Artykuły henrykowskie

5  1    23 fiche    emil86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Jaka jest łacińska nazwa Artykułów henrykowskich?
commencer à apprendre
Articuli Henriciani
Dlaczego postanowienia nazwano Artykułami henrykowskimi?
commencer à apprendre
od pierwszego władcy, który musiał podpisać ten dokument - Henryka Walezego
Kiedy i w jakich okolicznościach zostały spisane Artykuły henrykowskie?
commencer à apprendre
20 maja 1573 roku na sejmie elekcyjnym
Za rządów którego króla spisano Artykuły henrykowskie?
commencer à apprendre
nie było wtedy króla, spisano je w okresie bezkrólewia
Który król jako pierwszy został wybrany na drodze wolnej elekcji i musiał podpisać Artykuły henrykowskie?
commencer à apprendre
Henryk Walezy
Gdzie odbywał się sejm elekcyjny na którym spisano Artykuły?
commencer à apprendre
na polach Kamionu pod Warszawą
Jaką formę miały Artykuły?
commencer à apprendre
miały formę ustawy zasadniczej, praw niezmiennych określających formę sprawowania władzy w państwie
Do kiedy obowiązywały Artykuły?
commencer à apprendre
obowiązywały przez ponad dwieście lat, aż do czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Czyją władzę w Rzeczpospolitej zwiększały Artykuły?
commencer à apprendre
władzę szlachty
Czyją władzę ograniczały Artykuły?
commencer à apprendre
przede wszystkim władzę króla, który został uzależniony od szlachty
Kto był zobowiązany do podpisywania i przestrzegania Artykułów henrykowskich?
commencer à apprendre
każdy król Polski wybrany w wolnej elekcji
Jaki inny dokument razem z Artykułami henrykowskimi stał się podstawą ustrojową Rzeczpospolitej czasów wolnych elekcji?
commencer à apprendre
pacta conventa (stanowiły załącznik do Artykułów henrykowskich)
Co było istotą pacta conventa?
commencer à apprendre
osobiste(zmienne) zobowiązania króla, które w podpisywał w czasie sejmu koronacyjnego
Jakie były podstawowe postanowienia Artykułów henrykowskich?
commencer à apprendre
określenie zasad ustroju Rzeczpospolitej, zachowanie przywilejów szlacheckich, nałożenie na króla licznych obowiązków i ograniczeń, prawo do wolności wyznania
Jakich postanowień na mocy Artykułów henrykowskich król był zobowiązany przestrzegać w celu zapewnienia wolności religijnej?
commencer à apprendre
postanowień konfederacji warszawskiej
Jak często Artykuły nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego?
commencer à apprendre
co dwa lata na sześć tygodni
Z ilu senatorów musiała się składać wg Artykułów rada doradcza króla?
commencer à apprendre
z szesnastu senatorów (tzw senatorowie rezydenci)
Kiedy zniesiono powołaną na mocy Artykułów henrykowskich instytucję senatorów rezydentów?
commencer à apprendre
na sejmie rozbiorowym w 1775 roku
Jaki Artykuły henrykowskie ustaliły sposób wyboru króla?
commencer à apprendre
wyłącznie wolną elekcję
W jaki sposób Artykuły ograniczały politykę wewnętrzną i zagraniczną króla?
commencer à apprendre
poddawały je kontroli sejmu i senatorów rezydentów; narzucały zależność króla od praw sporządzanych przez szlachtę
W jakim przypadku Artykuły pozwalały wypowiedzieć królowi posłuszeństwo?
commencer à apprendre
w przypadku ich łamania (szczególnie nieuznawania przywilejów szlacheckich)
Jak nazywa się wypowiedzenie posłuszeństwa królowi przez szlachtę, na które w danych okolicznościach zezwalały Artykuły henrykowskie?
commencer à apprendre
rokosz
Dla jakich działań zbrojnych król musiał uzyskać zgodę senatu?
commencer à apprendre
dla wypowiedzenia wojny i zwołania pospolitego ruszenia

Artykuły henrykowskie – co to?

Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) to polsko-litewskie akty prawne, sformułowane w czasie bezkrólewia i spisane na sejmie elekcyjnym w 1573 roku. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Rzeczypospolitej, wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie artykułów król uzależniał się od szlachty. Do podpisania artykułów henrykowskich zmuszony został Henryk Walezy, przed wstąpieniem na tron polski. W swoich postanowieniach artykuły henrykowskie przyznawały szeroką autonomię i przywileje szlachcie, przez co jeszcze bardziej osłabiały pozycję króla w kraju. Artykuly henrykowskie i pacta conventa stanowiły istotę ówczesnej Rzeczpospolitej w dobie wolnych elekcji.

Pacta conventa, sejm elekcyjny, wolna elekcja…

Nasza lekcja zawiera wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Dowiesz się z niej jakie były postanowienia artykułów henrykowskich, ich wpływ na ustrój Rzeczpospolitej, geneza i tło historyczne ich powstania, a także konsekwencje z nich wynikające. Nauka z Fiszkoteką stanowi bezcenne przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu czy nawet matury. Duża waga zarówno artykułów henrykowskich, jak i pacta conventa sprawia, że jest to wiedza obowiązkowa na maturze z historii. Istotne jest zatem, aby postanowienia, geneza i skutki artykułów były doskonale znane.

Historia z Fiszkoteką

Dzięki doskonałym metodom, nauka z Fiszkoteką jest nie tylko wyjątkowo skuteczna, ale też bardzo przyjemna i prosta. Na naszej stronie posiadamy wiele lekcji związanych z historią Polski i dobrze przygotowujących do matury z historii. Jeżeli podoba Ci się nauka z nami, spróbuj innych tematów: Wolna elekcja, Konfederacja Barska, Sejm Niemy i wielu wielu innych…

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.