Logika - ROZDZIAŁ II (RACHUNEK PREDYKATÓW)

 0    20 fiche    edziol14
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Imię własne
commencer à apprendre
jest to wyrażenie mające za zadanie oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. W rachunku predykatów jako imion własnych używa się wyrażeń „a”, „b”, „c”, „a1”, „a2”, itd...
Deskrypcja
commencer à apprendre
jest to wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, które przeto oznacza co najwyżej jeden obiekt.
Terminy jednostkowe
commencer à apprendre
są to imiona własne oraz deskrypcje.
Zmienna indywiduowa
commencer à apprendre
jest to wyrażenie, za które wolno wstawić dowolny termin jednostkowy. Jako terminów jednostkowych używamy małych liter „x”, „y”, „z”.
Funktor jednoargumentowy
commencer à apprendre
jest to wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy.
Funktor dwuargumentowy
commencer à apprendre
jest to wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowym.
Funktor n-argumentowy
commencer à apprendre
jest to wyrażenie, które z n-tką tj daje tj. W rpf są: „f11”, „f21”, „g11” itd., gdzie indeks górny wskazuje, ilu argumentowy jest dany funktor. Gdy nie ma wątpliwości co do liczby argumentów danego funktora, pomija się indeks górny.
Termy
commencer à apprendre
1. Każda zmienna indywiduowa jest termem i każde imię własne jest termem. 2. Jeżeli wyrażenia w1, ..., wn są termami to termem jest również wyrażenie f nk (w1, ..., wn) (dla każdego k)
Predykat jednoargumentowy
commencer à apprendre
jest to takie wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie.
Predykat dwuargumentowy
commencer à apprendre
jest to takie wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie.
Predykat n-argumentowy
commencer à apprendre
jest to takie wyrażenie, które z n-tką terminów jednostkowych daje zdanie.
Formuła zdaniowa atomowa rachunku predykatów
commencer à apprendre
jest to wyrażenie powstałe poprzez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki termów.
Zdanie atomowe
commencer à apprendre
jest to wyrażenie powstałe poprzez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki terminów jednostkowych.
Zdanie molekularne
commencer à apprendre
jest to zdanie zbudowane z jednego bądź więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika.
Zasięg dużego kwantyfikatora
commencer à apprendre
jest to wyrażenie występujące w nawiasie bezpośrednio po dużym kwantyfikatorze.
Zasięg małego kwantyfikatora
commencer à apprendre
jest to wyrażenie występujące w nawiasie bezpośrednio po małym kwantyfikatorze.
Zmienna związana
commencer à apprendre
jest to zmienna indywiduowa występująca w zasięgu odnoszącego się do niej kwantyfikatora.
Zmienna wolna
commencer à apprendre
jest to zmienna występująca w danym miejscu wyrażenia nie będąc tam zmienną związaną.
Formuły zdaniowe rachunku predykatów
commencer à apprendre
1. Każda fzajest fzrp. 2. Jeżeli wp (A) jest fzrp, to również wp ~(A) jest fzrp. 3. Jeżeli wp (A) i wp (B) są fzrpr, to fzrp są również wyrażenia postaci 4. Jeżeli wp (A) jest fzrp to fzrp są również sekwencje ^xi(A) oraz Vxi(A) (dla dowolnego i).
Zdanie rachunku predykatów
commencer à apprendre
jest to formuła zdaniowa rachunku predykatów nie zawierająca zmiennych wolnych.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.