Podmioty adm. publicznej

 0    51 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Co zaliczamy do podmiotów administracji?
commencer à apprendre
Do podmiotów administracji zaliczamy organy administracji państwowej, osoby prawa publicznego (korporacje, zakłądy, fundacje), a także pozostałe podmioty np. spółki prawa handlowego wykonujące administrację publiczną.
Co to jest organ administracji publicznej?
commencer à apprendre
Organ adminjistracji publicznej to taki podmiot, który działa za państwo bezpośrednio (o. adm. pan) lub pośrednio (o. adm. sam.) i z tego tytułu może w określonym przez prawo zakresie korzystać z władztwa adm.
Czy organy samorządy ter. działają w imieniu państwa'?
commencer à apprendre
Organy sam. ter. działają w imieniu państwa i na jego rachunek Nawet tzw. zadania własne samorządu są zadaniami państwa.
Co to jest kompetencja?
commencer à apprendre
Kompetencja to zdolność organu to potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania. Jest to jednocześnie uprawnienie i obowiązek.
Kiedy kompetencję organu nazywamy właściwością?
commencer à apprendre
Kompetencję organu nazywamy właściwością jeżeli realizacja tej kompetencji polega na wydawaniu aktów konkretyzujących normy prawa adm. (decyzji adm.)
Jakie znasz rodzaje właściwości?
commencer à apprendre
Właściwość rzeczowa (ze względu na zakres spraw), właściwość miejscowa, wł. instancyjna.
Z czego wynikają kompetencje organów admin.?
commencer à apprendre
Kompetencje organów administracyjnych są materią ustawową, nie mogą być określane przez akty niższego rzędu. Wynika z tego zakaz subdelegacji. Zakaż ten nie leży w konflikcie z pojęciem zastępstwa. Zaastępca nei ma własnych kompetencji.
Co to jest organ administrujący?
commencer à apprendre
Organ administrujący to orga nie będący organem administracyjnym, ale posiadający przyznaną mu przez ustawę kompetencję administracyjną.
Czy każdy organ centralny jest organem naczelnym?
commencer à apprendre
Nie każdy organ centralny jest organem naczelnym.Np. Komendant główny Policji jest organem centralnym, ale podlega Ministrowi Spraw Wew. i Admin. więc nie jest organem naczelnym-najwyższym w pionie organ.
Jakie są kryteria kreowania organów?
commencer à apprendre
Wyrożniamy organy pochodzące z: wyboru-wójt, nominacji-dyrektor urzędy celnego, z powołania-wojewoda, kreowane z mocy prawa-przew. zarządu powiatu, jakim jest starosta.
Kto ponosi odpowiedziqalnośc za konkretne działanie - cały organ czy osoby uczestniczące w podejmowaniu konkretnego działania?
commencer à apprendre
Odpowiedzialność ponosi cały organ.
Czy organy pomocnicze są organami administracji publicznej?
commencer à apprendre
Organy pomocnicze nie są organami administracji publicznej w ścisłym znaczeniu ponieważ nie mają one ustawowo przydzielonej kompetencji.
Co to jest urząd?
commencer à apprendre
Urząd to zorganizowany zespół osób związany z organem administracji publicznej i przydzielony mu do pomocy w realizacji jego funkcji i zadań.
Co to jest korporacja?
commencer à apprendre
Korporacja to podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany wg zasady członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków.
Jakie znasz typy korporacji?
commencer à apprendre
Korporacja terytorialna wynikająca z faktu zamieszkiwania na jednym terytorium (gmina), realan wynikająca z własności nieruchomości lub ze wzgl. na siedzibę przedsiębiorstwa i korporacja personalna - wykonywanie tego samego zaw. albo zal. od tego samego podm
Jak inaczej określa się korporację?
commencer à apprendre
Korporacja to inaczej związek publicznoprawny.
Czy można sać się członkiemsamorządu na skutek własnego oświadczenia woli?
commencer à apprendre
Nie można stać się członkiem samorządu na skutek wąłsnego oświadczenia woli, udział w samorządzie jest obligatoryjny i wyznaczony przez ustawę.
Samorząd-teoria naturalistyczna, państwowa, polityczna, socjologiczna.
commencer à apprendre
Naturalistyczna-samorząd przeciwstawiany państwu, może się przed nim bronić, państwowa-państwo przekazuje samorządowi swoje zadania, polityczna-sam. po to, aby obywatele mieli udział we władzy, socjologiczna-sam. wynikiem rozwoju społecznego.
Omów strukturę samorządu zawodowego.
commencer à apprendre
Samorząd zawodowy jest zorganizowany na dwóch szczeblach. Podstawowym są izby okręgowe wyposażone w osobowość praną. Ich organami są zjazdy, komisje rewizyjne, komisje dyscyplinarne i rzeznicy odpowiedzialności zawodowej.
Wymień zadania samorządu zawodowego.
commencer à apprendre
Samorząd zawodowy współpracuje z organami adm. rządowej i sam. w zakresie dot. danego zawodu, nmoże występować z inicj. dot. wydawania aktów prawnych dot. zawodu, formułuje zasady etyki, decyduje o nadaniu lub odebraniu uprawnień etc.
Podaj pzykłady innych samorządów.
commencer à apprendre
Wyróżniamy samorządy gospodarcze, których pierwszym i dugim szczeblem są izby gospodarcze i Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Ubezpieczeń, izby rolnicze, kościoły.
Co to jest zaklad administracyjny?
commencer à apprendre
Zakład adm.in. zakład publiczny to jednostka organizacyjna otrzymująca do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu administracji publicznej, który ją tworzy i pozostająca zz tego powodu pod stałym nadzorem tego podmiotu.
Jak nazywa się wycinek władztwa administracyjnego przypisany zakładom publicznym?
commencer à apprendre
Jest to władztwo zakłądowe.
Z czego mogą wynikać "szczególne stosunki władcze" w zakładach publicznych?
commencer à apprendre
Sczególne stosunki władcze mogą wynikać z ustawy (uczen w szkole podstawowej), z decyzji administracyjnej (pensjonariusz w domu opieki), z czynności podjętej przez użytkownika (czytelnik w bibliotece), z wyroku sądoweg (więzień w zakładzie karnym)
Jakie znasz rodzaje władztwa zakładowego?
commencer à apprendre
Władztwo administracyjne - związane z funkcjonowaniem zakładu np. dyrekcja szpitala i władztwo fachowe zw. z istotą merytoryczną wykonywanych usług - lekarz nad pacjentem.
Jak wygląda nadzór nad zakładami publicznymi?
commencer à apprendre
Wyróżniamy władztwo administracyjne i fachowe. NAdzór polega na nadawaniu lub zatwierdzaniu statutu, powoływaniu lub zatwierdzaniu wyboru organów, nadawaniu wskaźników finansowych etc.
Co odróżnia zakłady publiczne od przedsiębiorstw?
commencer à apprendre
Różnjica między zakładem publicznym a przedsiębiorstwem polega na tym, że działalnośc zakładu jest finansowana ze środków finansowych rządu lub samorządów i nie prowadzi działalności zarobkowej.
W jaki sposób tworzy się zakłady publiczne?
commencer à apprendre
Zakłady publiczne powstają z mocy ustawy (uniwersytety), na podstawie decyzji organow adm. rząd. lub samorządowej lub przez osoby fizyczne i prawne na podstawie zezwolenia organu admin. publ. Te ostatnie mogą mieć charak. publ. albo niepubl.
Czy zakłady niepubliczne tworzone przez osoby fizyczne lub prawne mają możliwość uzyskania uprawnień zakłąduu publicznego?
commencer à apprendre
Zakłady niepubliczne mają mozłiwość a czasami obowiązek uzysania uprawnień zakładu publicznego (np. niepubliczne szkoły podstawowe)
Omów podział zakładów publicznych ze względu na ich dostępność.
commencer à apprendre
Zakłądy dzielimy na otwarte (muzeum, biblioteka), o ograniczonej dostępności (uniwersytet), zamknięte (zakład karny)
Jakie są różnice iędzy zakładem a korporacją?
commencer à apprendre
Zakład nie jest prowadzony przez swoich członków, może mieć tylko u zytkowników. Korporacja jest natomiast nazywana "mikrodemokracją", istnieje w niej wspólnota interesów i możliwość zarządzania przez użytkowników.
Czy przedsiębiorstwa mają funkcje administracyjne?
commencer à apprendre
PRzedsiębiorstwa zazwyczaj nie mają funkcji administracyjnych, nie są one przeznaczone do sprawowania administracji publicznej.
Czy istnieją przedsiębiorstwa będące podmiotami administrującymi?
commencer à apprendre
Istneją przedsiębiorstwa będące podmiotami administrującymi, inaczej przedsiębiorstwami państwowymi. Są wyposażone w kompetencje administracyjne. Jest to np. Poczta Polska, przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacja miejską, zaopatrzeniem w wodę itp.
Co to są agencje?
commencer à apprendre
Agencje są państwowymi jednostkami organizacyjnymi usytuowanymi na szczeblu centralnym, przeznaczonymi do wykonywania administracji publicznej w konkretnej, wyznaczonej dziedzinie. Są organami adm. publicznej lub państwowymi osobami prawnymi lub spół. hand.
Agencje w znaczeniu szerokim i wąskim.
commencer à apprendre
Agencje w znaczeniu szerokim to jednostki o takim statusie jak urzędy administracyjne, spółki handlowe czy państwowe osoby prawne. W znaczeniu wąskim to państwowe osoby prawne realizujące zadania publiczne.
Co to są spółki prawa publicznego?
commencer à apprendre
Spółki prawa publicznego są spółkami handlowymi, którym prawo administracyjne nadaje status podmiotów administrujących, wykonujących administracyjne zadania zlecone i w ten sposób odróżnia je od spółek prawa prywatnego.
Co to jest fundacja?
commencer à apprendre
Fundacja jest wyodrębnionym podmiotem prawnym, opartym na majątku przeznaczonym przez jej założyciela na określone cele użyteczne społecznie lub gospodarczo.
Przez kogo są tworzone fundacje? Pod czyim nadzorem pozostają?
commencer à apprendre
Fundacje są tworzone przez osoby fizyczne lub prawne. Pozostają pod nadzorem ministra lub wojewody.
Co to są fundacje prawa publicznego?
commencer à apprendre
Fundacje prawa publicznego to takie fundacje, które uzyskują kapitał od państwa, wykonują zadania publiczne i są wyposażone we władztwo administracyjne.
Czym różni się zakład od fundacji?
commencer à apprendre
Zakład od fundacji różni się tym, że cel, organizacja i istnienie zakładu zalezy od decyzji podmiotu tworzącego zakład, natomiast w fundacji cel jest ustanawiany na stałe w akcie o ustanowieniu fundacji przez fundatora.
Wymień znane ci fundacje prawa publicznego.
commencer à apprendre
Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacja Centrum badania Opinii Społecznej, Fundacja Zakłady Kórnickie, fundacje tworzone przez ministrów i organy samorządowe.
Podaj przykłady funduszy państwowych.
commencer à apprendre
NArodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Co to są organizacje społeczne?
commencer à apprendre
Organizacje społeczne to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze, fundacje, spółki i inne organizacje społeczne <---szerokie pojęcie
Wymień cechy organizacji społecznych.
commencer à apprendre
Organic=zacje społeczne cechują się samodzielnością organizacyjną, trwałością celów i struktur i dobrowolnością uczestnictwa, a także odrębnością od struktur państwa.
Jakim organizacjom państwo zleca swoje funkcje?
commencer à apprendre
Państwo zleca swoje funkcje organizacjom dla niego nieobojętnym, takim które zajmują się celami ogólnospołecznymi.
Na czym polga zlecanie funkcj organizacjom społecznym?
commencer à apprendre
Na czym polga zlecanie funkcj organizacjom społecznym? Zlecanie fnkcji organizacjom społecznym polega na upoważnianiu organizacji społecznych do stosowania prawa administracyjnego za pomocą jednostronnch decyzji, moc taka jak aktów wyd. przez org. państwa.
Czy zlecanie funkcji organizacjom społecznym wymaga uregulowań ustawowych?
commencer à apprendre
Tak, zlecanie funkcji organizacjom społecznym wymaga uregulowań ustawowych z tym że ustawa może upoważnić organy adm. publ. do przekazywania funkcji organizacjom spłecznym.
Jaka jest rola państwa przy zlecaniu zadan organizacjom społecznym?
commencer à apprendre
Przy zlecaniu zadań organizacjom społecznym państwo nie musi być już tak aktywne jak przy zlecaniu funkcji. Może polegać na przekazywaniu tych zadań do wykonania lub na akceptowaniu zastęowania władczego dział. adm. publ. dział. realiz. bez uzycia władztwa ad
Co to są organizacje pozarządowe?
commencer à apprendre
Organizacje pozarządowe to osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają dla osiągnięcia zysku.
W jakim trybie zlecane są zadania publiczne organizacjom pozarządowym?
commencer à apprendre
Zlecanie zadań publicznych następuje w formie ich powierzania lub ich wspierania. Powierzenie następuje w formie umowy na podstawie konkursu ofert rozstrzyganego przez organ administracji publicznej.
Czy organizacje pozarządowe podlegają kontroli?
commencer à apprendre
Organizacje pozarządowe podlegają kontroli w zakresie objętym ustawą, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.