STRONA 4 SEASON 11

 0    62 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The song’s quite good
commencer à apprendre
Piosenka jest całkiem dobra
I set my briefcase down.
commencer à apprendre
Postawiłem moją teczkę nadół.
They’re searching for their pen, it should be there.
commencer à apprendre
Oni szukają pióra, powinien tam być.
We need someone to clear the table.
commencer à apprendre
Potrzebujemy kogoś, do posprzątania ze stołu.
Could Sebastian write it down for me?
commencer à apprendre
Czy Sebastian mógłby napisać to dla mnie?
Now you feel like a fool for acting that way.
commencer à apprendre
Teraz czujesz się jak głupiec działając w ten sposób.
I’ll let her know the details later on.
commencer à apprendre
Dam jej znać szczegóły później.
He’s had only one glass of wine so he’s completely sober.
commencer à apprendre
Miał tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jest całkowicie trzeźwy.
I should be back in about an hour.
commencer à apprendre
Powinnem być z powrotem w około godzinę.
We gave you this to make you happy.
commencer à apprendre
Daliśmy ci to by uczynić cię szczęśliwą.
This day has been anticipated for a long time.
commencer à apprendre
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.
The telephone was your only means of communication.
commencer à apprendre
Telefon był twoim jedynym środkiem łączności.
They haven’t heard from him since November.
commencer à apprendre
Oni nie słyszeli jego od listopada.
When our discussion was over he stood up to leave.
commencer à apprendre
Gdy nasza dyskusja się skończyła, on wstał do wyjścia.
She’s going skiing in January.
commencer à apprendre
Ona jedzie na narty w styczniu.
Sebastian wasn’t very good at his job.
commencer à apprendre
Sebastian nie był zbyt dobry w swojej pracy.
I don’t approve of her idea.
commencer à apprendre
Nie pochwalam jej idei.
They slept badly that night.
commencer à apprendre
Oni Źle spali tej nocy.
• We didn’t usually call him during the day.
commencer à apprendre
My zwykle nie dzwoniliśmy do niego w ciągu dnia.
What was it?
commencer à apprendre
Co to było?
Sebastian could see the happiness on her face.
commencer à apprendre
Sebastian mugł zobaczyć radość na jej twarzy.
He hasn’t been there since April 2004.
commencer à apprendre
On nie był tam od kwietnia 2004 r.
You received full credit for this course.
commencer à apprendre
Otrzymałeś pełny kredyt na ten kurs.
She was half conscious.
commencer à apprendre
Ona była półprzytomna.
I’m not available in the office until July 7th.
commencer à apprendre
Nie jestem dostępny w biurze, aż do 07 lipca.
You like it here so far.
commencer à apprendre
Podoba ci się tutaj do tej pory.
They bought the computer on credit.
commencer à apprendre
Oni kupili komputer na kredyt.
There are 12 people in there.
commencer à apprendre
Jest 12 osób tam.
Sebastian will say it only once.
commencer à apprendre
Sebastian powie to tylko raz.
Could he share this book with Sebastian?
commencer à apprendre
• Czy on mógłby podzielić się tą książką z Sebastianem
It’s actually a bigger problem than it appears to be.
commencer à apprendre
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.
Make sure that you locked the door.
commencer à apprendre
Upewnij się, że zamknął drzwi na klucz.
What the capital of England?
commencer à apprendre
Co jest stolicą Anglii?
She’s too full to eat the main course.
commencer à apprendre
Ona jest zbyt pełna by zjeść danie główne.
Where can I put my stuff?
commencer à apprendre
Gdzie mogę umieścić moje rzeczy?
We told him many awful things.
commencer à apprendre
My powiedzieliśmy mu wiele okropnych rzeczy.
Breakfast had always been their favourite meal.
commencer à apprendre
śniadanie zawsze było ich ulubionym posiłkiem.
You often watch films in the evening but today you’re reading book.
commencer à apprendre
Często oglądasz filmy w godzinach wieczornych, ale dziś czytasz książke.
We’ve never seen him so furious.
commencer à apprendre
My nigdy nie widzieliśmy go tak wściekłego.
Worried Sebastian phoned the police.
commencer à apprendre
Martwiący się Sebastian zadzwonił na policję.
He’s completely forgotten about her birthday.
commencer à apprendre
On kompetnie zapomniał o jej urodzinach.
She stayed at the party beyond midnight.
commencer à apprendre
Ona została na imprezie poza północ.
Don’t clear the table I haven’t finished yet.
commencer à apprendre
Nie sprzątaj ze stołu, jeszcze nie skończyłem.
They’ve got to be kidding me.
commencer à apprendre
Oni chyba sobie żartują.
You lost control of the car.
commencer à apprendre
Straciłeś kontrolę nad samochodem.
Sebastian needs to talk with you.
commencer à apprendre
Sebastian musi z tobą porozmawiać.
One they we’ll be famous.
commencer à apprendre
Pewnego dnia oni będą sławni.
He’ll never guess who.
commencer à apprendre
On nigdy nie zgadnie, kto.
It is her highest priority.
commencer à apprendre
To jest jej najwyższym priorytetem.
He is trying to estimate the number of people he will need.
commencer à apprendre
On stara się oszacować liczbę osób kturych będzie potrzebować.
Ask me to explain it to you when I’m sober.
commencer à apprendre
Pytaj mnie, by wytłumaczyć ci, kiedy jestem trzeźwy.
You read a book about it but you can’t remember the title.
commencer à apprendre
Czytałeś książkę o tym, ale nie pamiętasz tytułu.
She told me that directly.
commencer à apprendre
Ona powiedziała mi bezpośrednio.
They are ready to order.
commencer à apprendre
Oni są gotowi by zamówić.
We have three times more students.
commencer à apprendre
Mamy trzy razy więcej studentów.
How is it going?
commencer à apprendre
Jak leci?
You don’t work neither don’t you go to school.
commencer à apprendre
Nie pracujesz ani nie chodziesz do szkoły.
This is a serious stuff no kidding.
commencer à apprendre
To jest poważna sprawa nie żartuję.
So what?
commencer à apprendre
I co?
Many hands make light work.
commencer à apprendre
Wiele rąk sprawia prace lżejszą
Don’t look now.
commencer à apprendre
Nie patrz teraz.
shy
commencer à apprendre
shy Anglais
nieśmiały

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.