Mienie komunalne i gosp. finan. jedn. sam. ter.

 0    16 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Podaj definicję mienia komunalnego.
commencer à apprendre
Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Co to są rzeczy publiczne?
commencer à apprendre
Rzeczy publiczne to wszystkie rzeczy materialne, za pomocą których administracja wykonuje swoje zadanai. Są to rzeczy nie należące do osób prywatnych i nie poddane pw drodze wyjątku prawu prywatnemu.
Podział rzeczy publicznych S. Kasznicy.
commencer à apprendre
Rzeczy publiczne dzieli się na majątek skarbowy służący porednio realizacji celów adm. (pieniądze, papier wart., lasy, przedsieb.), majątek administracyjny służący bezpośrednio real. zadań (urzędy, szkoły, papier), rzeczy publ.-rzeczy do pow. użyt.(drogi)
Czym różni się majątek publiczny od mienia komunalnego?
commencer à apprendre
Do samorządu należy część majątku publicznego, reszta należy do Skarbu Państwa (np. drogi gminne a drogi krajowe)
Kiedy miało miejsce "uwłaszczenie gmin"?
commencer à apprendre
Uwłaszczenie gmin miało miejsce po wprowadzeniu gmin w 1990 r.
Jak przebiegała komunalizacja mienia.
commencer à apprendre
Komunalizacja mienia następowala poprzez wydanie przez wojewodę decyzji administracyjnych w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa w zakresie unormowanym przez ustawę.
Które kategorie mienia zostały skomunalizowane, a które nie?
commencer à apprendre
Skomunalizowane zostało mienie zarówno państwowe jak i należące do podmiotów szczebla wojewódzkiego jeżeli było to nkonieczne do prawidłowego wykonywania zadań gmin. Jednak część mienia państwowego nie została skomunalizowana.
Jakie są inne, poza pierwotnym, sposoby nabycia mienia komunalnego przez gminę?
commencer à apprendre
Mienie może być nabyte w drodzeporozumienia między gminami, poprzez rozporządzenie Prezesa RM na wniosek min. spraw wewn. i adm., przez przekazanie przez adm. rząd, na skutek dział. gosp.gm. osób pr. lub os.pr. tw. przez zw. międzygm., przez czyn. prawne gminy Mie
Kiedy mienie może być nabyte przez powiat?
commencer à apprendre
Mienie może być nabyte przez powiat wyłącznie wtedy, gdy nie stanowi mienia żadnej gminy.
Czy ustawodawca może wprowadzić ustawowe regulacje dotyczące nabycia mienia?
commencer à apprendre
Ustawodawca, celem pogłębienia decentralizacji, może w drodze3 ustawy przeazać kolejne zadania należące wcześniej do adm. rząd. jedn. sam. ter. Przekazuje wówczas sam. mienie niezb. do wykon. tych zadań, Przek. mienia następuje w drodze dec. adm. wojewody.
Na czym polega zasada specjalnego upoważnienia?
commencer à apprendre
Zasada specjalnego upoważnienia polega na tym, że oświadczenia woli o zarządzaniu mieniem składaja podmioty specjalnie do tego upowaznione przez ustawę (wójt, marszałek).
Na czym polega zasada szczególnej staranności?
commencer à apprendre
Zasada szczególnej staranności polega na tym, że podmioty zarządzające mieniem komunalnym
Na czym polega zasada rozdzielenia odpowiedzialności?
commencer à apprendre
Zasada rozdzielenia odpowiedzialności polega na tym, że gmina nie ponosi odpowwiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez inne gminne osoby prawne. Działa to też w drugą stronę.
Co składa się na dochopdy jednostek sam. wg ustawy o dochodach jedn. sam. ter.?
commencer à apprendre
Wg tej ustawy na dochody jedn. składają się dochody wlasne (podatki, wpływy z opłat, odsetki), subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa, a także śrdoki ze źródeł zagranicznych i środki pochodzące z budżetu UE.
Kto odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy?
commencer à apprendre
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (zarząd)
Co to jest kontrakt wojewódzki?
commencer à apprendre
Kontrakt wojewódzki to porozumienie między samorządem województwa a Radą Ministrów, w którym rada przyznaje sam. woj. środki finansowe z budżetu państwa na realizację regionalnych programów operacyjnych. Regulacje tej kwestii zaw. są w ust. o Nar. Prog. Rozw.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.