Προγραμματισμός - Programming

 0    54 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
σύνταξη
commencer à apprendre
syntax
γωνιώδης αγκύλη
Οι ετικέτες HTML περικλείονται σε γωνιώδεις αγκύλες.
commencer à apprendre
angle bracket
HTML tags are enclosed in angle brackets.
εντολή
Η εντολή SQL για ένα ερώτημα βάσης δεδομένων εισάγεται σε αυτό το πεδίο.
commencer à apprendre
statement
The SQL statement for a database query is entered into this field.
δυαδικό δέντρο
commencer à apprendre
binary tree
περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης
Ένας συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εγκαταστήσει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης.
commencer à apprendre
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
αρχείο καταγραφής
Ελέγξαμε όλες τις καταχωρήσεις σε αυτό το αρχείο καταγραφής.
commencer à apprendre
log
We checked all entries in this log.
πηγαίος κώδικας
Η κατανομή του πηγαίου κώδικα είναι παράνομη.
commencer à apprendre
source code
Distribution of the source code is illegal.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.