zwroty w żegludze

 0    80 fiche    robertdzitkowski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I require escort
commencer à apprendre
potrzebuję asysty
superstructure on fire
commencer à apprendre
nadbudówka, zabudowa w ogniu
I am making water
commencer à apprendre
nabieram wody
can you render assistance?
commencer à apprendre
czy możecie udzielić pomocy?
can you pick up survivors?
commencer à apprendre
czy możesz odebrać rozbitków?
visibility is reduced by fog
commencer à apprendre
widoczność jest ograniczona przez mgłę
report injured casualties
commencer à apprendre
podaj liczbę rannych
casualty
commencer à apprendre
ofiara wypadku
injured
commencer à apprendre
ranny
survivors are well
commencer à apprendre
stan rozbitków jest dobry
propeller is damaged
commencer à apprendre
śruba jest uszkodzona
changing to channel
commencer à apprendre
przechodzę na kanał
advise go to channel
commencer à apprendre
zalecam przejść na kanał
I am drifting at 2 knots
commencer à apprendre
dryfuję z prędkością 2 węzłów
no power supply
commencer à apprendre
brak zasilania
When will assistance arrive?
commencer à apprendre
Kiedy nadejdzie pomoc?
I have problems with main engine
commencer à apprendre
Mam problem z silnikiem głównym
I have dangerous list to port
commencer à apprendre
Mam niebezpieczny przechył na lewą burtę
I read you fairly good
commencer à apprendre
odbieram cię dość dobrze
I am not under command
commencer à apprendre
Nie odpowiadam za swoje ruchy
How do you read me?
commencer à apprendre
Jak mnie słyszysz, odbierasz?
I am sinking after flooding
commencer à apprendre
tonę po zalaniu
I have received your Mayday signal
commencer à apprendre
odebrałem twój sygnał Mayday
I must abandon vessel after collision
commencer à apprendre
Muszę opuścić statek po zderzeniu
stand by on radio channel
commencer à apprendre
utrzymuj kontakt radiowy na kanale
I cannot proceed without assistance
commencer à apprendre
nie mogę płynąć bez pomocy
crew has abandoned vessel
commencer à apprendre
załoga opuściła statek
I have major damage to navigational instruments
commencer à apprendre
Mam poważne uszkodzenia przyżądów nawigacyjnych
Stand by on channel
commencer à apprendre
Utrzymuj nasłuch na kanale
Send tug and ambulance for casualties
commencer à apprendre
Wyślij holownik i karetkę dla ofiar wypadku
Visibility is expected to decrease
commencer à apprendre
przewidywane jest pogorszenie widoczności
survivors in bad condition
commencer à apprendre
stan rozbitków jest zły
I have collided with unknown object
commencer à apprendre
zderzyłem się z nieznanym obiektem
I must leave fairway
commencer à apprendre
Muszę opuścić tor wodny
over and out
commencer à apprendre
koniec przekazu
I have leak below water line
commencer à apprendre
Mam przeciek poniżej linii wody
fire is under control
commencer à apprendre
ogień jest opanowany
When will you arrive at distress position?
commencer à apprendre
Kiedy przybędziesz na pozycję statku w niebezpieczeństwie?
I read you poor
commencer à apprendre
odbieram cię słabo
Make a lee for me
commencer à apprendre
osłońcie mnie od wiatru
you must keep radio silence in this area
commencer à apprendre
należy zachować ciszę radiową na tym obszarze
I have lost person overboard
commencer à apprendre
wypadł człowiek za burtę
I am maneuvering with difficulty
commencer à apprendre
manewruję z trudnością
mistake, correction
commencer à apprendre
pomyłka, korekta
can you refloat when tide rises?
commencer à apprendre
czy możesz zejść z mielizny podczas przypływu?
Are you under way?
commencer à apprendre
Czy jesteś w drodze?
Lightbuoy unlit
commencer à apprendre
pława świetlna nie świeci
fishing nets in fairway
commencer à apprendre
Sieci rybackie w torze wodnym
fire is spreading
commencer à apprendre
Ogień rozprzestrzenia się
your signal understood, over
commencer à apprendre
wasz sygnał zrozumiany odbiór
Tide falling
commencer à apprendre
jest odpływ
pleace acknowledge message
commencer à apprendre
pleace potwierdzić wiadomość
I have dangerous list to starboard
commencer à apprendre
Mam niebezpieczny przechył na prawą burtę
Help with search and rescue
commencer à apprendre
Pomóż w poszukiwaniu i ratowaniu
I am capsize
commencer à apprendre
mam wywrotkę
I need help. I am aground
commencer à apprendre
Potrzebuję pomocy. Jestem na mieliźnie
I am sinking in position ... after grounding
commencer à apprendre
tonę na pozycji ... po wejściu na mieliznę
I am making much water
commencer à apprendre
Mam duży przeciek
I cannot control the leak
commencer à apprendre
Nie mogę usunąc przecieku
can you repair the damage on scene?
commencer à apprendre
możesz usunąć uszkodzenie na miejscu?
Do you have any casualties?
commencer à apprendre
Czy masz jakieś ofiary?
supply
power supply
commencer à apprendre
dostarczać, zaopatrywać
zasilanie, źródło zasilania
high tide, low tide
commencer à apprendre
przypływ, odpływ
ebb and flow
commencer à apprendre
przypływ i odpływ morza
storm surge
commencer à apprendre
fala sztormowa
approach
approach road
commencer à apprendre
podejście
droga dojazdowa
several
commencer à apprendre
kilka
patches
commencer à apprendre
łaty
ground
commencer à apprendre
ziemia
extend
commencer à apprendre
przedłużać, rozciągać się
commercial
commencer à apprendre
handlowy
affect
commencer à apprendre
wpłynąć
advertisement
commencer à apprendre
reklama
fire fighting
commencer à apprendre
gaszenie pożaru, przeciwpożarowy
fate
commencer à apprendre
los
swallow
commencer à apprendre
połknąć
pin
commencer à apprendre
kołek
disappointed
commencer à apprendre
rozczarowany
timetable
commencer à apprendre
harmonogram
Nawigacja terestryczna
commencer à apprendre
Nawigacja terestryczna Anglais
- stosowana w zasięgu widoczności lądu, gdzie określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji obiektów na lądzie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.