Administracja rządowa

 0    18 fiche    mayaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Status prawny Prezydenta RP.
commencer à apprendre
O przynależności danego organu do administracji publicznej decydują jego kompetencje. Prezydent nie posiada zbyt wiele komp. administracyjnoprawnych zatem nie jest organem adm. publ.
Kompetencje administracyjnoprawne Prezydenta RP.
commencer à apprendre
wydawanie aktów normatywnych, funkcja kreująca, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, wydawanie aktów indywidualnych
Akty normatywne wydawane przez Prezydenta.
commencer à apprendre
rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzające stan nadzwyczajny, zarządzenia wewnętrzne
Kompetencje kreujące Prezydenta.
commencer à apprendre
Powoływanie Prezesa RP, członków RM, Pierwszego Prezesa SN i prezesów SN, Prezesa i wiceprezesa TK, Prezesa i wiceprezesów NSA, powoływanie członów KRRiT, Rady Pol. Pien. i in.
Decyzje indywidualne Prezydenta RP.
commencer à apprendre
nadawanie tytułu profesora, nadawanie orderów i odznaczeń, mianowanie sędziów i generałów, prawo łaski, nadanie obywatelstwa, zgoda na zrzeczenie się obywatestwa.
Organy pomocnicze Prezydenta RP.
commencer à apprendre
Urząd - kancelaria, organ doradczy - Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Organy centralne podległe Sejmowi.
commencer à apprendre
Główny Inspektor Pracy i Generalny Inspektor Danych Osobowych. Nie należą do administracji rządowej, ale mają status organów naczelnych.
Co to jest Rada Ministrów?
commencer à apprendre
Rada Ministrów to naczelny, kolegialny organ państwowy mający władzę wykonawczą. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych czy samorządu terytorialnego.
Skłąd RM.
commencer à apprendre
Prezes i ministrowie oraz fakultatywnie: wiceprezesi (zależne od woli Prezesa) oraz przewodniczący komitetów powołanych w ustawie (obecnie Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych)
Proces powoływania RM.
commencer à apprendre
Najpierw Prezydent wybiera Prezesa RM, ten ma 14 dni na utworzenie gabinetu, potem wszyscy skłądają przysięgę przed Prezydentem, a następnie ubiegają się o wotum zaufania w Sejmie.
Wymień zadania RM.
commencer à apprendre
Zapewnienie wykonania ustaw i wydawanie rozporządzeń, kontrolowanie i koordynowanie organów adm. rządowej, działanie w zakresie polityki budżetowej, polityki zagranicznej, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewn. i porządku publ., org. własnej pracy
Status członków RM.
commencer à apprendre
Członkowie RM są częścią organu kolegialng a jednocześnie stanowią samodzielny organ. Mają obowiązek przedkładania projektów aktów normatywnych na posiedzeniach RM. Ich wypowiedzi muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem polityki obranym na posiedzeniach.
Organy pomocnicze RM.
commencer à apprendre
Organy pomocnicze są powoływane przez Prezesa RM z nicjatywy jego lub członka RM. Wyróżniamy komitety stałe inicjujące i przygotowujące rozstrzygnięcia, doraźne - do konkretnej sprawy, rady i zespoły opiniodawcze.
Kancelaria Prezesa RM.
commencer à apprendre
Powoływana przez Prezesa, pełni funkcję kontrolną, koordynacyjną i informacyjną: wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Funkcje administracyjne Prezesa RM.
commencer à apprendre
Kieruje pracami legislacyjnymi RM, wydaje rozporządzenia i zarządzenia, kieruje i sprawuje nadzór nad organami admin. rząd.-powołuje kierowników organów centralnych i wojewodów, sprawuje nadzór nad organami zdecen.-przede wszystkim sam. teryt. etc.
Ministrowie zwykli i bez teki - różnica.
commencer à apprendre
Minister zwykły kieruje działem lub działami administracji rządowej, a minister bez teki wykonuje jedynie zadania powierzone mu prze Prezesa RM.
Jakie znasz prawne wyznaczniki zakresu działania ministrów?
commencer à apprendre
Prawnbymi wyznacznikami zakresu działania ministrów są: ustawa o działach administracji rządowej, w której są zawarte zamknięte katalogi spraw należących do poszcz. działów, rozporządzenia Prezea RM określ. szczeg. zakres działania ministrów.
Co jest zawarte w rozporządzeniach Prezesa RM dot. ministrów?
commencer à apprendre
W rozporządzeniach tych są ustalone uprawnienia ministra dot. budżetu a także dane dot. urzędu oraz podmiotów przez nieg nadzorowanych.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.