E Dla Początkujących 1 A0-A1

 0    600 fiche    wieczor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
yes
Would you like a cup of coffee? Yes. please.
commencer à apprendre
tak
Czy chciałbyś napić się kawy? Tak. poproszę.
no
Do you like spinach? No. I don’t.
commencer à apprendre
nie
Lubisz szpinak? Nie. nie lubię.
good morning
Good morning. Mrs Jones!
commencer à apprendre
dzień dobry (rano)
Dzień dobry. pani Jones!
hello
Hello! How are you?
commencer à apprendre
cześć
Cześć! Jak się masz?
goodbye
I have to go now. goodbye!
commencer à apprendre
do widzenia. cześć
Muszę już iść. cześć!
good afternoon
Good afternoon. Mr Thompson.
commencer à apprendre
dzień dobry (po południu)
Dzień dobry. panie Thompson.
good evening
Good evening. Ana. how are you?
commencer à apprendre
dobry wieczór
Dobry wieczór. Ana. jak się masz?
sorry
I’m sorry I’m late.
commencer à apprendre
przepraszam (za coś)
Przepraszam za spóźnienie.
excuse me
Excuse me. can I come in?
commencer à apprendre
przepraszam
Przepraszam. mogę wejść?
thank you
Thank you very much!
commencer à apprendre
dziękuję
Bardzo dziękuję!
you're welcome
Thanks for the lift. You're welcome.
commencer à apprendre
nie ma za co
Dziękuję za podwiezienie. Nie ma za co.
please
Pass me the pepper. please.
commencer à apprendre
proszę (o coś)
Podaj mi. proszę. pieprz.
I
I'm Jim. nice to meet you.
commencer à apprendre
ja
(Ja) Jestem Jim. miło mi cię poznać.
you
You are very friendly.
commencer à apprendre
ty / wy
(Ty) Jesteś bardzo sympatyczna. lub (Wy) Jesteście bardzo sympatyczni.
he
He has a lot of work.
commencer à apprendre
on
On ma dużo pracy.
she
She lives in Scotland.
commencer à apprendre
ona
Ona mieszka w Szkocji.
it
I have a new car. it's a Honda.
commencer à apprendre
ono. to
Mam nowy samochód. to Honda.
we
We are from Dublin.
commencer à apprendre
my
(My) Jesteśmy z Dublina.
they
They are at home.
commencer à apprendre
oni. one
Oni są w domu.
this
This is my colleague. Tom.
commencer à apprendre
to (wskazując)
To mój kolega z pracy. Tom.
to be
John is smart. He wants to be a doctor.
commencer à apprendre
być
John jest bystry. Chce być lekarzem.
to have
I have two dogs.
commencer à apprendre
mieć
Mam dwa psy.
to make
Jane usually makes a salad for supper.
commencer à apprendre
robić (wytwarzać)
Na kolację Jane zwykle robi sałatkę.
to do
I do 50 sit-ups every day.
commencer à apprendre
robić (wykonywać czynność)
Codziennie robię 50 brzuszków.
to live
They don't live here anymore.
commencer à apprendre
mieszkać
Oni już tu nie mieszkają.
to want
Sue doesn’t want to go to the cinema.
commencer à apprendre
chcieć
Sue nie chce iść do kina.
to take
Take a day off.
commencer à apprendre
brać
Weź dzień wolnego.
to give
Don’t give chocolate to dogs.
commencer à apprendre
dawać
Nie dawaj czekolady psom.
to know
I don't know this man.
commencer à apprendre
znać
Nie znam tego człowieka.
to speak. to say. to tell. to talk
Do you speak English? A little.
commencer à apprendre
mówić. przemawiać
Mówisz po angielsku? Trochę.
can
Can you speak French? No. I can’t.
commencer à apprendre
umieć
Umiesz mówić po francusku? Nie. nie umiem.
How are you?
How are you? I’m fine. thanks.
commencer à apprendre
Jak się masz?
Jak się masz? Dobrze. dziękuję.
name
What’s your name? My name is Lucy.
commencer à apprendre
imię
Jak masz na imię? Mam na imię Lucy.
Why...?
Why are you upset?
commencer à apprendre
Dlaczego...? Czemu...?
Dlaczego jesteś zdenerwowany?
Where... from?
Where are you from? I’m from Poland.
commencer à apprendre
Skąd...?
Skąd jesteś? Jestem z Polski.
What...?
What is it? It’s my new digital camera.
commencer à apprendre
Co...?
Co to jest? To jest mój nowy aparat cyfrowy.
How...?
How is your wife? She’s all right.
commencer à apprendre
Jak...?
Jak się ma twoja żona? W porządku.
Who...?
Who is it? It’s my sister Maria.
commencer à apprendre
Kto...?
Kto to jest? To moja siostra Maria.
Where...?
Where do they live? They live in Bristol.
commencer à apprendre
Gdzie...?
Gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w Bristolu.
When...?
When is Saint Patrick’s Day? It’s in March.
commencer à apprendre
Kiedy...?
Kiedy wypada dzień Św. Patryka? W marcu.
How long...?
How long do you work out every day?
commencer à apprendre
Jak długo...?
Jak długo ćwiczysz każdego dnia?
How many...?
How many apples do we need? We need four apples.
commencer à apprendre
Ile...? (policzalne)
Ile jabłek potrzebujemy? Potrzebujemy czterech jabłek.
How much...?
How much is it? Two pounds fifty.
commencer à apprendre
Ile...? (niepoliczalne)
Ile to kosztuje? Dwa funty pięćdziesiąt pensów.
What time...?
What time does the film start?
commencer à apprendre
O której...?
O której zaczyna się film?
and
Does she work and study at the same time?
commencer à apprendre
i. oraz
Czy ona pracuje i studiuje jednocześnie?
but
I can speak English but not very well.
commencer à apprendre
ale
Mówię po angielsku. ale niezbyt dobrze.
too
I love The Doors. Really? Me too!
commencer à apprendre
też
Uwielbiam The Doors. Naprawdę? Ja też!
in
I'm not in Warsaw right now.
commencer à apprendre
w
Nie ma mnie teraz w Warszawie.
on
There is a cat on the sofa.
commencer à apprendre
na
Na kanapie jest (jakiś) kot.
under
There are some things under the bed.
commencer à apprendre
pod
Pod łóżkiem są jakieś rzeczy.
above
Are there any pictures above the piano?
commencer à apprendre
nad
Czy nad pianinem są jakieś obrazki?
next to
Is there a park next to our hotel?
commencer à apprendre
obok
Czy obok naszego hotelu jest park?
behind
There isn't a park behind this building. there's a car park.
commencer à apprendre
za
Za tym budynkiem nie ma parku. jest tam parking.
in front of
There aren't any taxis in front of the entrance.
commencer à apprendre
przed
Przed wejściem nie ma żadnych taksówek.
between
There isn't much space between the trees.
commencer à apprendre
pomiędzy
Pomiędzy drzewami nie ma dużo miejsca.
good
There's a good restaurant on the High Street.
commencer à apprendre
dobry
Na High Street jest pewna dobra restauracja.
bad
There are some bad reviews for this hotel.
commencer à apprendre
zły
Ten hotel ma parę złych recenzji.
great
I have a new job! That's great. congratulations!
commencer à apprendre
wspaniały
Mam nową pracę! Wspaniale. gratuluję!
one
My baby is one year old.
commencer à apprendre
jeden
Moje dziecko ma (jeden) roczek.
two
I can speak two foreign languages.
commencer à apprendre
dwa
Znam dwa języki obce.
three
Can you stay for three days?
commencer à apprendre
trzy
Czy możesz zostać na trzy dni?
four
I can't remember all four names.
commencer à apprendre
cztery
Nie mogę sobie przypomnieć wszystkich czterech imion.
five
She can't be five years old.
commencer à apprendre
pięć
Ona nie może mieć pięciu lat.
six
There are six buildings on my street.
commencer à apprendre
sześć
Na mojej ulicy jest sześć bloków.
seven
How many houses are there in your village? There are seven.
commencer à apprendre
siedem
Ile domów jest w twojej wsi? Jest ich siedem.
eight
Are there eight people in the group or more?
commencer à apprendre
osiem
W tej grupie jest osiem osób czy więcej?
nine
In my house there are nine rooms.
commencer à apprendre
dziewięć
W moim domu jest dziewięć pokoi.
ten
There aren't even ten people here!
commencer à apprendre
dziesięć
Nie ma tu nawet dziesięciu osób!
eleven
Eleven is an odd number.
commencer à apprendre
jedenaście
Jedenaście to liczba nieparzysta.
twelve
They have twelve children.
commencer à apprendre
dwanaście
Oni mają dwanaścioro dzieci.
thirteen
My grandma has thirteen cats.
commencer à apprendre
trzynaście
Moja babcia ma trzynaście kotów.
fourteen
Has he really got fourteen cars?
commencer à apprendre
czternaście
Czy on naprawdę ma czternaście samochodów?
fifteen
Have you got fifteen minutes? We need to talk.
commencer à apprendre
piętnaście
Masz piętnaście minut? Musimy pogadać.
sixteen
I know sixteen people in this town.
commencer à apprendre
szesnaście
Znam szesnaście osób w tym mieście.
seventeen
You're seventeen. so you can't smoke yet.
commencer à apprendre
siedemnaście
Masz siedemnaście lat. więc nie możesz jeszcze palić.
eighteen
An eighteen-year-old is still a kid.
commencer à apprendre
osiemnaście
Osiemnastolatek to nadal jeszcze dzieciak.
nineteen
He wants to marry a nineteen-year-old girl.
commencer à apprendre
dziewiętnaście
On chce poślubić dziewiętnastolatkę.
twenty
Can you do twenty push-ups?
commencer à apprendre
dwadzieścia
Potrafisz zrobić dwadzieścia pompek?
twenty one
She's twenty one so she can buy alcohol in the US.
commencer à apprendre
dwadzieścia jeden
Ona ma dwadzieścia jeden lat. więc może kupować alkohol w USA.
thirty
I can't run thirty kilometres.
commencer à apprendre
trzydzieści
Nie potrafię przebiec trzydziestu kilometrów.
forty
I want to earn forty thousand dollars a year.
commencer à apprendre
czterdzieści
Chcę zarabiać czterdzieści tysięcy dolarów rocznie.
fifty
Life begins at fifty!
commencer à apprendre
pięćdziesiąt
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce!
sixty
I'm sixty today.
commencer à apprendre
sześćdziesiąt
Dziś kończę sześćdziesiąt lat.
seventy
I only have seventy pounds on me.
commencer à apprendre
siedemdziesiąt
Mam przy sobie tylko siedemdziesiąt funtów.
eighty
My parents give me eighty zlotys pocket money a month.
commencer à apprendre
osiemdziesiąt
Rodzice dają mi osiemdziesiąt złotych kieszonkowego miesięcznie.
ninety
Three months is about ninety days.
commencer à apprendre
dziewięćdziesiąt
Trzy miesiące to około dziewięćdziesiąt dni.
zero
I've got zero social skills.
commencer à apprendre
zero
Posiadam zerowe umiejętności społeczne.
hundred
He's got over a hundred books.
commencer à apprendre
sto
On ma ponad sto książek.
thousand
I need some money. Have you got a thousand pounds?
commencer à apprendre
tysiąc
Potrzebuję pieniędzy. Masz tysiąc funtów?
million
You've got a million reasons to live!
commencer à apprendre
milion
Masz milion powodów. żeby żyć!
number
I haven't got her phone number.
commencer à apprendre
numer
Nie mam jej numeru telefonu.
half
She hasn't got half your talent!
commencer à apprendre
połowa. pół
Ona nie jest nawet w połowie tak utalentowana jak ty!
metre
He's nearly two metres tall.
commencer à apprendre
metr
On ma prawie dwa metry wzrostu.
house
Gina has a house by a lake.
commencer à apprendre
dom
Gina ma dom nad jeziorem.
flat
We want to sell our flat.
commencer à apprendre
mieszkanie
Chcemy sprzedać nasze mieszkanie.
sofa
This sofa is very comfortable.
commencer à apprendre
kanapa
Ta kanapa jest bardzo wygodna.
bed
Go to bed. it’s late.
commencer à apprendre
łóżko
Idź do łóżka. już późno.
window
The windows in the new office are very big.
commencer à apprendre
okno
Okna w nowym biurze są bardzo duże.
curtains
Are these curtains new?
commencer à apprendre
zasłony
Czy te zasłony są nowe?
door
The postman leaves our mail outside the door.
commencer à apprendre
drzwi
Listonosz zostawia naszą korespondencję przed drzwiami.
key
Don’t forget to take the key!
commencer à apprendre
klucz
Nie zapomnij wziąć klucza!
address
What’s your address?
commencer à apprendre
adres
Jaki jest twój adres?
to close
Could you close the door?
commencer à apprendre
zamykać
Może pan zamknąć drzwi?
to open
Open the window!
commencer à apprendre
otwierać
Otwórz okno!
garage
Sarah’s car is in the garage.
commencer à apprendre
garaż
Samochód Sary jest w garażu.
room
I would like to have my own room.
commencer à apprendre
pokój
Chciałbym mieć własny pokój.
living room
Would you like to paint the living room yellow?
commencer à apprendre
salon
Chciałbyś pomalować salon na żółto?
kitchen
They'd like to have a bigger kitchen.
commencer à apprendre
kuchnia
Oni chcieliby mieć większą kuchnię.
bathroom
I wouldn't like to have a window in the bathroom.
commencer à apprendre
łazienka
Nie chciałbym mieć okna w łazience.
bedroom
Would she like to sleep in this bedroom?
commencer à apprendre
sypialnia
Czy ona chciałaby spać w tej sypialni?
table
He'd like to leave the table now.
commencer à apprendre
stół
On chciałby teraz odejść od stołu.
chair
We need four more chairs.
commencer à apprendre
krzesło
Potrzebujemy jeszcze czterech krzeseł.
wardrobe
Do you need a bigger wardrobe?
commencer à apprendre
szafa
Czy potrzebujecie większej szafy?
bookshelf (l.mn. bookshelves)
I don't need a bookshelf. I need a desk.
commencer à apprendre
regał
Nie potrzebuję regału. tylko biurka.
mirror
She doesn't need another mirror.
commencer à apprendre
lustro
Ona nie potrzebuje kolejnego lustra.
ceiling
There's a big fly on the ceiling.
commencer à apprendre
sufit
Na suficie siedzi duża mucha.
floor
Don’t leave your socks on the floor!
commencer à apprendre
podłoga
Nie zostawiaj skarpetek na podłodze!
ground floor
The reception is on the ground floor.
commencer à apprendre
parter
Recepcja jest na parterze.
wall
The walls in Kate’s bedroom are light pink.
commencer à apprendre
ściana
Ściany w sypialni Kate są jasnoróżowe.
cellar
John keeps his bike in the cellar.
commencer à apprendre
piwnica
John trzyma swój rower w piwnicy.
carpet
The carpet is very soft.
commencer à apprendre
dywan
Ten dywan jest bardzo miękki.
sink
Please leave the plates in the sink.
commencer à apprendre
zlew
Zostaw talerze w zlewie. proszę.
shower
I take a shower twice a day.
commencer à apprendre
prysznic
Biorę prysznic dwa razy dziennie.
bathtub
This bathtub is too small for me.
commencer à apprendre
wanna
Ta wanna jest dla mnie za mała.
fridge
The fridge is empty. I have to go shopping.
commencer à apprendre
lodówka
Lodówka jest pusta. Muszę iść na zakupy.
washing machine
We have to buy a new washing machine.
commencer à apprendre
pralka
Musimy kupić nową pralkę.
colour
The colour of my first bike was red.
commencer à apprendre
kolor
Mój pierwszy rower był koloru czerwonego.
white
I was white as a sheet.
commencer à apprendre
biały
Byłem blady (dosł. biały) jak ściana.
black
You were the black sheep of the family.
commencer à apprendre
czarny
Byłeś czarną owcą w rodzinie.
red
She was the biggest star on the red carpet.
commencer à apprendre
czerwony
Była największą gwiazdą na czerwonym dywanie.
yellow
Were all the leaves yellow already?
commencer à apprendre
żółty
Czy wszystkie liście były już żółte?
pink
Was she the woman in the pink dress?
commencer à apprendre
różowy
Czy ona była tą kobietą w różowej sukience?
orange (colour)
Were you a fan of orange juice when you were little?
commencer à apprendre
pomarańczowy
Czy lubiłeś sok pomarańczowy. kiedy byłeś mały?
brown
When I was a kid. my hair wasn't brown. It was red.
commencer à apprendre
brązowy
Kiedy byłem dzieckiem. moje włosy nie były brązowe. Były rude.
green
At that time they weren't members of the Green Party yet.
commencer à apprendre
zielony
W tamtym czasie nie byli jeszcze członkami Partii Zielonych.
blue
Were his eyes blue?
commencer à apprendre
niebieski
Czy jego oczy były niebieskie?
purple
The sky was pink and purple. It looked beautiful.
commencer à apprendre
fioletowy
Niebo było różowo-fioletowe. Wyglądało pięknie.
grey
My hair was already grey when I was 20 years old.
commencer à apprendre
szary. siwy
Moje włosy były siwe. już kiedy miałem 20 lat.
silver
There weren't any silver coins.
commencer à apprendre
srebrny
Nie było żadnych srebrnych monet.
gold
There was a gold circle above his head.
commencer à apprendre
złoty
Nad jego głową było złote kółko.
shape
There was a strange shape in the sky.
commencer à apprendre
kształt
Na niebie był jakiś dziwny kształt.
square (shape)
Were there any square plates in the shop?
commencer à apprendre
kwadrat. kwadratowy
Czy w sklepie były jakieś kwadratowe talerze?
round
There wasn't a round table. but there was an oval one.
commencer à apprendre
okrągły
Nie było okrągłego stołu. ale był jeden owalny.
long
Was there a long break?
commencer à apprendre
długi
Czy była jakaś długa przerwa?
big
I would like to have a bigger flat.
commencer à apprendre
duży
Chciałbym mieć większe mieszkanie.
small
Ben’s first car was very small.
commencer à apprendre
mały
Pierwszy samochód Bena był bardzo mały.
school
Tim was always late for school.
commencer à apprendre
szkoła
Tim zawsze spóźniał się do szkoły.
teacher
The teacher liked his students a lot.
commencer à apprendre
nauczyciel
Nauczyciel bardzo lubił swoich uczniów.
student
The student really wanted to understand the teacher.
commencer à apprendre
uczeń
Uczeń bardzo chciał zrozumieć nauczyciela.
university (l.mn. universities)
We studied at the University of Warsaw.
commencer à apprendre
uniwersytet
Studiowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim.
language
My daughter liked learning languages when she was younger.
commencer à apprendre
język (np. obcy)
Moja córka lubiła uczyć się języków obcych. kiedy była młodsza.
book
Did you read a lot of books over the summer?
commencer à apprendre
książka
Czy przeczytałeś dużo książek przez lato?
copybook
Did you write that down in your copybook?
commencer à apprendre
zeszyt
Czy zapisałeś to w zeszycie?
homework
Did the teachers give you much homework?
commencer à apprendre
praca domowa
Czy nauczyciele zadawali wam dużo pracy domowej?
word
What does this word mean?
commencer à apprendre
słowo
Co oznacza to słowo?
pencil
Can you lend me a pencil?
commencer à apprendre
ołówek
Możesz pożyczyć mi ołówek?
pen
Can I borrow your pen?
commencer à apprendre
długopis
Mogę pożyczyć twój długopis?
exercise
I didn't do that exercise.
commencer à apprendre
ćwiczenie
Nie zrobiłem tego ćwiczenia.
exam
Jim didn't prepare for the exam.
commencer à apprendre
egzamin
Jim nie przygotował się do egzaminu.
class
There weren't any boring classes yesterday.
commencer à apprendre
lekcja
Wczoraj nie było żadnych nudnych lekcji.
mark
My brother has the best marks in his class.
commencer à apprendre
ocena
Mój brat ma najlepsze oceny w klasie.
break
How long is this break?
commencer à apprendre
przerwa
Jak długa jest ta przerwa?
to mean
What does it mean?
commencer à apprendre
znaczyć
Co to znaczy?
to write
Henry writes to his girlfriend every week.
commencer à apprendre
pisać
Henry co tydzień pisze do swojej dziewczyny.
to understand
I don't understand. Can you repeat that. please?
commencer à apprendre
rozumieć
Nie rozumiem. Może pan powtórzyć?
blackboard
Paul. write it down on the blackboard.
commencer à apprendre
tablica
Paul. zapisz to na tablicy.
to learn
I didn't learn English at school.
commencer à apprendre
uczyć się
Nie uczyłem się angielskiego w szkole.
to teach
Caroline teaches at a primary school.
commencer à apprendre
uczyć (kogoś)
Caroline uczy w szkole podstawowej.
to fail
Three people failed the maths test.
commencer à apprendre
nie zdać
Trzy osoby nie zdały egzaminu z matematyki.
to pass
I passed my driving test the first time.
commencer à apprendre
zdać
Zdałem egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
maths
I had a lot of maths in high school.
commencer à apprendre
matematyka
W liceum miałem dużo matmy.
history
Did you like your history teacher?
commencer à apprendre
historia
Lubiłeś swojego nauczyciela historii?
geography
Did he teach you geography in year seven?
commencer à apprendre
geografia
Czy on uczył cię geografii w siódmej klasie?
science
I didn't have a talent for science.
commencer à apprendre
nauki ścisłe
Nie miałem talentu do nauk ścisłych.
work
Work gives John a lot of satisfaction.
commencer à apprendre
praca
Praca daje Johnowi dużo satysfakcji.
office
The boss is in his office.
commencer à apprendre
biuro
Szef jest w swoim biurze.
computer
The computer is on.
commencer à apprendre
komputer
Komputer jest włączony.
keyboard
Connect the keyboard to the computer.
commencer à apprendre
klawiatura
Podłącz klawiaturę do komputera.
screen
This model has a bigger screen.
commencer à apprendre
ekran
Ten model ma większy ekran.
file
Can you open this file?
commencer à apprendre
plik. dokument
Czy możesz otworzyć ten plik?
to copy
I can’t copy this file onto the hard drive.
commencer à apprendre
kopiować
Nie mogę skopiować tego pliku na twardy dysk.
to print
Print this and show it to your boss.
commencer à apprendre
drukować
Wydrukuj to i pokaż swojej szefowej.
to save
Save the attachment on a CD. please.
commencer à apprendre
zapisywać
Proszę. zapisz załącznik na płycie CD.
to turn on
Turn the air conditioning on. it’s hot.
commencer à apprendre
włączać
Włącz klimatyzację. jest gorąco.
to turn off
Don't turn the light off. please.
commencer à apprendre
wyłączać
Nie wyłączajcie. proszę. światła.
mobile phone
I need to buy a new mobile phone.
commencer à apprendre
telefon komórkowy
Muszę kupić nowy telefon komórkowy.
to phone
I can phone you tomorrow morning.
commencer à apprendre
dzwonić
Mogę do ciebie zadzwonić jutro rano.
lawyer
Most lawyers earn a lot of money.
commencer à apprendre
prawnik
Większość prawników zarabia dużo pieniędzy.
actor
Who is your favourite actor?
commencer à apprendre
aktor
Kto jest twoim ulubionym aktorem?
artist
Bałka is one of the most interesting Polish artists.
commencer à apprendre
artysta
Bałka jest jednym z najciekawszych polskich artystów.
doctor
When I’m big. I want to be a doctor.
commencer à apprendre
lekarz
Kiedy będę dorosły. chcę być lekarzem.
journalist
John’s cousin wants to be a journalist.
commencer à apprendre
dziennikarz
Kuzynka Johna chce być dziennikarką.
shop assistant
Where is the shop assistant?
commencer à apprendre
sprzedawca
Gdzie jest sprzedawca?
hairdresser
I want to go to the hairdresser’s this week.
commencer à apprendre
fryzjer
W tym tygodniu chcę pójść do fryzjera.
engineer
Our company should hire an engineer.
commencer à apprendre
inżynier
Nasza firma powinna zatrudnić inżyniera.
computer programmer
You're so good at maths. you should be a computer programmer.
commencer à apprendre
programista
Jesteś taki dobry z matmy. powinieneś być programistą.
IT specialist
He shouldn't be an IT specialist.
commencer à apprendre
informatyk
On nie powinien być informatykiem.
mechanic
Should I call a mechanic?
commencer à apprendre
mechanik
Czy powinienem zadzwonić do mechanika?
nurse
You shouldn't be so rude to the nurse.
commencer à apprendre
pielęgniarka
Nie powinieneś być taki niemiły dla pielęgniarki.
architect
My son wants to be an architect.
commencer à apprendre
architekt
Mój syn chce być architektem.
secretary
Kevin’s wife works as a secretary.
commencer à apprendre
sekretarka
Żona Kevina pracuje jako sekretarka.
fireman (l.mn. firemen)
The firemen saved ten people.
commencer à apprendre
strażak
Strażacy uratowali dziesięć osób.
boss
You should speak to the boss.
commencer à apprendre
szef. szefowa
Powinieneś porozmawiać z szefem.
painter
Who is your favourite painter?
commencer à apprendre
malarz
Kto jest twoim ulubionym malarzem?
musician
Musicians have to practice a lot.
commencer à apprendre
muzyk
Muzycy muszą dużo ćwiczyć.
scientist
The scientist discovered a new star.
commencer à apprendre
naukowiec
Ten naukowiec odkrył nową gwiazdę.
police officer
Police officers in London are helpful.
commencer à apprendre
policjant
Policjanci w Londynie są pomocni.
family (l.mn. families)
We go on holiday with my cousin’s family.
commencer à apprendre
rodzina
Jeździmy na wakacje z rodziną mojego kuzyna.
child (l.mn. children / kid)
In the afternoon Jill looks after children.
commencer à apprendre
dziecko
Popołudniami Jill opiekuje się dziećmi.
woman (l.mn. women)
Do you know this woman?
commencer à apprendre
kobieta
Znasz tę kobietę?
man (l.mn. men)
Does this man work with you?
commencer à apprendre
mężczyzna
Czy ten mężczyzna z tobą pracuje?
mother
My mother is interested in psychology.
commencer à apprendre
matka
Moja matka interesuje się psychologią.
father
What does your father do?
commencer à apprendre
ojciec
Czym zajmuje się twój ojciec?
parents
Jimmy visits his parents every Sunday.
commencer à apprendre
rodzice
Jimmy co niedzielę odwiedza swoich rodziców.
grandmother
How old is your grandmother?
commencer à apprendre
babcia
Ile lat ma twoja babcia?
grandfather
My grandfather lives in a small town.
commencer à apprendre
dziadek
Mój dziadek mieszka w małym mieście.
son
Sophie has two sons.
commencer à apprendre
syn
Sophie ma dwóch synów.
daughter
My daughter practices judo.
commencer à apprendre
córka
Moja córka ćwiczy judo.
brother
Terry’s brother is a car mechanic.
commencer à apprendre
brat
Brat Terry’ego jest mechanikiem samochodowym.
sister
My sister is very witty.
commencer à apprendre
siostra
Moja siostra jest bardzo dowcipna.
aunt
Aunt Meg can play the guitar.
commencer à apprendre
ciocia
Ciocia Meg potrafi grać na gitarze.
uncle
My uncle's car broke down yesterday.
commencer à apprendre
wujek
Samochód mojego wujka popsuł się wczoraj.
husband
Kathy doesn’t want to have a husband.
commencer à apprendre
mąż
Kathy nie chce mieć męża.
wife (l.mn. wives)
Ian loves speaking to his wife.
commencer à apprendre
żona
Ian uwielbia rozmawiać ze swoją żoną.
girlfriend
Is Harriet your girlfriend?
commencer à apprendre
dziewczyna (sympatia)
Czy Harriet jest twoją dziewczyną?
boyfriend
My boyfriend works at a bookshop.
commencer à apprendre
chłopak (sympatia)
Mój chłopak pracuje w księgarni.
cousin
My cousins are coming for Christmas.
commencer à apprendre
kuzyn
Moi kuzyni przyjeżdżają na Boże Narodzenie.
girl
This girl draws very well.
commencer à apprendre
dziewczynka
Ta dziewczynka bardzo dobrze rysuje.
boy
There are twelve boys in my class.
commencer à apprendre
chłopiec
W mojej klasie jest dwunastu chłopców.
friend
In my free time I meet my friends.
commencer à apprendre
przyjaciel
W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi.
to be born
He was born on the 8th of May.
commencer à apprendre
urodzić się
On urodził się 8 maja.
to be together
Are you and Ann together?
commencer à apprendre
być razem
Czy ty i Ann jesteście razem?
married
Are you married?
commencer à apprendre
żonaty / mężatka
Jesteś mężatką?
wedding
Weddings are so boring.
commencer à apprendre
ślub
Śluby są takie nudne.
divorced
Ben is divorced.
commencer à apprendre
rozwiedziony
Ben jest rozwiedziony.
widow
Our neighbour is a widow.
commencer à apprendre
wdowa
Nasza sąsiadka jest wdową.
time
The boss hasn’t got time to talk now.
commencer à apprendre
czas
Szef nie ma teraz czasu rozmawiać.
always
Jane always drives safely.
commencer à apprendre
zawsze
Jane zawsze prowadzi bezpiecznie.
usually
Do you usually take the bus to work?
commencer à apprendre
zwykle
Czy zwykle jeździsz do pracy autobusem?
often
How often does Martin phone you?
commencer à apprendre
często
Jak często Martin do ciebie dzwoni?
sometimes
Barbara sometimes plays the piano.
commencer à apprendre
czasami
Barbara czasami gra na pianinie.
rarely
Ben rarely changes his opinions.
commencer à apprendre
rzadko
Ben rzadko zmienia opinie.
never
Ella’s kids never eat sweets.
commencer à apprendre
nigdy
Dzieci Elli nigdy nie jedzą słodyczy.
every day
Mr Stevens listens to the news every day.
commencer à apprendre
codziennie
Pan Stevens codziennie słucha wiadomości.
yesterday
It was my boyfriend’s birthday yesterday.
commencer à apprendre
wczoraj
Wczoraj były urodziny mojego chłopaka.
tomorrow
Tomorrow is my good friends' wedding.
commencer à apprendre
jutro
Jutro jest ślub moich dobrych przyjaciół.
today
We have a meeting with that company's director today.
commencer à apprendre
dzisiaj
Dzisiaj mamy spotkanie z dyrektorem tamtej firmy.
season
What’s your children's favourite season of the year?
commencer à apprendre
pora (roku)
Jaka jest ulubiona pora roku twoich dzieci?
spring
It rarely snows here in spring.
commencer à apprendre
wiosna
Wiosną rzadko pada tutaj śnieg.
summer
In the summer most people leave Warsaw.
commencer à apprendre
lato
Latem większość ludzi wyjeżdża z Warszawy.
autumn
Our younger son was born in the autumn.
commencer à apprendre
jesień
Nasz młodszy syn urodził się jesienią.
winter
In the winter we take the kids skiing.
commencer à apprendre
zima
Zimą zabieramy dzieci na narty.
day
Did you have a hard day at work?
commencer à apprendre
dzień
Miałaś ciężki dzień w pracy?
night
Martha didn’t sleep well last night.
commencer à apprendre
noc
Marta nie spała dobrze zeszłej nocy.
week
This week the Prime Minister is very busy.
commencer à apprendre
tydzień
W tym tygodniu premier jest bardzo zajęty.
month
It was a wonderful month for us.
commencer à apprendre
miesiąc
Był to dla nas wspaniały miesiąc.
year
It took me a year to understand that.
commencer à apprendre
rok
Rok mi zajęło. żeby to zrozumieć.
morning
Wake me up in the morning.
commencer à apprendre
rano
Obudź mnie rano.
afternoon
What a lovely afternoon!
commencer à apprendre
popołudnie
Cóż za urocze popołudnie!
evening
The evenings here are usually chilly.
commencer à apprendre
wieczór
Wieczory są tutaj zwykle chłodne.
next
I want to move next month.
commencer à apprendre
następny
W przyszłym miesiącu chcę się przeprowadzić.
last
The crisis started last year.
commencer à apprendre
zeszły
Kryzys zaczął się w zeszłym roku.
hour
This film is two hours long.
commencer à apprendre
godzina
Ten film trwa dwie godziny.
minute
Can you wait a minute?
commencer à apprendre
minuta
Możesz zaczekać minutkę?
second
Every second of life is a miracle.
commencer à apprendre
sekunda
Każda sekunda życia to cud.
early
Tomorrow I have to get up very early.
commencer à apprendre
wcześnie
Jutro muszę wstać bardzo wcześnie.
late
It’s too late to visit them.
commencer à apprendre
późno
Jest za późno. żeby ich odwiedzić.
Monday
I go to yoga classes on Mondays.
commencer à apprendre
poniedziałek
W poniedziałki chodzę na zajęcia jogi.
Tuesday
She goes to the gym on Tuesday mornings.
commencer à apprendre
wtorek
We wtorki rano chodzi na siłownię.
Wednesday
I spoke to him last Wednesday.
commencer à apprendre
środa
Rozmawiałem z nim w zeszłą środę.
Thursday
I'm going to see him this Thursday.
commencer à apprendre
czwartek
Zamierzam się z nim zobaczyć w ten czwartek.
Friday
We're going to have a drink together on Friday after work.
commencer à apprendre
piątek
Zamierzamy pójść razem na drinka w piątek po pracy.
Saturday
He's going to play tennis with me on Saturday.
commencer à apprendre
sobota
W sobotę zagra ze mną w tenisa.
Sunday
She's going to call me on Sunday after church.
commencer à apprendre
niedziela
Zadzwoni do mnie w niedzielę po kościele.
January
They're going to go on holiday in January.
commencer à apprendre
styczeń
Oni jadą na wakacje w styczniu.
February
I'm not going to work much in February.
commencer à apprendre
luty
Nie będę dużo pracowała w lutym.
March
I know you're not going to stay here until March.
commencer à apprendre
marzec
Wiem. że nie zamierzasz tu zostać aż do marca.
April
She isn't going to take the test in April.
commencer à apprendre
kwiecień
Ona nie przystąpi do tego testu w kwietniu.
May
He isn't going to take a holiday in May.
commencer à apprendre
maj
On nie weźmie urlopu w maju.
June
We aren't going to get married in June.
commencer à apprendre
czerwiec
Nie zamierzamy pobierać się w czerwcu.
July
Are you going to visit us in July?
commencer à apprendre
lipiec
Odwiedzisz nas w lipcu?
August
Is he going to come here in August?
commencer à apprendre
sierpień
Czy on zamierza tu przyjechać w sierpniu?
September
Is she going to go to school in September?
commencer à apprendre
wrzesień
Czy ona pójdzie do szkoły we wrześniu?
October
Are we going to move in October?
commencer à apprendre
październik
Czy my zamierzamy się przeprowadzić w październiku?
November
Are they really going to leave in November?
commencer à apprendre
listopad
Czy oni naprawdę zamierzają wyjechać w listopadzie?
December
Am I still going to be here in December? I don't know.
commencer à apprendre
grudzień
Czy nadal tu będę w grudniu? Nie wiem.
to like
I like singing.
commencer à apprendre
lubić
Lubię śpiewać.
to love
I love chocolate!
commencer à apprendre
kochać. uwielbiać
Uwielbiam czekoladę!
to hate
My mother hates gardening.
commencer à apprendre
nienawidzić
Moja matka nienawidzi pracować w ogródku.
happy
Are your parents happy?
commencer à apprendre
szczęśliwy
Czy twoi rodzice są szczęśliwi?
sad
Why is Lily sad?
commencer à apprendre
smutny
Dlaczego Lily jest smutna?
angry
Dad is angry with Bobby.
commencer à apprendre
zły (na kogoś)
Tata jest zły na Bobby’ego.
sleepy
Richie gets grumpy when he is sleepy.
commencer à apprendre
senny
Richie robi się marudny. kiedy jest senny.
nervous
Fred gets nervous before exams.
commencer à apprendre
zdenerwowany
Fred denerwuje się (dosł. robi się zdenerwowany) przed egzaminami.
to smile
I like it when you smile.
commencer à apprendre
uśmiechać się
Lubię. kiedy się uśmiechasz.
to laugh
The play was funny and we laughed all the time.
commencer à apprendre
śmiać się
Sztuka była śmieszna i ciągle się śmialiśmy.
to cry
Don’t cry. everything will be all right!
commencer à apprendre
płakać
Nie płacz. wszystko będzie dobrze!
to be scared
Ana is scared of spiders.
commencer à apprendre
bać się
Ana boi się pająków.
tired
He is tired after the journey.
commencer à apprendre
zmęczony
On jest zmęczony po podróży.
to worry
Young people in Europe worry about their future.
commencer à apprendre
martwić się
Młodzi ludzie w Europie martwią się o swoją przyszłość.
boring
It’s a really boring film.
commencer à apprendre
nudny
To naprawdę nudny film.
proud
I am proud of my son.
commencer à apprendre
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
to surprise
Your phone call surprised me.
commencer à apprendre
zaskakiwać
Zaskoczył mnie twój telefon.
to think
I think it’s a wonderful idea.
commencer à apprendre
myśleć
Myślę. że to wspaniały pomysł.
feeling
Was it a nice feeling?
commencer à apprendre
uczucie
Czy to było miłe uczucie?
patient
Jane Eyre was shy and patient.
commencer à apprendre
cierpliwy
Jane Eyre była nieśmiała i cierpliwa.
clever
My wife is the cleverest lady I know.
commencer à apprendre
mądry
Moja żona jest najmądrzejszą kobietą. jaką znam.
nice
Nice to meet you.
commencer à apprendre
miły
Miło mi pana poznać.
brave
My boyfriend is very brave.
commencer à apprendre
odważny
Mój chłopak jest bardzo odważny.
friendly
Mike is a very friendly lad.
commencer à apprendre
sympatyczny
Mike jest bardzo sympatycznym chłopakiem.
honest
This businessman doesn’t look honest.
commencer à apprendre
uczciwy
Ten biznesmen nie wygląda na uczciwego.
cheerful
The atmosphere at the party was cheerful.
commencer à apprendre
radosny
Na przyjęciu panowała radosna atmosfera.
rude
My former boss was rude and selfish.
commencer à apprendre
arogancki
Mój były szef był arogancki i samolubny.
shy
Shy people don’t like speaking to strangers.
commencer à apprendre
nieśmiały
Nieśmiali ludzie nie lubią rozmawiać z nieznajomymi.
crazy
It's a crazy idea.
commencer à apprendre
szalony
To szalony pomysł.
stubborn
Mike and Tom argue. because they are stubborn.
commencer à apprendre
uparty
Mike i Tom kłócą się. bo są uparci.
intelligent
Intelligent children are often bored at school.
commencer à apprendre
inteligentny
Inteligentne dzieci często nudzą się w szkole.
calm
My father is the calmest man I know.
commencer à apprendre
spokojny
Mój ojciec jest najspokojniejszym człowiekiem. jakiego znam.
outgoing
Everyone likes Lucy because she is outgoing.
commencer à apprendre
towarzyski
Wszyscy lubią Lucy. ponieważ jest towarzyska.
selfish
Do you think rich people are selfish?
commencer à apprendre
samolubny
Uważasz. że bogaci ludzie są samolubni?
tall
Jimmy is very tall.
commencer à apprendre
wysoki
Jimmy jest bardzo wysoki.
short
My parents are shorter than me.
commencer à apprendre
niski
Moi rodzice są ode mnie niżsi.
clean
There are clean towels in the wardrobe.
commencer à apprendre
czysty
Czyste ręczniki są w szafie.
dirty
You can leave your dirty clothes in the bathroom.
commencer à apprendre
brudny
Możesz zostawić brudne ubrania w łazience.
curly
Maria has black curly hair.
commencer à apprendre
kręcony
Maria ma czarne kręcone włosy.
straight
Frank’s son has straight ginger hair and green eyes.
commencer à apprendre
prosty
Syn Franka ma proste rude włosy i zielone oczy.
slim
Rita looks very slim in these trousers.
commencer à apprendre
szczupły
Rita wygląda bardzo szczupło w tych spodniach.
fat
Lisa thinks she is fat.
commencer à apprendre
gruby
Lisa uważa. że jest gruba.
ugly
Last night we watched “The Good. the Bad and the Ugly”.
commencer à apprendre
brzydki
Wczoraj wieczorem obejrzeliśmy film „Dobry. zły i brzydki”.
pretty
She has a pretty smile.
commencer à apprendre
ładny
Ona ma ładny uśmiech.
beautiful
You have beautiful eyes.
commencer à apprendre
piękny
Masz piękne oczy.
young
When I was young. I lived in Dublin.
commencer à apprendre
młody
Kiedy byłem młody. mieszkałem w Dublinie.
old
Is Lauren older than her brother?
commencer à apprendre
stary
Czy Lauren jest starsza od swojego brata?
handsome
Do you think Paul Newman was handsome?
commencer à apprendre
przystojny
Uważasz. że Paul Newman był przystojny?
elegant
What an elegant suit!
commencer à apprendre
wytworny. elegancki
Jaki wytworny garnitur!
face
She has a very young face.
commencer à apprendre
twarz
Ona ma bardzo młodą twarz.
eye
What happened to your eye?
commencer à apprendre
oko
Co ci się stało w oko?
nose
Fernanda has her nose pierced.
commencer à apprendre
nos
Fernanda ma kolczyk w nosie.
lips
She kissed me on the lips.
commencer à apprendre
usta
Pocałowała mnie w usta.
ear
My ear hurts.
commencer à apprendre
ucho
Boli mnie ucho.
arm
Lee has very muscular arms.
commencer à apprendre
ramię. ręka
Lee ma bardzo umięśnione ramiona.
hand
Give me your hand.
commencer à apprendre
dłoń
Podaj mi dłoń.
knee
Jacob has a nasty bruise on his knee.
commencer à apprendre
kolano
Jacob ma okropnego siniaka na kolanie.
leg
I have goosebumps on my legs.
commencer à apprendre
noga
Mam gęsią skórkę na nogach.
foot (l.mn. feet)
The new shoes rub my feet.
commencer à apprendre
stopa
Nowe buty obcierają mi stopy.
stomach
Keira Knightly has a very flat stomach.
commencer à apprendre
brzuch
Keira Knightly ma bardzo płaski brzuch.
back
Lie on your back and close your eyes.
commencer à apprendre
plecy
Połóż się na plecach i zamknij oczy.
neck
Pete does a great neck massage.
commencer à apprendre
szyja
Pete robi świetny masaż szyi.
hair
Harry has thick grey hair.
commencer à apprendre
włosy
Harry ma gęste. siwe włosy.
head
Turn it off! My head hurts.
commencer à apprendre
głowa
Wyłącz to! Głowa mnie boli.
tooth (l.mn. teeth)
Lucy’s tooth fell out yesterday.
commencer à apprendre
ząb
Wczoraj wypadł Lucy ząb.
beard
Are you growing your beard?
commencer à apprendre
broda (zarost)
Zapuszczasz brodę?
T-shirt
Take your T-shirt off. it’s dirty.
commencer à apprendre
koszulka
Zdejmij koszulkę. jest brudna.
skirt
You look great in this skirt.
commencer à apprendre
spódnica
Świetnie wyglądasz w tej spódnicy.
dress
I’m going to wear a dress for tonight.
commencer à apprendre
sukienka
Na dzisiejszy wieczór założę sukienkę.
hat
Jenny doesn’t wear a hat even in the winter.
commencer à apprendre
czapka
Jenny nie nosi czapki nawet w zimie.
shirt
This shirt doesn’t fit me.
commencer à apprendre
koszula
Ta koszula źle na mnie leży.
coat
I will bring our coats.
commencer à apprendre
płaszcz
Przyniosę nasze płaszcze.
jacket
James always wears a cool leather jacket.
commencer à apprendre
kurtka
James zawsze nosi szałową skórzaną kurtkę.
trousers
Anna is very feminine and never wears trousers.
commencer à apprendre
spodnie
Anna jest bardzo kobieca i nigdy nie nosi spodni.
shoes
Your shoes are too small for me.
commencer à apprendre
buty
Twoje buty są na mnie za małe.
gloves
Harry lost his gloves yesterday.
commencer à apprendre
rękawiczki
Harry zgubił wczoraj rękawiczki.
scarf
Put a scarf on. it’s really windy.
commencer à apprendre
szalik
Załóż szalik. bardzo wieje.
glasses
Rob has forgotten his glasses again.
commencer à apprendre
okulary
Rob znowu zapomniał okularów.
umbrella
Take an umbrella. it’s going to rain.
commencer à apprendre
parasol
Weź parasol. będzie padać.
socks
Put your socks in the drawer.
commencer à apprendre
skarpetki
Włóż skarpetki do szuflady.
belt
This belt is too big for me.
commencer à apprendre
pasek
Ten pasek jest na mnie za duży.
to try on
Where can I try this on?
commencer à apprendre
przymierzać
Gdzie mogę to przymierzyć?
size
Do you have this in a bigger size?
commencer à apprendre
rozmiar
Czy macie to w większym rozmiarze?
shopping
We usually do our shopping at the market.
commencer à apprendre
zakupy
Zwykle robimy zakupy na targu.
price
The price of petrol is very high.
commencer à apprendre
cena
Cena benzyny jest bardzo wysoka.
basket
The basket is full.
commencer à apprendre
koszyk
Koszyk jest pełny.
shelf (l.mn. shelves)
The book is on the second shelf.
commencer à apprendre
półka
Książka jest na drugiej półce.
change
Here is your change. Thank you.
commencer à apprendre
reszta
To pana reszta. Dziękuję.
to buy
Grandad Henry buys a newspaper every day.
commencer à apprendre
kupować
Dziadek Henry codziennie kupuje gazetę.
to sell
Did they really sell you cigarettes?
commencer à apprendre
sprzedawać
Naprawdę sprzedali ci papierosy?
market
We can buy the fruit at the market.
commencer à apprendre
targ
Owoce możemy kupić na targu.
shop
I'm going to work in a shoe shop.
commencer à apprendre
sklep
Będę pracować w sklepie obuwniczym.
shopping center
I hate going to shopping centers.
commencer à apprendre
centrum handlowe
Nie znoszę chodzić do centrów handlowych.
bookshop
I would like to have my own bookshop.
commencer à apprendre
księgarnia
Chciałbym mieć własną księgarnię.
bakery
Aunt May always buys bread in this bakery.
commencer à apprendre
piekarnia
Ciocia May zawsze kupuje pieczywo w tej piekarni.
expensive
Flats in Warsaw are expensive.
commencer à apprendre
drogi
Mieszkania w Warszawie są drogie.
cheap
I recommend this hotel. It’s nice and cheap.
commencer à apprendre
tani
Polecam ten hotel. Jest ładny i tani.
money
Do you have enough money?
commencer à apprendre
pieniądze
Masz wystarczająco dużo pieniędzy?
wallet
Someone stole my wallet.
commencer à apprendre
portfel
Ukradziono mi portfel.
cashpoint
The nearest cashpoint is round the corner.
commencer à apprendre
bankomat
Najbliższy bankomat jest za rogiem.
to pay
Can I pay with my card?
commencer à apprendre
płacić
Mogę zapłacić kartą?
holiday
Did you enjoy your holiday?
commencer à apprendre
wakacje
Czy dobrze bawiliście się na wakacjach?
hobbies
Mike has many hobbies.
commencer à apprendre
zainteresowania
Mike ma mnóstwo zainteresowań.
to take photos
Could you take my photo?
commencer à apprendre
robić zdjęcia
Czy mógłbyś zrobić mi zdjęcie?
to play
In the afternoons Mary plays with her friends.
commencer à apprendre
bawić się
Popołudniami Mary bawi się z koleżankami.
to paint
Who painted this picture?
commencer à apprendre
malować
Kto namalował ten obraz?
to listen
What kind of music do you listen to?
commencer à apprendre
słuchać
Jakiej muzyki słuchasz?
to read
My grandad loves to read crime stories.
commencer à apprendre
czytać
Mój dziadek uwielbia czytać kryminały.
cinema
We go to the cinema every weekend.
commencer à apprendre
kino
Chodzimy do kina w każdy weekend.
theatre
Do you like modern theatre?
commencer à apprendre
teatr
Lubisz teatr nowoczesny?
concert
We are going to a jazz concert.
commencer à apprendre
koncert
Idziemy na koncert jazzowy.
to watch
We rarely watch TV.
commencer à apprendre
oglądać
Rzadko oglądamy telewizję.
to do sports
My brother does a lot of sports.
commencer à apprendre
uprawiać sport
Mój brat uprawia wiele sportów.
to run
My boyfriend wants to run a marathon.
commencer à apprendre
biegać
Mój chłopak chce przebiec maraton.
to swim
Anna can swim.
commencer à apprendre
pływać
Ana umie pływać.
to dance
Would you like to dance?
commencer à apprendre
tańczyć
Masz ochotę zatańczyć?
to sing
I wouldn't like to sing in a karaoke bar.
commencer à apprendre
śpiewać
Nie chciałbym śpiewać w barze karaoke.
party (l.mn. parties / to party)
Julie loves going to parties.
commencer à apprendre
impreza. przyjęcie
Julie uwielbia chodzić na przyjęcia.
to relax
In the evening I like to relax on my balcony.
commencer à apprendre
relaksować się
Wieczorami lubię relaksować się na balkonie.
healthy
Are goji berries really that healthy?
commencer à apprendre
zdrowy
Czy jagody goji naprawdę są takie zdrowe?
sick
He isn’t sick. he's just pretending
commencer à apprendre
chory
On nie jest chory. tylko udaje.
illness
Was it a serious illness?
commencer à apprendre
choroba
Czy to była poważna choroba?
to feel
Tracy doesn’t feel very well.
commencer à apprendre
czuć się
Tracy nie czuje się za dobrze.
sore throat
I have a horrible sore throat.
commencer à apprendre
ból gardła
Mam okropny ból gardła.
headache
Give me something for a headache. please.
commencer à apprendre
ból głowy
Proszę dać mi coś na ból głowy.
to hurt
Stop it! It hurts!
commencer à apprendre
boleć
Przestań! To boli!
pain
My husband has a pain in his back.
commencer à apprendre
ból
Mojego męża bolą plecy (dosł. ma ból w plecach).
to make an appointment
I'd like to make an appointment.
commencer à apprendre
umawiać się (na wizytę)
Chciałbym umówić się na wizytę.
fever
The baby has a high fever.
commencer à apprendre
gorączka
Dziecko ma wysoką gorączkę.
flu
You have the flu. You have to stay in bed and rest.
commencer à apprendre
grypa
Ma pan grypę. Musi pan leżeć w łóżku i odpoczywać.
cough
Take some cough syrup.
commencer à apprendre
kaszel
Weź syrop na kaszel.
to catch a cold/to have a cold
I caught a cold at the swimming pool.
commencer à apprendre
przeziębić się
Przeziębiłam się na basenie.
to break
My brother broke his arm.
commencer à apprendre
łamać
Mój brat złamał rękę.
hospital
Is this a good hospital?
commencer à apprendre
szpital
Czy to dobry szpital?
pharmacy
Where is the nearest pharmacy?
commencer à apprendre
apteka
Gdzie jest najbliższa apteka?
ambulance
The ambulance is coming!
commencer à apprendre
karetka
Karetka już jedzie!
medicine
This medicine is bitter.
commencer à apprendre
lekarstwo
To lekarstwo jest gorzkie.
pill
Did those pills help you?
commencer à apprendre
pigułka. tabletka
Czy tamte pigułki ci pomogły?
food
The food at the party was delicious.
commencer à apprendre
jedzenie
Jedzenie na przyjęciu było przepyszne.
to drink
Could I have something to drink. please?
commencer à apprendre
pić
Czy mógłbym dostać coś do picia?
to eat
I don't eat enough fruit.
commencer à apprendre
jeść
Nie jem wystarczająco dużo owoców.
breakfast
What would you like for breakfast?
commencer à apprendre
śniadanie
Co chciałbyś na śniadanie?
dinner
I'd like to take you out to dinner.
commencer à apprendre
obiad. kolacja
Chciałbym cię zabrać na kolację.
supper
Have something light for supper.
commencer à apprendre
kolacja
Na kolację zjedz coś lekkiego.
soup
The soup is very hot.
commencer à apprendre
zupa
Zupa jest bardzo gorąca.
dessert
We had apple pie for dessert.
commencer à apprendre
deser
Na deser zjedliśmy szarlotkę.
bread
I had two slices of bread for breakfast.
commencer à apprendre
chleb
Na śniadanie zjadłem dwie kromki chleba.
egg
I usually have a soft-boiled egg for breakfast.
commencer à apprendre
jajko
Na śniadanie zwykle jadam jajko na miękko.
butter
Is there any butter in the fridge?
commencer à apprendre
masło
Czy w lodówce jest masło?
cheese
Dad made us some cheese and ham sandwiches for lunch.
commencer à apprendre
ser
Tata zrobił nam na lunch kilka kanapek z serem i szynką.
milk
Do you take milk with your tea?
commencer à apprendre
mleko
Pijasz herbatę z mlekiem?
meat
Martha doesn’t eat meat.
commencer à apprendre
mięso
Marta nie jada mięsa.
rice
Brown rice is healthier than white rice.
commencer à apprendre
ryż
Brązowy ryż jest zdrowszy od białego.
potatoes
We are going to boil some potatoes for dinner.
commencer à apprendre
ziemniaki
Na obiad ugotujemy ziemniaki.
pasta
Boil the pasta for six minutes.
commencer à apprendre
makaron
Gotuj makaron przez sześć minut.
to cook
Who cooks at your house?
commencer à apprendre
gotować
Kto gotuje u ciebie w domu?
chicken
I usually roast chicken with garlic. onions and thyme.
commencer à apprendre
kurczak
Zwykle piekę kurczaka z czosnkiem. cebulą i tymiankiem.
cake
Would uncle Jack like to make a chocolate cake?
commencer à apprendre
ciasto
Czy wujek Jacek chciałby zrobić ciasto czekoladowe?
salt
My girlfriend doesn’t use salt.
commencer à apprendre
sól
Moja dziewczyna nie używa soli.
tea
I never drink tea in the morning.
commencer à apprendre
herbata
Nigdy nie piję herbaty rano.
coffee
Can I have a cup of coffee with milk?
commencer à apprendre
kawa
Poproszę o filiżankę kawy z mlekiem.
water
We bought two bottles of still water.
commencer à apprendre
woda
Kupiliśmy dwie butelki wody niegazowanej.
wine
Let’s have some red wine.
commencer à apprendre
wino
Napijmy się czerwonego wina.
juice
Would you like a glass of pineapple juice?
commencer à apprendre
sok
Masz ochotę na szklankę soku ananasowego?
thirsty
Are you thirsty?
commencer à apprendre
spragniony
Jesteście spragnieni? (Chce wam się pić?)
hungry
I’m not hungry anymore.
commencer à apprendre
głodny
Nie jestem już głodny.
vegetables
Our neighbours usually eat vegetables for dinner.
commencer à apprendre
warzywa
Nasi sąsiedzi zwykle na obiad jadają warzywa.
fruit
We are going to the market to buy some fruit.
commencer à apprendre
owoce
Idziemy na targ kupić owoce.
apple
Eva ate all the apples.
commencer à apprendre
jabłko
Ewa zjadła wszystkie jabłka.
orange (fruit)
Oranges grow in the south of Europe.
commencer à apprendre
pomarańcza
Pomarańcze rosną na południu Europy.
banana
I make a delicious banana milkshake.
commencer à apprendre
banan
Robię pyszny koktajl bananowy.
strawberry (l.mn. stawberries)
Can you make a strawberry tart?
commencer à apprendre
truskawka
Umiesz robić tartę truskawkową?
tomato
Luke often has tomato juice for breakfast.
commencer à apprendre
pomidor
Luke często pije sok z pomidorów na śniadanie.
cucumber
I peeled some cucumbers for the salad.
commencer à apprendre
ogórek
Obrałem kilka ogórków na sałatkę.
carrot
George doesn’t like boiled carrots.
commencer à apprendre
marchewka
George nie lubi gotowanej marchewki.
animal
Did you see that animal? What was it?
commencer à apprendre
zwierzę
Widziałeś to zwierzę? Co to było?
pet
I didn't have a pet when I was a kid.
commencer à apprendre
zwierzak domowy
Nie miałem zwierzaka. kiedy byłem mały.
cat
Cats are good hunters.
commencer à apprendre
kot
Koty są dobrymi myśliwymi.
dog
I walk my dog three times a day.
commencer à apprendre
pies
Wyprowadzam mojego psa trzy razy dziennie.
bird
The children like feeding birds in the park.
commencer à apprendre
ptak
Dzieci lubią karmić ptaki w parku.
mouse (l.mn. mice)
Mickey Mouse is a cartoon character.
commencer à apprendre
mysz
Myszka Mickey to postać z kreskówki.
fish
Cod is a tasty fish.
commencer à apprendre
ryba
Dorsz to smaczna ryba.
cow
Mr Evans keeps cows.
commencer à apprendre
krowa
Pan Evans hoduje krowy.
horse
Horses are strong and beautiful animals.
commencer à apprendre
koń
Konie to silne i piękne zwierzęta.
pig
What do pigs eat?
commencer à apprendre
świnia
Co jedzą świnie?
rabbit
Chris is allergic to rabbit fur.
commencer à apprendre
królik
Chris ma alergię na sierść królika.
wolf (l.mn. wolves)
Wolves are Eva’s favourite animals.
commencer à apprendre
wilk
Wilki to ulubione zwierzęta Evy.
fox (l.mn. foxes)
There are a lot of foxes in London’s parks.
commencer à apprendre
lis
W londyńskich parkach jest wiele lisów.
monkey
Jane Goodall studied monkeys.
commencer à apprendre
małpa
Jane Goodall badała małpy.
lion
We watched an interesting program about lions.
commencer à apprendre
lew
Obejrzeliśmy ciekawy program o lwach.
tiger
This author often writes about tigers.
commencer à apprendre
tygrys
Ten autor często pisze o tygrysach.
sheep (l.mn. sheep)
In fairytales sheep are always gentle.
commencer à apprendre
owca
W bajkach owce są zawsze łagodne.
bee
Bees sometimes attack people.
commencer à apprendre
pszczoła
Pszczoły czasem atakują ludzi.
elephant
Elephants have a good memory.
commencer à apprendre
słoń
Słonie mają dobrą pamięć.
frog
These frogs live in tropical forests.
commencer à apprendre
żaba
Te żaby żyją w lasach tropikalnych.
fly (l.mn. flies)
The dog tried to catch a fly.
commencer à apprendre
mucha
Pies usiłował złapać muchę.
mosquito
Mosquitos are so annoying!
commencer à apprendre
komar
Komary są takie irytujące!
nature
My grandpa was a big nature lover.
commencer à apprendre
przyroda
Mój dziadek był ogromnym miłośnikiem przyrody.
flower
My mum doesn't like it when dad gives her flowers.
commencer à apprendre
kwiatek
Moja mama nie lubi. kiedy tata daje jej kwiaty.
plant
I have a lot of plants around my house.
commencer à apprendre
roślina
W całym domu mam wiele roślin.
tree
Do you know who planted that tree?
commencer à apprendre
drzewo
Czy wiesz. kto zasadził to drzewo?
weather
The weather should change next week.
commencer à apprendre
pogoda
Pogoda powinna się zmienić w przyszłym tygodniu.
warm
It gets very warm here in the summer.
commencer à apprendre
ciepły. ciepło
Latem robi się tu bardzo ciepło.
hot
It's hotter today than it was yesterday.
commencer à apprendre
gorący. gorąco
Dziś jest goręcej. niż było wczoraj.
cold
It's so cold outside!
commencer à apprendre
zimny. zimno
Na zewnątrz jest tak zimno!
the sun
The sun was high in the sky.
commencer à apprendre
słońce
Słońce było wysoko na niebie.
moon
Was it a full moon that night?
commencer à apprendre
księżyc
Czy tamtej nocy była pełnia księżyca?
wind
There was a strong wind yesterday.
commencer à apprendre
wiatr
Wczoraj wiał silny wiatr.
to rain
It shouldn't rain tomorrow.
commencer à apprendre
padać (o deszczu)
Jutro nie powinno padać.
to snow
I hope it snows this winter.
commencer à apprendre
padać (o śniegu)
Mam nadzieję. że tej zimy będzie padał śnieg.
storm
The storm woke the children up.
commencer à apprendre
burza
Burza obudziła dzieci.
cloud
These clouds look like hippos.
commencer à apprendre
chmura
Te chmury wyglądają jak hipopotamy.
sunny
If it’s sunny tomorrow. we can go to the beach.
commencer à apprendre
słonecznie
Jeśli jutro będzie słonecznie. możemy pójść na plażę.
cloudy
I get sad when it’s so cloudy.
commencer à apprendre
pochmurno
Robi mi się smutno. kiedy jest tak pochmurno.
forest
Are there any wolves in this forest?
commencer à apprendre
las
Czy w tym lesie są wilki?
mountain
Nick’s parents have a cottage in the mountains.
commencer à apprendre
góra
Rodzice Nicka mają domek w górach.
lake
Eva likes swimming in the lake at night.
commencer à apprendre
jezioro
Eva lubi pływać nocą w jeziorze.
sea
Can we stay at a hotel by the sea?
commencer à apprendre
morze
Czy możemy zatrzymać się w hotelu nad morzem?
river
Our neighbour goes fishing in the river.
commencer à apprendre
rzeka
Nasz sąsiad chodzi na ryby nad rzekę.
city
Martha wants to move away from the city.
commencer à apprendre
miasto
Marta chce wyprowadzić się z miasta.
village
Max comes from a village in Wales.
commencer à apprendre
wieś. wioska
Max pochodzi z wioski w Walii.
countryside
I'd like to move to the countryside.
commencer à apprendre
wieś. tereny wiejskie
Chciałbym przeprowadzić się na wieś.
post office
Could you go to the post office for me. please?
commencer à apprendre
poczta
Mógłbyś pójść za mnie na pocztę?
bridge
They should build a new bridge in our town.
commencer à apprendre
most
Powinni zbudować w naszym miasteczku nowy most.
square
We can meet in Trafalgar Square.
commencer à apprendre
plac
Możemy spotkać się na placu Trafalgar.
neighbour
Can you ask your neighbour for help?
commencer à apprendre
sąsiad
Możesz poprosić o pomoc sąsiada?
capital (city)
Madrid is the capital of Spain.
commencer à apprendre
stolica
Stolicą Hiszpanii jest Madryt.
street
There are many shops on Oxford Street.
commencer à apprendre
ulica
Na ulicy Oxford jest wiele sklepów.
road
The road is too narrow for two cars.
commencer à apprendre
droga
Ta droga jest za wąska na dwa samochody.
car park
This car park is free of charge.
commencer à apprendre
parking
Ten parking jest bezpłatny.
park
There was nobody in the park.
commencer à apprendre
park
W parku nie było nikogo.
garden
Go and do something in the garden.
commencer à apprendre
ogród
Idź porób coś w ogrodzie.
to go for a walk
Can we go for a walk somewhere nice?
commencer à apprendre
iść na spacer
Czy możemy pójść na spacer w jakieś ładne miejsce?
field
Provence is famous for its lavender fields.
commencer à apprendre
pole
Prowansja słynie z pól lawendy.
farm
Their farm is somewhere in the north.
commencer à apprendre
gospodarstwo
Ich gospodarstwo jest gdzieś na północy.
church
Was there anyone in the church?
commencer à apprendre
kościół
Czy w kościele ktoś był?
cemetery
I think I saw someone at the cemetery.
commencer à apprendre
cmentarz
Wydaje mi się. że widziałem kogoś na cmentarzu.
library
The library is somewhere round the corner.
commencer à apprendre
biblioteka
Biblioteka jest gdzieś za rogiem.
museum
Let's go to the museum!
commencer à apprendre
muzeum
Chodźmy do muzeum!
bank
I need to go to the bank.
commencer à apprendre
bank
Muszę iść do banku.
bus
I go to school by bus.
commencer à apprendre
autobus
Jeżdżę do szkoły autobusem.
car
Richard buys a new car every year.
commencer à apprendre
samochód
Richard co roku kupuje nowy samochód.
train
There are many passengers on the train.
commencer à apprendre
pociąg
W pociągu jest wielu pasażerów.
bike
More and more people ride their bikes to work.
commencer à apprendre
rower
Coraz więcej osób jeździ do pracy rowerem.
ferry (l.mn. ferries)
In Calais we are getting a ferry to Dover.
commencer à apprendre
prom
W Calais wsiądziemy na prom do Dover.
underground
I take the underground to work.
commencer à apprendre
metro
Jeżdżę do pracy metrem.
plane
Planes are safer than cars.
commencer à apprendre
samolot
Samoloty są bezpieczniejsze od samochodów.
flight
The flight was cancelled.
commencer à apprendre
lot
Lot został odwołany.
airport
We got to the airport around 10.
commencer à apprendre
lotnisko
Dotarliśmy na lotnisko około 10-tej.
to come back (synonim: to return)
I come back from work at 5 o’clock.
commencer à apprendre
wracać
Wracam z pracy o 5-tej.
to turn
Turn right and then left.
commencer à apprendre
skręcać
Skręć w prawo. a potem w lewo.
fast
This is the fastest train on Earth.
commencer à apprendre
szybki
To jest najszybszy pociąg na Ziemi.
slow
In the past cars were much slower than now.
commencer à apprendre
wolny. powolny
W przeszłości samochody były dużo wolniejsze niż teraz.
to travel
Dora is a diplomat and she often travels abroad.
commencer à apprendre
podróżować
Dora jest dyplomatką i często podróżuje za granicę.
trip
He's on a business trip right now.
commencer à apprendre
wycieczka. wyjazd
On teraz jest na wyjeździe służbowym.
tourist
Florence is full of tourists.
commencer à apprendre
turysta
Florencja jest pełna turystów.
bus stop
The bus stop is on the other side of the street.
commencer à apprendre
przystanek autobusowy
Przystanek jest po drugiej stronie ulicy.
luggage
Do you want to weigh your luggage?
commencer à apprendre
bagaż
Chce pani zważyć bagaż?
passport
You can travel around Europe without your passport.
commencer à apprendre
paszport
Po Europie można podróżować bez paszportu.
to lose
Bill lost his I.D. at the airport.
commencer à apprendre
gubić
Bill zgubił dowód osobisty na lotnisku.
to walk
In the evenings we walk along the Thames.
commencer à apprendre
spacerować
Wieczorami spacerujemy wzdłuż Tamizy.
to book
I would like to book a double room for the fourth of July.
commencer à apprendre
rezerwować
Chciałbym zarezerwować pokój dla dwóch osób na 4 lipca.
to come
We came to Liverpool on Thursday morning.
commencer à apprendre
przyjeżdżać
Przyjechaliśmy do Liverpoolu w czwartek rano.
to go
I didn't go there alone. of course.
commencer à apprendre
iść. jechać
Nie pojechałem tam oczywiście sam.
to drive
We could drive there.
commencer à apprendre
jechać samochodem
Moglibyśmy pojechać tam samochodem.
ticket
Two return tickets to Bath. please.
commencer à apprendre
bilet
Poproszę dwa bilety powrotne do Bath.
station
Where is the train station?
commencer à apprendre
dworzec
Gdzie jest dworzec kolejowy?
country (l.mn. countries)
New Zealand is my dream country to live in.
commencer à apprendre
kraj
Nowa Zelandia to mój wymarzony kraj do mieszkania.
nationality
What's your nationality?
commencer à apprendre
narodowość
Jakiej jesteś narodowości?
Poland
He went to Poland to visit his parents last year.
commencer à apprendre
Polska
W zeszłym roku pojechał do Polski. żeby odwiedzić swoich rodziców.
Polish
Her boyfriend isn't Polish. I'm sure of that.
commencer à apprendre
Polak. polski
Jej chłopak nie jest Polakiem. jestem tego pewien.
Germany
This is a Porsche – its country of origin is Germany.
commencer à apprendre
Niemcy
To jest Porsche – jego kraj pochodzenia to Niemcy.
German
Our grandfather spoke fluent German.
commencer à apprendre
Niemiec. niemiecki
Nasz dziadek mówił płynnie po niemiecku.
Great Britain
Is your mum still in Great Britain?
commencer à apprendre
Wielka Brytania
Czy wasza mama nadal jest w Wielkiej Brytanii?
British
They're proud of their clear British pronunciation.
commencer à apprendre
Brytyjczyk. brytyjski
Są dumni ze swojej czystej. brytyjskiej wymowy.
England
Can you visit me in England?
commencer à apprendre
Anglia
Czy możesz mnie odwiedzić w Anglii?
English
Please tell me about it in English.
commencer à apprendre
Anglik. angielski
Opowiedz mi o tym. proszę. po angielsku.
Ireland
Did she really call you from Ireland?
commencer à apprendre
Irlandia
Naprawdę zadzwoniła do ciebie z Irlandii?
Irish
Did they give you Irish citizenship?
commencer à apprendre
Irlandczyk. irlandzki
Nadali ci irlandzkie obywatelstwo?
Spain
I don't want to see him when he's in Spain.
commencer à apprendre
Hiszpania
Nie chcę się z nim widzieć. kiedy będzie w Hiszpanii.
Spanish
Give him that Spanish sausage.
commencer à apprendre
Hiszpan. hiszpański
Daj mu tę hiszpańską kiełbasę.
France
We should send her a postcard from France.
commencer à apprendre
Francja
Powinniśmy wysłać jej pocztówkę z Francji.
French
They called her the French goddess.
commencer à apprendre
Francuz. francuski
Nazywali ją francuską boginią.
Italy
Don't think about it when you're in Italy.
commencer à apprendre
Włochy
Nie myśl o tym. kiedy będziesz we Włoszech.
Italian
It's an Italian greyhound. so give it an Italian name.
commencer à apprendre
Włoch. włoski
To charcik włoski. więc nadaj mu włoskie imię.
Greece
You must visit us in Greece!
commencer à apprendre
Grecja
Musisz nas odwiedzić w Grecji!
Greek
Could you give us your Greek address. please?
commencer à apprendre
Grek. grecki
Moglibyście podać nam wasz grecki adres?
Australia
They moved to Australia last year and I miss them very much.
commencer à apprendre
Australia
Rok temu przeprowadzili się do Australii i bardzo za nimi tęsknię.
Australian
He answered them in an Australian accent.
commencer à apprendre
Australijczyk. australijski
Odpowiedział im z australijskim akcentem.
the United States of America
Were you in the United States for a long time?
commencer à apprendre
Stany Zjednoczone Ameryki
Długo byłeś w Stanach?
American
Who was in that American bar that night? Tell me.
commencer à apprendre
Amerykanin. amerykański
Kto był tamtej nocy w tamtym amerykańskim barze? Powiedz mi.
Canada
Where were you born? In Canada.
commencer à apprendre
Kanada
Gdzie się urodziłeś? W Kanadzie.
Canadian
How did you meet that Canadian guy?
commencer à apprendre
Kanadyjczyk. kanadyjski
Jak poznałeś tego Kanadyjczyka?
Russia
Who was born in Russia: you or your sister?
commencer à apprendre
Rosja
Kto się urodził w Rosji: ty czy twoja siostra?
Russian
Who taught you to speak Russian?
commencer à apprendre
Rosjanin. rosyjski
Kto cię nauczył mówić po rosyjsku?
Japan
Why did they move to Japan?
commencer à apprendre
Japonia
Dlaczego przeprowadzili się do Japonii?
Japanese
Who spoke to those Japanese people?
commencer à apprendre
Japończyk. japoński
Kto rozmawiał z tymi Japończykami?
the United Kingdom
When did they go on that trip to the UK?
commencer à apprendre
Zjednoczone Królestwo
Kiedy pojechali na tę wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa?
to wake up
I never wake up before six.
commencer à apprendre
budzić się
Nigdy nie budzę się przed szóstą.
to get up
My wife gets up at five o’clock every day.
commencer à apprendre
wstawać
Moja żona codziennie wstaje o piątej rano.
to tidy up
Tidy up your desk before you start work.
commencer à apprendre
sprzątać
Posprzątaj na biurku. zanim zaczniesz pracę.
to wash
Dinner is ready. Wash your hands!
commencer à apprendre
myć
Obiad jest gotowy. Umyjcie ręce!
to dust
Dust the furniture before the guests arrive.
commencer à apprendre
ścierać kurz
Zetrzyj kurz. zanim przyjdą goście.
to comb
I comb my daughter’s hair every morning.
commencer à apprendre
czesać (się)
Codziennie rano czeszę moją córkę.
to brush your teeth
Linda brushes her teeth three times a day.
commencer à apprendre
myć zęby
Linda myje zęby trzy razy dziennie.
to make the bed
Make your bed and tidy up the toys.
commencer à apprendre
ścielić łóżko
Pościel łóżko i posprzątaj zabawki.
to shave
I shave every morning before work.
commencer à apprendre
golić się
Golę się każdego ranka przed pracą.
to get dressed
At half past eight I get dressed and go to work.
commencer à apprendre
ubierać się
O 8.30 ubieram się i idę do pracy.
to get undressed
You’re all wet! Get undressed and put something dry on.
commencer à apprendre
rozbierać się
Jesteś cały mokry! Rozbierz się i włóż coś suchego.
to go to bed
Frank goes to bed late and gets up early.
commencer à apprendre
kłaść się. iść spać
Frank kładzie się późno i wstaje wcześnie.
to sleep
Robert usually sleeps over 8 hours a day.
commencer à apprendre
spać