Διαδίκτυο - Internet

 0    15 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης
Πολλοί χρήστες μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
commencer à apprendre
social networking sites
Many users share their personal data on social networking sites.
ανάρτηση
commencer à apprendre
post
επιγραμμική λειτουργία
Η υπηρεσία επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ της επιγραμμικής και της λειτουργίας εκτός σύνδεσης.
commencer à apprendre
online mode
The service allows switching between the online and offline mode.
λειτουργία εκτός σύνδεσης
Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία με λειτουργία εκτός σύνδεσης.
commencer à apprendre
offline mode
With this option, a user can access files in offline mode.
σελιδοδείκτης
Ταξινόμησα τους σελιδοδείκτες αλφαβητικά.
commencer à apprendre
bookmark
I sorted bookmarks alphabetically.
ιστολογιόσφαιρα
commencer à apprendre
blogosphere
περιηγητής διαδικτύου
Παρακαλώ κλείστε όλες τις καρτέλες στον περιηγητή διαδικτύου σας.
commencer à apprendre
web browser
Please close all tabs in your web browser.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.