System prawa administracyjnego

 0    16 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Co to są specustawy?
commencer à apprendre
Specstawy to uregulowania rangi ustawowej, które dla osiągnięcia pewnego celu gosp., fiskal., organ. czy polit. omijają niekt. podstawowe zasady p.a., a nawet państwa prawa (szkoda dla obywatela).
Z jakich trzecz części składa sę p.a.?
commencer à apprendre
P.a. składa się z trzech części: p. ustrojowego, materialnego i procesowego. Podział ten nie jest całkowicie ostry i powinien być uzup. o inne kateg. norm.
Kto jest autorem koncepcji wyodrębnienia prawa ustrojowego w p. a?
commencer à apprendre
Autorem koncepcji wyodrębnienia p.u. jest Wacław Dawidowicz, kt. okr. nim "kategorię przep. praw. o szczególnym zn. dla adm. państw. jako organizacji". Teoria ta po transformacji ustr. i przebud. aparatu admin. ma już charakt. hist.
Jakie elementy zaliczmy do administracyjnego prawa ustrojowego.
commencer à apprendre
Ogól.: struktura i zasady funkcjonowania adm. publ. Do prawa ustrojowego zalicza się: terytorialne podstawy ustroju administracji, funkcjonowanie samorządu ter., funkc. admin. publ., status prawny pracown. admin., kontrolę admin.
Zbigniew Cieślak o wydzieleniu prawa ustrojowego w systemie prawa administracyjnego.
commencer à apprendre
Zbigniew Cieslak tweirdzi, że należy wydzielić pewną kat. norm organiz., ogólnych, które będą nadrzędne w stos. do innych p.a. Mają one dotyczyć doniosłych wartości i je chronić. Nie ma zatem podziału syst., ale jedność w postaci hierarchii.
Dlaczego granice między prawem ustrojowym w p.a. a prawem procesowym granice są nieostre?
commencer à apprendre
W wymienionych elementach należących do prawa ustrojowego w podziale systemu p.a. zawierają się także normy procesowe, np. procedura nadzorcza w systemie sam. ter. albo różne procedury kontrolne.
Nieostrość granic między prawem ustrojowym a prawem materialnym w systemie p.a.
commencer à apprendre
Objęcie w definicja prawa ustrojowego "zasad funkcjonowania adm. publ." oznacza, że prawo materialne musi być stosowane wg tych zasad.
Dlaczego kategoria prawa ustrojowego w p.a. jest kategorią umowną w trójpodziale?
commencer à apprendre
Kategoria p. ustr. jest kategorią umowną w trójpodziale systemu ponieważ wszystkie trzy kategoprie są ze sobą nierozerwalnie związane.
Co to jest prawo programowe?
commencer à apprendre
Prawo programowe jest nową kategorią wywyodrębnianą w systemie p.a. i wynikają stąd trudności w jej definiowaniu. Ogólnie mówiąc chodzi o tę sferę administracji, w której odbywa się proces przewidywania (plan., progn., opracowyw. strategii)
Co twierdził Eugeniusz Ochendowski o formach działania administracji?
commencer à apprendre
Eugeniusz Ochendowski twierdził, że formy działania administracji wyznaczone są zróżnicowaniem tej administracji i realizowanych przez nią funkcji.
Dla celów dydaktycznych należy przyjąć, że prawo ustrojowe to...
commencer à apprendre
... kopleks norm odpowiadających na pytanie kto wykonuje administrację publiczną.
Dla celów dydaktycznych nalezy przyjąć, że administracyjne prawo materialne to...
commencer à apprendre
... kompleks norm odpowiadających na pytanie co robi administracja publiczna, jaki jest przedmiot jej działania. Prawo materialne jest najbardziej rozbudowaną kategorią w trójpodziale p.a.
Dla celów dydaktycznych należy przyjąć, że prawo procesowe (formalne) to...
commencer à apprendre
... kompleks norm odpowiadających na pytanie jak działają organy adm. publ. stosujące normy prawa materialnego.
Co to jest prawo administracyjne międzynarodowe?
commencer à apprendre
Prawo administracyjne międzynarodowe obejmuje instytucje, które mają wspólną regulację przynajmniej w dwóch krajach.
Jaka jest relacja między administracyjnym prawem krajowym, a prawem UE?
commencer à apprendre
Na system prawa obowązujący w Polsce składa się zarówno prawo krajowe jak i prawo europejskie. Nie oznacza to, że jest to połączony w jedną całość porządek prawny. Obow. tu multicentryczność, prawo europ. stanowi odrębny zespół norm.
Czy system europejskiego prawa administracyjnego wyczerpuje dziedzinę działalności administracji pyblicznej?
commencer à apprendre
Nie, system europejskiego prawa administracyjnego zawiera jedynie regulacje z różnych dziedzi, nie wyczerpuje dziedziny dz.a.p. Nie istnieje akt, kt, zawierałby podstawowe zasady tego systemu.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.