zworty do pisania

 0    85 fiche    ewelinacicha8
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy nie zechcialabys ...? czy nie miałabyś ochoty?
commencer à apprendre
Would you like to ...?
A może ...?
commencer à apprendre
Why don't you...?
Chciałbyś?
commencer à apprendre
Would you like to?
Zawsze mozemy
commencer à apprendre
I/We could always...
Co powiesz na ...?
commencer à apprendre
How about...?
Przepraszam, że nie...
commencer à apprendre
I am so sorry that I didn't...
Wybacz mi, że nie...
commencer à apprendre
Forgive me for not...
Jedną z zalet/wad... jest...
commencer à apprendre
One advantages / disadvantages of ... is...
Wadą/Minusem jest...
commencer à apprendre
The downside is...
Główną/ Oczywistą wadą/minusem jest...
commencer à apprendre
The main / obvious drawback is...
Pewnego wieczoru...
commencer à apprendre
One evening...
Pamiętnego dnia...
commencer à apprendre
One memorable day I...
Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było...
commencer à apprendre
The first thing he did was...
Następnie on...
commencer à apprendre
He followed that by...
Trudno w to uwierzyć, ale wtedy...
commencer à apprendre
It's hard to believe, but then...
Kiedy tam dotarliśmy...
commencer à apprendre
When we got there, we...
To, co najbardziej pamietam, to...
commencer à apprendre
What I remember most is...
Główną atrakcją mojego pobytu tam było...
commencer à apprendre
The highlight of my stay there was...
Zaczęliśmy od..., a potem poszliśmy...
commencer à apprendre
We started at... and then we went...
Po..., ja...
commencer à apprendre
After ..., I...
Podczas gdy
commencer à apprendre
While the
W trakcie...
commencer à apprendre
During...
Spędziliśmy trzy godziny...
commencer à apprendre
We spent three hours...
Wracaliśmy, gdy...
commencer à apprendre
We were on our way back when...
Nigdy nie zgadniesz
commencer à apprendre
You will never guess
... okazało się wielkim sukcesem.
commencer à apprendre
... was a great success.
Szczególnie podobało mi się...
commencer à apprendre
I particulary enjoyed...
Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam...
commencer à apprendre
When I first visited...
Byłam pod ogromnym wrażeniem...
commencer à apprendre
I was really impressed by...
To jest... niedaleko...
commencer à apprendre
It's a... near...
Jest odrobine na odludziu, lecz
commencer à apprendre
It's a bit isolated, but
To jest tuż poza dużym miastem...
commencer à apprendre
It is just outside the big city of...
Wprowadzono wiele ulepszeń...
commencer à apprendre
They've made lots of improvements...
Nie zmieniło się wiele.
commencer à apprendre
It hasn't changed much.
Stan budynku jest
commencer à apprendre
The state of the building is
stan w budynku
commencer à apprendre
The condition of
Budynek nie jest zadbany
commencer à apprendre
The building has not been well maintained
Bardzo brakowało mi
commencer à apprendre
I would really miss...
Było mi ciężko...
commencer à apprendre
It would find it hard to...
Myślę o (planuję)
commencer à apprendre
I'm thinking about...
Chciałabym
commencer à apprendre
I would like to...
Mam nadzieję
commencer à apprendre
I'm hoping to...
Myślę, że
commencer à apprendre
I think we'll
Chcę
commencer à apprendre
I want to...
Uważam że to wspaniałe
commencer à apprendre
I think it's a great
Byłam trochę zawiedziona
commencer à apprendre
I was a little disappointed with
Byłam miło zaskoczona
commencer à apprendre
I was pleasantly surprised
To było droższe niż się spodziewaliśmy
commencer à apprendre
It was more expensive than we'd thought.
Wszystko było warte swojej ceny
commencer à apprendre
Everything was good value
Nie mam pewności, że
commencer à apprendre
I'm not sure it...
To, co mi się podoba w... to...
commencer à apprendre
What I really like about... is...
To co najbardziej lubię w... to...
commencer à apprendre
The thing I like most like about ... is...
Osobą, którą najbardziej podziwiam, jest...
commencer à apprendre
The person I admire most is...
Mam wiele szacunku dla...
commencer à apprendre
I have a lot of respect for...
Wiem aż za dobrze z własnego doświadczenia, że...
commencer à apprendre
I know only too well from first-hand experience that...
Moim zdaniem...
commencer à apprendre
In my opinion,...
Uważam zdecydowanie, że
commencer à apprendre
I feel very strongly, that...
Jest dla mnie oczywistym, że...
commencer à apprendre
It's quite clear to me that...
Z mojego punktu widzenia...
commencer à apprendre
From my point of view...
Zdecydowanie uważam, że...
commencer à apprendre
I definitely believe that...
Muszę jednak zaznaczyć, że...
commencer à apprendre
However, I have to point out that...
Moją opinię opieram na tym że...
commencer à apprendre
My opinion is based on the fact that...
Powód, dla którego piszę, jest taki, że...
commencer à apprendre
The reason behind writing this is that...
Uważa się, że...
commencer à apprendre
It is thought / said that...
Wiele osób uważa, że...
commencer à apprendre
Many believe that...
Niektórzy twierdzą, że...
commencer à apprendre
Some people claim that...
... jest dość kontrowersyjną kwestią.
commencer à apprendre
... is quite a controversial issue.
Na tę kwestię można spojrzeć z różnych stron.
commencer à apprendre
There are several ways of looking at this question.
Wszyscy jesteśmy świadomi że
commencer à apprendre
We are all aware that
Musimy rozważyć kilka spraw
commencer à apprendre
We need to consider serval point...
Uświadomiło mi to, że
commencer à apprendre
It made me aware that...
Nie ma prostszego rozwiązania tego problemu, gdyż
commencer à apprendre
There is no simpler solution to this problem, because
Jednym z rozwiązań mogłoby być...
commencer à apprendre
One solution might / could be to...
W interesie wszystkich byłoby...
commencer à apprendre
it would be in everyone's interest to
To, co jest naprawdę potrzebne, to...
commencer à apprendre
What is really needed is...
Nie muszę mówić, że powinniście...
commencer à apprendre
It goes without saying that you should
Zdecydowanie polecam, abyście
commencer à apprendre
I strongly suggest that you
Bezwzględnie powinniście...
commencer à apprendre
You definitely need to...
Bez wprowadzenia takich zmian/ rozwiązań
commencer à apprendre
Without changes / solutions like this you will...
Obawiam się, że mam kilka uwag krytycznych na ten temat...
commencer à apprendre
I'm afraid I have survival complaints about...
nie byliśmy jedynymi niezadowolonymi z...
commencer à apprendre
we weren't the only ones who were unhappy with...
Menadżer odmówił wysłuchania naszych obaw
commencer à apprendre
The manager refused to listen to our concerns...
Byliśmy bardzo rozczarowani...
commencer à apprendre
We were very disappointed with...
Chciałbym pogratulować tobie
commencer à apprendre
I would like to congratulate you on...
Gratulacje z okazji...
commencer à apprendre
Many Congratulations on...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.