Czyn zabroniony pod groźbą kary

 0    35 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Art. 13
commencer à apprendre
par. 1 - usiłowanie par. 2 - sprawca nie ma odpowiedniego narzędzia i nie jest tego swiadomy
Czy przy badaniu bezprawności bierze się pod uwagę stronę podmiotową czynu?
commencer à apprendre
Zazwyczaj przy badaniu bezprawności nie bierze się pod uwagę strony podmiotowej. Są jednak wyjątki, np. w art. 229 - wręczanie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną W ZWIĄZKU z pełnieniem tej funkcji. Są to podmiot. elem. bezprawności.
Co to są znamiona normatywne?
commencer à apprendre
Znamiona normatywne to takie, które czerpią swój sens z przepisów prawa, np. Sejm, poseł, małżeństwo
Art. 270 par.1
commencer à apprendre
podrabianie dokumentu w celu jego użycia
Jakie znamiona przedmiotowe mogą a jakie muszą wystąpić w opisie czynu zabronionego?
commencer à apprendre
W opisie czynu zabronionego muszą wystąpić dwa znamiona przedmiotowe: podmiot czynu zabronionego i sposób zagroż., uszkodz. bądź zniszczenia dobra. Natomiast mogą, ale nei muszą być zawarte w opisie następujące znamiona: okol. modalne i przedm. czyn. wykonaw.
W jaki sposób może nastąpić kwalfikacja czynu zasadniczego?
commencer à apprendre
Kwalfikacja czynu zasadniczego może nastąpić albo poprzez okoliczności o charakterze statycznym-występujące w momencie popełnienia czynu zabronionego, albo porzez okoliczności o charakterze dynamicznym-będącę następstwem danego czynu.
Kiedy mówimy o występku a kiedy o zbrodni?
commencer à apprendre
O występku mówimy wtedy, gdy jest on zagrożony karą powyżej 30 stawek dziennych, karąograniczenia woln. lub karą pozbawienia wolności powyżej 30 dni. O zbrodni, gdy dolna granica wynosi 3 lata.
Kiedy mówimy o konkretnym a kiedy o abstrakcyjnym narażeniu na niebezpieczeństwo?
commencer à apprendre
O konkretnym narażeniu dobra prawego naniebezpieczeństwo mówimy wtedy, gdy miało miejsce bezpośrednie narażenie dobra, Wystąpienie takiego zagrożenia trzeba udowodnić. W przypadku abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo nie trzeba tego udow. art. 178a
Kto jest podmiotem czynu zabronionego?
commencer à apprendre
Podmiotem czynu zabronionego jest każdy kto może popełnić określony czyn zabroniony, w przypadku "Kto..." cechy te posiada każdy, również małoletni i niepoczytalny (przest. powsz. i indywidualne).
Czym różnią się przestępstwa indywidualne właściwe od niewłaściwych?
commencer à apprendre
Przy przestępstwie indywidualnym właściwym szczególne cechy podmiotu czynu zabronionego są opisane już w typie podstawowym, przestępstwa indywidualne niewłaściwe to takie, których podmiot jest opisany w typie zmodyfikowanym.
Co to jest przestępstwo kwalfikowane przez następstwo?
commencer à apprendre
Jeżeli kwalfikacja czynu, który w typie podstawowym jest typem formalnym jest uzasadniona spowodowaniem skutku to mówimy o przestępstwie kwalfikowanym przez następstwo.
Podaj przykład przestępstwa kwalfikowanego przez następstwo.
commencer à apprendre
Przestępstwem kwalfikowanym przez następstwo jest art. 207par. 3-znęcanie się, na skutek którego ktoś popełnił samobójstwo. Typ podstawowy-znęcanie się art. 207par.1
Czy spowodowanie wypadku w komunikacji na skutek, którego ofiara odniosła średni uszczerbek na zdrowiu (art. 177par.1) lub śmierć (art. 177par2) jest przestępstwem kwalfikowanym przez następstwo?
commencer à apprendre
Czy spowodowanie wypadku w komunikacji na skutek, którego ofiara odniosła średni uszczerbek na zdrowiu (art. 177par.1) lub śmierć (art. 177par2) jest przestępstwem kwalfikowanym przez następstwo?
Jak definiuje się przestępstwo konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo?
commencer à apprendre
przestęstwo konkretneg onarażenia na niebezpieczeństwo jest spowodowaniem takiej sytuacji, której rozwój doprowadziłby do zniszczenia lub uszkodzenia nośnika dobra prawnego.
Jak definiujemy powiązanie zachowania się podmiotu czynu ze skutkiem w przypadku działania?
commencer à apprendre
W przypadku działania istotą powiązania jest przekaz energetyczny lub informacyjny między poszczególnymi ogniwami drogi prowadzącej od aktywności sprawcy do powstałego skutku.
Jak definiujemy powiązanie zachowania się podmiotu z powstałym skutkiem w przypadku zaniechania?
commencer à apprendre
Powiązanie między zachowaniem się podmiotu w postaci braku aktywności w okr. kierenku a skutkie nie stwierdza się Spostrzega się jedynie pow. hipotetyczne. Stwerdza się, że gdyby soba zob. do dział. spełn. swój obow. to do okr. w ust. skutku by nie doszło.
Przybliż teorię ekwiwalencji M. Buriego.
commencer à apprendre
Teoria ekwiwalencji głosi, że aby ustalić czy istnieje powiąznie przyczynowe należy zadać pytanie czy dany czyn był warunkiem koniecznym do nastąpienia skutku. Jest to test warunku sine qua non.
Kiedy należy przyjąć powiązanie przyczynowe między skutkiem a badanym zachowaniem?
commencer à apprendre
Powiązanie przyczynowe między skutkiem a badanym zachowaniem nalezy przyjąć jeżeli między tymi dwoa elementami można odtworzyć nieprzerwany łańcuch zdarzeń, w których wcześneijsze oddziałuje na późniejsze przez przekaz energii lub informacji.
Na czym polega test warunku właściwego?
commencer à apprendre
Test warunku właściwego polega na udzieleniu odpowiedzi napytanie czy ilekroć wystąpi zjawisko A to opierając się na prawach znanych w przyrodzie czy na statystyce można stwierdzić, że wystąpi z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zjawisko B?
Czym jest warunkowane obiektywne przypisanie skutku na płaszczyźnie normatywnej?
commencer à apprendre
Obiektywne przypisanie skutku na płaszczyźnie normatywnej jest warunkowane wykazaniem, że sprawca swoim zachowaniem stwarza rozpoznawalne ex ante niebezpieczeństwo dla dobra prawnego, które to niebezpieczeństwo urzeczywistniło sie w skutku.
Czy prawny szczególny obowiązek jest ustanowiony w ustawie karnej?
commencer à apprendre
Prawny szczególny obowiązek nie wynika z ustawy karnej, ale z ustaw z innych dziedzin prawa.
Kiedy osoba zobowiązana do działań nakazanych przez normę staje się gwarantem?
commencer à apprendre
Osoba zobowiązana do działania staje się gwarantem w momencie przystąpienia do obowiązków.
Jakie wyróżniamy źródła obowiązku zapobiegnięcia skutkowi?
commencer à apprendre
Abstrakcyjne normy prawne (rodzic gwarantem bezpieczeństwa dziecka), powołanie do służby/akt mianowania na stanowisko (lekarz), sprowadzenie zagrożenia dla dobra.
Kiedy rozważamy czy przestępstwo jest umyślne lub nieumyslne, a kiedy czy umyślno-nieum., nieum.-nieum. etc.?
commencer à apprendre
Złożoną strukturę podmiotową rozważamy wtedy, gy mamy do czynienia z kwalfikacją przez następstwo.
Kiedy czyn jest popełniony umyślnie?
commencer à apprendre
Jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia (dolus directus) albo przewidując możliwość jego popełnienia godzi się na niego (dolus eventualis)
Czy milczenie ustawy przesądza umyślność jako znamię strony podmiotowej czyn zabronionego?
commencer à apprendre
Milczenei ustawy przesądza umyślność jako znamię podmiotowe
Art.8
commencer à apprendre
Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, występek można popełnić także nieumyślnie jeżeli ustawa tak stanowi.
Kiedu ustawodawca przesądza możłiwość popełnienia czynu bezpośredniego tylko z zamiarem bezpośrednim?
commencer à apprendre
Kiedy określa szczególny stosunek psychiczny sprawcy "w cel", "celem osiągnięcia korzyści majątkowej"
Co różni zamiar wynikowy od zamiaru bezpośredniego?
commencer à apprendre
Zamiar wynikowy od zamiaru wynikowego różni element woluntatywny różni się lementem woluntatywnym określanym jako godzenie się. Zgodnie z KONCEPCJĄ ZGODY sprawdza się sprawca działałby gdyby mial pewność, że czyn zabr. nastąpi.
Na czym polega obojętność woli?
commencer à apprendre
Obojętność woli jest konstrukcją pomagającą rozstrzygnąć czy sprawca działał z zamiarem wynikowym. Stwierdza się, że sprawca godził się na popełnienie czynu zabronionego jeżeli ani chce, ani nie chce aby czyn zabroniony nie nastąpił.
Na czym polega i do czego sie odnosi koncepcja nietolerowanego ryzyka?
commencer à apprendre
Koncepcja nietolerowanego ryzyka pozwala stwierdzić kiedy mamy do czynienia z godzeniem się jeżeli decyduje się na real. czynu mimo świadomości, że rel. działanie wiąże się z poziomem nietol. społ. ryzyka.
W jaki sposób najłatwiej rozstrzygnąć czy mamy do czenienia z zamiarem wynikowym?
commencer à apprendre
Z zamiarem wynikowym mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca mając świadomość wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynu zbaron. nie robi nic aby mu zapobiec.
Co dzieje sie jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej?
commencer à apprendre
Mamy do czyneinia z jednością czynu (ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo), sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, wymierza kare na podstawie przepisu przewid. karę najsurowszą (art. 11)
Co to jest zamiar afektywny?
commencer à apprendre
Zamiar afektywny to stan, w którym emocje przeważają nad stroną intelektualną. W takiej sytuacji sprawca nie ma swobody wyboru, odpowiedxialność karna może być zakwestionowana z uwagi bna brak winy.
Co to jest świadoma nieumyślność i nieświadoma nieumyślnosc.
commencer à apprendre
Działający podmiot uświadamia sobie, że może popełnić czyn zabroniony ale nie chce tego i na to się nie godzi. Nieświadoma nieumyślność - sprawca nie uświadamia sobie możliwości popełnienia czynu zabr. mimo możliwości uświadomienia sobie.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.