Υπηρεσίες πληροφορικής - IT services

 0    15 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
διαχείριση δικτύου
commencer à apprendre
network management
υλοποίηση
Η υλοποίηση του νέου συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού χρειάστηκε 2 χρόνια.
commencer à apprendre
implementation
The new ERP system implementation took 2 years.
βελτιοποίηση
Η βελτιοποίηση του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση εργασίας στο τμήμα μας.
commencer à apprendre
optimization
System optimization will result in better work efficiency in our department.
υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστημάτων
Ως υπεύθυνοι ολοκλήρωσης συστημάτων, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής.
commencer à apprendre
systems integrator
As a systems integrator, we offer our clients comprehensive IT solutions.
διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής
commencer à apprendre
IT service management
abbreviated: ITSM
υποδομή τεχνολογίας πληροφορικής
Οι υπηρεσίες νέφους αποτελούν σημαντικό στοιχείο της υποδομής τεχνολογίας της πληροφορικής μας.
commencer à apprendre
IT infrastructure
Cloud services are important components of our IT-infrastructure.
επιχειρηματική διεργασία
Ασχολούμαστε επίσης με τη βελτιοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας των εφοδιαστικών.
commencer à apprendre
business process
We also deal with the optimization of business processes in logistics.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.