STRONA 2 SEASON 11

 0    63 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
The book’s quite good.
commencer à apprendre
Książka jest całkiem dobra.
She set her briefcase down.
commencer à apprendre
Ona postawiła teczkę na dół.
You’re searching for your pen, it should be there.
commencer à apprendre
Szukasz pióra, powinien tam być.
I need someone to clear the table.
commencer à apprendre
Potrzebuję kogoś, aby posprzątał ze stołu.
Could they write it down for me?
commencer à apprendre
Czy oni mogą zapisz to dla mnie?
Now Sebastian feels like a fool, for acting that way.
commencer à apprendre
Teraz Sebastian czuje się jak głupiec działając w ten sposób.
I’ll let him know the details later on.
commencer à apprendre
Dam mu znać szczegóły później.
We’ve had only one glass of wine so we’re completely sober.
commencer à apprendre
My mieliśmy tylko wypite jeden kieliszek wina, więc my jesteśmy całkowicie trzeźwy.
She should be back in about an hour.
commencer à apprendre
She should be back in about an hour. Anglais
Ona powinna być z powrotem w około godzinę.
I gave you this to make you happy.
commencer à apprendre
Dałem ci to by uczynić cię szczęśliwą.
This day has been anticipated for a long time.
commencer à apprendre
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.
The telephone was their only means of communication.
commencer à apprendre
Telefon był ich jedynym środkiem łączności.
We haven’t heard from him since November.
commencer à apprendre
Nie słyszeliśmy go od listopada.
When our discussion was over, you stood up to leave.
commencer à apprendre
Gdy nasza dyskusja się skończyła, ty wstałeś do wyjścia.
Sebastian is going skiing in January.
commencer à apprendre
Sebastian jedzie na narty w styczniu.
He wasn’t very good at his job.
commencer à apprendre
On nie był bardzo dobry w swojej pracy.
She doesn’t approve of his idea.
commencer à apprendre
Ona nie pochwala jego pomysłu.
We slept badly that night.
commencer à apprendre
My spaliśmy bardzo źle w nocy.
I didn’t usually call him during the day.
commencer à apprendre
Zwykle nie dzwoniłem do niego w ciągu dnia.
What was it?
commencer à apprendre
Co to było?
They could see the happiness on her face.
commencer à apprendre
Oni mogli zobaczyć szczęście na jej twarzy.
You haven’t been there since April 2004.
commencer à apprendre
Nie byłeś tam od kwietnia 2004 roku.
Sebastian received full credit for this course.
commencer à apprendre
Sebastian otrzymał pełny kredyt na ten kurs.
He was half conscious.
commencer à apprendre
On był półprzytomny.
She’s not available in the office until July 7th.
commencer à apprendre
Ona nie jest dostępna w biurze, do 07 lipca.
I like it here so far.
commencer à apprendre
Podoba mi się tutaj do tej pory.
We bought the computer on credit.
commencer à apprendre
My kupiliśmy komputer na kredyt.
There are 5 people in there.
commencer à apprendre
Jest 5 osób tam.
We will say it only once.
commencer à apprendre
My powiemy to tylko raz.
Could you share this book with Sebastian?
commencer à apprendre
Czy mugłbyś podzielić się tą książką z Sebastianem?
It’s actually a bigger problem than it appears to be.
commencer à apprendre
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.
Make sure that you locked the door.
commencer à apprendre
Upewnij się, że zamknął drzwi na klucz.
What’s the capital of Poland?
commencer à apprendre
Co jest stolicą Polski?
They’re too full to eat the main course.
commencer à apprendre
Oni są zbyt pełni by zjeść danie główne.
Where can Sebastian put his stuff?
commencer à apprendre
Gdzie może Sebastian umieścić swoje rzeczy?.
He told me many awful things.
commencer à apprendre
On powiedział mi wiele okropnych rzeczy.
Breakfast had always been my favourite meal.
commencer à apprendre
śniadanie zawsze było moim ulubionym posiłkiem.
They often watch films in the evening but today they’re reading books.
commencer à apprendre
Oni często oglądają filmy w godzinach wieczornych, ale dziś oni czytają książki
You’ve never seen him so furious.
commencer à apprendre
Ty nigdy nie widziałeś go tak wściekłego.
Worried parents phoned the police.
commencer à apprendre
Zaniepokojeni rodzice zadzwonili na policje
We’ve completely forgotten about her birthday.
commencer à apprendre
My kompletnie zapomnieliśmy o jej urodzinach.
Sebastian stayed at the party beyond midnight.
commencer à apprendre
Sebastian został na imprezie poza północ.
Don’t clear the table she hasn’t finished yet.
commencer à apprendre
Nie sprzątaj ze stołu, ona jeszcze nie skończyła.
Who’s who?
commencer à apprendre
Kto jest kto?
He’s got to be kidding me.
commencer à apprendre
On chyba żartuje.
I lost control of the car.
commencer à apprendre
Straciłem kontrolę nad samochodem.
We need to talk with you.
commencer à apprendre
My musimy porozmawiać z tobą.
One day you’ll be famous.
commencer à apprendre
Pewnego dnia będziesz sławny.
They’ll never guess who.
commencer à apprendre
Oni nigdy nie zgadną, kto.
It is Sebastian’s highest priority.
commencer à apprendre
To jest najwyższy priorytet Sebastiana.
She is trying to estimate the number of people she will need.
commencer à apprendre
Ona stara się oszacować liczbę osób kturych będzie potrzebować.
Ask my son to explain it to you when he’s sober.
commencer à apprendre
Pytaj mojego syna by wytłumaczył tobie, gdy jest trzeźwy.
I've read a book about it but I can’t remember the title.
commencer à apprendre
Czytałem książkę o tym, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu.
You told me that directly.
commencer à apprendre
Powiedziałeś mi bezpośrednio.
We are ready to order.
commencer à apprendre
My jesteśmy gotowi na zamówienie.
They have three times more students.
commencer à apprendre
Oni mają trzy razy więcej studentów.
Sebastian doesn’t work neither doesn’t he go to school.
commencer à apprendre
Sebastian nie pracuje ani nie chodzi do szkoły.
This is a serious stuff no kidding.
commencer à apprendre
To jest poważna sprawa nie żartuję.
So what?
commencer à apprendre
I co?
Many hands make light work.
commencer à apprendre
Wiele rąk sprawia prace lżejszą.
Don’t look now.
commencer à apprendre
Nie patrz teraz.
348
commencer à apprendre
348
shy
commencer à apprendre
shy Anglais
nieśmiały

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.