Prawo Unii Europejskiej

 0    22 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Wymień dwie podstawowe doktryny dotyczące relacji między prawem unijnym a prawem wewnętrznym.
commencer à apprendre
Doktryna pierwszeństwa i doktryna bezpośredniego skutku.
Na czym polega doktryna pierwszeństwa?
commencer à apprendre
Dokrtryna pierwszeństwa polega na tym, że w przypadku kolizji norm p.u. i p.k. stosuje się te pierwsze. Nie chodzi tu o hierarchię, ale o pierwszeństwo stosowania. Wynika to nie z traktaów, ale z orzecznictwa ETS.
Co w przypadku kolizji norm prawa krajowego i unijnego, gdy mają je zastosować organy administracji?
commencer à apprendre
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że w takiej sytuacji organ administracyjny powinien odmówić zastosowania prawa krajowego. Pojawia się tu problem, bo organy administracyjne nie mogą odmówić zastsowania obowiązującej normy.
NA czym polega doktryna bezpośredniego skutku?
commencer à apprendre
Doktryna bezpośredniego skutku polega na tym, że przepisy unijne przyznają obywatelom UE prawa podmiotowe, które mają być chronione przez sądy państw członkowskich.
Co to jest europeizacja prawa administracyjnego?
commencer à apprendre
Europeizacja prawa administracyjnego polega na tym, że prawo unijne wyznacza treść prawa krajowego.
Co to jest wymóg efektywności?
commencer à apprendre
ETS wymaga id państw członkowskich, aby interpretowały one prawo krajowe w świetle prawa unijnego, zapewniając tym możliwie jak największą zgodność prawa krajowego z prawem unijnym.
Wymień najważniejsze akty tworzące unijne prawo pierwotne.
commencer à apprendre
Traktat o funkcjonowaniu UE z 1957, t. z Maatricht z 1992, Karta Praw Podstawowych z 2000r., t. z Lizbony z 2007r, umowy akcesyjne, ogólne zasady prawa unijnego.
Kto jest adresatem rozporządzeń?
commencer à apprendre
Rozporządzenia obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Są skierowane do tych państw, ich organów i obywateli.
Co to znaczy, że rozporządzenia obowiązują bezpośrednio?
commencer à apprendre
Oznacza to, że nie ma konieczności inkorporacji rozporządzeń do rodzimego porządku prawnego. Ponadto rozporządzenia nadają obywatelom UE prawa podmiotowe, które muszą być chronione przez sądy państw członkowskich.
Czy organy państw członkowskich mogą dokonywać wiążącej wykładni dyrektyw?
commencer à apprendre
Nie mogą, jest to zakazane.
Co jest najczęściej przedmiotem rozporządzeń?
commencer à apprendre
Przedmiotem rozporządzeń jest najczęściej prawo materialne, znacznie rzadziej procesowe i ustrojowe.
Gdzie są publikowane rozporządzenia?
commencer à apprendre
Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
Do kogo są skierowane dyrektywy?
commencer à apprendre
Dyrektywy są skierowane do państw członkowskich, nie do ichobywateli?
Do czego zobowiązuje dyrektywa?
commencer à apprendre
Dyrektywa wiąże państwa, do których jest skierowana co do celów, a nie co do środków za pomocą któreych cele te mają być osiągnięte.
Czy dyrektywy są aktami stosowanymi bezpośrednio?
commencer à apprendre
Nie, mówi się o nich jako dwufazowych instrumentach stanowienia prawa. Zachodzi konieczność implementowania ich do rodzimego porządku prawnego.
W jaki sposób realizuje się dyrektywy?
commencer à apprendre
Dyrektywy realizuje się za pomocą jasnych i przejrzystych regulacji prawnych.
Jakie skutki pociąga za sobą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie dyrektywy?
commencer à apprendre
Podmiot, któremu dyrektywa nadała jakieś prawa może domagać się naprawienia szkód mu wyrządzonych. może też wnieść skargę przeciwko pańtwu za naruszenie przepisów traktatu.
Na czym może polegac nieprawidłowość w implementacji?
commencer à apprendre
Niepawidłowość w implementacji może polegać na całkowitym jej braku, impl. niepełnej, spóźnionej albo na tym, że pomimo prawidłowej implementacji organy państwoe nie są w stanei zrealizować celów wyzn. w dyr.
Co orzekł ETS na temat dyrektyw nieprawidłowo implementowanych?
commencer à apprendre
ETS wypracował zasady na podstawie, których w przypadku nieprawidłowej implementacji stosuje się bezpośrednio dyrektywę. Zatem mimo że dyrektywa zwykle jest kierowana do państwa to w tym przypadku zobowiązuje organy.
Jak przystosowano polskie prawo krajowe do prawa unijnego po wejściu Polski do unii?
commencer à apprendre
Najważniejsza była ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez RP członkostwa w UE z 20 kwietnia 2004r.
Co to są decyzje?
commencer à apprendre
Decyzje to akty mające podobny charakter do rozporządzeń. Z reguły są wiążące w całości i są podobne do ustaw w prawie krajowym. Różnią się od rozporządzeń tym, że mogą być skierowane do określonych adresatów i wiążą wtedy tylko ich (nie-źródła prawa)
Jaki podział aktów prawnych wprowadził traktat z Lizbony z 2007r.?
commencer à apprendre
Traktat z Lizbony wprowadził podział aktów prawnych na ustawodawcze, delegowane i wykonacze. Od momentu podziały rozporządzenia, dyrektywy i decyzje będą zawierać w nazwie odpowiedni przymiotnik.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.