Struktura przestępstwa

 0    25 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Omów rozróżneinia natury obiektywnej i subiektywnej prestępstwa.
commencer à apprendre
Natura obiektywna dotyczy zmian jakie zaszły w świecie zewnętrznym na skutek przestępstwa, a natura subiektywna odnosi się do psychiki sprawcy.
Omów rozróżnienia naszczyzny ontologicznej i normatywnej.
commencer à apprendre
Płaszczyzna ontologiczna odnosi się do zmian w świecie zewnętrznym, a normatywna wiąże się z naruszeniem jakiejś normy uznającej dane zachowanie za nakazane lub zakazane pod groźbą kary.
Jakie cechy wg E. Belinga musi posiadać czyn aby można go było uznać za przestępstwo?
commencer à apprendre
Beling: czyn realizujący znamiona typu czynu zabronionego, bezprawny i zawinion. Bardziej właściwe byłoby jednak rozstrzygnięcie najpierw o bezprawności, a potem o karalności.
O czym rozstrzyga się najpierw, o bezprawności czy o karalności?
commencer à apprendre
Najpierw rozstrzyga się o bezprawności, potem o karalności. Jeżeli czyn bezprawny ma nznikomy stopień społecznej szkodliwości nie jest przestępstwem (art1par.2). Podobnie pierwotny charakter ma norma sankcjonowana do normy sankcjonującej.
Kiedy zachowanie człowieka będzie nadawało się do dalczej analizy pod względem zgodności z prawem?
commencer à apprendre
Z punktu widzenia prawa karnego dane zachowanie będzie można analizować jeżeli jest ono czynem.
Kiedy możemy mówić o czynie w sensie karnoprawnego wartościowania?
commencer à apprendre
O czynie jako elemencie struktury przestępstwa będzie można mówić wtedy gdy człowiek miał możliwość psych. sterow. swoimi ruchami, jeż. ist. możl. zach. alternatywn. Czyn jest relacją człowieka z otaczającą rzeczywistością, może być działaniem lub zaniechaniem.
Kiedy możemy stwierdzić brak czynu z punktu widzenia karnoprawnego wartościowania?
commencer à apprendre
Brak czynu stwierdzamy w przypadku vis absoluta, patologicznych lub fizjologicznych przyczyn wewnętrznych, braku fizycznej możłiwości zachowania się zgodnie z nakazame lub zakazem, braku możliwosci odebrania impulsu aktualizującego obowi, braku narzędzi.
Co to jest vis absoluta?
commencer à apprendre
Vis absoluta to przymus fizyczny, siła działająca na mięśnie człowieka uniemożliwiająca mu zachowanie alternatywne.
Kiedy brak cech czynu nie wyłącza możliwości karnoprawnego wartościowania?
commencer à apprendre
Brak cech czynu nie wyłącza możliwości karnoprawnego wartościowania jeżeli bstan powodujący brak czynu jest wywowałany przez achowującego się.
Czym różni się vis absoluta od vis compulsiva?
commencer à apprendre
Vis compulsiva to przymus psychiczny wywoływany za pomocą śrdoków fizycznych. W przypadku vis compulsiva nie mówimy o braku czynu, ponieważ zachowujący się ma możliwość psychocznego sterowania swoim zachowaniem.
Czy w przypadku groźby można uznać brak czynu?
commencer à apprendre
Czyn powodowany groźbą podlega dalszemu karnoprawnemu wartościowaniu, zachowujący się miał możliwość psychicznego sterowania swoimi ruchami i mógł zachować się inaczej.
Co sprawdzamy w przypadku badania bezprawności czynuu?
commencer à apprendre
Jeżeli chcemy zbadać czy czyn jest bezprawny musimy ustalić jego zgodność z normą sankcjonowaną, tzn. czy aktywność człowieka awierała elementy, które zgodnie z norma nie powinny wystąpić (działanie), czy też nie zawierała elementów, które powinny wystąp.
Jakie są warunki naruszenia normy sankcjonowanej?
commencer à apprendre
N... sankc. narusza się wtedy, dy po pierw. czyn jest skierowany przeciwko dobru chronionemu tą normą, a po drugie jeżeli naruszą zgodne z wiedzą i doświadczeniem zasady postępowania z dobrem prawnym. Jeżeli czyn nie spełnia tych war. jest pierwotnie legalny
Czy czyn jest bezprawny jeżeli norma ankcjonowana zezwala na naruszenie dobra prawnego?
commencer à apprendre
Jeżeli norma prawna zezwala na naruszenie dobra prawnego to czyn nie jest bezprawny, a pierwotnie legalny, np. w przypadku zniesławienia, jeżeli było niepubliczne i prawdziwe (art. 212 w odniesieniu do 213-wyłączenie bezprawności)
Z czego mogą wynikać reguły postępowania z dobrem prawnym?
commencer à apprendre
Reguły postępowania z dobrem prawnym mogą wynikać z ustawy, np. Kodeks ruchu drogowego, insstrukcji obsługi, regulaminu, a także z tzw. mądrości życiowej tj. wynikającej z doświadczenia.
Jakie wyróżniamy aspekty reguł postępowania z dbrem prawnym?
commencer à apprendre
Wyróżniamy trzy aspekty reguł postępowania z dobrem prawnym, po pierwsze kwalfikacje podmiotu, po drugie narzędzie użyte w tym kontakcie, po trzecie sposób postępowania z dobrem.
Kiedy mówimy o abstrakcyjnym narażeniu dbra prawnego na niebezpieczeństwo?
commencer à apprendre
O abstrakcyjnym narażeniu dbra prawnego na niebezpieczeństwo mówimy wtedy gdy sposób postęowania z dobrem i narzędzia były właściwe, ale podmiotowi brak było kwalfikacji.
Art. 9 par.2
commencer à apprendre
czyn popełniony nieumyślnie, brak zamiaru i niezachowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach
Jaie są okoliczności wyłączające bezprawność?
commencer à apprendre
Bezprawność jest wyłączana wtedy, gdy chroniąc zaatakowane dobro narusza się inne dobro pozostające z tym pierwszym w kolizji. Mamy tu do czynienia z tzw. wtórną legalnością czynu.
Kiedy czyn bezprawny jest karalny?
commencer à apprendre
Czyn bezprawny jest karalny jeżeli realizuje wszystkie znamiona, zarówno przedmiotowe jak i podmiotowe, skłądające sie na opis czynu zabronionego pod groźbą kary.
Jakie okoliczności mogą wyłączyć karalnośc?
commencer à apprendre
Okoliczności wyłączające karalność są określone w kodeksie karnym, najczęściej zwrotem "nie podlega karze...", np. art 13par. 1 mówi, że usiłowanie dokonania przestępstwa już jest przestępstwem, a art. 15par. 1, że kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub
...
commencer à apprendre
... zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego nie podlega karze.
Kiedy czyn uznaje się za karygodny?
commencer à apprendre
Czyn uznaje się za karygodny jeżeli stopień jego połecznej szkodliwości jest wyższy niż znikomy. Czasami czyn bezprawny, karalny i zawininy może nie byc uznany za prestępstwo z uwagi na niską szkodliwość społ. (art 1par.2)
Jakie są okolicznośći wyłączające winę?
commencer à apprendre
art. 26-stan wyższej konieczności, dobro chronione dobrem wyższym niż dobro naruszone, art. 29-usprawiedliwiony błąd w postaci urojenia co do okoliczności wylączającej bezprawność, art30 - usprawiedliwiona nieświadomośc bezprawności czynu.
Czy podmiot zbiorowy może popełnić przestępstwo?
commencer à apprendre
Nie, podmiot zbiorowy nie może popełnić przestępstwa, może je popełnić jedynie osoba fizyczna.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.