chyba żartujesz mi
He lost control of the car
commencer à apprendre
On stracił kontrolę nad samochodem
You need to talk with them.
commencer à apprendre
Ty potrzebujesz porozmawiać z nimi.
One day she’ll be famous.
commencer à apprendre
Pewnego dnia ona będzie sławna.
We’ll never guess who.
commencer à apprendre
My nigdy nie zgadniemy kto.
It is your highest priority.
commencer à apprendre
To jest twój najwyższy priorytet.
We are trying to estimate the number of people we will need.
commencer à apprendre
My staramy się oszacować liczbę osób kturych będziemy potrzebować.
Ask Sebastian to explain it to you when he’s sober.
commencer à apprendre
Zapytaj Sebastiana by wyjaśnił ci kiedy jest trzeźwy.
He read a book about it but he can’t remember the title.
commencer à apprendre
On przeczytał książkę o tym, ale nie pamięta tytułu.
I told her that directly.
commencer à apprendre
Powiedziałem jej to bezpośrednio.
He is ready to order.
commencer à apprendre
On jest gotowy by zamówić
You have three times more students.
commencer à apprendre
Masz trzy razy więcej studentów.
How is it going?
commencer à apprendre
Jak leci?
They don’t work neither don’t they go to school.
commencer à apprendre
Oni nie pracują ani nie chodzą do szkoły.
This is a serious stuff no kidding.
commencer à apprendre
To jest poważna sprawa nie żartuję.
So what?
commencer à apprendre
I co?
Many hands make light work.
commencer à apprendre
Wiele rąk sprawia prace lżejszą
Don’t look now.
commencer à apprendre
Nie patrz teraz.
shy
commencer à apprendre
shy Anglais
nieśmiały

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.